Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.06.2019 - 09:19  //  aktualizácia: 25.06.2019 - 13:35  //  zobrazené: 2541

02/2019 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 02/2019  |  dátum konania: 18.06.2019

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, Bc. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová, Sylvia Braunová, Mgr. Renáta Zelezníková, PhDr. Margaréta Zozuľáková, PhDr. Silvia Straňáková

 

Neprítomní: RSDr. Peter Gomboš (ospravedlnený)

 

Prizvaní: Ing. Peter Jaroš, Met Šaľa, spol. s.r.o.

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Schvaľovanie poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa
 5. Vyhodnotenia plnenia aktivít PHSR za rok 2018
 6. Predloženie priorít a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020     a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu
 7. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v objekte COV pre občianske združenie  

Optima Status

 1. Rôzne
 2. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 10 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

 

Splnené uznesenia: uznesenie č. 1/2019; uznesenie č. 2/2019, uznesenie č. 3/2019; uznesenie č. 4/2019; uznesenie č. 5/2019; uznesenie č. 6/2019, uznesenie  č. 7/2019.

 

 

 

 

3. Bytové otázky

 1. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov medzi nájomníkmi Martinou Krajčíkovou, dvojizbový byt č. 20 na Hlavnej ulici, na II. poschodí a Editou Nagyovou, garsónka č. 17   na Hlavnej ulici, na II. poschodí.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

Uznesenie č. 8/2019

 1. komisia prerokovala žiadosť o výmenu bytov, bytu č. 20 na II. poschodí, ktorý bol pridelený nájomníčke Martine Krajčíkovej a bytu č. 17 na II. poschodí, ktorý bol pridelený nájomníčke Edite Nagyovej na ulici Hlavnej  v Šali,
 2.  komisia odporúča primátorovi mesta vyhovieť žiadateľom o výmenu bytov Martine Krajčíkovej a Edite Nagyovej.  

 

 1. Komisia sa zaoberala nasledovnými žiadosťami o prednostné pridelenie bytu pani Kataríny Pilnej, trvale bytom P. Pázmaňa 6, Šaľa zo dňa 18.01.2019; Júliusa Krajčoviča a Timei Krajčovičovej, trvale bytom Tešedíkovo 551 zo dňa 24.01.2019; Miloša Slávika trvale bytom Dolná 10, Šaľa zo dňa 08.01.2019; Evy Antálkovej, trvale bytom Okružná 20, Šaľa zo dňa 10.10.2018; Emílie Vinczeovej, trvale bytom Fajgalská 4680/10, Pezinok zo dňa 02.10.2018; Miroslavy Antálkovej Peckovej, trvale bytom Novomestská 43/42, Sereď       zo dňa 11.10.2018; Mgr. Simeona Vinczeho, trvale bytom Fajgalská 4680/10, Pezinok      zo dňa 09.01.2019; Borisa Hippa a Mgr. Nikolety Hippovej, trvale bytom Dlhoveská 1413/28 zo dňa 31.05.2019, Šaľa, Andrey Tomaníkovej, trvale bytom L. Novomeského 2, Šaľa zo dňa 14.02.2018.

Komisia sa zhodla na tom, že všetky žiadosti budú zaradené do poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta bez ohľadu na prednostné pridelenie bytu a teda riadne podľa dátumu podania žiadosti a splnenia podmienok na zaradenie do poradovníka v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa v znení VZN          č. 6/2018. Členovia komisie sa uzniesli, že žiadosťami o prednostné pridelenie bytov sa bude zaoberať na ďalších zasadnutiach komisie.

 

    Komisia prijala nasledovné uznesenie:

    Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

Uznesenie č. 9/2019

 1. komisia prerokovala nasledovné žiadosti o prednostné pridelenie bytu: pani Kataríny Pilnej, trvale bytom P. Pázmaňa 6, Šaľa zo dňa 18.01.2019; Júliusa Krajčoviča a Timei Krajčovičovej, trvale bytom Tešedíkovo 551 zo dňa 24.01.2019; Miloša Slávika trvale bytom Dolná 10, Šaľa zo dňa 08.01.2019; Evy Antálkovej, trvale bytom Okružná 20, Šaľa zo dňa 10.10.2018; Emílie Vinczeovej, trvale bytom Fajgalská 4680/10, Pezinok zo dňa 02.10.2018; Miroslavy Antálkovej Peckovej, trvale bytom Novomestská 43/42, Sereď zo dňa 11.10.2018; Mgr. Simeona Vinczeho, trvale bytom Fajgalská 4680/10, Pezinok zo dňa 09.01.2019; Borisa Hippa a Mgr. Nikolety Hippovej, trvale bytom Dlhoveská 1413/28 zo dňa 31.05.2019, Šaľa, Andrey Tomaníkovej, trvale bytom L. Novomeského 2, Šaľa zo dňa 14.02.2018.
 2. komisia odporúča primátorovi mesta  zaradiť žiadateľov o prednostné pridelenie bytu do poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta podľa dátumu podania žiadostí a splnenia podmienok na zaradenie do poradovníka v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa v znení VZN č. 6/2018. Žiadosťami  o prednostné pridelenie bytov sa  komisia bude zaoberať     na ďalších zasadnutiach komisie.

 

 

4. Schvaľovanie poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa

 

Materiál predložil Ing. Peter Jaroš, Met Šaľa, spol. s.r.o.

 

Prítomní členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10

 

Uznesenie č. 10/2019

 

 1. komisia odporúča primátorovi mesta schváliť poradovník uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa, ktorý vypracoval MeT Šaľa spol. s r. o. dňa 18. 06. 2019

 

 

5. Vyhodnotenie plnenia aktivít PHSR za rok 2018

 

Materiál predložila PhDr. Margaréta Zozuľáková.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 11 /2019

 

 1. komisia vyhodnotila plnenie aktivít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa za rok 2018
 2. komisia odporúča pokračovať v plnení aktivít

 

 

6. Predloženie priorít a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020   a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10

 

 

 

Uznesenie č.  12/2019

 

 1. komisia odporúča pokračovať v plánovaných investičných aktivitách, odporúča realizovať rekonštrukciu detských jasieľ.

 

7. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v objekte COV pre občianske združenie Optima Status

 

Materiál predložila Mgr. Renáta Zelezníková.

 

Mgr. Renáta Zelezníková informovala členov komisie o zámere občianskeho združenia Optima Status, Slnečná 1940/12, Šaľa ktorého je predsedkyňou. Cieľom občianskeho združenia je zriadenie Komunitného centra ako neverejného poskytovateľa sociálnej služby. Členom komisie boli zodpovedané všetky otázky smerované na Mgr. Renátu Zelezníkovú.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10, za: 9, zdržal sa: 1

 

Uznesenie č. 13 /2019

 

 1. komisia prerokovala žiadosť občianskeho združenia Optima Status, Slnečná 1940/12, Šaľa.
 2. komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šali  vyhovieť žiadosti občianskeho združenia Optima Status, Slnečná 1940/12, Šaľa. 

 

 

8. Rôzne

 

PhDr. Margaréta Zozuľáková oboznámila členov komisie so sťažnosťou pani Alžbety Sládkovej ohľadom zvýšenia ceny donášky obedov. Členovia komisie sa vyjadrili, že keďže zvýšenie ceny za donášku obedov bolo schválené mestským zastupiteľstvom, nie je možné poskytnúť pani Sládkovej žiadnu úľavu.

 

 

9. Záver

 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

V Šali dňa 21. 06. 2019

Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie