Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 30.05.2022 - 09:44  //  aktualizácia: 30.05.2022 - 09:44  //  zobrazené: 941

Chcela by som sa spýtať, či má mesto vedomosti o tom, či sú na území mesta nejaké nelegálne billboardy, resp. billboardy, ktoré sú v meste osadené „na čierno“?

predkladateľ: Mgr. Dominika Jarošová

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 12. mája 2022

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 12. 05. 2022,
ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. „Chcela by som sa spýtať, či má mesto vedomosti o tom, či sú na území mesta nejaké nelegálne billboardy, resp. billboardy, ktoré sú v meste osadené „na čierno“? Ak áno, koľko ich je a ako mesto plánuje riešiť tieto nelegálne billboardy? Taktiež by som sa chcela spýtať, či má mesto informácie aj o počte nelegálne osadených iných reklamných tabúľ a pútačov? V meste máme hojne takýchto „malých“ reklamných tabúľ a pútačov a nie som si celkom istá, či majú všetky vydané povolenie. K tejto problematike by sa malo vzťahovať aj všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2003 o zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy na území mesta Šaľa, avšak toto uznesenie je podľa mojich informácií zrušené. Neviem, či tomu rozumiem správne, ale mesto Šaľa v tomto čase nemá účinné všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by sa vzťahovalo na túto problematiku?

  1. Zostanem ešte pri téme billboardov a reklamných pútačov. Chcela by som požiadať mesto, či by mohlo skontrolovať osádzanie reklamných plôch v centre mesta, pri pamiatkach a pamätihodnostiach. Je niekoľko reklamných pútačov, ktoré zakrývajú práve pamiatkové objekty, ako napríklad kaplnka sv. Jozefa pri vstupe z Galanty. Taktiež by bolo vhodné zamyslieť sa nad tým, či prvá vec, ktorú uvidí občan prichádzajúci z iného mesta k nám, sú práve billboardy a reklamné pútače. Hovoríme tu napríklad o „megabillboarde“, ktorý je osadený na príjazdovej ceste z Galanty pri bývalej ProCS. Nehovoriac o tom, že tento „megabillboard“ zacláňa pomernú časť výhľadu vodiča. Myslím si, že je načase, aby sa mesto začalo naozaj intenzívne venovať tematike vizuálneho smogu a to najmä jeho eliminácii.

2

  1. Chcela by som požiadať mesto, či by bolo možné odstrániť oporný múrik medzi supermarketom COOP Jednota a novinovým stánkom na Nešporovej ulici, pri ktorom sa zhromažďuje neporiadok. Tento oporný múrik by bolo vhodné nahradiť zeleňou, napríklad nejakými kríkmi.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Pasportizácia reklamných stavieb bola uskutočnená v roku 2016, avšak údaje sú toho času neaktuálne, preto presne nie je možné ich vyčísliť. Oddelenie správy majetku a zariadení mesta v roku 2017 pripravilo podklady na obchodnú verejnú súťaž na komplexné odstránenie reklamných stavieb umiestnených na území mesta Šaľa, materiál nezískal dostatočný počet hlasov a OVS nebola vyhlásená. Následne oddelenie ekonomické vrátilo zaslané platby za reklamné stavby jednotlivým reklamným spoločnostiam.

V súčasnosti stavebný úrad eviduje 25 podaní o dodatočné povolenie reklamných stavieb, v ktorých žiadatelia musia preukázať, že umiestnenie reklamných stavieb je v súlade s verejným záujmom a s územným plánom mesta, tiež preukázať vzťah k dotknutým pozemkom v zmysle stavebného zákona. V súlade s územným plánom mesta bolo povolených 11 reklamných stavieb (bilbordy, citylighty, či označenia prevádzok).

VZN č. 16/2003 o zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy na území mesta Šaľa bolo zrušené. V platnom znení územného plánu mesta v záväznej časti č. 4.4.5. „Legislatívne podmienky“ bod č. 66 sú uvedené všetky podmienky pre umiestňovanie reklamných stavieb na území mesta.

Na území mesta sú aj rôzne navigačné tabule, menšie informačné tabule či reklamné plachty umiestnené na plotoch či budovách, ktoré podľa ustanovení stavebného zákona
č. 50/1976 Z.z. nie sú reklamnými stavbami podľa § 43 stavebného zákona. Podľa § 56 písm. j) stavebného zákona pre reklamné stavby menšie ako 1,2 m2, umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia alebo na stĺp trakčného vedenia sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.

  1. Čo sa týka „reklamných pútačov, ktoré zakrývajú práve pamiatkové objekty, ako napríklad kaplnka sv. Jozefa pri vstupe z Galanty“, tieto nie sú na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa a takisto „megabillboard, ktorý je osadený na príjazdovej ceste z Galanty pri bývalej ProCS“ sa nachádza na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Šaľa. Na dotknutom území je vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby pre obchodné centrum RETAIL BOX Šaľa pod č. 404/2022/SU/764 (1238/2021) dňa 12.01.2022, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 11.02.2022. Súčasťou projektovej dokumentácie a navrhovanej stavby je aj výstavba okružnej križovatky ulíc SNP, Kráľovská, Švermova, s výjazdom k navrhovanému obchodnému centru „RETAIL BOX Šaľa“, ktorá bude uskutočnená aj na tých pozemkoch, kde sa nachádza reklamná stavba, z toho dôvodu v rámci stavebných prác bude táto reklamná stavba odstránená. Záverom poznamenávame, že oddelenie správy majetku a zariadení mesta eviduje iba nájom mestských citylightov titulom zmlúv o nájme:

https://sala.sk/data/esam/ico/f11526-1.pdf

https://sala.sk/data/esam/ico/f14569-1.pdf

3

  1. Múrik bol odstránený dňa 13. 05. 2022 a okolie bude upravené do konca mesiaca máj.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Mgr. Eva Lukačovičová, vedúca stavebného úradu

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností