Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 15.05.2017 - 07:22  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:12  //  zobrazené: 1365

03/2017 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 04/05/2017

číslo: 03/2017  |  dátum konania: 04.05.2017  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Úprava programu zasadnutia
- stiahnuť z rokovania materiál D 6/3/2017 - Arpád Kuki, Vydrany 132 a Nina Kuki Petkovová, Hurbanova 4, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

- stiahnuť z rokovania materiál D 14/3/2017 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Fr. Kráľa v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
BRM 78 DEVELOPMENT s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď,

- stiahnuť z rokovania materiál D 17/3/2017 - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemkov pre osadenie reklamných stavieb a smerových tabúľ, ich vybudovanie a zabezpečenie komplexnej starostlivosti
o reklamné stavby a smerové tabule na území mesta Šaľa“,

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,


Hlasovanie č. 2
Program ako celok

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,

Hlasovanie č. 3
Návrhová komisia

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,


Hlasovanie č. 4
Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,


Materiál číslo A 1/3/2017 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 3/2017 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo A 2/3/2017 - Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2016

Uznesenie č. 3/2017 – II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2016,
B. berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2016.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo B 1/3/2017 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

Uznesenie č. 3/2017 – III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo B 2/3/2017 - Návrh na doplnenie „Koncepcie rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie rokov 2014 – 2018

Uznesenie č. 3/2017 – IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na doplnenie „Koncepcie rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie rokov
2014 – 2018“,
B. schvaľuje
doplnenie „Koncepcie rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie rokov 2014 – 2018“.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo B 3/3/2017 - Návrh na doplnenie obstarania Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa

Uznesenie č. 3/2017 – V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na doplnenie obsahu a rozsahu Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa,
B. schvaľuje
obstarať spracovanie obsahu a rozsahu Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek,

C. odporúča
primátorovi zabezpečiť obstaranie spracovania obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek.
T: II. polrok v roku 2017

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 1/3/2017 - Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2017

Uznesenie č. 3/2017 – VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2017,
B. berie na vedomie
vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2017.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/3/2017 - Návrh na reštrukturalizáciu úverov mesta Šaľa; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu reštrukturalizácie úverov mesta Šaľa

Uznesenie č. 3/2017 – VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na reštrukturalizáciu úverov mesta Šaľa,
B. schvaľuje
1. prijatie nového úveru za účelom prefinancovania existujúcich úverov v UniCredit bank Czech Republik and Slovakia, a. s., vo výške súčtu existujúcich úverov,
2. ručenie za prijatý úver blankozmenkou.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 3/3/2017 - Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť športu

Procedurálny návrh Ing. Ivana Kováča – navrhol hlasovať en bloc o všetkých žiadostiach okrem Tanečného klubu Jumping a potom hlasovať o Tanečnom klube Jumping samostatne.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi,

Procedurálny návrh Ing. Ivana Kováča bol prijatý.


Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť športu,
B. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške
2 560,00 EUR nasledovne:
- Športovo strelecký klub Šaľa, IČO 31196314, na zakúpenie streliva a terčov pre talentovanú mládež vo výške 300,00 EUR
- Telovýchovná jednota Tatran, IČO 31827063, na tréningovú a súťažnú činnosť, organizovanie turnajov vo výške 300,00 EUR
- Občianske združenie Rada Šport, IČO 42366411, na Beh nočnou Šaľou 2017 vo výške 400,00 EUR
- Telovýchovná jednota Slávia SOUP Šaľa, IČO 31824480, na Slovenský voltížny pohár vo výške 400,00 EUR
- Rondis, s.r.o., IČO 36366056, na Streetbal Cup 2017 vo výške 300,00 EUR
- TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel karate, IČO 17643953, na Majstrovstvá Slovenska
v karate a kobudo pre deti, mládež a dospelých vo výške 300,00 EUR
- Futbalový klub Veča, IČO 00892301, na Medzinárodný futbalový turnaj, Medzinárodný deň detí a Memoriál Jozefa Kubíka a Dušana Takáča vo výške
300,00 EUR
- Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa, IČO 36107701 na letné športové sústredenie 0,- a na materiálno technické zabezpečenie klubu vo výške 260,00 EUR

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Zdržalo sa: 1
Marek Molnár,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté (Uznesenie č. 3/2017 – VIII.) 


Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť športu,
B. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške
300,00 EUR nasledovne:
- Tanečný klub Jumping, IČO 36107921, na materiálno technické zabezpečenie klubu - tatami vo výške 300,00 EUR

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 8
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 8
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Jaroš,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo C 4/3/2017 - Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok  2017 pre oblasť kultúry

Poslanecký návrh Miroslava Geru a Mgr. Morávka – navrhol, aby bola pripravená novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií, ktorou budú upravené podmienky poskytovania dotácií tak, že žiadateľ môže žiadať o dotáciu len z jedného zdroja a budú stanovené finančné limity, do akej výšky môže žiadateľ o dotáciu žiadať.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Milena Veresová,
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi,

Poslanecký návrh bol prijatý.

Uznesenie č. 3/2017 – IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť kultúry,
B. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške
4 650,00 EUR nasledovne:
- OZ Večania, IČO 42202205, na organizáciu Večianskych hodových slávností vo výške 500,00 EUR; na podporu kultúrno-spoločenského podujatia Family Day vo výške 500,00 EUR a na podporu III. ročníka Lečo festival vo výške 0,- EUR
- Dana Janebová, IČO 33891664, na podporu krstu knihy poézie Vibrácie neba vo
výške 0,- EUR
- OZ Maceva, IČO 42041406, na podporu Džezákov Šaľa 2017 – 5. šalianskeho džezového festivalu vo výške 350,00 EUR
- Petra Sudorová - Magazín, IČO 40510468, na zakúpenie valcovacieho stola a prenosného hrnčianskeho kruhu vo výške 850,00 EUR
- Rodičovské združenie pri ZUŠ v Šali, IČO 37862251, na reprezentáciu žiakov školy
na celoslovenskej súťaži v hre na klavíri, na celoslovenskej a medzinárodnej súťaži v sólovom speve a na školskej súťaži vo vedomostiach z hudobnej náuky vo výške
400,00 EUR
- Csemadok - Základná organizácia Šaľa, IČO 37861832, na zaobstaranie ženských a mužských úborov vo výške 0,- EUR
- Spoločnosť Petra Pázmanya, IČO 36109100, na podporu výstavy Vplyv reformácie
na vývoj regiónu – 500. výročie začiatku reformácie v Európe vo výške 400,00 EUR
- Tanečný klub Jumping, IČO 36107921, na podporu účasti členov klubu na Majstrovstvách sveta street dance show a Svetový pohár disco dance v Českej republike vo výške 650,00 EUR
- Divadlo Šok, IČO 36098191, na podporu účasti na prehliadke amatérskych súborov
v Prahe pod názvom Činoherní klub uvádí vo výške 1 000,00 EUR
C. odporúča
pripraviť novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií, ktorou budú upravené podmienky poskytovania dotácií tak, že žiadateľ môže žiadať o dotáciu len z jedného zdroja a budú stanovené finančné limity, do akej výšky môže žiadateľ o dotáciu žiadať.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 5/3/2017 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebňa biochémie a polytechnická učebňa v ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa“

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho – navrhol spoločné predloženie a spoločné hlasovanie pri materiáloch C 5 – C 9.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi,

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

Uznesenie č. 3/2017 – X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie
a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP”), Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl na realizáciu projektu s názvom „Učebňa biochémie a polytechnická učebňa v ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa“,
B. schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Učebňa biochémie a polytechnická učebňa v ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným programom rozvoja mesta Šaľa;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 6 181,55 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu     123 631,00 EUR a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Materiál číslo C 6/3/2017 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ
J.C. Hronského, Šaľa“

