SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
3.Zasadnutie MsZ v roku 2017
 
Dátum konania: 04.05.2017 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:14:05Uvod
14:16:16Časť I. 1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:17:40Kováč1Diskusia
14:18:34Andráši P.1Diskusia
14:19:00Angelov1Diskusia
14:20:55Tölgyesi1Diskusia
14:22:15Časť I. 1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:23:00Časť I. 1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:23:51A 1/3/2017 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:24:21Molnár1Diskusia
14:26:05Andráši R.1Diskusia
14:29:07Gomboš1Diskusia
14:34:01Andráši P.1Diskusia
14:37:49A 1/3/2017 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:42:39A 1/3/2017 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:44:15A 2/3/2017 Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2016
14:45:04Morávek1Diskusia
14:47:08B 1/3/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
14:49:32Angelov1Diskusia
14:51:08B 2/3/2017 Návrh na doplnenie „Koncepcie rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie rokov 2014 – 2018„
14:51:39Ing. František Botka1Predklad
14:55:20Angelov1Diskusia
14:58:01Vicena1Diskusia
14:59:38Angelov1Diskusia
15:00:57Morávek1Diskusia
15:02:26B 3/3/2017 Návrh na doplnenie obstarania Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa
15:02:47Ing. František Čibrik1Predklad
15:03:43Angelov1Diskusia
15:04:46C 1/3/2017 Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2017
15:05:00Ing. Alena Kiácová1Predklad
15:06:25C 2/3/2017 Návrh na reštrukturalizáciu úverov mesta Šaľa; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu reštrukturalizácie úverov mesta Šaľa
15:06:27Ing. Alena Kiácová1Predklad
15:09:38Andráši P.1Diskusia
15:10:18Baran1Diskusia
15:11:49C 3/3/2017 Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť športu
15:11:52Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:13:04Kováč1Diskusia
15:18:49C 4/3/2017 Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť kultúry
15:18:56Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:20:29Baran1Diskusia
15:21:01Gera1Diskusia
15:21:51Molnár1Diskusia
15:22:01Morávek1Diskusia
15:24:07Andráši P.1Diskusia
15:25:18Krištof1Diskusia
15:26:51Morávek2Diskusia
15:30:31C 5/3/2017 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebňa biochémie a polytechnická učebňa v ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa“
15:30:39Ing. Eliška Vargová1Predklad
15:33:09Andráši P.1Diskusia
15:34:32Tölgyesi1Diskusia
15:35:01C 5/3/2017 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebňa biochémie a polytechnická učebňa v ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa“
15:57:55D 1/3/2017 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:58:26Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:00:04Vicena1Diskusia
16:20:41Angelov1Diskusia
16:22:07Gera1Diskusia
16:23:02Baran1Diskusia
16:25:26Lacková1Diskusia
16:31:43D 2/3/2017 Ing. arch. Viktor Becker a Mgr. Andrea Becker, bytom Švermova 30, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:31:45Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:32:28Andráši P.1Diskusia
16:38:05D 2/3/2017 Ing. arch. Viktor Becker a Mgr. Andrea Becker, bytom Švermova 30, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:38:25Baran1Diskusia
16:42:27Angelov1Diskusia
16:43:55Baran1Diskusia
16:44:10Angelov1Diskusia
16:49:53D 11/3/2017 BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B/59, Sereď – žiadosť o zmenu nájomcu – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:49:54Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:50:46Vicena1Diskusia
16:53:59Andráši P.1Diskusia
16:56:35D 12/3/2017 Relax CAVE s.r.o., P. J. Šafárika 373/6, Šaľa – žiadosť o zníženie ceny nájmu za prenajatý pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:56:42Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:57:39Andráši R.1Diskusia
16:59:14D 13/3/2017 Zoltán Karas a Darina Karasová, trvale bytom Hliník 1903/20, Šaľa – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali
16:59:18Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
17:00:37D 15/3/2017 Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa pod plánovanou stavbou „Cyklotrasa do Dusla“
17:00:39Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
17:01:57D 16/3/2017 Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali“
17:02:03Grell1Diskusia
17:03:58Gera1Diskusia
17:04:14Andráši P.1Diskusia
17:04:39Angelov1Diskusia
17:06:32Vicena1Diskusia
17:07:28Andráši R.1Diskusia
17:09:50F 1/3/2017 Zmluva o dielo č. 267/2017 (ext. č. D/16/615/486001) na uskutočnenie stavebných prác „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa - 3. etapa“
17:09:51Ing. Eliška Vargová1Predklad
17:11:18H 1/3/2017 Vstup mesta Šaľa do občianskeho združenia Smart Cities klub
17:11:19Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
17:14:19Andráši P.1Diskusia
17:17:45Baran1Diskusia
17:22:18Morávek1Diskusia
17:23:18Časť IV. Ukončenie