Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000

Informácie zverejnené v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

elektronická žiadosťZákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 je jednou z možností ako získavať informácie z prostredia orgánov verejnej správy.

Dátum
  
Číslo
  
Názov
  
02.11.2012
I43/2012
23.10.2012
I39/2012
17.05.2012
I24/2012
07.05.2012
I20/2012

Spôsob vybavenia žiadosti !

 • a) ústne – osobne
 • b) osobne nahliadnutím do príslušného spisu, umožnením vyhotovenia výpisu, opisu alebo kópie dokumentu, ak sú požadované informácie v elektronickej podobe, alebo umožnením ich skopírovania na technický nosič dát
 • c) písomne – oznámením poštou, faxom, elektronickou poštou (e-mail) alebo zaslaním vyhotovenej kópie, výpisu, nosiča dát
Žiadosť musí obsahovať:
 • a) komu je určená
 • b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo
 • c) ktorých informácií sa týka
 • d) spôsob, akým sa sprístupnenie navrhuje
Spôsoby podania žiadosti:
 • a) písomne ako poštovú zásielku na adresu: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
 • b) písomne osobným doručením do podateľne
 • c) faxom na čísle: 031/ 770 60 21
 • d) elektronickou poštou na adresu: mesto@sala.sk
 • e) elektronickým formulárom: formulár na podanie žiadosti priamo z portálu

Žiadosti sa vybavujú do 8 pracovných dní od podania žiadosti alebo odo dňa doplnenia žiadosti.