Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 04.10.2010 - 12:23  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:35  //  zobrazené: 2076

Mená obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta spolu s určením podielu mesta v týchto obchodných spoločnostiach

číslo: I30/2010

Požadované informácie:

  1/ Mená obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta spolu s určením podielu
        mesta v týchto obchodných spoločnostiach.
  2/   Kópia majetkového priznania primátora mesta za rok 2009.
  3/  Celkový počet pridelených bytov (bez prevodu bytov do osobného vlastníctva) a počet
        pridelených bytov (bez prevodu bytov do osobného vlastníctva)  žrebovaním od roku
        2008.
  4/  Celková suma a počet udelených pokút za rok 2009 podľa § 13 ods. 9 zákona 369/1990
        Zb. o obecnom zriadení (pokuty udelené primátorom).
  5/  Kópia etického kódexu zamestnancov mesta a etického kódexu volených predstaviteľov
        mesta.
  6/ Názvy organizácií, ktorých je mesto členom a tiež výšku členského poplatku za rok
        2009.

Sprístupnené informácie:

  1/   Obchodnou spoločnosťou s majetkovou účasťou mesta je spoločnosť MeT Šaľa, spol. 
        s r.o. Odkaz na zverejnenú informáciu na www.sala.sk.

        Mesto Šaľa – Mestské organizácie – Met, s.r.o. - http://www.metsala.sk/index/.

  2/   Kópia majetkového priznania Martina Alföldiho, primátora mesta za rok 2009 –
         v prílohe.

  3/    Pridelenie nájomných bytov v Šali:         2008 2009 2010
         nájomné byty – regulované nájomné            1            3         1
         nájomné byty – ekonomické nájomné          3            3         4
         nájomné byty v dome s opatrovateľskou službou       17    4    5
         nájomné byty – pridelené žrebovaním               0    0          0
         pridelené byty v roku spolu    21   10   10

  4/    V roku 2009 neboli udelené pokuty podľa § 13 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
          zriadení (pokuty udelené primátorom).

  5/   Na Mestskom úrade v Šali máme od roku 2001 len kódex zamestnanca mesta, ktorý je
         súčasťou interného materiálu pod názvom Kultúra zamestnanca mesta, tieto informácie
         sú v prílohe.

  6/    Názvy organizácií, ktorých je mesto členom a výška členského poplatku za rok 2009:
         Regionálna rozvojová agentúra Šaľa – členské 165,97 EUR
         Regionálna energetická agentúra Šaľa – členské za rok 2009 neuhradené – pozastavené
         členstvo
         Únia miest Slovenska – členské 1 597,42 EUR
         Regionálne vzdelávacie centrum v Nitre – členské 1 476,91 EUR
         Združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu  - členské 798,71 EUR
         Združenie miest a obcí Slovenska – členské 2 991,78 EUR.

Žiadateľ: Matúš Kollár, Trnava

Prílohy

Kultúra zamestnancov

(pdf - 923.51 kB)