Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.07.2019 - 07:58  //  aktualizácia: 15.07.2019 - 07:58  //  zobrazené: 416

IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a, ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), preskúmalo v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 18.08.2017 podala

 

Spoločnosť IQ BÝVANIE s.r.o. , so sídlom Ul. Mierová 1431/55, 924 01 Galanta, IČO: 47 363 789, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť PeTEXO s.r.o., so sídlom Ul. Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa, IČO: 46 243 551

(ďalej len "stavebník")a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a v súlade § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu

 

IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra

SO – 01 Komunikácia

SO – 02 Rekonštrukcia pripojovacej komunikácie

SO – 03 Chodník

SO – 04 Pripojovací chodník

 

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 2844/9, 2848/12, 2848/15, 2848/16, 2848/17, 2848/1 v katastrálnom území Šaľa vo vlastníctve stavebníka a na pozemkoch register "E" 1393/201 v katastrálnom území Šaľa, na dobu určitú, po dobu platnosti nájomnej zmluvy č. 266/217 zo dňa 24.05.2017 medzi Mestom Šaľa a spoločnosťou IQ Bývanie s.r.o.

 

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa pod č. 04438/2016/SU/03117 dňa 19.10.2016, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 18.11.2016.

 

Stavba obsahuje:

SO – 01 Komunikácia

    v navrhovanom území IBV Pekná cesta budú vybudované dve ulice – komunikácia MO 6,5/30, f.t. C3,

    komunikácia v území bude zokruhovaná a v podhrádzovom priestore bude komunikácia pripravená na budúce pokračovanie výstavby,

    celková šírka dopravného priestoru medzi obrubníkmi je 5,5 m,

 

SO – 02 Rekonštrukcia pripojovacej komunikácie

    existujúca príjazdová komunikácia šírky 4,5 – 5,0 m sa zrekonštruuje na šírku komunikácie 6,5 m triedy MO 7,5/40, f.t. C3,

    odstránenie existujúceho asfaltového povrchu,

    náletová zeleň a krovinaté porasty budú v šírke 1m od komunikácie odstránené

 

Konštrukcia asfaltobetónovej vozovky:

 

asfaltový koberec strednozrnný                     50 mm

spojovací postrek z asfaltovej emulzie          0,50 kg/m2

asfaltový betón hrubý                                    50 mm

spojovací postrek z asfaltovej emulzie          0,50 kg/m2

asfaltový betón pre podkladnú vrstvu           90 mm

infiltračný postrek z asfaltovej emulzie         1 kg/m2

cementom stlmená zmes                                150 mm

nestlmená vrstva zo štrkoviny                       220 mm

Spolu                                                              560 mm

 

SO – 03 Chodník

    chodník pre peších zo zámkovej dlažby bude na jednej strane komunikácie,

    šírka chodníka bude 2,0 m,

 

SO – 04 Pripojovací chodník

    zhotoví sa nový pripojovací chodník pozdĺž rekonštruovanej pripojovacej komunikácie na Družstevnej ulici,

    šírka pripojovacieho chodníka je v mieste navrhovanej výstavby 2,0 m,

    v ostatnej časti bude chodník šírky 1,5 m.

 

Konštrukcia vozovky na chodníkoch:

 

betónová dlažba                                             60 mm

podsyp z drveného kameniva fr. 4-8             40 mm

podkladový betón                                          100 mm

nestlmená vrstva štrkoviny                    min 150 mm

Spolu                                                      min 350 mm

 

 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 

1.      Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing Peter Žák s ev. č. 5962*I2, Z-PROJEKT s.r.o., so sídlom Ul. Prosiek 154, 032 23 Liptovská Sielnica. Overená projektová dokumentácia je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2.      Podľa § 75 ods. 1. stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby na dotknutých pozemkoch právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Vytýčenie stavby bude zabezpečené v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí o umiestnení stavby.

3.      Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

4.      Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

5.      Stavba bude ukončená najneskôr do dvoch rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

6.      Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávateľ stavby bude určený vo výberovom  konaní. Dodávateľ stavby musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim. Stavebník je povinný podľa § 62 ods. 1. písm. d) stavebného zákona  oznámiť zhotoviteľa stavby (názov a adresu /sídlo/) stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.

7.      Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

Pred uskutočnením zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami. Pri kolízii s týmito vedeniami je stavebník povinný ich pred začatím stavebných prác preložiť na vlastné náklady.

Krajský pamiatkový úrad Nitra:

          Rozhodol, že je nevyhnutné vykonať predstihový archeologický výskum.

   Dodržať všetky podmienky rozhodnutia č. KPUNR-2016/15429-4/74089/Pat zo dňa 28.09.2016.

OR Hasičského záchranného zboru v Nitre:

          S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

          Stanovisko č. ORHZ-NR1-1092-001/2017 zo dňa 16.08.2017.

OR Policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát:

    Investor požiada ODI prostredníctvom príslušného cestného správneho orgánu o určenie a umiestnenie prenosného a trvalého dopravného značenia.

    Čiastočnú uzávierku prípadne iné povolenia, ktoré budú podľa charakteru stavebných prác potrebné bude aby investor včas konzultoval s ODI.

    Dodržať podmienky vyjadrenia č. ORPZ-SA-OPDP52-6-015/2018 zo dňa 12.11.2018.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie:

    Rozhodnutie na výrub drevín a krovitých porastov rastúcich mimo les pod č. OU-SA_OSZP-2016/005768-5-Sta. zo dňa 22.08.2016.

    Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2017/004454-2 zo dňa 05.06.2017.

 

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor:

    Záväzné stanovisko č. OU-SA-PLO-2017/001910-2 zo dňa 20.02.2017.

    Rozhodnutie č. OU-SA-PLO- 2016/007900-2 zo dňa 05.12.2016.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava:

    Vyjadrenie č. CD 21446/2018 zo dňa 26.03.2018.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, so sídlom v Šali:

·          Dodržať podmienky vyjadrenia č. 77891/2017 zo dňa 27.10.2017.

SPP – distribúcia a.s., Bratislava:

    Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. TD/KS/848/2017/Kr zo dňa 11.10.2017.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

    V danom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom , a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

    Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona c. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona c. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

    V zmysle § 66 ods. 7 zákona c. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

    Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6611803903 zo dňa 11.02.2018.

SALAMON INTERNET s.r.o.

×        S navrhovanou projektovou dokumentáciou súhlasíme.

×        V dotknutej lokalite sa nenachádza optická kabeláž spoločnosti SALAMON INTERNET s.r.o.

×        Vyjadrenie č. 2184042 zo dňa 07.02.2018.

 

MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.

·          Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.

·          Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-0335/2018 zo dňa 01.02.2018.

 

CableNet s.r.o.

·          V záujmovom území sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné rozvody SBD Šaľa v správe spoločnosti CableNet, s.r.o.

·          Vyjadrenie zo dňa 21.07.2016.

 

MeT Šaľa spol. s.r.o.

·          Na dotknutom území sa nenachádzajú rozvody tepla vo vlastníctve našej spoločnosti.

·          Stanovisko č. 354/2016/SZ zo dňa 22.07.2016.

 

MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

·          Mesto Šaľa súhlasí a nemá pripomienky s vedením inžinierskych sietí. Pripojovacia komunikácia, pripojovací chodník, rozvody vody, plynu, tlakovej kanalizácie, VO, ďalej prípojky vody a VN budú riešené v mestskom pozemku a následne v pozemku investora.

·          Dodržať všetky podmienky stanoviska č. 0828/2017/OSMaZM spis. Č. 0263/2017 zo dňa 17.01.2017.

 

MsÚ Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností

    Realizácia predmetnej stavby si vyžiada napojenie 2 účelových komunikácií na miestnu komunikáciu (MK) ul. Družstevnú. V zmysle § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov o povolenie pripojenia stavby k miestnej komunikácii rozhoduje Mesto Šaľa – referát dopravy a technických činností.

    Dodržať ďalšie podmienky záväzného stanoviska pod č. 15983/2018/OSaKČ/4829 zo dňa 22.11.2018.

 

Ďalšie podmienky stavebného úradu:

    Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku.

    Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie, budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa č. 7/2016 v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.

    Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklad o tom, ako naložil s odpadmi vzniknutými počas výstavby – vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.

    Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže pri kolaudácii stavby.

    Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.

 

8.      Stavebník ku kolaudácii predloží doklady o overení vhodných stavebných výrobkov. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Tieto doklady sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavbe.

9.      Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

10.  Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom "Stavba povolená".

11.  Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

12.  Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží ku kolaudácii stavby.

13.  Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

14.  Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich brať na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

Účastníci konania:

IQ BÝVANIE s.r.o., Mesto Šaľa,  Ing. Peter Žák – Z_PROJECT s.r.o.

 

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie:

Dňa 18.08.2017 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa pod č. 04438/2016/SU/03117 dňa 19.10.2016, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 18.11.2016.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

-          Krajský pamiatkový úrad Nitra,

-          OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre,

-          OR Policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát,

-          Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie,

-          Okresný úrad Šaľa, Odbor pozemkový a lesný,

-          Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, so sídlom v Šali,

-          Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava,

-          SPP- distribúcia  a. s., Bratislava,

-          Slovak Telekom, a.s., Bratislava,

-          SALAMON INTERNET s.r.o,

-          MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

-          CableNet s.r.o.

-          MeT Šaľa, spol. s.r.o.,

-          MsÚ Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností.

 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v stavebnom konaní uplatnené.

 

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a

§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň (15.) tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

 

 

 

Rozhodnutie zverejnené na internetovej stránke mesta www.sala.sk dňa .............................

Pečiatka a podpis orgánu, ktoré potvrdzujú vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

 

Príloha:

-    situácia

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g) vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 22.08.2017.

Prílohy:

-          overená projektová dokumentácia,

-          štítok „Stavba povolená“

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

         1.         PeTEXO s.r.o., Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa (splnomocnený zástupca stavebníka)

 1. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 2. Ing. Peter Žák – Z_PROJECT s.r.o., Prosiek 154, 032 23 Liptovská Sielnica
 3. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb

 

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra

         6.      Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné nám. č. 8, 969 01 Banská Štiavnica

         7.      Slovenský vodohosp. podnik š.p., Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa

 1. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra

         9.         Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

       10.       Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa

       11.     Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa

 1. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
 2. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa

       14.       Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný Závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

 1. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 2. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
 3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 4. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
 5. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 6. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 7. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 8. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 9. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

       24.       MsÚ v Šali, referát investičných činností

 

na vedomie

PeTEXO s.r.o., Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa  (splnomocnený zástupca stavebníka)

-          k spisu

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

Prílohy

Pekná cesta

(pdf - 882.87 kB)