Uznesenie č. 3/2017 – XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie
a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP”), Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl na realizáciu projektu s názvom „Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa“,
B. schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Učebňa fyziky a učebňa jazykov
v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným programom rozvoja mesta Šaľa;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 3 685,25 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu                    73 705,00 EUR a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Materiál číslo C 7/3/2017 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa“

Uznesenie č. 3/2017 – XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie
a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP”), Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl na realizáciu projektu s názvom „Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa“,
B. schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ
J. Murgaša, Šaľa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným programom rozvoja mesta Šaľa;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 3 192,66 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu                   63 853,20 EUR a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Materiál číslo C 8/3/2017 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ Petra Pázmánya
s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa“

Uznesenie č. 3/2017 – XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie
a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP”), Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl na realizáciu projektu s názvom „Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa“,
B. schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným programom rozvoja mesta Šaľa;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 2 989,15 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu     59 783,00 EUR a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Materiál číslo C 9/3/2017 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebne jazykov a IKT v ZŠ J. Hollého, Šaľa“

Uznesenie č. 3/2017 – XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie
a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP”), Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl na realizáciu projektu s názvom „Učebne jazykov a IKT v ZŠ J. Hollého, Šaľa“,
B. schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Učebne jazykov a IKT v ZŠ
J. Hollého, Šaľa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným programom rozvoja mesta Šaľa;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 2 178,30 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu   43 566,00 EUR a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Róbert Tölgyesi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenia k materiálom C 5 – C 9 boli prijaté.


Materiál číslo D 1/3/2017 - SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v užívaní pozemkov vo vlastníctve mesta žiadateľom ako pozemkov pod čerpacou stanicou pohonných látok vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 19. apríla 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta, vedených v registri C katastra nehnuteľností, časti parcely číslo 3080/328, zastavané plochy a nádvoria, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, ako novovzniknuté parcely v zmysle Geometrického plánu č. 13/2017 vyhotoveného geodetkou Ing. Katarínou Nývltovou dňa 31. 03. 2017:
- parcela číslo 3048/328, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 079 m2,
- parcela číslo 3048/339, ostatné plochy o výmere 58 m2,
- parcela číslo 3048/340, ostatné plochy o výmere 65 m2,
- parcela číslo 3048/341, ostatné plochy o výmere 646 m2,
- parcela číslo 3048/342, ostatné plochy o výmere 544 m2,
- parcela číslo 3048/343, zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2,
- parcela číslo 3048/344, zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2,
- parcela číslo 3048/345, zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m2,
- parcela číslo 3048/346, zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2,
- parcela číslo 3048/347, zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2,
spolu o výmere 2 972 m2, pre SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01  Bratislava, IČO: 31 361 081, v celkovej sume 4 558,66 Eur/rok, na dobu určitú do 30. 05. 2026.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Marián Krištof, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 4
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté (na prijatie uznesenia bola potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov).


Materiál číslo D 2/3/2017 - Ing. arch. Viktor Becker a Mgr. Andrea Becker, bytom Švermova 30, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho – navrhol spoločné prerokovanie a samostatné hlasovanie k materiálom D 2 – D 10.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Zdržalo sa: 2
Miroslav Gera, Mgr. Július Morávek,

Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi,

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Švermovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku, zabezpečení vstupu do vlastnej nehnuteľnosti a znížení kúpnej ceny; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 19. apríla 2017,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Švermovej ul. v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, novovzniknutá parcela č. 4143/80, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 98 m2, odčlenená od parcely č. 4143/1, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 11/2017 vyhotoveného spoločnosťou GeoAdvice s.r.o., v cene 11,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 1 078,00 Eur, pre Ing. arch. Viktora Beckera a Mgr. Andreu Becker, obaja trvale bytom Švermova 30, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 11
Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté (na prijatie uznesenia bola potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov).


Materiál číslo D 3/3/2017 - MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku, ako oplotený dvor pri firemnej budove a v znížení  kúpnej ceny; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 19. apríla 2017,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Hlavnej ul. v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parcela č. 1038/49, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 340 m2, v cene 20,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 26 800,00 Eur, pre spoločnosť MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa, IČO: 36 552 186, v celosti.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 4
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté (na prijatie uznesenia bola potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov).


Materiál číslo D 4/3/2017 - MUDr. Pavol Miček, Hlavná 69, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2017 – XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Murgašovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v spätnom odpredaji nehnuteľnosti pôvodnému vlastníkovi, keďže účel kúpnej zmluvy – výstavba nového mestského cintorína nebol dodržaný; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
19. apríla 2017,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Murgašovej ul. v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 7150, parcela č. 1381/45, orná pôda o výmere 3 126 m2, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 8/24-in, v cene 5,311 Eur/m2,
t.j. v celkovej cene 5 534,06 Eur pre MUDr. Pavla Mičeka, trvale bytom Hlavná 69, Šaľa.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 5/3/2017 - Anna Hrajnohová, ul. Kráľovská 828/2, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2017 – XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Murgašovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v spätnom odpredaji nehnuteľnosti pôvodnému vlastníkovi, keďže účel kúpnej zmluvy – výstavba nového mestského cintorína nebol dodržaný; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
19. apríla 2017,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Murgašovej ul. v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 7150, parcela č. 1381/45, orná pôda o výmere 3 126 m2 v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 5/48-in, v cene 5,311 Eur/m2,
t.j. v celkovej cene 1 729,39 Eur pre Annu Hrajnohovú, trvale bytom Kráľovská 828/2, Šaľa.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 7/3/2017 - Dušan Babka a Eva Babková, bytom Jazerná 576/6, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2017 – XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní dlhodobo užívaného priľahlého pozemku – záhrady a v znížení kúpnej ceny; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 19. apríla 2017,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Jazernej ul. v Šali, pozemky vedené v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1:
- časť parcely č. 942/90, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu
č. 4/2017, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 97/2017, dňa 22. marca 2017, ako novovytvorené parcely č. 942/96, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2 , č. 942/98, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2
a č. 942/99, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, 
- parcela č. 942/78, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2,
- časť parcely č. 961/1, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu
č. 4/2017, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 97/2017, dňa 22. marca 2017, ako novovytvorená parcela č. 961/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2,
spolu o výmere 88 m2, v cene 5,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 440,00 Eur pre Dušana Babku a Evu Babkovú, obaja trvale bytom Jazerná 576/6, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 8/3/2017 - MUDr. Marián Vagovič a MUDr. Martina Vagovičová, bytom Jazerná 575/4, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2017 – XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní dlhodobo užívaného priľahlého pozemku – záhrady a v znížení kúpnej ceny; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 19. apríla 2017,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Jazernej ul. v Šali, pozemky vedené v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1,
- časť parcely č. 942/90, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu
č. 4/2017, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 97/2017, dňa 22. marca 2017, ako novovytvorené parcely č. 942/101, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2 a č. 942/100, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, 
- parcela č. 789/61, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2,
spolu o výmere 88 m2, v cene 5,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 440,00 Eur, pre
MUDr. Mariána Vagoviča a MUDr. Martinu Vagovičovú, obaja trvale bytom Jazerná 575/4, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

Materiál číslo D 9/3/2017 - Erika Miškovičová, Kráľovská 46, Šaľa – prevod pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2017 – XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu na vlastný pozemok; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 19. apríla 2017,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Hlbokej ul. v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, novovzniknutá parcela č. 2181/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2, odčlenená od parcely č. 2181/1, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 19/2017 vyhotoveného spoločnosťou GEOS – geodetické služby s.r.o., v cene 46,47 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 2 509,38 Eur pre Eriku Miškovičovú, trvale bytom Kráľovská 46, Šaľa, v celosti. 

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 10/3/2017 - Zámena pozemkov, časť parcely č. 82/3 vo vlastníctve mesta Šaľa za časť parcely č. 3440/2 vo vlastníctve Gabriela Pápaya a Dany Pápayovej
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 3/2017 – XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámenu pozemkov, časť parcely č. 82/3 vo vlastníctve mesta Šaľa za časť parcely
č. 3440/2 vo vlastníctve Gabriela Pápay a Dany Pápayovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní majetkových vzťahov k pozemku; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 19. apríla 2017,
C. schvaľuje
 zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa, v zmysle Geometrického plánu č. 45/2016, vyhotoveného Viktorom Mesárošom, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 576/2016, dňa 15. 12. 2016, nasledovne:
1. vo vlastníctve mesta Šaľa
pozemok, časť parcely registra E katastra nehnuteľností č. 82/3, zastavaná plocha
a nádvorie, vedený na liste vlastníctva č. 7266, v zmysle GP ako novovytvorená parcela registra C č. 3440/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 87 m², v cene 29,87 Eur/m², t.j. v celkovej cene 2 598,69 Eur,
2. vo vlastníctve Gabriela Pápaya a Dany Pápayovej
za pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3440/2, záhrada, vedený na liste vlastníctva č. 55, v zmysle GP ako novovytvorená parcela registra C č. 3440/5, záhrada o výmere 84 m², v cene 29,87 Eur/m², t.j. v celkovej cene 2 509,08 Eur. Cenový rozdiel medzi zamieňanými pozemkami vo výške 89,61 Eur doplatí nadobúdateľ Gabriel Pápay a Dana Pápayová, obaja trvale bytom Pod Kalváriou 1880/5, Močenok.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 11/3/2017 - BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď – žiadosť o zmenu nájomcu – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zmenu nájomcu - prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania predmetných pozemkov ako spevnených plôch, zelene a umiestnenej vodomernej šachty pri obchodnom centre na ulici Fr. Kráľa v Šali-Veči; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
19. apríla 2017,
C. schvaľuje
 prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcely číslo 3080/322, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 91 m2; parcely číslo 3080/323, zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2; parcely číslo 3080/324 zastavané plochy a nádvoria o výmere 188 m2, parcely číslo 3080/325, zastavané plochy a nádvoria o výmere 210 m2; parcely číslo 3080/326, zastavané plochy a nádvoria o výmere 760 m2 a časť parcely číslo 3080/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 043 m2, za účelom užívania predmetných pozemkov ako spevnených plôch a zelene, spolu o výmere 2 487 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v sume 1 648,88 Eur/rok a časť parcely číslo 3080/13 o výmere 2 m2, v cene 4,315 Eur/m2/rok, t.j. v sume 8,63 Eur/rok, za účelom umiestnenej vodomernej šachty, v celkovej sume 1 657,51 Eur/rok za prenajaté pozemky pri obchodnom centre na ulici Fr. Kráľa
v Šali-Veči, na dobu neurčitú, pre BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, 926 01 Sereď, IČO: 50 160 800.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 11
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté (na prijatie uznesenia bola potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov).


Materiál číslo D 12/3/2017 - Relax CAVE s.r.o., P. J. Šafárika 373/6, Šaľa – žiadosť
o zníženie ceny nájmu za prenajatý pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zníženie ceny nájmu za prenajatý pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v poskytnutí relaxácie a zlepšovania zdravia hlavne rodín s deťmi pri prevádzkovaní soľnej jaskyne vzhľadom na prítomnosť neďalekého chemického závodu „Duslo, a.s.“ a znížení ceny nájmu; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 19. apríla 2017,
C. schvaľuje
zníženie ceny prenajatého pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely č. 587/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, na 10,00 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 250,00 Eur/rok, pre spoločnosť Relax CAVE s.r.o, so sídlom P. J. Šafárika 373/6,
927 01  Šaľa, IČO: 50 096 991.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 0
Proti hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 4
Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté (na prijatie uznesenia bola potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov).


Materiál číslo D 13/3/2017 - Zoltán Karas a Darina Karasová, trvale bytom Hliník 1903/20, Šaľa – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali

Uznesenie č. 3/2017 – XXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
 prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali,
B.  konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,
C.  schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 871, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 73/2016, vyhotoveného Ing. Marcelou Varinskou, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, dňa 21. 12. 2016, pod č. 590/2016, ako novovytvorená parcela č. 871/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 43,15 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 172,60 Eur pre Zoltána Karasa a Darinu Karasovú, obaja trvale bytom Hliník 1903/20, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 15/3/2017 - Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa pod plánovanou stavbou „Cyklotrasa do Dusla“

Uznesenie č. 3/2017 – XXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa pod plánovanou stavbou „Cyklotrasa do Dusla“,
B. schvaľuje
1. návrh na kúpu pozemkov od jednotlivých vlastníkov podľa prílohy č. 1 a vypracovanie Zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách,
2. návrh na prenájom pozemkov od jednotlivých vlastníkov podľa prílohy č. 2 a vypracovanie Zmlúv o budúcich nájomných zmluvách,
3. návrh na prijatie daru vo forme nehnuteľného majetku podľa prílohy č. 3 a vypracovanie Zmlúv o budúcich darovacích zmluvách.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 


Materiál číslo D 16/3/2017 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali

Uznesenie č. 3/2017 – XXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže  „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali“,
B. schvaľuje
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, zmluvný odplatný prevod nehnuteľností, pozemkov registra C katastra nehnuteľností, ktoré boli geometrickým plánom č. 33/2016, vyhotoveným geodetom Viktorom Mesárošom dňa 28. 10. 2016, overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 10. novembra 2016 pod č. 507/2016, odčlenené z pôvodnej parcely registra
C katastra nehnuteľností parcely č. 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 536 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, a to nasledovne:
1. parcela č. 2667/30, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, pre Mgr. Mareka Slišku, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa, za cenu 166,00 Eur/m2, v celkovej kúpnej cene
3 154,00 Eur, v celosti,
2. parcela č. 2667/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, pre Mgr. Mareka Slišku, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa, za cenu 166,00 Eur/m2, v celkovej kúpnej cene
2 988,00 Eur, v celosti,
3. parcela č. 2667/32 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, pre Mgr. Mareka Slišku, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa, za cenu 166,00 Eur/m2, v celkovej kúpnej cene
2 988,00 Eur, v celosti.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Róbert Andráši,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Gabriela Lacková, Róbert Tölgyesi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

Materiál číslo F 1/3/2017 - Zmluva o dielo č. 267/2017 (ext. č. D/16/615/486001) na uskutočnenie stavebných prác „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa –
3. etapa“

Uznesenie č. 3/2017 – XXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 267/2017 (ext. č. D/16/615/486001) na uskutočnenie stavebných prác „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3. etapa“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3. etapa“,
b) Zmluvu o dielo č. 267/2017 (ext. č. D/16/615/486001) uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3. etapa“ s dodávateľom SIEMENS s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 8/41 04  Bratislava,  IČO: 31349307, DIČ: 2020295244, IČ DPH: SK2020295244.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Róbert Tölgyesi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo H 1/3/2017 - Vstup mesta Šaľa do občianskeho združenia Smart Cities klub

Uznesenie č. 3/2017 – XXV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vstup mesta Šaľa do občianskeho združenia Smart Cities klub,
B. schvaľuje
vstup mesta Šaľa do občianskeho združenia Smart Cities klub, IČO 42174775.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 14
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Róbert Tölgyesi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová v. r., OOaS