Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.11.2018 - 11:33  //  aktualizácia: 19.11.2018 - 11:33  //  zobrazené: 6045

09/2018 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 09/2018  |  dátum konania: 19.11.2018

Z á p i s n i c a  z 9. zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. 11. 2018

 

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Mgr. Ildikó Jarošová, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Renáta Zelezníková, Mgr. Irina Kostová, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Klaudia Hátašová

 

Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená), RSDr. Ľubor Gáll (ospravedlnený)

 

Prizvaní: Ing. Peter Jaroš, Met Šaľa, spol. s.r.o., JUDr. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta Šaľa, Sylvia Braunová, MeT Šaľa, spol. s .r. o.

 

Za verejnosť: Viera Kuruczová, Adriana Sedláková, Iveta Žemberová, Alena Žemberová.

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 7 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.

 

Uznesenie č. 21/2018 - komisia prerokovala materiál „Návrh VZN č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení VZN č. 7/2017“ a odporúča ho schváliť Mestskému zastupiteľstvu v Šali. Splnené, uvedené VZN bolo schválené v predloženom znení na zasadnutí MsZ dňa              06. 11. 2018.   

Uznesenie č. 22/2018 - komisia prerokovala opätovnú žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 31 na ulici Rímskej 2138/3 v Šali – Veči a dôvody odmietnutia predmetného bytu  p. Štefanom Kováčom, odporučila správcovi bytov spoločnosti Met Šaľa spol. s. r. o. odstrániť nedostatky na predmetnom byte a ponechať žiadateľa v poradovníku o nájom bytu. Plní sa, na byte budú nedostatky odstránené.

Uznesenie č. 23/2018 - komisia prerokovala obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 1    na prízemí na ul. Hlavnej 2112/97 v Šali a odporučila predmetnú žiadosť presunúť                 na ďalšie zasadnutie komisie, byt prideľovať následne po pridelení 34 bytov na ulici Kráľovskej. Nesplnené. 

Uznesenie č. 24/2018 - komisia prerokovala žiadosť o prednostné pridelenie mestského nájomného bytu  p. Doris Grédiovej, trvale bytom ČSLA č. 2, Šaľa, pričom komisia neodporučila schváliť žiadosť o prednostné pridelenie bytu. Splnené, o rozhodnutí komisie informovala žiadateľku písomne spoločnosť Met, s. r. o. Šaľa.

 Uznesenie č. 25/2018 - komisia odporučila správcovi mestských nájomných bytov spoločnosti Met Šaľa spol. s. r. o. prepočítať príjmy zatiaľ prvých 50 žiadateľov, ktorí sú v poradovníku o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa, či sú v súlade s VZN č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa a v súlade s platnou legislatívou,         na ktorú odkazuje predmetné všeobecne záväzné nariadenie (hlavne zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.) a predložiť správu na najbližšie zasadnutie komisie. Splnené. Spoločnosť Met s.r.o. Šaľa predložila na zasadnutie komisie stanovisko. 

 

3. Bytové otázky

 

 1. Členovia komisie riešili otázku postupu prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Šaľa

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 6; zdržal sa: 1

Uznesenie č. 26/2018

 1. postup pri prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Šaľa na 9. zasadnutí komisie bude nasledovný: ako prvé v poradí sa pridelia uvoľnené nájomné byty    na ulici Hlavnej v Šali a Rímskej v Šali - Veči a až následne sa budú prideľovať nové nájomné byty na ulici Kráľovskej v Šali.
 1. Členovia komisie sa zaoberali aj pripomienkou p. Mgr. Jarošovej, ktorá sa týkala  VZN č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa, nakoľko v predmetnom VZN absentuje odkaz na zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov v prípade nájomných bytov postavených s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania, podľa ktorého sa zohľadňuje výška príjmu žiadateľa pri zaradení do evidencie žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.    

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7;

 

Uznesenie č. 27/2018

a) komisia odporúča spracovať dodatok VZN o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa a doplniť             do podmienok zaradenia do evidencie žiadateľov o pridelenie nájomného bytu              a zaradenia do poradovníka uchádzačov aj výšku príjmu žiadateľa, ktorý sa pri bytoch postavených s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania preukazuje podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.  

 3.)       Žiadosť o opätovné obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 31 na III. poschodí       na ulici Rímskej 2138/3 v Šali – Veči.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7;

Uznesenie č. 28/2018

 1. komisia prerokovala opätovnú žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu      č. 31 na ulici Rímskej 2138/3 v Šali – Veči,
 2.  komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi      z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Štefanovi Kováčovi, trvale bytom Narcisová 11, Šaľa – Veča po odstránení nedostatkov        na predmetnom byte spoločnosťou Met s .r. o. Šaľa.  

4. )    Žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 1 na prízemí na ul. Hlavnej 2112/97 v Šali

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7;

Uznesenie č. 29/2018

a)komisia prerokovala žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu                    č. 1  na prízemí na ul. Hlavnej 2112/97 v Šali,

b)komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný byt uchádzačom z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Lucii Szabovej, trvale bytom Štúrova 43, Šaľa a Petrovi Szabovi, trvale bytom Kráľová nad Váhom 156.

  5.)   Žiadosť o obsadenie uvoľneného dvojizbového bytu č. 26 na III. poschodí na ulici Rímskej 2139/5 v Šali – Veči.

     Komisia prijala nasledovné uznesenie:

     Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7;

 

Uznesenie č. 30/2018

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie uvoľneného dvojizbového bytu č. 26          na ulici Rímskej 2139/5 v Šali – Veči,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačom      z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Marekovi Kuruczovi, trvale bytom Narcisová 22, Šaľa – Veča a Sabíne Szabovej. 

6.)     Žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 9 na I. poschodí na ulici Rímskej 2139/5 v Šali – Veči.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7;

Uznesenie č. 31/2018

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 9 na ulici Rímskej 2139/5 v Šali – Veči,
 2.  komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi      z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Andrei Porubskej, trvale bytom Novomeského 8, Šaľa.

7.)     Žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 16 na I. poschodí na ulici Rímskej 2139/5 v Šali – Veči.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 6; zdržal sa: 1

Uznesenie č. 32/2018

a)komisia prerokovala žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 16           na ulici Rímskej 2139/5 v Šali – Veči,

b) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačom      z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Jarmile Partlovej, trvale bytom V. Šrobára 6, Šaľa a Tomášovi Molnárovi.

8.)     Žiadosť o obsadenie jednoizbových nájomných bytov v Bodovom bytovom dome B1, súpisné číslo 2489/4A a B2, súpisné číslo 2490/4B na ulici Kráľovskej v Šali.

         Jednoizbové byty  v počte 8

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7;

 

 

Uznesenie č. 33/2018

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie jednoizbových nájomných bytov v Bodovom bytovom dome B1, súpisné číslo 2489/4A a B2, súpisné číslo 2490/4B na ulici Kráľovskej v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetné jednoizbové nájomné byty nasledovným uchádzačom z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa:
 1. Jane Kardošovej, trvale bytom Šaľa - Veča, Lúčna 5
 2. Klaudii Worekovej, trvale bytom Šaľa, Kráľovská 4
 3. Roxane Jeskovej, trvale bytom Šaľa, P. J. Šafárika 21
 4. Júlii Benciovej, trvale bytom Šaľa mesto a Gabrielovi Bencimu
 5. Kataríne Hátasovej, trvale bytom Šaľa – Veča, Hollého 28
 6. Františkovi Földvárimu, trvale bytom Šaľa – Veča, Rímska 5
 7. Kataríne Szarkovej, trvale bytom Tešedíkovo 771
 8. Veronike Petrovej, trvale bytom Šaľa, V. Šrobára 10    

9.)     Žiadosť o obsadenie dvojizbových nájomných bytov v Bodovom bytovom dome B1, súpisné číslo 2489/4A a B2, súpisné číslo 2490/4B na ulici Kráľovskej v Šali.

         Dvojizbové byty  v počte 20

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7;

