Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 14.06.2019 - 13:18  //  aktualizácia: 03.07.2019 - 15:01  //  zobrazené: 1504

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
z v o l á v a m 
 
5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019,
 
ktoré sa uskutoční 27. júna 2019 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali 
s nasledovným programom:
 
 
Časť I.
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
 
 
Časť II. Interpelácie poslancov 
 
 
Časť III. Predkladané materiály
 
A. Informačné materiály a správy
 
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/5/2019 
predkladá Eva Nagyová, kontrolórka mesta
 
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK mesta Šaľa na 
II. polrok 2019 - materiál číslo A 2/5/2019
predkladá Eva Nagyová, kontrolórka mesta
 
3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/5/2019
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    
 
4. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za 
rok 2018 - materiál číslo A 4/5/2019
predkladá Ing. František Botka, vedúci MsKS
 
5. Informácia o nájme tenisového areálu Tenisovým klubom Šaľa, so sídlom Pázmáňa 55/26, 927 00 Šaľa - materiál číslo A 5/5/2019  
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
 
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
 
1. Návrh novelizácie interného predpisu „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ - materiál číslo B 1/5/2019 
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa - materiál číslo B 2/5/2019 
predkladá Ing. Erika Velazquezová, vedúca SŠÚ
 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa - materiál číslo B 3/5/2019 
predkladá Ing. Erika Velazquezová, vedúca SŠÚ
 
4. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Šaľa - materiál číslo B 4/5/2019 
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 
 
 
C. Hospodárenie mesta
 
Nie sú predmetom rokovania.
 
 
D. Majetkové záležitosti
 
1. Jozef Szabó, Hollého 1925/5, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/5/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
2. Emef green, s.r.o., Hlavná 2115/87, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Trnoveckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/5/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
3. Barnabáš Nagy a Mgr. Marta Nagyová, Vlčanská 559/19, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Vlčanskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/5/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
4. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „TRIKOTA“, Sládkovičova 1279/1, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Sládkovičovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/5/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
5. Mgr. Vladimír Vyskoč, Murgašova 2506/11A, Šaľa; Roman Vyskoč, Hrnčiarové 507, Lubina – žiadosť o prenájom pozemku na Murgašovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/5/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
6. Občianske združenie Optima Status, Slnečná 1940/12, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov v objekte COV, Hollého 9, 927 05 Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/5/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Danadu a manž. Alžbetu Danadovú, bytom Hliník 1896/34, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 7/5/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Dezidera Reháka a manž. 
Mgr. Zdenku Rehákovú, bytom Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 8/5/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Štefana Dömeho a manž. Valériu Dömeovú, bytom Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 9/5/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ľubomíra Korga, bytom Dózsova 1605/31, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 10/5/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alžbetu Hadnaďovú, bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 11/5/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Garčára a manželku 
Ing. Katarínu Garčárovú, bytom Gagarinova 446/19, Šaľa - materiál číslo D 12/5/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Agátu Ziliziovú, bytom Gagarinova 445/17, Šaľa - materiál číslo D 13/5/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
14. BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02  Bratislava – prevod pozemku vo vlastníctve mesta pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou - materiál číslo 
D 14/5/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
15. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01  Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Tepelné prepojenie CK 31 – CK 34, Šaľa“ - materiál číslo D 15/5/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
16. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01  Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – Prepojenie 
CK 31 – Separačná stanica“ - materiál číslo D 16/5/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
17. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – žiadosť 
o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „VN prípojka a trafostanica“ - materiál číslo D 17/5/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
 
E. Personálne záležitosti
 
Nie sú predmetom rokovania.
 
 
F. Právne záležitosti
 
1. Zmluva o dielo č. 277/2019 na realizáciu diela „Výmena PVC krytiny v športovej hale na ul. Hornej 30 v Šali“ - materiál číslo F 1/5/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
2. Zmluva o dielo č. 338/2019 na realizáciu diela „Čistenie pomníka SNP na Dolnej ul. v Šali“ - materiál číslo F 2/5/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
 
 
G. Vystúpenia verejnosti
 
 
H. Rôzne
 
1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2019 - materiál číslo H 1/5/2019
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS
 
2. Predloženie žiadosti v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –Maďarsko – Fond malých projektov - materiál číslo H 2/5/2019 (materiál bude distribuovaný v priebehu 26. týždňa)
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ       
 
 
Časť IV. Ukončenie
 
 
     Mgr. Jozef Belický v. r.
 
 
 
Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

Prílohy

Materiál

(zip - 47.7 MB)