Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.01.2017 - 08:27  //  aktualizácia: 26.01.2017 - 08:28  //  zobrazené: 759

01/2017 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 01/2017  |  dátum konania: 24.01.2017

číslo: 01/2017 | dátum konania: 24.01.2017

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

hostia:

Ing. Jana Nitrayová, prednostka MÚ

Ing. Eliška Vargová, referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy

p. Róbert Tolgyesi, poslanec

p. M. Políček, referent dopravy a technických činností

 

Program:

 

 1. Oboznámenie s aktuálnym stavom rozpracovanosti projektovej dokumentácie

    „ Predstaničný priestor “

 2. Oboznámenie s predkladaným návrhom na obstaranie Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa - materiál číslo B 2/1/2017

   

   

  Bod 1: Oboznámenie s aktuálnym stavom rozpracovanosti projektovej dokumentácie „ Predstaničný priestor “

   

  Ing. Eliška Vargová informovala o aktuálnej pracovnej verzii riešenia predstaničného priestoru.

  Pracovná verzia vzišla zo spoločného rokovania mestského architekta Ing. arch. I. Pleidela, spracovateľov projektu Ing. arch. Juríka a Ing. Vachaju  a zástupcov mesta, Ing. J. Nitrayovej, Ing. E. Vargovej, Ing. F. Čibrika, Ing. K. Szekeresa PhD, člena komisie UPVD a Ing. V. Vicenu , predsedu Komisie pre UPVD (medzi pozvanými bol aj Ing. arch. V. Becker, člen komisie UPVD, ktorý sa  pre pracovnú zaneprázdnenosť nemohol zúčastniť ). Keďže investičná akcia by sa realizovala z väčšej časti na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve  ŽSR, mesto začalo rokovania s kompetentnými útvarmi Železníc SR. Železnice zatiaľ nemali závažné pripomienky k plánovanej  investícii z hľadiska prenájmu pozemkov. Ďalšie rokovania so ŽSR sa uskutočnia ohľadom technického a dopravného riešenia projektu . Mesto má taktiež dohodnuté rokovania s príslušnými útvarmi na VÚC z hľadiska prefinancovania investície. Rozhodnutie, akým spôsobom a formou sa bude realizovať Predstaničný priestor, bude závisieť vo veľkej miere od vyhlásenej výzvy na získanie Nenávratných finančných prostriedkov (NFP). V diskusii k pracovnej verzii projektového riešenia Predstaničného priestoru , Ing.  arch. V. Becker navrhol prehodnotiť dispozičné riešenie , napr. umiestnenie autobusovej stanice bližšie ku vstupu do staničnej budovy, kvôli jednoduchšej orientácii cestujúcich. Ing. Vicena odpovedal, že zatiaľ je len pracovná verzia projektu  a ešte bude určite možnosť diskusie  ku konkrétnemu riešeniu, ktoré vzíde aj po zohľadnení ostatných pripomienok dotknutých inštitúcií.

  K bodu 1  sa nehlasovalo.

  Bod 2 :Oboznámenie s predkladaným návrhom na obstaranie Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa - materiál číslo B 2/1/2017

   

  2a) Prvý  Návrh zmeny ÚPN mesta Šaľa lokalita č.1

  Pri prvom návrhu zmeny označenej ako lokalita č. 1 – mestská časť Veča, Nitrianska ulica č.70, pozemok s parcelným číslom 3484, požiadal vlastník rodinného domu o prekvalifikovanie funkčného využitia bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná základná vybavenosť na funkčné využitie:  vyššia alebo základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná špecifická vybavenosť. Ide o zmenu tak v grafickej i textovej časti územného plánu mesta Šaľa.

  V diskusii sa hovorilo o tom, že ÚPN mesta plánuje strategicky, dopredu niekoľko rokov, rieši časti priestorovo funkčných celkov , nielen parciálne jeden pozemok. Konštatovalo sa, že zatiaľ nie je požiadavka od viacerých majiteľov nehnuteľností v danej lokalite o prekvalifikovanie funkčného využitia bývania.

  Komisia hlasovala k bodu 2a)

  Otázka : Súhlasíte, aby mesto obstarávalo zmenu ÚPN mesta Šaľa lokalita č.1 v  prvom návrhu zmeny?

  Prítomní : počet členov komisie  9

  Za:  0

  Proti: 9

  Zdržal sa: 0

   

  Uznesenie komisie k bodu 2b)

  Komisia neodporúča mestu obstarávať zmenu ÚPN označenej ako lokalita č.1 v prvom návrhu zmeny.

  2b)Druhý Návrh zmeny ÚPN mesta Šaľa - doplnenie textu v záväznej časti ÚPN mesta Šaľa  (Kategorizácia ubytovacích zariadení)

  Pri druhom návrhu zmeny ide o doplnenie textu v záväznej časti územného plánu mesta Šaľa pre priestorovo funkčné celky ( v územnom pláne označené ako PF Celok) – PF Celok Šaľa, PF Celok Veča  a PF Celok Nová Veča. V záväznej časti územného plánu mesta Šaľa navrhujeme doplniť ďalší odsek v textovej časti 4.4.5 Legislatívne podmienky v znení:
  „V priestorovo funkčných celkoch - PF Celok Šaľa, PF Celok Veča  a PF Celok Nová Veča  v územnom pláne mesta Šaľa sú pre účely ubytovacích zariadení  cestovného ruchu prípustné novovznikajúce ubytovacie zariadenia s minimálnou kategóriou spĺňajúcou požiadavku *** (troch hviezdičiek) podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zariaďovaní do kategórií a tried. Ubytovacie zariadenia, ktoré danú triedu nespĺňajú sú v priestorovo funkčných celkoch - PF Celok Šaľa, PF Celok Veča  a PF Celok Nová Veča neprípustné“.

  Ing. Nitrayová a poslanec p.Tolgyiesi predstavili druhý návrh  zmeny ÚPN mesta Šaľa. Zámerom návrhu   je , aby sa z centra mesta vylúčili typy lacného ubytovania. Ide o ochranu obyvateľov, aby sa neznehodnocovala úroveň bývania občanov mesta.

  V diskusii sa hovorilo o tom, že príležitostné lacné ubytovanie sa z mesta celkom nevylúči, lebo sa prenajímajú bytové jednotky a nie ubytovacie zariadenia v zmysle vyhl. MH SR č.277/2008 Z.z. Odzneli návrhy, aby sa tento problém  riešil inými spôsobmi, napr. stanovením  daňových, živnostenských, hygienických , parkovacích  podmienok.

  Komisia hlasovala k bodu 2b)

  Otázka : Súhlasíte, aby mesto obstarávalo zmenu ÚPN mesta Šaľa v textovej časti v zmysle druhého návrhu ?

  Prítomní : počet členov komisie  9

  Za:  9

  Proti: 0

  Zdržal sa: 0

   

  Uznesenie komisie k bodu 2b)

  Komisia odporúča mestu obstarávať zmenu ÚPN označenej ako druhý návrh zmeny doplnenie textu v záväznej časti územného plánu mesta Šaľa pre priestorovo funkčné celky, vid bod 2b).

   

  Bod 3: Voľná diskusia

   

  p. Vlk informoval o poškodzovaní trávnikov pri prechádzaní na parkovacie miesta v medziblokovom priestore na Kukučínovej a Budovateľskej ulici. p. Vlk sa informoval, či sa uskutočnila obhliadka úpravy miest na parkovanie pri Kultúrnom dome a pri reštaurácii Antičarda. Komisia odporučila p. Vlkovi, aby pripravil foto zábery z viacerých problematických lokalít,  komisia si dohodne termín miestnej obhliadky a navrhne možné riešenie .

   

   

  Za správnosť : Ing. Vladimír Vicena, Ing. Zuzana Hrubá

Prílohy

Zápisnica

(pdf - 157.26 kB)