Uznesenie č. 34/2018

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie dvojizbových nájomných bytov v Bodovom bytovom dome B1, súpisné číslo 2489/4A a B2, súpisné číslo 2490/4B na ulici Kráľovskej v Šali.
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetné dvojizbové nájomné byty nasledovným uchádzačom z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa:
 1. Jozefovi Szabovi, trvale bytom Šaľa, M. R. Štefánika 68
 2. Andrei Polónyiovej, trvale bytom Šaľa, M. M. Hodžu 18
 3.  Ladislavovi Rehákovi, trvale bytom Šaľa, Kpt. Jaroša 34
 4. Alene Žemberovej, trvale bytom Šaľa – Veča, Slnečná 7
 5. Petre Horváthovej, trvale bytom Šaľa, Hlavná 35 a Ladislavovi Horváthovi
 6. Judite Sesztákovej, trvale bytom Galanta, Matúškovská cesta 1
 7. Mgr. Márii Bogyovej, trvale bytom Šaľa, 8. mája 19 a Samírovi  Osmanovičovi
 8. Ivete Valkárovej, trvale bytom Šaľa mesto
 9. Nikolete Vinczeovej, trvale bytom Šaľa, SNP 14
 10. Jozefovi Eczetovi, trvale bytom Šaľa, B. Nemcovej 10
 11. Nikolete Ukovej, trvale bytom Šaľa - Veča, Narcisová 2
 12.  Kataríne Kulenovej, trvale bytom Šaľa, Novomeského 16 a Andrejovi Šrámekovi
 13. Michalovi Čiernikovi, trvale bytom Šaľa, Partizánska 16
 14. Miroslavovi Nikodémovi, trvale bytom Šaľa – Veča, Nitrianska 18
 15. Róbertovi Ukovi, trvale bytom Šaľa – Veča, Narcisová 2
 16. Monike Molnárovej, trvale bytom Kráľová nad Váhom
 17. Ivete Kovácsovej, trvale bytom Bratislava, Cintorínska 17
 18. Miroslavovi Jagelkovi, trvale bytom Bratislava, Ružinov
 19. Miroslavovi Szabovi, trvale bytom Šaľa, Mostová 13  
 20. Kataríne Grunzovej, trvale bytom Kajal, Hlavná 445

10.)   Žiadosť o obsadenie trojizbových nájomných bytov v Bodovom bytovom dome B1, súpisné číslo 2489/4A a B2, súpisné číslo 2490/4B na ulici Kráľovskej v Šali.

         Trojizbové byty  v počte 6

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7;

Uznesenie č. 35/2018

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie trojizbových nájomných bytov v Bodovom bytovom dome B1, súpisné číslo 2489/4A a B2, súpisné číslo 2490/4B na ulici Kráľovskej v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetné trojizbové nájomné byty nasledovným uchádzačom z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa:
 1. Ing. Františkovi Čibrikovi, trvale bytom Pliešovce 467
 2. Kataríne Kusyovej, trvale bytom Trnovec nad Váhom 78
 3. Zuzane Levkovej, trvale bytom Šaľa, Švermova 17 a Martinovi Levkovi
 4. Zuzane Harabišovej, trvale bytom Horná Kráľová, Nad Humnami 400
 5. Ivete Mlynárovej, trvale bytom Selice, 9. Mája 1182 a Mariánovi Omastovi
 6. Andrei Morvayovej, trvale bytom Šaľa, M. M. Hodžu 18

11.) Vyradenie nasledovných žiadateľov z poradovníka uchádzačov o nájom bytu                  vo vlastníctve mesta Šaľa zostaveného v súlade s VZN č. 9/2015 a Smernice MV a RR    č. 2/2003.

 

 1. Kristína Molnárová – Sztresnyaková, trvale bytom Šaľa, Kpt. Jaroša 13 z dôvodu, že žiadosť nie je v súlade s predmetným VZN
 2. Ľudovít Holocsi, trvale bytom Šaľa, Kráľovská 4 a Oľga Holocsiová z dôvodu, že žiadosť nie je v súlade s predmetným VZN  
 3. Zoltán Varga, trvale bytom Kráľová nad Váhom 214 a Eva Tanková z dôvodu, že žiadosť nie je v súlade s predmetným VZN
 4. Anna Šárköziová, trvale bytom Žihárec 102 a Jozef Novák – žiadatelia stiahli svoju žiadosť o nájom bytu
 5. Bianka Duszková, trvale bytom Topoľnica 288 z dôvodu, že žiadosť nie je v súlade s predmetným VZN

 

 

 

 

 

 

12.) Žiadosť p. Petra Hanusza o prednostné pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve mesta     Šaľa

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7;

Uznesenie č. 36/2018

 1. komisia prerokovala žiadosť p. Petra Hanusza, trvale bytom Šaľa, Nádražná 9 o prednostné pridelenie nájomného bytu,
 2. komisia neodporúča schváliť predmetnú žiadosť o prednostné pridelenie bytu.

 

13.) Žiadosť p. Jozefa Audyho o prednostné pridelenie nájomného bytu č. 26 na ulici Rímskej 2139/5 v Šali – Veči

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7;

Uznesenie č. 37/2018

 1. komisia prerokovala žiadosť p. Jozefa Audyho o prednostné pridelenie nájomného bytu,
 2. komisia neodporúča schváliť predmetnú žiadosť o prednostné pridelenie bytu.

 

4. Rôzne

 

V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.

 

5. Záver

 

P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           MUDr. Jozef Grell

                                                                                                          predseda komisie

 

 

 

V Šali dňa 15. 11. 2018

Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie