Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.09.2018 - 07:54  //  aktualizácia: 28.09.2018 - 07:55  //  zobrazené: 2401

07/2018 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 07/2018  |  dátum konania: 19.09.2018

Z á p i s n i c a  zo 7. zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. 09. 2018

 

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Peter Gomboš, , Mgr. Renáta Zelezníková, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Ildikó Jarošová, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Irina Kostová, Mgr. Klaudia Hátašová

 

Neprítomná: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená)

 

Prizvaná: Sylvia Braunová, MeT Šaľa spol. s .r. o.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 8 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 1.  

Z 5. zasadnutia komisie:

Uznesenie č. 12/2018 - komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa s nasledovnou pripomienkou: „Žiadatelia, ktorí nesplnili kritériá na zaradenie do zoznamu uchádzačov o nájom nájomných bytov a bytov osobitného určenia v zmysle VZN č..../2018 môžu opätovne požiadať o pridelenie nájomného bytu, alebo bytu osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa  na základe novej žiadosti spolu        s prílohami“. Splnené.

 Uznesenie č. 13/2018 - komisia odporučila predložiť materiál na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v navrhovanom znení – Návrh na určenie výšky nájomného v „Bodovom bytovom dome B 1“, súpisné číslo 2489/4A postavený na pozemku registra C katastra nehnuteľností parc. č. 1971/9 a v “ Bodovom bytovom dome B2“ súpisné číslo 2490/4B postavený na pozemku registra C katastra nehnuteľností parc. č. 1971/8 na ulici Kráľovská, v k. ú. Šaľa vo výške 3,-Eur/1m2 obytnej plochy t. j. 4% z obstarávacej ceny bytových domov, z toho tvorbu fondu opráv vo výške 0,374 Eur/m2obytnej plochy t. j. 0,5% z obstarávacej ceny bytových domov. Splnené.

 

Uznesenie č. 14/2018 - komisia schválila predložené zmeny v poradovníku žiadateľov o pridelenie bytu v novopostavených bytových domoch „Bodový bytový dom B1“ a „Bodový bytový dom B2“ bez pripomienok tak, že do poradovníka žiadateľov o pridelenie bytu v novopostavených bytových domoch na ulici Kráľovskej v Šali sa u žiadateľov Kataríny Kusyovej a u Ing. Františka Čibrika mení poradie v poradovníku žiadateľov. Plní sa.  

 

Uznesenie č. 15/2018 - komisia navrhla bezodkladne zostaviť pracovnú komisiu za účelom precizovania kritérií na zostavenie poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa, nakoľko súčasné kritériá sú nepostačujúce. Komisia neodporúča primátorovi mesta schváliť Zoznam – poradovník uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 9/2015 a Smernice MV a RR          č. 2/2003. Splnené.

 

Zo 6. zasadnutia komisie:

 

Uznesenie č. 16/2018 - komisia odporučila správcovi mestských nájomných bytov               vo vlastníctve mesta Šaľa spoločnosti MeT spol. s. r. o., aby do 31. 08. 2018 zaslal všetkým uchádzačom z aktuálneho zoznamu – poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa oznámenia a výzvy spolu s prílohami (čestnými prehláseniami, ktorými žiadatelia preukážu splnenie podmienok podľa § 3 platného všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa, ktoré musia byť úradne overené) s tým, že žiadatelia o nájomné byty  vo vlastníctve mesta Šaľa sú od doručenia výzvy povinní do 15 dní predložiť požadované úradne overené čestné prehlásenia správcovi mestských nájomných bytov. Splnené.

 

   Uznesenie č. 17/2018 - komisia odporučila primátorovi mesta schváliť Zoznam – poradovník uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003 s jednou pripomienkou, že    zo zoznamu – poradovníka sa z dôvodu úmrtia vyradí žiadateľka p. Soňa Križanová, ktorá bola v poradovníku na 22. mieste. Splnené.

 

3. Bytové otázky

 

 1. Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 18 na II. poschodí na ul. Hlavnej 2112/95 v Šali.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8;

Uznesenie č. 18/2018

 1. komisia prerokovala obsadenie uvoľnenej garsónky č. 18 na II. poschodí na ul. Hlavnej 2112/95 v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt na ul. Hlavnej 2112/95 uchádzačovi z  aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Jozefovi Bujkovi, trvale bytom Šaľa mesto (bez uvedenia adresy),
 3. v prípade, ak uvedený uchádzač nebude mať záujem o predmetný byt, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalšiemu uchádzačovi z aktuálneho poradovníka Ivete Kovácsovej, trvale bytom Cintorínska 17, Bratislava.

2.)   Žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 31 na III. poschodí na ulici Rímskej 2138/3 v Šali – Veči.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8;

Uznesenie č. 19/2018

 1. komisia prerokovala obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 31 na ulici Rímskej 2138/3 v Šali - Veči,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt na ul. Rímskej 2138/3 uchádzačovi z  aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Štefanovi Kováčovi, trvale bytom Narcisová 11, Šaľa - Veča,
 3. v prípade, ak uvedený uchádzač nebude mať záujem o predmetný byt, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalším uchádzačom z aktuálneho poradovníka Lucii Szabovej a Petrovi Szabovi, obaja trvale bytom Štúrova 43, Šaľa.

              3.)   Komisia sa v tomto bode programu zaoberala aj spôsobom, akým sa budú prideľovať mestské nájomné byty na ulici Kráľovskej v Šali. 

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8;

Uznesenie č. 20/2018

 1. pri prideľovaní mestských nájomných bytov na ulici Kráľovská v Šali bude komisia postupovať tak, že byty sa budú prideľovať uchádzačom o nájom bytu vo vlastníctve mesta z aktuálneho poradovníka podľa počtu izieb, ktoré majú uchádzači uvedené v aktuálnom poradovníku. Následne si už vybraní uchádzači konkrétne číslo bytu z kategórie jednoizbových, dvojizbových a trojizbových bytov budú žrebovať. 

4. Rôzne

 

V tomto bode programu tajomníčka komisie informovala prítomných o projekte Občianskeho združenia Imobiltaxi, ktorého zámerom je zriadenie služby sociálneho taxíka v meste Šaľa. 

 

5. Záver

 

P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

                                                                                                                       MUDr. Jozef Grell                                                                                                                 predseda komisie

 

V Šali dňa 21. 09. 2018

Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie