Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.11.2017 - 12:20  //  aktualizácia: 30.11.2017 - 12:21  //  zobrazené: 2454

08/2017 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 08/2017  |  dátum konania: 23.11.2017

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, PaedDr. Danica Lehocká, Ing. Róbert Andráši,  RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Renáta Zelezníková, Mgr. Ildikó Jarošová,
 
Neprítomní: Mgr. Irina Kostová (ospravedlnená), Mgr. Klaudia Hátašová (ospravedlnená)

Prizvaná: JUDr. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku  a zariadení mesta Šaľa

Za verejnosť: Róbert Kurucz 

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017
     Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie         v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia                a platenia
5. Rôzne
6. Záver

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie  7 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.

            Uznesenie č. 20/2017 - Žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 25 na ul. Rímskej 2137/1 v Šali – Veči. Komisia odporučila primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačom z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Veronike Prágaiovej a Mikulášovi Kovácsovi, obaja trvale bytom Jazerná 26, Šaľa. Splnené.
Uznesenie č. 21/2017 - Spôsob nakladania s majetkom mesta – byt č. 18 (1 – izbový byt)       na ul. Slnečnej 1941/3 v Šali – Veči. Komisia odporučila realizovať odpredaj predmetného bytu formou obchodnej verejnej súťaže. Splnené. Materiál s návrhom na odpredaj predmetného bytu formou obchodnej verejnej súťaže bude predložený na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018.
Uznesenie č. 22/2017 -  Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb na rok 2018  - komisia navrhla podporiť oblasť rozvoja sociálnych služieb krízovej intervencie  v nocľahárni (materiálové vybavenie – napr. skrinky pre klientov). Plní sa. T. č. sa prioritne rieši nákup vozidla s izotermickou úpravou pre rozvoz stravy pre Domov dôchodcov Šaľa, ale uzávierka podávania projektov je až do konca roka 2017.    

3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej    organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7;
Uznesenie č. 23/2017
a) komisia prerokovala materiál „Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa       na rok 2017. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom         na roky 2019 a 2020“,
b) komisia berie materiál na vedomie a odporúča prerokovať ho v Mestskom zastupiteľstve v Šali.
4.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné    nariadenie č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia            a platenia

Materiál predložila PhDr. Zozuľáková. 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7
Uznesenie č. 24/2017
a) komisia prerokovala materiál návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia,
b) komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa  č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia.

   
5. Rôzne
Na zasadnutie komisie sa dostavil p. Róbert Kurucz, ktorý chcel riešiť nepriaznivú sociálnu situáciu svojej rodiny. Členovia komisie po oboznámení sa s jeho sociálnou situáciou                   ho odporučili na riešenie do nízkoprahového denného centra v Šali.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7
Uznesenie č. 25/2017
a) informovať členov komisie o postupe riešenia sociálnej situácie  p. Róberta Kurucza a jeho rodiny
T: najbližšie zasadnutie komisie          
Ďalej v bode rôznom informovala členov komisie  JUDr. Pekárová o návrhu, aby sa uvoľnený byt č. 35 na ul. Narcisovej súp. č. 1948, vchod č. 19 v Šali – Veči ponúkol v obchodnej verejnej súťaži na predaj a ostatným nájomníkom na uvedenej adrese (č. bytov 33, 34 a 36), ktorí aj v minulosti žiadali o odpredaj, ale ich žiadosť bola odmietnutá s poukazom na platné Uznesenie MsZ 6/2009 –VI.  sa tieto byty odpredali za kúpnu cenu ako ostatným nájomníkom, t. j. za zvýhodnené cenové podmienky.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7
Uznesenie č. 26/2017
a) komisia odporúča predmetný byt č.  35 na ul. Narcisovej 1948, vchod č. 19 odpredať formou verejnej obchodnej súťaže,
b) komisia odporúča ostatné byty na ul. Narcisovej 1948/19 (byt č. 33, 34, 36) odpredať nájomníkom za kúpnu cenu ako ostatným nájomníkom,  t.j. za zvýhodnené cenové podmienky.  
6. Záver

P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     

 

 


             MUDr. Jozef Grell                                             predseda komisie

V Šali dňa 27. 11. 2017

Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie