Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 15.06.2020 - 15:34  //  aktualizácia: 15.06.2020 - 15:36  //  zobrazené: 1038

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
z v o l á v a m 
 
4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020,
 
ktoré sa uskutoční 25. júna 2020 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali 
s nasledovným programom:  
 
 
Časť I.
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
 
 
Časť II. Interpelácie poslancov 
 
 
Časť III. Predkladané materiály
 
A. Informačné materiály a správy
 
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/4/2020 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2020 - materiál číslo A 2/4/2020
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka
 
3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/4/2020
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    
4. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2019 - materiál číslo A 4/4/2020
predkladá Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ
 
5. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za 
rok 2019 - materiál číslo A 5/4/2020
predkladá Ing. František Botka, vedúci MsKS 
 
6. Prezentácia výsledkov Územného generelu dopravy v meste Šaľa - bod číslo 
A 6/4/2020 (ústna informácia)
predkladá Doc. Tibor Schlosser
 
7. Informácia o zámere projektu Centrum cirkulárnej ekonomiky - bod číslo A 7/4/2020 (ústna informácia)
predkladá Ing. Marián Christenko 
 
 
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
 
1. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022 - materiál číslo B 1/4/2020
predkladá PhDr. Margaréta Zozuľáková, hlavná sociálna pracovníčka 
 
 
C. Hospodárenie mesta
 
1. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2019; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2019 - materiál číslo C 1/4/2020 
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka
 
2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 - materiál číslo 
C 2/4/2020
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    
 
3. Návrh na prijatie daru od Tenisového klubu, občianske združenie so sídlom 
P. Pázmaňa 55/26, 927 01 Šaľa - materiál číslo C 3/4/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
 
4. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2020 - materiál číslo C 4/4/2020 
predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO
 
5. Návrh na preplatenie permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo a. s. z dôvodu uzatvorenia jej prevádzky - materiál číslo C 5/4/2020
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    
 
 
D. Majetkové záležitosti
 
1. Mgr. Marek Sliška, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/4/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
 
2. Attila Dzúrik, L. Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/4/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
3. Tomáš Šima, Kukučínova 534/42, 927 01  Šaľa – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/4/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
4. RM – GASTRO s.r.o., 295, Zemianske Sady 925 54 – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/4/2020 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
5. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu číslo 13 – garsónky s príslušenstvom  a  podielom na spoločných častiach a zariadeniach na II. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 2480, orientačné číslo 1 na ulici  Fr. Kráľa, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN registra C parcelné číslo 3080/178 v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 5/4/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
6. MARTECH, s. r. o., Diakovská 14, 927 01 Šaľa – návrh na združenie finančných prostriedkov za účelom výstavby protihlukovej steny na ul. Váhová v Šali - materiál číslo D 6/4/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
7. Nájom pozemkov v súvislosti s výstavbou stavby „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“ od Slovenského pozemkového fondu - materiál číslo 
D 7/4/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
 
E. Personálne záležitosti
 
1. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šaľa a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky - materiál číslo E 1/4/2020
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    
 
 
F. Právne záležitosti
 
1. Zmluva o dodaní tovarov č. 122/2020 k realizácii projektu s názvom „Wifi pre Teba – Šaľa“ - materiál číslo F 1/4/2020
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ       
 
2. Návrh na výmaz činnosti faktoring a forfaiting z predmetu činnosti spoločnosti 
MeT Šaľa, spol. s r. o. - materiál číslo F 2/4/2020
predkladá Ing. Roman Kondys, konateľ MeT Šaľa, spol. s r. o.
 
 
H. Rôzne
 
1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2020 - materiál číslo H 1/4/2020
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS
 
 
Časť IV. Ukončenie
 
 
 
Mgr. Jozef Belický v. r.
Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS, v. r

Prílohy