Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 13.04.2018 - 08:27  //  aktualizácia: 17.08.2018 - 13:11  //  zobrazené: 1179

03/2018 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 10/04/2018

číslo: 03/2018  |  dátum konania: 13.04.2018  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Schvaľovanie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva (zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta)
Za hlasovalo: 15
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

Hlasovanie č. 2
Zmena programu zasadnutia mestského zastupiteľstva – doplniť do programu:
- do časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 2/3/2018 – Návrh na stanovenie pravidiel pri zmluvnom odplatnom prevode pozemkov mesta právnickým osobám
Za hlasovalo: 6
Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Miloš Rehák, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 6
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Zdržalo sa: 5
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

Hlasovanie č. 3
Návrhová komisia
Za hlasovalo: 14
Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Jaroš,
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera,
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

Hlasovanie č. 4
Overovatelia zápisnice
Za hlasovalo: 14
Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš,
Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,
Mgr. Július Morávek,


Materiál číslo D 1/3/2018 - GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda – prevod pozemku pod stavbou

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Róberta Andrášiho v znení:
- doplniť do časti C. navrhovaného uznesenia bod 2. zaktualizovať hodnotovú mapu mesta Šaľa. 

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák,
Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,
Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho bol prijatý.


Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Vladimíra Vicenu v znení:
- zmeniť jednotkovú cenu z 26,555 Eur/m2 (v celkovej cene 21 934,43 Eur) na jednotkovú cenu 99 Eur/m2  (v celkovej cene 81 774 Eur).   

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 3
Miroslav Gera, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Proti hlasovalo: 8
Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 6
Ing. Tibor Baran, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,
Poslanecký návrh Ing. Vladimíra Vicenu nebol prijatý.

Uznesenie č. 3/2018 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku pod stavbou,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,
C. schvaľuje
1. zmluvný odplatný prevod pozemku na ul. Hollého v Šali, vedený v registri „C“ katastra nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1, časť parcely číslo 3080/210, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 356 m2, v zmysle geometrického plánu vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o., odčlenené a novovytvorené parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3080/351, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 743 m2 a parcela číslo 3080/352, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
83 m2 v katastrálnom území Šaľa, v cene 26,555 Eur/m2, v celkovej cene
21 934,43 Eur, pre spoločnosť GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 599 227,
2. zaktualizovanie hodnotovej mapy mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 15
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 2
Miroslav Gera, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,
Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.