Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.04.2016 - 12:52  //  aktualizácia: 22.04.2016 - 12:52  //  zobrazené: 3051

Ekonomická komisia pozýva

zvolávam  zasadnutie ekonomickej komisie,

 ktorá sa uskutoční dňa

25. apríla 2016

so začiatkom o 16.30  hod. v zasadačke MsÚ

 

Program:

 

 1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2016

 1. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť kultúry
 2. Návrh na zmenu „Cenníka služieb poskytovaných na internetovej stránke mesta Šaľa“
 3. BAUKER, s.r.o., Jesenského 8/650, 927 01Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 4. KOMERCFRUCT, spol. s r.o., Vlčanská 560/15, 927 01Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 5. Relax CAVE s.r.o., P. J. Šafárika 373/6, 927 01Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 6. Agnesa Hledíková, Kukučínova 533/34, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 7. 24auto s.r.o., Fr. Kráľa 1862/4, 927 05Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 8. Albína Killová, trvale bytom Markova 1069/15, 851 01Bratislava 5 – žiadosť
  o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa

 9. Irena Kocsisová, trvale bytom Okružná 1025/16, 927 01Šaľa a Peter Kocsis, trvale bytom Tešedíkovo č. 428, 925 82Tešedíkovo – prevod pozemku pod garážou na Kvetnej ulici v Šali

 10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcela KN C
  č. 1884/8 na Švermovej ul. v Šali, za časť parcely KN E č. 1764/1 a časť parcely
  KN E č. 478/2 na Ul. SNP v Šali

 11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov, časť parcely
  č. 2005/1 a časť parcely č. 2003 vo vlastníctve spoločnosti HP Centrum ESO, s.r.o.,
  za časť parcely číslo 1983/1 vo vlastníctve mesta Šaľa

 12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Štúrovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Arpáda Kukiho, Vydrany č. 132 a Ninu Kuki Petkovovú, Hurbanova 4, Šaľa

 13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Júliusa Beloviča, Jánošíkova 1362/25, Šaľa