Domov   >  Strategické dokumenty
publikované: 30.03.2011 - 10:15  //  aktualizácia: 30.03.2016 - 10:16  //  zobrazené: 1656

Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Šaľa do roku 2010

Informatizácia je proces zavádzania moderných informačno-komunikačných technológií (IKT) do bežného života. Informatizácia je považovaná za jednu z najvyšších priorít EÚ ako aj Slovenska. Slovenská republika prijala dokument „Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčný plán“ a následne prijatím národnej lisabonskej stratégie „Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“ sa prihlásila k Lisabonskej stratégii. Európska komisia prijala 1.6.2005 strategický rámec "i2010 – A European Information Society for growth and employment", ktorý v oblasti informačnej spoločnosti stanovil priority, medzi ktorými sa nachádzajú aj lepšie verejné služby. V kontexte významu procesu informatizácie v EÚ a na Slovensku chápeme aj informatizáciu na území samosprávy mesta Šaľa a okolitého regiónu.
Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Šaľa do roku 2010 vznikla z dôvodu potreby definovať ciele, ktoré v informatizácii chceme dosiahnuť a určenia jednotlivých krokov, ktoré je potrebné vykonať. Časový horizont, ktorým je koniec roku 2010, je vzhľadom na rýchlosť, akou sa informačné technológie a následne aj možnosti ich využitia rozvíjajú, dostatočný. Koncepciu treba chápať ako otvorený dokument, ktorý bude promptne reagovať na aktuálny vývoj v oblasti IKT. Realizáciu tejto koncepcie bude mesto Šaľa postupovať k naplneniu vízie o modernom a efektívne fungujúcom meste s vysokou mierou účasti občanov na chode samosprávy.
Informatizácia samosprávy je jedným z kľúčových nástrojov na zefektívnenie procesov, širšie včlenenie občanov do diania mesta a zvýšenie transparentnosti samosprávy.
V tejto oblasti výrazne zvýšime využívanie počítačov a sietí pri komunikácii občana s mestom, zvýšime možnosti komunikácie medzi občanom a samosprávou pomocou elektronických služieb. Rozšírením služieb na internete podnietime záujem o jeho využívanie.

Oblasť informatiky je popri všeobecne platných normách a medzinárodných štandardoch upravená predovšetkým zákonmi SR a štandardami informačných systémov štátnej správy a samosprávy. Základný legislatívny rámec je tvorený nasledovnými zákonmi a prijatými štandardami:

Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene v znení neskorších predpisov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
Výnos zo 14. júla 2006 č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Financovanie procesu informatizácie

Napĺňanie koncepcie rozvoja informačných systémov je finančne náročná úloha. Rýchle napredovanie v oblasti informatizácie samosprávy je možné s využitím zdrojov štrukturálnych fondov EÚ. Národný strategický referenčný rámec 2007-2013 (NSRR) predpokladá, že v operačnom programe Informatizácia spoločnosti (OP IS) bude príspevok EÚ 993 mil. eúr počas programovacieho obdobia 2007-2013.

Stratégia OP IS je postavená na 3 prioritných osiach a 6 opatreniach:

prioritná os opatrenie
Efektívna elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb 1.1. Elektronizácia verejnej správy na centrálnej úrovni
1.2. Elektronizácia verejnej správy na regionálnej a miestnej úrovni
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry 2.1. Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií
2.2. Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát
Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu 3.1. Rozvoj infraštruktúry širokopásmového prístupu
3.2. Stimulovanie dopytu po širokopásmovom prístupe

 


Oblasť ľudských zdrojov a vzdelávania pre potreby informačnej spoločnosti je témou fondu ESF a predmetom operačného programu vzdelávanie, riadeného Ministerstvom školstva SR a operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, riadeného Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR.
Mesto Šaľa, v prípadnej spolupráci s obcami regiónu alebo ďalšími subjektmi, musí klásť jasný dôraz na generovanie zmysluplných a perspektívnych projektov. Bez realizácie projektov financovateľných zo štrukturálnych fondov, je vylúčené výraznejšie posunutie sa mesta v oblasti zavádzania informačno-komunikačných technológií v meste.
Niektoré aktivity v rámci koncepcie buď nie sú finančne náročné alebo je možné ich chápať ako investície, ktoré do budúcna budú šetriť náklady na chod samosprávy. Tieto je možné financovať priamo zo zdrojov mesta.

Na technické zabezpečenie IT služieb je v podmienkach mesta Šaľa, pre potreby mesta a jeho organizácií, možné využiť:
• vlastné zdroje - referát informatiky MsÚ
• PPP (public-private-partnership) spoluprácu s lokálnymi poskytovateľmi potrebných služieb
• MIS Šaľa s.r.o., spoločnosť so 40% účasťou mesta
• kombináciu predošlých

V tejto súvislosti je potrebné prijať strategické rozhodnutie o účasti mesta v spoločnosti MIS Šaľa s.r.o. a o spolupráci so spoločnosťou MIS Šaľa s.r.o.

Informatizácia samosprávy

Súčasný stav informačného systému mesta Šaľa a jeho doterajšie zavádzanie je obsahom prílohy tejto koncepcie.
Základným cieľom je výrazný posun vo využívaní IKT pri procesoch spracovania dokumentov a pri komunikácii vnútri mestského úradu. Dosiahnutie cieľa v tejto časti je možné vytvorením interného portálu, ktorý slúži ako centrálne úložisko dát potrebných pre zamestancov MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Úložiskom dát je potrebné riešiť aj archiváciu elektronických dokumentov a databáz. Interný portál obsahuje interné dáta, potrebnú legislatívu, zmluvy, vnútornú poštu a podobne. Činnosť MsÚ musí prebiehať v maximálne možnej miere elektronicky, počnúc vnútornou poštou a končiac menežmentom dokumentov, založeným na toku dokumentu cez jednotlivé zložky MsÚ a inteligentnom pridávaní pripomienok a zmien.
Pri elektronickej komunikácií s orgánmi verejnej správy treba zaviesť využívanie elektronického podpisu. Pri vnútornej komunikácií taktiež treba vymeniť posúvanie papierových dokumentov za tok dokumentov elektornických, ktoré budú podpisované, čo je možné opäť zabezpečiť využívaním elektronického podpisu. Pri vnútornej komunikácii treba prehodnotiť možnosť využívať elektronický podpis, ktorý nie je zaručeným podpisom v zmysle príslušného zákona.
Do tejto oblasti patrí aj využívanie IKT pri komunikácii medzi samotným MsÚ a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta resp. s účasťou mesta (MsP, MsKS, domovy dôchodcov, školské zariadenia, predškolské zariadenia, centrum voľného času, mestská knižnica, MeT s.r.o., MIS s.r.o.).

aktivita realizácia
zriadenie elektronickej podateľne 2007
vytvorenie vnútorného portálu MsÚ (slúžiaci ako dátový sklad, interná pošta, zdieľaný kalendár) 2007-2008
skvalitnenie sieťového prepojenia MsÚ a organizácií 2007-2008
zaviesť interný elektronický podpis 2007-2008
zaviesť využívanie zaručeného elektronického podpisu 2008-2009

online verejné služby

Kľúčovou úlohou informatizácie v podmienkach miestnej samosprávy je rýchle zavádzanie online služieb, ktoré umožnia občanom mesta, návštevníkom a podnikateľom rýchle vybavenie svojej agendy, získanie informácie a vyriešenia konkrétnej situácie. Množstvo online služieb je zároveň relevantným meradlom postupu v procese informatizácie verejnej správy. Rozširovanie ponuky elektronických služieb je jednoznačne najvyššou prioritou mesta. Plnenie tejto časti koncepcie je možné dopĺňaním existujúceho portálu mesta o online služby. Portál mesta Šaľa, vzhľadom na rastúci objem informácií, je potrebné rozdeliť na niekoľko logicky odčleniteľných súčastí, ktoré však zostanú navzájom prepojené (kultura.sala.sk, skoly.sala.sk,...).

