Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 22.11.2021 - 14:26  //  aktualizácia: 22.11.2021 - 14:27  //  zobrazené: 236

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021

P O Z V Á N K A

 

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021,

 

ktoré sa uskutoční 2. decembra 2021 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali
s nasledovným programom: 

 

 

Časť I.

 

1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

 

 

Časť II. Interpelácie poslancov

 

 

Časť III. Predkladané materiály

 

 1. Informačné materiály a správy

 

 1. Správy z kontrol vykonaných ÚHK - materiál číslo A 1/7/2021

predkladá Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka

 

 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2022 - materiál číslo A 2/7/2021

predkladá Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka

 

3.Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/7/2021

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    

 

 1. Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2020/2021 a stave v školskom roku 2021/2022 - materiál číslo A 4/7/2021

predkladá Mgr. Mariana Takáčová, vedúca SŠÚ

 

 

 1. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šaľa - materiál číslo B 1/7/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 

 1. Hospodárenie mesta

 

 1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 - materiál číslo
  C 1/7/2021

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

 

 1. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024; Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mestom Šaľa - materiál číslo C 2/7/2021

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ; Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka

 

 1. Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2020 - materiál číslo C 3/7/2021

predkladá Ing. Roman Kondys, konateľ MeT Šaľa, spol. s r.o.

 

 

 1. Majetkové záležitosti

 

 1. Mária Neuwald, Hunsrückstrasse 25, 65 205 Wiesbaden, Nemecko – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/7/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Peter Čimbora, Pažitná 609/3, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/7/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Attila Bozsaky a manželka Marta Bozsakyová, Hliník 1905/16, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
  D 3/7/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. BILLBOARDOVO s.r.o., Malá ulička 4721/2B, Sereď – žiadosť o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/7/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Dorothea Swietyová, Cintorínska 7, Šaľa a Róbert Gramblička, Kvetná 15, Nitra – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
  D 5/7/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, Panenská 4,
  811 03 Bratislava – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/7/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Barbora Botková, trvale bytom Nitrianska 1539/91, Šaľa a Branislav Botka, trvale bytom Hliník 1573/9, Šaľa – žiadosť o zmenu účelu nájmu v Nájomnej zmluve
  č. 231/2015 zo dňa 29. 05. 2015
  - materiál číslo D 7/7/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Nikolu Kubicovú, Slnečná 6, Šaľa - materiál číslo D 8/7/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Szabolcsa Puskása a manželku Mgr. Kristínu Puskásovú, Slnečná 7B, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 9/7/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ladislava Slobodu a manželku Editu Slobodovú, Dózsova 1610/41, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 10/7/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Leventa Ibrahimoglu, trvale bytom Zwolfaxingerstrasse 5, 2320 Rannerdorf - materiál číslo D 11/7/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného  osobitného zreteľa pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 12/7/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 

 1. Personálne záležitosti

 

Nie sú predmetom rokovania.

 

 

 1. Právne záležitosti

 

Nie sú predmetom rokovania.

 

 

 1. Vystúpenia verejnosti

 

 

 1. Rôzne

 

 1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2022 – materiál číslo H 1/7/2021

predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

 

 

Časť IV. Ukončenie

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Mgr. Jozef Belický v. r.

Prílohy

Materiály

(zip - 30.33 MB)