Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.10.2019 - 10:46  //  aktualizácia: 10.10.2019 - 10:47  //  zobrazené: 3698

05/2019 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 05/2019  |  dátum konania: 03.10.2019

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, Bc. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová, Sylvia Braunová, PhDr. Margaréta Zozuľáková, PhDr. Silvia Straňáková, RsDr. Peter Gomboš, Mgr. Renáta Zelezníková

 

Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená)

 

Prizvaný: Ing. Peter Jaroš, Met Šaľa, spol. s.r.o.

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 10 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

 

Splnené uznesenia: uznesenie č. 21/2019; uznesenie č. 23/2019.

Nesplnené uznesenie: uznesenie č. 22/2019: komisia odporučila primátorovi mesta prideliť  nájomný byt, garsónku č. 5 na prízemí na ul.  Rímskej 2138/3 v Šali-Veči, uchádzačovi z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Milene Rácovej, trvale bytom mesto Šaľa. Komisia zároveň odporučila určiť náhradníka                 pre pridelenie predmetného nájomného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa, a to Janu Melicherovú, trvale bytom Horné Orešany 604. Ani jedna z uchádzačiek o nájomný byt však uvedený byt neprijala.

 

 

 

 

3. Bytové otázky

           

 1. Komisia sa zaoberala nesplneným uznesením č. 22/2019 a následným vyradením žiadateľky z poradovníka o pridelenie mestského nájomného bytu.

 

Keďže pani Jana Melicherová odmietla prijať ponúkaný uvoľnený byt, členovia komisie sa zhodli na tom, že by mala byť z poradovníka vylúčená. Pani Milena Rácová, ponúkaný byt prijať nemohla, keďže sa v tomto čase preukázateľne nachádzala v zahraničí. Z uvedeného dôvodu sa členovia komisie zhodli na tom, že pani Milena Rácová z poradovníka vylúčená nebude.

 

 1. Pani Jana Melicherová, trvale bytom Horné Orešany 604, bude vyradená z poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa.

 

 1. Obsadenie uvoľnenej garsónky č. 5 na prízemí na ul. Rímskej 2138/3 v Šali-Veči.

    Komisia prijala nasledovné uznesenie:

    Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

Uznesenie č. 24/2019

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie garsónky č. 5  na prízemí na ul.  Rímskej 2138/3 v Šali-Veči.
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný   nájomný byt  uchádzačovi z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Klaudii Smietkovej, trvale bytom  Šaľa, Nivy 1. Komisia zároveň odporúča určiť náhradníka           pre pridelenie predmetného nájomného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to :
 1. Rozáliu Bartolenovú, trvale bytom Neded 17
 1. Komisia sa zaoberala nasledovnými žiadosťami o prednostné pridelenie bytu pani Kataríny Pilnej, trvale bytom P. Pázmaňa 6, Šaľa zo dňa 18.01.2019; Júliusa Krajčoviča a Timei Krajčovičovej, trvale bytom Tešedíkovo 551 zo dňa 24.01.2019; Evy Antálkovej, trvale bytom Okružná 20, Šaľa zo dňa 10.10.2018; Emílie Vinczeovej, trvale bytom Fajgalská 4680/10, Pezinok zo dňa 02.10.2018; Miroslavy Antálkovej Peckovej, trvale bytom Novomestská 43/42, Sereď zo dňa 11.10.2018; Mgr. Simeona Vinczeho, trvale bytom Fajgalská 4680/10, Pezinok zo dňa 09.01.2019; Borisa Hippa a Mgr. Nikolety Hippovej, trvale bytom Dlhoveská 1413/28 zo dňa 31.05.2019, Šaľa, Andrey Tomaníkovej, trvale bytom L. Novomeského 2, Šaľa zo dňa 14.02.2018, Zuzany Játiovej, trvale bytom Kukučínov 21, Šaľa a Jána Hodula, trvale bytom Ratnovce 58, Šaľa zo dňa 07. 05. 2018, Mgr. Jozefa Meliša, PhD. zo dňa 23. 07. 2019, Martiny Ďubašák, trvale bytom Hlavná 1237, Vlčany zo dňa 05. 08. 2019; Jany Laukovej a Diany Laukovej trvale bytom Nivy 1472/25, Šaľa zo dňa 20. 08. 2019; Soni Hecsovej, trvale bytom Dlhá nad Váhom 147,      zo dňa 20. 08. 2019; Bc. Jany Horváthovej trvale bytom P. J. Šafárika 17, Šaľa zo dňa      09. 09. 2019; Petronely Hadnaďovej, trvale bytom Hollého 26, Šaľa zo dňa 11. 09. 2019; Adriany Vinczeovej, bez trvalého pobytu, zo dňa 20.09.2019; Tibora Tótha a Jany Tóthovej, trvale bytom Fr. Kráľa 4, Šaľa, zo dňa 24.09.2019.

