Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 08.06.2016 - 17:23  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 08:17  //  zobrazené: 2498

VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

číslo: 05/2016  |  dátum schválenia: 23.05.2016  |  dátum účinnosti: 16.06.2016  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 116 ods. 6 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 5/2016

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

 

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku
  za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí, v centre voľného času a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

 

 1. Pre účely tohto nariadenia sú školami materská škola a základná umelecká škola a školskými zariadeniami školský klub detí, centrum voľného času, školská jedáleň a výdajná školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

 

 

§ 2

Materská škola

 

 1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je určený vo veku od 3 rokov sumou 15,00 eur a sumou
  30,00 eur za pobyt dieťaťa za mesiace, v ktorých nedovŕšilo vek 3 rokov.

 

 1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom,
  že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe      nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov      preukázateľným spôsobom,
 5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
 1. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ materskej školy vnútorným predpisom školy.

 

 

§ 3

Základná umelecká škola

 

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka:
 1. na individuálne vyučovanie sumou 5,00 eur,
 2. na skupinové vyučovanie sumou 4,00 eurá.

 

 1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium pre dospelých v základnej umeleckej škole je určená:
 1. pre dospelú osobu (študent) vo veku do 25 rokov sumou 5,00 eur na individuálne vyučovanie a sumou 4,00 eurá na skupinové vyučovanie,
 2. pre dospelú osobu (pracujúci) vo veku do 25 rokov sumou 10,00 eur na skupinové a individuálne vyučovanie,
 3. pre dospelú osobu nad 25 rokov sumou 30,00 eur na skupinové a individuálne vyučovanie.

 

 1. Žiak navštevujúci viac odborov platí čiastočnú úhradu nákladov spojenú so štúdiom
  na každom odbore.

 

 1. Riaditeľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. (1) a (2), ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
  a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 

 1. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej umeleckej školy vnútorným predpisom školy.

 

 

§ 4

Školský klub detí

 

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a prevádzkou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 7,00 eur.

 

 1. Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa
  ods. (1), ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 

 1. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej školy vnútorným predpisom školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Centrum voľného času

 

 1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti a prevádzku centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je mesto Šaľa, je určená pre občana s trvalým pobytom v meste Šaľa, ktorú uhradí zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, žiaka a dospelá osoba do 30 rokov:
 1. na pravidelnú krúžkovú činnosť vo výške 2,00 eurá mesačne,
 2. na nepravidelnú činnosť vo výške 1,00 euro za hodinu,
 3. na celodenné akcie s podaním stravy (desiata, obed, olovrant) denne vo výške
  8,00 eur.

 

 1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti a prevádzku centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je mesto Šaľa, je určená pre občana s trvalým pobytom mimo mesta Šaľa, ktorú uhradí zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, žiaka a dospelá osoba do 30 rokov: 
 1. na pravidelnú krúžkovú činnosť vo výške 10,00 eur mesačne,
 2. na nepravidelnú činnosť vo výške 2,00 eurá za hodinu,
 3. na celodenné akcie s podaním stravy (desiata, obed, olovrant) denne vo výške
  12,00 eur.

 

 1. Riaditeľ centra voľného času, na základe splnomocnenia primátora mesta, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. (1), ak zákonný zástupca žiaka
  alebo plnoletý žiak o to písomne požiada riaditeľa centra voľného času a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 

 1. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ centra voľného času vnútorným predpisom školského zariadenia.

 

 

§ 6

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri materskej škole a základnej škole

 

 1. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR) bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.

 

 1. Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je na jeden deň (desiata 0,30 eur, obed 0,72 eur, olovrant 0,25 eur) v sume 1,27 eur podľa štvrtého finančného pásma na nákup potravín určeného MŠVVaŠ SR. Príspevok na úhradu režijných nákladov vo výške
  0,10 eur za jeden stravný deň.

 

 1. Príspevok na nákup potravín pre žiaka základnej školy vo veku 6 − 11 rokov je na jeden obed v sume 0,95 eura podľa druhého finančného pásma na nákup potravín určeného MŠVVaŠ SR.

 

 1. Príspevok na nákup potravín pre žiaka základnej školy vo veku 11 − 15 rokov je na jeden obed v sume 1,01 eura podľa druhého finančného pásma na nákup potravín určeného MŠVVaŠ SR.

 

 1. Príspevok na režijné náklady na jeden obed pre žiaka základnej školy je v sume 0,10 eura.

 

 1. Príspevok na nákup potravín pre zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri materskej škole, je na jeden obed v sume 1,26 eura podľa štvrtého finančného pásma určeného MŠVVaŠ SR a príspevok na nákup potravín pre zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri základnej škole alebo v školskej jedálni pri základnej škole s materskou školou je na jeden obed v sume 1,12 eura podľa druhého finančného pásma určeného MŠVVaŠ SR.

 

 1. Príspevok na režijné náklady na jeden obed pre zamestnanca je v sume 0,10 eur.

 

 1. Poplatky podľa ods. (2), (3), (4), (5), (6) a (7) sa uhrádzajú mesačne vopred bezhotovostnou platbou.

 

 

§ 7

Záverečné ustanovenia

 

Na ustanovenia súvisiace s určením výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú  príslušné právne predpisy.


 

§ 8

Zrušovacie ustanovenie

 

 1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 zo dňa
  11. septembra 2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa.
 2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2011 zo dňa 30. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.
 3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2012 zo dňa
  15. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa
  č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011.
 4. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2013 zo dňa 2. júla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2012.

 

 

 1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2014 zo dňa 26. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2012 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 7/2013.
 2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2015 zo dňa
  17. septembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
  č. 8/2012, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 7/2013, a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2014.

 

 

 § 9

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli v meste.

 

 

Prílohy