Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 24.11.2020 - 07:21  //  aktualizácia: 24.11.2020 - 07:23  //  zobrazené: 945

9. zasadnutie MsZ, ktoré sa bude konať dňa 3. 12. 2020

P O Z V Á N K A
 
 
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
z v o l á v a m 
 
9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020,
 
ktoré sa uskutoční 3. decembra 2020 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali 
s nasledovným programom:  
 
 
Časť I.
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
 
 
Časť II. Interpelácie poslancov 
 
 
Časť III. Predkladané materiály
 
A. Informačné materiály a správy
 
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/9/2020 
predkladá Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka 
 
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2021 
- materiál číslo A 2/9/2020 
predkladá Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka 
 
3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/9/2020
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    
4. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 13. 11. 2020 - materiál číslo A 4/9/2020
predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO 
 
5. Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2019/2020 a stave v školskom roku 2020/2021 - materiál číslo A 5/9/2020
predkladá Mgr. Mariana Takáčová, vedúca SŠÚ
 
 
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa - materiál číslo B 1/9/2020
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
 
2. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Šaľa - materiál číslo B 2/9/2020
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
 
3. Územný plán centrálnej mestskej zóny, Zmeny a doplnky č. 4, Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie  „Územný plán CMZ Šaľa, Zmeny a doplnky č. 4“ a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení  a dopĺňa VZN č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 3 - materiál číslo B 3/9/2020
predkladá Ing. Zuzana Hrubá, referentka OSaKČ 
 
4. Koncepcia rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 – 2025 - materiál číslo 
B 4/9/2020
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ     
 
 
C. Hospodárenie mesta
 
1. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2020 - materiál číslo C 1/9/2020
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
 
2. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na 
rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 - materiál číslo C 2/9/2020
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ; Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka 
 
3. Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2019 - materiál číslo C 3/9/2020
predkladá Ing. Roman Kondys, konateľ MeT Šaľa, spol. s r.o.
D. Majetkové záležitosti
 
1. Ján Révay a manželka Bianka Révayová, bytom Hliník 1889/48, 927 05 Šaľa – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/9/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
 
2. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod pozemku vo vlastníctve mesta pri trafostanici TS 0834-024 na ul. Kpt. Jaroša v k. ú. Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/9/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
3. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/9/2020 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
4. DOGGIE s.r.o., Pod Vinicami 21, 811 02 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku na Okružnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/9/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
 
5. Ondrej Moťovský, Vinohradnícka 150/3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo 
D 5/9/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
6. Patrik Paštéka a Erika Paštéková, Jazerná 585/28, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/9/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
7. COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta – žiadosť o schválenie investičného zámeru výstavby parkovacích miest na pozemku vedenom 
v registri C katastra nehnuteľností parcelné číslo 588/1, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa a následného prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 7/9/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Jazerná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pavla Miškoviča, Veterná 1043, 925 81 Diakovce a Milana Karlíka, Jilemnického 2181/3A, 927 05  Šaľa - materiál číslo 
D 8/9/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Fialu a manželku Ing. Ľubicu Fialovú, Kpt. Jaroša 1292/36, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 9/9/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
 
 
10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov v zastavanom území mesta Šaľa vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemky  mimo zastavaného a v zastavanom území mesta vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa - materiál číslo D 10/9/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
11. H+L LUŠŇÁK, spol. s r.o. – žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hlavnej 
v Šali - materiál číslo D 11/9/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
12. Eugen Mókos, Hlavná 12/47, 927 01 Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 12/9/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 13/9/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
 
E. Personálne záležitosti
 
Nie sú predmetom rokovania.
 
 
F. Právne záležitosti
 
1. Zmluvy uzatvorené ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Kultúrny dom Šaľa – rekonštrukcia a modernizácia“ - materiál číslo F 1/9/2020      
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ
 
 
G. Vystúpenia verejnosti
 
 
H. Rôzne
 
1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2021 - materiál číslo H 1/9/2020      
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS  
 
 
Časť IV. Ukončenie
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Jozef Belický v. r.
 
Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS v. r.

Prílohy

Materiály

(zip - 50.17 MB)