 

Členovia komisie skonštatovali, že k prednostnému prideľovaniu bytu sa komisia prikloní iba v prípade, že žiadateľ jasne preukáže dôvody     na prednostné pridelenie bytu v zmysle VZN 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 o podmienkach  nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia  vo vlastníctve mesta Šaľa.

    Komisia prijala nasledovné uznesenie:

    Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10

Uznesenie č. 25/2019

 1. komisia prerokovala nasledovné žiadosti o prednostné pridelenie bytu: pani Kataríny Pilnej, trvale bytom P. Pázmaňa 6, Šaľa zo dňa 18.01.2019; Júliusa Krajčoviča a Timei Krajčovičovej, trvale bytom Tešedíkovo 551 zo dňa 24.01.2019; Evy Antálkovej, trvale bytom Okružná 20, Šaľa zo dňa 10.10.2018; Emílie Vinczeovej, trvale bytom Fajgalská 4680/10, Pezinok zo dňa 02.10.2018; Miroslavy Antálkovej Peckovej, trvale bytom Novomestská 43/42, Sereď zo dňa 11.10.2018; Mgr. Simeona Vinczeho, trvale bytom Fajgalská 4680/10, Pezinok zo dňa 09.01.2019; Borisa Hippa a Mgr. Nikolety Hippovej, trvale bytom Dlhoveská 1413/28 zo dňa 31.05.2019, Šaľa, Andrey Tomaníkovej, trvale bytom L. Novomeského 2, Šaľa zo dňa 14.02.2018, Zuzany Játiovej, trvale bytom Kukučínov 21, Šaľa a Jána Hodula, trvale bytom Ratnovce 58, Šaľa zo dňa 07. 05. 2018, Mgr. Jozefa Meliša, PhD. zo dňa  23. 07. 2019, Martiny Ďubašák, trvale bytom Hlavná 1237, Vlčany zo dňa 05. 08. 2019; Jany Laukovej a Diany Laukovej trvale bytom Nivy 1472/25, Šaľa zo dňa 20. 08. 2019; Soni Hecsovej, trvale bytom Dlhá nad Váhom 147, zo dňa 20. 08. 2019; Bc. Jany Horváthovej trvale bytom P. J. Šafárika 17, Šaľa zo dňa 09. 09. 2019; Petronely Hadnaďovej, trvale bytom Hollého 26, Šaľa zo dňa 11. 09. 2019, Adriany Vinczeovej, bez trvalého pobytu, zo dňa 20.09.2019; Tibora Tótha a Jany Tóthovej, trvale bytom Fr. Kráľa 4, Šaľa, zo dňa 24.09.2019,
 2. komisia sa žiadosťami o prednostné pridelenie bytov bude zaoberať                        za predpokladu, že žiadatelia budú spĺňať podmienky na prednostné pridelenie bytu v zmysle VZN č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia    vo vlastníctve mesta Šaľa.

 

 1. Oboznámenie sa s návrhom zmien v údajoch v poradovníku

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10, za: 10;

 

Materiál tvorí prílohu zápisnice.

 

Uznesenie č. 26/2019

 

 1. komisia sa oboznámila s predloženými návrhmi zmien údajov v poradovníku,
 2. členovia komisie budú pri prideľovaní mestských nájomných bytov na predložené zmeny prihliadať

 

 

4. Rôzne

 

V tomto bode programu sa členovia komisie zaoberali akým spôsobom sa budú prideľovať mestské nájomné byty na ulici Kráľovskej. Ďalej komisia zo svojich členov vybrala 3 členov, ktorí budú členmi žrebovacej komisie, ktorá bude dohliadať na priebeh žrebovania.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní 10, za: 7; zdržali sa: 3,

 

Uznesenie č. 27/2019

 

 1. pri prideľovaní mestských nájomných bytov na ulici Kráľovská v Šali bude komisia postupovať tak, že byty sa budú prideľovať uchádzačom o nájom bytu vo vlastníctve mesta z aktuálneho poradovníka podľa počtu izieb, ktoré majú uchádzači uvedené v aktuálnom poradovníku. Následne si už vybraní uchádzači konkrétne číslo bytu z kategórie jednoizbových, dvojizbových a trojizbových bytov budú žrebovať,
 2. Do žrebovacej komisie, ktorá bude dohliadať na priebeh žrebovania, komisia odporúča primátorovi mesta menovať: RSDr. Petra Gomboša, PhDr. Silviu Straňákovú a Bc. Dominiku Jarošovú.

 

 

5. Záver

 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

 

 

V Šali dňa 03. 10. 2019

Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie