Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 13.09.2021 - 14:15  //  aktualizácia: 13.09.2021 - 14:16  //  zobrazené: 1037

4. zasadnutie MsZ, ktoré sa bude konať dňa 23. 9. 2021

P O Z V Á N K A

 

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021,

 

ktoré sa uskutoční 23. septembra 2021 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali
s nasledovným programom: 

 

 

Časť I.

 

Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

 

Časť II. Interpelácie poslancov

 

 

Časť III. Predkladané materiály

 

 1. Informačné materiály a správy

 

 1. Správy z kontrol vykonaných ÚHK - materiál číslo A 1/4/2021

predkladá Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka

 

2.Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/4/2021

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    

 

 

 

 1. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa - materiál číslo B 1/4/2021

predkladá Mgr. Mariana Takáčová, vedúca SŠÚ

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa, určení miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ a určení spádovej materskej školy - materiál číslo B 2/4/2021

predkladá Mgr. Mariana Takáčová, vedúca SŠÚ

 

 1. Zmena uznesenia č. 1/2021 – XII. v časti C. – Lenka Novosádová Braunová, Železničná 505/26, Šaľa a Miloslav Novosád, Diakovce 148 - materiál číslo
  B 3/4/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 

 1. Hospodárenie mesta

 

 1. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2021 - materiál číslo
  C 1/4/2021

predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

 

 1. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2022 - materiál číslo C 2/4/2021

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

 

 1. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat - materiál číslo C 3/4/2021

predkladá Ing. Petronela Vižďáková, referentka OSaKČ

 

 

 1. Majetkové záležitosti

 

 1. Daniela Herencsárová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/4/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Nikola Kubicová, Slnečná 6, Šaľa – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/4/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Vladimír Rosypal a manželka Zdenka Rosypalová, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa – žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/4/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 

 

 1. Sala Invest spol. s.r.o., Jesenského 320/31, Práznovce 955 01 – žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
  D 4/4/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexa Eliáša, trvale bytom Školská 351/8, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 5/4/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Štefana Dömeho a manželku Valériu Dömeovú, Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 6/4/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Ondreja Hajdúka, Kráľová nad Váhom 510, 925 91 Kráľová nad Váhom - materiál číslo D 7/4/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jaroslava Ižáka a manželku Miriam Ižákovú, Jazerná 577/8, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 8/4/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Dezidera Reháka a manželku Mgr. Zdenku Rehákovú, Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 9/4/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vladimíra Rosypala a manželku Zdenku Rosypalovú, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 10/4/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Albína Szentiványiho, Jazerná 588/15, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 11/4/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Róbert Švéda, V. Šrobára 571/10, 927 01 Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena

na pozemku vo vlastníctve mesta v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava - materiál číslo D 12/4/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 

 1. Personálne záležitosti

 

Nie sú predmetom rokovania.

 

 1. Právne záležitosti

 

 1. Zmluva o dodaní tovarov č. 577/2021 – mobilné dopravné ihrisko SAFECYCLING

- materiál číslo F 1/4/2021

predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ

 

 

 1. Vystúpenia verejnosti

 

 

 1. Rôzne

 

Nie sú predmetom rokovania.

 

 

Časť IV. Ukončenie

 

 

                                                                                                     Mgr. Jozef Belický v. r.

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

Prílohy