aktivita realizácia
vytvorenie elektronickej podateľne 2007
e-procurement, systém elektronického verejného obstarávania 2007-2008
elektronická evidencia psov 2008
elektronický systém platenia poplatkov, miestnych daní 2008-2009
ponuka voľných pracovných miest 2007
register podnikateľských subjektov 2007
elektronický sprievodca, ktorý slúži ako vodítko pri vybavovaní agendy 2008
digitálna kronika mesta 2007
elektronický systém spoplatňovania parkovného (SMS) 2008
často kladené otázky, ako vybaviť – nástroje, ktoré slúžia ako návody pre občanov pri vybavovaní ich agendy 2007
vybudovanie integrovaných obslužných miest 2007-2008 štrukturálne fondy

e-demokracia

Pod pojmom e-demokracia rozumieme využívanie IKT pri fungovaní samosprávy z pohľadu voliča resp. z pohľadu vzťahu volič-volený zástupca. Proces informatizácie sa môže pozitívne prejaviť aj v oblasti rozhodovacích procesov v samospráve, vo zvýšení a zjednodušení účasti občanov na rozhodovaní. Informačno komunikačné technológie sú ideálnym nástrojom na zjednodušenú komunikáciu s občanmi. Cieľom mesta Šaľa je v čo najširšej forme využívť IKT pri procesoch spravovania vecí verejných. Hlavným cieľom zavádzania IKT v tejto oblasti je zvýšenie participácie občanov na chode samosprávy a zefektívnenie jednotlivých procesov.

aktivita realizácia
elektronický dotazník, ktorý bude slúžiť registrovaným občanom a samospráve na rýchly prieskum a zistenie spätnej väzby 2007
SMS Centrum, ktoré bude slúžiť registrovaným občanom a samospráve na rýchly prieskum a zistenie spätnej väzby, rýchle informovanie o dôležitých udalostiach 2007
e-voľby, ktoré umožnia elektronické voľby pri voľbách členov komisií a podobne, budú zároveň slúžiť na vyrábanie prieskumov verejnej mienky 2009
email notifikácia, ktorá umožní rýchlym a lacným spôsobom upozorňovať občanov na udalosti, ktoré si sami v prihlasovacom formulári vyberú 2007
webcasting (web broadcasting) - elektronické spravodajstvo primárne z rokovania MsZ, ktoré umožní vytváranie audio/video záznamov a bude zverejnené na internetovej stránke mesta 2008-2009 financované zo zdrojov mesta
blog – nástroj na prezentovanie sa občanov alebo skupín občanov 2008
e-learning – interaktívny systém vzdelávania o fungovaní samosprávy so zvýraznením na miestne podmienky 2008
diskusné fórum, e-panel 2007
elektronická petícia, systém na vyjadrovanie postojov a žiadostí občanov 2007

Moderná škola, elektronická knižnica a elektronické vzdelávanie

Efektívnym nástrojom informatizácie spoločnosti je informatizácia vzdelávania, vrátane informatizácie regionálneho školstva a systému celoživotného vzdelávania. Našim cieľom je premeniť tradičné školstvo na školstvo moderné. Cieľom je výrazné zvýšenie využívania IKT v mestskom školstve a v knižničných službách. Využívanie IKT v školstve je nutnou podmienkou pre vzdelávanie tretieho tisícročia.
K naplneniu tohto cieľa je potrebné zvyšovať počítačovú gramotnosť učiteľov, významnejšie pokročiť vo vybavenosti informačnými a komunikačnými technológiami (IKT) na školách ako aj podporiť zvyšovanie počítačovej gramotnosti občanov a celoživotné vzdelávanie v oblasti IKT a to aj v spolupráci so súkromným sektorom. Z edukačného pohľadu je potrebné zlepšiť všeobecné povedomie o výhodách informačnej spoločnosti a informačnej gramotnosti, so zameraním na špecifické skupiny (e-začleňovanie).
Mestskú knižnicu je potrebné zdigitalizovať, čo znamená vytvorenie informačného systému, ktorý bude dostupný aj z internetu tak, aby bola možná online rezervácia kníh a prezeranie aktuálneho knižného fondu. Potrebné je aj zvýšenie miery spolupráce medzi mestskou knižnicou a knižnicami v regióne ako aj medzi knižnicou a základnými školami v regióne. Informatizáciou knižnice, čiže pripojením k internetu, vytvoríme z knižnice aj internetovú čitáreň.

aktivita realizácia
vytvorenie portálu mestského školstva, ktorý by zahŕňal základné školy, predškolské zariadenia, základnú umeleckú školu, centrum voľného času. Internetový portál bude slúžiť ako informačno- komunikačný uzol pre učiteľov a rodičov ale aj všetkých obyvateľov mesta. Internetový portál mestského školstva bude slúžiť na prezentáciu škôl, komunikáciu učiteľ- rodič. Na portáli každý nájde informácie o jednotlivých školách, zoznamy učiteľov, záujmovú činnosť na daných školách, výsledky žiakov z rôznych akcií či súťaží. Na internetovom portáli nájdu rodičia informácie o dianí v škole a v jednotlivých triedach. Portál bude obsahovať privátne sekcie pre jednotlivé triedy, kde si konkrétny rodičia budú môcť zistiť, aké je preberané učivo, aké výsledky dosahuje ich dieťa a diskutovať s triednym učiteľom. 2007 vytvorenie portálu mestského školstva je v realizácii v rámci projektu „Európsky vodičák – krok k vedomostnej spoločnosti“, ktorý v okrese Šaľa realizuje súkromná spoločnosť. Spustenie je naplánované na 1. 9. 2007. Financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ, bez účasti mesta. 2008 rozšírenie portálu o centrum voľného času, základnú umeleckú školu, predškolské zariadenia. Financované zo zdrojov mesta Šaľa
vzdelávanie učiteľov v oblasti IT 2007–2008 v spolupráci so súkromným sektorom prebieha projekt „Európsky vodičák – krok k vedomostnej spoločnosti“ vzdelávania učiteľov škôl s cieľom získania certifikátu ECDL, ktorého sa zúčastní 200 učiteľov škôl okresu a ďalších 100 nepedagogických zamestnancov školstva a zamestnancov mesta. Financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ
Vytvorenie systému vzdelávania učiteľov v oblasti IT a to aj s využitím systému e-learning, čize online formou vzdelávania. S využitím už existujúceho portálu a internetu vytvoriť systém online vzdelávania (e-learning) najmä pedagogických pracovníkov 2009-2010 financované zo štrukturálnych
aktivita realizácia
pripojenie knižnice k širokopásmovému internetu 2007
vytvorenie informačného systému dostupného z internetu, vrátane online rezervačného systému 2008 financované zo štrukturálnych fondov EÚ
prepojenie iformačného systému mestskej knižnice s knižnicami regiónu a školami 2008-2010 financované zo zdrojov mesta a obcí
aktivita realizácia
pripojenie klubov dôchodcov a ďalších zariadení v správe OSS k širokopásmovému internetu 2007-2008

Široká dostupnosť internetu

Kvalitná a cenovo dostupná informačná a komunikačná infraštruktúra je základnou podmienkou informatizácie. Prístup k širokopásmovému internetu musí byť umožnený každému občanovi. Úlohou mesta je sprístupniť internetové pripojenie na verejných priestranstvách a vytvoriť podmienky na vybudovanie infraštruktúry poskytujúcej pripojenie k širokopásmovému internetu. V podmienkach SR je širokopásmový internet definovaný takto: trvalý a nepretržitý prístup, rýchlosť prenosu k užívateľovi ›512kbit/s, rýchlosť prenosu od užívateľa ›256 kbit/s. Takto definované pripojenie čoskoro nebude spĺňať požiadavky užívateľov a nebude využívať technické možnosti.
Preto je potrebné, v spolupráci s okolitými obcami, vybudovať metropolitnú sieť založenú na optických vláknach, ktorá by umožňovala podstatne rýchlejšie pripojenie k internetu (100 Mbit/s).

aktivita realizácia
zriadenie ďalších infokioskov v meste a v regióne, vrátane častí mesta (Hetmíň, Kilič) a okolitých obcí, na parkoviskách a pod. 2008-2010 zdroje EÚ
sprístupnenie internetového pripojenia na verejných priestranstvách (pešia zóna) 2007
sprístupniť verejnosti internetové pripojenie na školách, v knižnici, v kluboch dôchodcov... 2007-2008
budovanie metropolitnej siete 2007-2010 zdroje EÚ

Prílohy