Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 15.03.2021 - 18:22  //  aktualizácia: 15.03.2021 - 18:27  //  zobrazené: 1933

1. zasadnutie MsZ, ktoré sa bude konať dňa 25. 3. 2021

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021,

 

ktoré sa uskutoční 25. marca 2021 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali
s nasledovným programom: 

 

Časť I.

 

1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

 

Časť II. Interpelácie poslancov

 

Časť III. Predkladané materiály

 

 1. Informačné materiály a správy

 

 1. Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta určenými na školskú jedáleň a ich použitie v ZŠ Ľ. Štúra v Šali - materiál číslo A 1/1/2021

predkladá Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka

 

 1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2020 - materiál číslo A 2/1/2021

predkladá Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka

3.Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/1/2021

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    

 

 1. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení podmienok predaja výrobkov
  a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Šaľa - materiál číslo B 1/1/2021

predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trhový poriadok pre trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01  Šaľa - materiál číslo B 2/1/2021

predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa a určení miesta a času zápisu - materiál číslo B 3/1/2021

predkladá Mgr. Mariana Takáčová, vedúca SŠÚ

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa - materiál číslo B 4/1/2021

predkladá Ing. Edita Haládiková, referentka OSaKČ  

 

 1. Zmena Uznesenia č. 9/2020 – XVI. z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 3. decembra 2020 - materiál číslo B 5/1/2021 (materiál bude distribuovaný v priebehu 11. týždňa)

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Hospodárenie mesta

 

 1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2020 - materiál číslo C 1/1/2021

predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

 

 1. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2021 - materiál číslo C 2/1/2021

predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO

 

 1. Majetkové záležitosti

 

 1. Ján Fiala a manželka Ing. Ľubica Fialová, Kpt. Jaroša 1292/36, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
  D 1/1/2021

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Iveta Kubicová, Slnečná 2385/7A, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Slnečnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/1/2021

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Lenka Novosádová Braunová, Železničná 505/26, Šaľa a Miloslav Novosád, Diakovce 148 – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/1/2021

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Ivana Pohlová, Budovateľská 8, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/1/2021

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Mgr. Peter Pónya, Letná 569/1, Šaľa a Mgr. Kristína Pónyová, Kráľovská 828/2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
  D 5/1/2021

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Michaela Pappová, Slnečná 1941/3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/1/2021

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. GTIS charging SK s.r.o., Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín – žiadosť
  o nájom pozemkov s právom stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 7/1/2021

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Katarínu Melegovú, s. č. 214, 925 71 Trnovec nad Váhom - materiál číslo D 8/1/2021

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul.
  v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, Šaľa - materiál číslo D 9/1/2021

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Radovana Pappa, Nešporova 1016/16, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 10/1/2021

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta prevod bytu č. 87 vo vchode 21 bytového domu s. č. 1948 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Gabriela Kováča, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 11/1/2021

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Návrh na schválenie úhrady technického zhodnotenia predmetu nájmu pre Ondreja Kožucha, miesto podnikania s. č. 463, 925 91 Kráľová nad Váhom - materiál číslo
  D 12/1/2021 (materiál bude distribuovaný v priebehu 12. týždňa)

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Personálne záležitosti

 

Nie sú predmetom rokovania.

 

 1. Právne záležitosti

 

 1. Zmluva o dielo č. 760/2020 na realizáciu stavebných prác „Výmena okien v budove kolkárne v meste Šaľa“ - materiál číslo F 1/1/2021      

predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ     

 

 1. Vystúpenia verejnosti

 

 1. Rôzne

 

Nie sú predmetom rokovania.

 

Časť IV. Ukončenie

 

 Mgr. Jozef Belický v. r.

Prílohy

Materiály

(zip - 25.43 MB)