Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 14.09.2020 - 14:45  //  aktualizácia: 14.09.2020 - 14:48  //  zobrazené: 1543

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020

P O Z V Á N K A
 
 
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
z v o l á v a m 
 
6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020,
 
ktoré sa uskutoční 24. septembra 2020 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali 
s nasledovným programom:  
 
 
Časť I.
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
 
 
Časť II. Interpelácie poslancov 
 
 
Časť III. Predkladané materiály
 
A. Informačné materiály a správy
 
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/6/2020 
predkladá Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka 
 
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/6/2020
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    
 
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2020 - materiál číslo A 3/6/2020
predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO 

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2020 Trhový poriadok pre trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa - materiál číslo 
B 1/6/2020
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
 
2. Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020 – 2024 - materiál číslo 
B 2/6/2020
predkladá Ing. Františke Botka, vedúci MsKS 
 
 
C. Hospodárenie mesta
 
1. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2020 - materiál číslo 
C 1/6/2020
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
 
2. Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 474 914 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 - materiál číslo 
C 2/6/2020
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
 
3. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2021 - materiál číslo C 3/6/2020
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    
 
4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa - materiál číslo C 4/6/2020
predkladá RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS
 
5. Spolufinancovanie projektu v rámci výzvy SKHU/WETA/1901 Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (Fond malých projektov) - materiál číslo C 5/6/2020
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ       
 
6. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2020 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat - materiál číslo C 6/6/2020
predkladá Ing. Haládiková Edita, referentka OSaKČ
 
 
D. Majetkové záležitosti
 
1. Roman Štanglovič, Železničná 512/12, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo 
D 1/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
2. Tomáš Hazucha a Alexandra Hazuchová, Železničná 502/32, Šaľa – žiadosť 
o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa -
- materiál číslo D 2/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
3. Ing. Tomáš Kemenský a Ing. Andrea Kemenská, Záhradnícka 2321/83, Šaľa – žiadosť 
o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - - materiál číslo D 3/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
4. Milan Papp a Valéria Pappová, Železničná 495/46, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
5. Karol Hučko st., Železničná 504/28, Šaľa; Karol Hučko ml., Železničná 504/28, Šaľa; Etela Poszonyiová, Diakovská 1227/4, Šaľa; Ildikó Hučková, Železničná 504/28, Šaľa; Marek Hučko, Letná 569/5, Šaľa; Kristína Hučková, Letná 569/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
6. Jozef Popelka, Hollého 1842/4, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. Nivy v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
7. GTIS charging SK s.r.o., so sídlom Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín – žiadosť 
o nájom pozemkov s právom stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 7/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Kaisera a Evu Kaiserovú, obaja trvale bytom Železničná 517/2, Šaľa - materiál číslo D 8/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Ladislava Majora a MUDr. Elenu Majorovú, Dlhá nad Váhom 217 - materiál číslo D 9/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Pappa a Valériu Pappovú, obaja trvale bytom Železničná 495/46, Šaľa - materiál číslo D 10/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Hatvaniho a Margitu Hatvaniovú, Železničná 514/8, Šaľa - materiál číslo D 11/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Kováča a Teréziu Kováčovú, Železničná 513/10, Šaľa - materiál číslo D 12/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Roberta Maliniaka a Mgr. Margarétu Maliniakovú, Železničná 42, Šaľa - materiál číslo D 13/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, Šaľa - materiál číslo D 14/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Sedláka a Adrianu Sedlákovú, V. Šrobára 570/2, Šaľa - materiál číslo D 15/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Šimu a Alžbetu Šimovú, Vlčanská 564/3, Šaľa - materiál číslo D 16/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
17. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mariana Kútneho a Ivetu Kútnu, Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 17/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
18. TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. – ponuka na predaj pozemkov - materiál číslo 
D 18/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
19. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 13 – garsónky s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach 
a zariadeniach na II. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 2480, orientačné číslo 1 na ulici Fr. Kráľa, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN registra C parcelné číslo 3080/178 v k. ú. Šaľa“ - materiál číslo D 19/6/2020
predkladá MUDr. Jozef Grell, predseda komisie
 
20. Poskytnutie zľavy z nájomného nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šaľa počas obdobia ich sťaženého užívania nájomcami na dohodnutý účel na základe opatrení orgánov štátnej správy na zamedzenie šírenia ľudskej choroby COVID-19 
- materiál číslo D 20/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
21. MeT Šaľa, spol. s r.o. – návrh na zníženie odmeny mandatára - materiál číslo 
D 21/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
22. Duslo, a.s. Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa – úprava výšky nájomného 
v areáli futbalového štadióna na Nitrianskej ul. v Šali - materiál číslo D 22/6/2020
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
23. Kúpa pozemkov pod plánovanou stavbou „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“ od Slovenského pozemkového fondu - materiál číslo D 23/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
 
E. Personálne záležitosti
 
Nie sú predmetom rokovania.
 
 
F. Právne záležitosti
 
1. Zmluva o dodaní tovarov s montážou č. 422/2020 k realizácii projektu s názvom  „WiFi4EU“ - materiál číslo F 1/6/2020
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ       
 
2. Zmluva o dodaní tovarov s montážou č. 299/2020 – Nový povrch pre multifunkčné ihrisko na ZŠ Ľ. Štúra - materiál číslo F 2/6/2020
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ       
 
3. Kúpna zmluva č. 300/2020 na dodanie kamier v rámci projektu „Prevencia kriminality v Šali – 2019“ - materiál číslo F 3/6/2020
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ       
 
4. Zmluva o dielo č. 285/2020 na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali (SO.01, SO.02, SO.03) - materiál číslo F 4/6/2020
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ
 
 
G. Vystúpenia verejnosti
 
 
H. Rôzne
 
Nie sú predmetom rokovania.
 
 
Časť IV. Ukončenie
 
 
 
Mgr. Jozef Belický v. r.
Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS, v. r.

Prílohy

Materiály

(zip - 39.45 MB)