Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 21.09.2018 - 12:11  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:10  //  zobrazené: 1020

07/2018 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 20/09/2018

číslo: 07/2018  |  dátum konania: 20.09.2018  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta)

 

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 7

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

 

Hlasovanie č. 2

doplniť do programu rokovania:

 • do časti A. Informačné materiály a správy bod číslo A 6/7/2018 – Rekonštrukcia a predĺženie Hospodárskej ulice (ústna prezentácia),
 • do časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 15/7/2018 – IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 01 Trnava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
 • do časti H. Rôzne bod číslo H 1/7/2018 – Informácia o možnosti náhradného umiestnenia „Halleyho kométy“ v meste Šaľa,

 

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 7

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

 

Hlasovanie č. 3

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 11

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Ing. Tibor Baran, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 1

Ing. Peter Jaroš,

Počet neprítomných: 7

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

 

Hlasovanie č. 4

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Miroslav Gera,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 7

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

 

 

Materiál číslo A 1/7/2018 -

Uznesenie č. 7/2018 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo
 1. správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Šaľa,
 2. správu z kontroly dodržiavania smernice mesta Šaľa o poskytovaní jednorazových dávok občanom v hmotnej núdzi,
 1. berie na vedomie
 1. správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Šaľa,
 2. správu z kontroly dodržiavania smernice mesta Šaľa o poskytovaní jednorazových dávok občanom v hmotnej núdzi.

 

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 7

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

Materiál číslo A 2/7/2018 -

Uznesenie č. 7/2018 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, Róbert Tölgyesi,

Počet neprítomných: 7

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 3/7/2018 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa
k 31. 08. 2018

Uznesenie č. 7/2018 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2018,

 1. berie na vedomie

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2018.

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 7

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo A 4/7/2018 - Prehľad činnosti samosprávy za obdobie 2015 – 2018

Uznesenie č. 7/2018 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

berie na vedomie

prehľad činnosti samosprávy za obdobie 2015 – 2018.

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

G. Vystúpenia verejnosti – požiadavky trénerov chlapčenských žiackych družstiev HKM Šaľa a zástupcov rodičov chlapcov v žiackych družstvách HKM Šaľa na zvýšenie počtu tréningových hodín v mestskej športovej hale pre žiacke družstvá HKM Šaľa

 

Uznesenie č. 7/2018 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 •  

správcovi mestskej športovej haly, aby tréningová jednotka vo štvrtok v čase od 15:15 hod.  do 16:30 hod. bola poskytovaná výlučne pre žiacke družstvá HKM.

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, Ing. Ivan Kováč,

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo C 1/7/2018 - Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018

Uznesenie č. 7/2018 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018,

 1. schvaľuje

doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018.

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Miroslav Gera, Marek Molnár,

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/7/2018 - Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa

za I. polrok 2018

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:

 • žiada predkladať pri tomto materiáli „stav a vývoj nedoplatkov na dani z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady“,

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

 

Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 7/2018 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2018,

 1. berie na vedomie

monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2018,

 1. žiada

predkladať pri tomto materiáli „stav a vývoj nedoplatkov na dani z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady“. 

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 3/7/2018 - Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Júliusa Morávka v znení:

 • žiada pripraviť novelu všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií tak, aby do všeobecne záväzného nariadenia bola zaradená sociálna oblasť
  s možnosťou poskytnutia dotácií.

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Miroslav Gera, Peter Hlavatý,

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

 

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

 

Uznesenie č. 7/2018 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019,

B.odporúča

pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2019 vychádzajúci z predložených východísk,

 

 1. žiada

pripraviť novelu všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií tak, aby do všeobecne záväzného nariadenia bola zaradená sociálna oblasť s možnosťou poskytnutia dotácií.

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Miroslav Gera, Peter Hlavatý,

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 1/7/2018 - DRESSO, s.r.o., Hlavná 12/49, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2018 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene vlastníka nehnuteľnosti; zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zverejnený dňa
5. septembra 2018,

 1. schvaľuje

prenájom pozemku, časť parcely „C“ KN č. 2811/5, ostatné plochy o výmere 307 m2, z ktorých 97 m2 bude slúžiť ako oddychová zóna a 210 m2 ako prístup do objektu, vedeného na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta Šaľa, v cene 6,639 Eur/m2/rok,
t. j. v celkovej cene 2 038,17 Eur, na dobu neurčitú, pre DRESSO, s.r.o., Hlavná 12/49, Šaľa, IČO 50 346 181.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 13

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý,

 

 

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/7/2018 - Roman Vincze, M. R. Štefánika 119/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v starostlivosti a výsadbe zelene; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 5. septembra 2018,

 1. schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 50/1, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 52/2018, vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o., overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom pod číslom 248/2017, dňa
28. 05. 2018, ktorým bola odčlenená a novovytvorená parcela číslo 50/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 415 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene
68,48 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Romana Vinczeho, M. R. Štefánika 119/5, Šaľa.

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 11

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,

Zdržalo sa: 2

Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,

Nehlasovalo: 2

MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 3/7/2018 - MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2018 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení parkovacích miest pre klientov spoločnosti; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 5. septembra 2018,

 1. schvaľuje

   prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2677/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 188 m2, v cene 5,975 Eur/m2/rok, v sume 1 123,30 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre MENERT spol. s.r.o., IČO 17 330 165, Hlboká 3, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Miroslav Gera,

Nehlasovalo: 1

Peter Hlavatý,

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/7/2018 - Zámena pozemkov v katastrálnom území Šaľa pod prístupovou komunikáciou k novému cintorínu, pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1247/3 a parcela číslo 1268/2 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa, za pozemok registra „E“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1838/4 v lokalite pri železničnej vlečke vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2018 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa pod prístupovou komunikáciou k novému cintorínu, pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1247/3 a  parcela číslo 1268/2 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa, za pozemok registra „E“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1838/4 v lokalite pri železničnej vlečke vo  vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5a ods. 5 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa
v znení neskorších dodatkov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doriešení  majetkových vzťahov k prístupovej komunikácii k novému cintorínu; zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 5. septembra 2018,

 1. schvaľuje

zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa, nasledovne:

 1. vo vlastníctve mesta Šaľa:

pozemok vedený v registri „E“ katastra nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 7266, v lokalite pri železničnej vlečke, ako parcela číslo 1838/4, orná pôda o výmere
11726 m2, hodnota pozemku podľa znaleckého posudku číslo 32/2018 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Máriou Gašpierikovou, predstavuje 28 259,66 Eur,

 1. vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa:

pozemky vedené v registri „C“ katastra nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 6294, parcela číslo 1247/3, ostatná plocha o výmere 1007 m2 a parcela číslo 1268/2, zastavaná plocha o výmere 2676 m2, hodnota zamieňajúcich pozemkov podľa znaleckého posudku číslo 32/2018 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Máriou Gašpierikovou, predstavuje 27 296,34 Eur,

hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C. uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Peter Hlavatý,

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 5/7/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Okruhlicu a manželku Evu Okruhlicovú, bytom Nešporova 1007/13, Šaľa

Uznesenie č. 7/2018 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra „C“ katastra nehnuteľností č. 888/9, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 43 m2, zapísaná na liste vlastníctve č. 1 v katastrálnom území Šaľa,  sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh  v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 

 

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Budovateľskej ul. v Šali, parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 888/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho v zabezpečení a udržiavaní vstupu do nebytového priestoru vo vlastníctve žiadateľov,  v cene 43,15 Eur/m2, v celkovej cene 1 855,45 Eur, pre Milana Okruhlicu a manželku  Evu Okruhlicovú, trvale bytom Nešporova 1007/13, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, s tým, že sú na prevádzanom pozemku povinní strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákona
č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Peter Hlavatý,

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 6/7/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici M. R. Štefánika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Romana Vinczeho, bytom M. R. Štefánika 119/5, Šaľa

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici M. R. Štefánika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, časť parcely registra „C“ katastra nehnuteľností č. 50/1, zastavaná plocha
a nádvorie  o  výmere  142 m2 v katastrálnom území Šaľa, sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku na ulici M. R. Štefánika v Šali, časť parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 50/1, zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, ako novovytvorená parcela č. 50/35, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 142 m2 podľa geometrického plánu č. 52/2018, vyhotoveného spoločnosťou
Geo Advice, s.r.o., overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod
č. 248/2018, dňa 28. 05. 2018, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho v dlhodobom užívaní pozemku, na ktorom má žiadateľ okrasnú záhradku vedľa bytového domu súpisné č. 119, v cene 49,79 Eur/m2, v celkovej cene 7 070,18 Eur pre Romana Vinczeho, trvale bytom M. R. Štefánika 119/5, 927 01 Šaľa, v celosti, s tým, že na prevádzanom pozemku je povinný strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár,
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 7/7/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre PASSIA plus, s.r.o., ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa

Uznesenie č. 7/2018 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok vo vlastníctve mesta, parcela registra „C“ KN č. 3080/257, zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa
na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta, parcela registra „C“ KN č. 3080/257, zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade
s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemok priľahlý pozemku vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a na tomto pozemku sa nachádza príjazdová komunikácia do objektu vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, v kúpnej cene 30,00 Eur/m2, t. j. pri výmere 155 m2 v celkovej kúpnej cene 4 650,00 Eur, pre PASSIA plus, s.r.o., ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa, IČO: 36 544 400.

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Peter Hlavatý,

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 8/7/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Ul. J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Róberta Melega a spol.

Uznesenie č. 7/2018 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Ul. J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parcela č. 2667/3, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 148 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej „C“ KN parcely
č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 58/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa
18. 07. 2017, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa
20. 07. 2017 pod číslom 306/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na
Ul. J. Kollára v Šali, registra „C“ katastra nehnuteľností parcela č. 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 148 m2, odčlenenej a novovytvorenej od pôvodnej „C“ KN parcely č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1, podľa Geometrického plánu č. 58/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 18. 07. 2017, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 20. 07. 2017 pod číslom 306/2017, v podiele 3/4 k celku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien, spočívajúceho v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garážam v ich vlastníctve, ako aj v zabezpečení vstupu na pozemky pre jednotlivých žiadateľov vo veľkosti príslušného spoluvlastníckeho podielu podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia, v celkovej kúpnej cene 610,50 Eur,
s tým, že sú na prevádzanom pozemku povinní strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 8

Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši,

Zdržalo sa: 3

RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Július Morávek,

Nehlasovalo: 2

Peter Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 9/7/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Nešporovej ulici v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pavla Behuna a spol.

Uznesenie č. 7/2018 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Nešporovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parcela č. 2667/33, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 172 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej „C“ KN parcely
č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 58/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa
18. 07. 2017, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa
20. 07. 2017 pod číslom 306/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Nešporovej ulici v Šali, registra „C“ katastra nehnuteľností parcela č. 2667/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 172 m2, odčlenenej a novovytvorenej od pôvodnej „C“ KN parcely č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1, podľa Geometrického plánu č. 58/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 18. 07. 2017, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 20. 07. 2017 pod číslom 306/2017, v podiele 3/5 k celku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien, spočívajúceho v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garážam v ich vlastníctve, pre jednotlivých žiadateľov vo veľkosti príslušného spoluvlastníckeho podielu podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou  uznesenia, v celkovej kúpnej cene 567,60 Eur, s tým, že sú na prevádzanom pozemku povinní strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona
č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 8

Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši,

Zdržalo sa: 3

Ing. Peter Jaroš, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,

Nehlasovalo: 2

Peter Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 10/7/2018 - Miloš Rehák, Nivy 1473/27, 927 05 Šaľa a Mária Tóthová, Nivy 1482/32, 927 05 Šaľa – prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti titulom predkupného práva

Uznesenie č. 7/2018 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti titulom predkupného práva,

B.schvaľuje

prevod spoluvlastníckeho podielu 6/20-tín na nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve mesta Šaľa, pozemku parcela „C“ KN č. 3080/48, zastavané plochy a nádvoria o výmere 602 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 3976, podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Miloša Reháka, trvale bytom Nivy 1473/27, 927 05 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/20-tín
k celku, v kúpnej cene 46,- Eur/m2, t. j. pri výmere spoluvlastníckeho podielu 90,3 m2 v celkovej kúpnej cene 4 153,80 Eur a pre Máriu Tóthovú, trvale bytom Nivy 1482/32, 927 05 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/20-tín k celku, v kúpnej cene
46,- Eur/m2, t. j. pri výmere spoluvlastníckeho podielu 90,3 m2 v celkovej kúpnej cene
4 153,80 Eur do ich podielového spoluvlastníctva. 

 

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 11/7/2018 - Prevod vlastníctva bytov v bytovom dome so súpisným číslom 2480 a orientačným číslom 1, na ulici Fr. Kráľa v mestskej časti Veča, katastrálne územie Šaľa, na parcele číslo 3080/178

Uznesenie č. 7/2018 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod vlastníctva bytov v bytovom dome so súpisným číslom 2480 a orientačným
číslom 1, na ulici Fr. Kráľa v mestskej časti Veča, katastrálne územie Šaľa, na parcele číslo 3080/178,

 1. schvaľuje

zmluvný odplatný prevod nehnuteľností vedených v registri „C“ katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 pre k. ú. Šaľa:

 • bytov v bytovom dome so súpisným číslom 2480 a orientačným číslom 1, na ulici
  Fr. Kráľa v mestskej časti Veča, katastrálne územie Šaľa, na parcele číslo 3080/178,
 • pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 3080/178, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 439 m2,

pre doterajších nájomníkov bytov v spoluvlastníckych podieloch k spoločným častiam, zariadeniam, príslušenstve bytového domu so súpisným číslom 2480 a orientačným
číslom 1, ako aj prislúchajúceho podielu na pozemku, parcela číslo 3080/178, zastavaná plocha a nádvorie, podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia.

 

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Peter Hlavatý,

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 12/7/2018 - Peter Dora a manželka Mária Dorová, 925 81 Diakovce
s. č. 33 – žiadosť o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prevod pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve  žiadateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

 1. schvaľuje

zmluvný odplatný prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely registra „C“ KN číslo 2667/2, zastavané plochy a nádvoria, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 14. 06. 2018, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 22. 06. 2018 pod
č. 301/2018, ako novovytvorené parcely registra „C“ KN a to:

 • parcela číslo 2667/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2,
 • parcela číslo 2667/37, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2,
 • parcela číslo 2667/38, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3 m2,

za kúpnu cenu 11,00 Eur/m2, t. j. pri celkovej výmere 21 m2 v celkovej kúpnej cene
231,- Eur, pre Petra Doru a manželku Máriu Dorovú, 925 81 Diakovce s. č. 33, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 1

Marek Molnár,

Proti hlasovalo: 9

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Zdržalo sa: 3

Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková,

Nehlasovalo: 2

MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 13/7/2018 - Ponuka na kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Jozefa Janoviča, bytom Budatínska 3056/55, Bratislava – Petržalka a Kováčikovej Juliany, bytom Čsl. armády 1020/16, Šaľa

Uznesenie č. 7/2018 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

ponuku na kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním
do priemyselného areálu“ od Jozefa Janoviča, bytom Budatínska 3056/55,
Bratislava – Petržalka a Kováčikovej Juliany, bytom Čsl. armády 1020/16, Šaľa,

 1. schvaľuje
 1. kúpu pozemkov vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva
  č. 8897, v ½ a to:
 • parcela „C“ KN č. 3436/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m2, výmera spoluvlastníckeho podielu 59 m2,
 • parcela „C“ KN č. 3437/2, ostatné plochy o výmere 67 m2, výmera spoluvlastníckeho podielu 33,5 m2,

t. j. 92,5 m2 za cenu 4,979 Eur/1m2 t. j. v celkovej cene 460,56 Eur od Jozefa Janoviča, bytom Budatínska 3056/55, Bratislava – Petržalka,

 1. kúpu pozemkov vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva
  č. 89 a to:
 • parcela č. 3436/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 220 m2 
 • parcela č. 3436/3, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 88 m2 
 • parcela č. 3437/1, záhrady o výmere 790 m2 
 • parcela č. 3437/3, ostatné plochy o výmere 74 m2 

od Jozefa Janoviča, bytom Budatínska 3056/55, Bratislava – Petržalka v ½-ine za cenu 4,979 Eur/1 m2 t. j. 2 917,69 Eur a od Kováčikovej Juliany, bytom Čsl. armády 1020/16, Šaľa v ½-ine za cenu 4,979 Eur/1m2t. j. 2 917,69 Eur.

 

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 14/7/2018 - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta

Uznesenie č. 7/2018 – XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta,

 1. schvaľuje

      zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa:

 • v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela č. 1678/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11619 m2 a parcela č. 2056/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere
  1951 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1,
 • v registri „E“ katastra nehnuteľností, parcela č. 389, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1559 m2; parcela č. 478/2, lesný pozemok o výmere 381 m2 a parcela
  č. 1319, ostatné plochy o výmere 8543 m2, vedené na liste vlastníctva č. 7266,  

spočívajúcich v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení, v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 34125361-68/2018, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOplán Trenčín s.r.o. dňa 26. 06. 2018, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 16. 07. 2018 pod číslom 319/2018 a za odplatu
v celkovej výške 2 180,00 Eur v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

 

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 15/7/2018 - IC Holding, s.r.o. Bratislavská 29, 917 01 Trnava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa
v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Uznesenie č. 7/2018 – XX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,

 1. schvaľuje

      podľa § 13 ods. 2 písm. c) a § 13 ods. 6 Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Šaľa v platnom znení časovo neobmedzené, bezodplatné vecné bremeno spočívajúce v uložení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, rekonštrukciách, modernizáciách elektrických vedení, prípojok a iných súvisiacich stavieb a ich odstránení v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, vstupe, prechode a prejazde peši, motorovými
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi, k nehnuteľnostiam vedeným katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v registri „E“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1324/2, ostatná plocha o výmere 2224 m2; parcela číslo 1319, ostatná plocha o výmere 8543 m2; parcela číslo 1321/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5407 m2, na liste vlastníctva č. 7266, v zmysle geometrického plánu č. 86/2018 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o., v koridore o šírke 1 m, v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, v zastúpení na základe plnomocenstva zo dňa 14. 08. 2018 spoločnosťou IC Holding, s.r.o., so sídlom Bratislavská 29, 917 02 Trnava,
IČO: 50 346 342.

 

Hlasovanie č. 29

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 1/7/2018 -

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:

 • navrhol o materiáloch F 1 – F 12 rokovať spoločne a hlasovať o nich samostatne.

 

Hlasovanie č. 30

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

 

 

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

 

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

 

Uznesenie č. 7/2018 – XXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Zmluvu o dielo a zmluvu o poskytnutí služby č. 435/2018 na vykonanie diela „Zavedenie bezpečnostných požiadaviek a povinnosti v súlade s Nariadením EÚ o ochrane osobných údajov“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Zavedenie bezpečnostných požiadaviek a povinnosti v súlade s Nariadením EÚ o ochrane osobných údajov“,
 2. Zmluvu o dielo a zmluvu o poskytnutí služby č. 435/2018 na vykonanie diela „Zavedenie bezpečnostných požiadaviek a povinnosti v súlade s Nariadením EÚ o ochrane osobných údajov“ uzatvorenú so zhotoviteľom DATALAN, a.s.,
  Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 810 734, DIČ: 2020259175, IČ DPH: SK2020259475.

 

Hlasovanie č. 31

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 2/7/2018 -

Uznesenie č. 7/2018 – XXII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 538/2018 na realizáciu diela „Reštaurovanie historického kríža na Mestskom cintoríne v Šali“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Reštaurovanie historického kríža na Mestskom cintoríne v Šali“,
 2. Zmluvu o dielo č. 538/2018 na realizáciu diela „Reštaurovanie historického kríža na Mestskom cintoríne v Šali“ uzatvorenú s dodávateľom Restau.Art s.r.o.,
  Vajnorská 84, 831 04  Bratislava – Nové Mesto,  IČO: 47 669 951, DIČ: 2024124333.

 

Hlasovanie č. 32

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 3/7/2018 -

Uznesenie č. 7/2018 – XXIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 539/2018 na realizáciu diela „Výmena okien a dverí objektu
MŠ Palárika na Družstevnej ulici v Šali“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Výmena okien a dverí objektu
  MŠ Palárika na Družstevnej ulici v Šali“,
 2. Zmluvu o dielo č. 539/2018 na realizáciu diela „Výmena okien a dverí objektu
  MŠ Palárika na Družstevnej ulici v Šali“ uzatvorenú s dodávateľom EUROMONT
  group s.r.o., Hollého 9, 927 05 Šaľa, IČO: 48338273, IČ DPH: SK2120150912.

 

Hlasovanie č. 33

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo F 4/7/2018 -

Uznesenie č. 7/2018 – XXIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 577/2018 na realizáciu diela „Výmena PVC krytiny v športovej hale na ul. Hornej 30 v Šali“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Výmena PVC krytiny v športovej hale na ul. Hornej 30 v Šali“,
 2. Zmluvu o dielo č. 577/2018 na realizáciu diela „Výmena PVC krytiny v športovej hale na ul. Hornej 30 v Šali“ uzatvorenú s dodávateľom Ivan Blažo – IBEX, Sv. Gorazda 696/448, 951 31 Močenok, IČO: 32 338 449, IČ DPH: SK1020280151.

 

Hlasovanie č. 34

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 5/7/2018 -

Uznesenie č. 7/2018 – XXV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

zmluvu o poskytovaní a využívaní elektronických komunikačných služieb č. 206/2018 na zriadenie a prevádzkovanie elektronickej komunikačnej siete, poskytovanie virtuálneho dátového centra a pevného pripojenia na internet,

 1. berie na vedomie

zmluvu o poskytovaní a využívaní elektronických komunikačných služieb č. 206/2018 na zriadenie a prevádzkovanie elektronickej komunikačnej siete, poskytovanie virtuálneho dátového centra a pevného pripojenia na internet uzatvorenú so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270, IČ
DPH: SK2020310578.

 

Hlasovanie č. 35

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 6/7/2018 - Kúpna zmluva o dodaní osobného motorového vozidla
s izotermickou úpravou a liatou protisklzovou podlahou na rozvoz stravy č. 470/2018 – DANUBIASERVICE, a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava

Uznesenie č. 7/2018 – XXVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

kúpnu zmluvu o dodaní osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou a liatou protisklzovou podlahou na rozvoz stravy č. 470/2018 – DANUBIASERVICE, a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava,

 1. berie na vedomie 
 1. výsledok verejného obstarávania – § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s predpokladanou hodnotou pre zákazku s nízkou hodnotou na kúpu osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou a liatou protisklzovou podlahou na rozvoz stravy,
 2. kúpnu zmluvu o dodaní osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou a liatou protisklzovou podlahou na rozvoz stravy č. 470/2018 – DANUBIASERVICE, a. s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO 31397549,
 1. schvaľuje

prevod vozidla do správy rozpočtovej organizácie mesta Šaľa – Domov dôchodcov Šaľa, IČO 48484342.

 

Hlasovanie č. 36

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

Materiál číslo F 7/7/2018 -

Uznesenie č. 7/2018 – XXVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

Kúpnu zmluvu č. 500/2018 (Z201828141_Z) k realizácii projektu „Nákup materiálno-technického vybavenia - Domov dôchodcov Šaľa“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Nákup materiálno-technického vybavenia – Domov dôchodcov Šaľa“,
 2. Kúpnu zmluvu č. 500/2018 (Z201828141_Z) uzatvorenú v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení k realizácii projektu „Nákup materiálno-technického vybavenia – Domov dôchodcov Šaľa“ s dodávateľom TriCare s. r. o.,  Dudvážska 5112/31, 821 06 Bratislava, IČO 51053608,
 1. schvaľuje

odovzdanie nadobudnutého materiálno-technického vybavenia do správy rozpočtovej organizácie mesta Šaľa – Domov dôchodcov Šaľa, IČO 48484342.

 

Hlasovanie č. 37

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 8/7/2018 -

Uznesenie č. 7/2018 – XXVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 576/2018 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - Veča – zníženie energetickej náročnosti“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - Veča – zníženie energetickej náročnosti“,
 2. Zmluvu o dielo č. 576/2018 uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - Veča – zníženie energetickej náročnosti.“ s dodávateľom Unistav Teplička s. r. o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 36418633, DIČ: 2021851953, IČ
  DPH: SK2021851953.

Hlasovanie č. 38

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 9/7/2018 -

Uznesenie č. 7/2018 – XXIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 537/2018 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“,
 2. Zmluvu o dielo č. 537/2018 uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ s dodávateľom Swietelsky-Slovakia spol. s r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  IČO: 00896225, DIČ: 2020294144, IČ DPH: SK2020194144.

 

Hlasovanie č. 39

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo F 10/7/2018 -

Uznesenie č. 7/2018 – XXX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

Kúpnu zmluvu č. 575/2018 (Z201828412_Z) na dodanie tovarov v rámci projektu „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa - časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska na dodanie tovarov s názvom „Polopodzemné kontajnery s príslušenstvom na zber komunálneho odpadu s monitorovacím systémom“ v rámci projektu „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa - časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov“,
 2. Kúpnu zmluvu č. 575/2018 (Z201828412_Z) uzatvorenú v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka na dodanie tovarov „Polopodzemné kontajnery                           s príslušenstvom na zber komunálneho odpadu s monitorovacím systémom“ v rámci projektu „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa - časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov“ s dodávateľom REDOX - ENEX s.r.o.,  Zlatovská 1962, 911 05 Trenčín, IČO: 50407821, DIČ: 2120312898, IČ DPH: SK2120312898.

 

Hlasovanie č. 40

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 11/7/2018 -

Uznesenie č. 7/2018 – XXXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 558/2018 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa - časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov“,

 

 

 

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou s názvom „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa - časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov“,
 2.  Zmluvu o dielo č. 558/2018 uzatvorenú v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa - časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov“ s dodávateľom Contec service s.r.o., Krátka 569, 049 51 Brzotín, IČO: 45287082, DIČ: 2022924904,
  IČ DPH: SK2022924904.

 

Hlasovanie č. 41

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 12/7/2018 -

Uznesenie č. 7/2018 – XXXII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 633/2018 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Multifunkčné ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou s názvom „Multifunkčné ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa“,
 2. Zmluvu o dielo č. 633/2018, ktorá bude uzatvorená v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Multifunkčné ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa“ s dodávateľom           SPORTER s. r. o., Esterházyovcov 1595/16, 924 01 Galanta, IČO: 35935979,
  DIČ: 2022004908, IČ DPH: SK 2022004908.

 

Hlasovanie č. 42

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Bod číslo H 1/7/2018 -

 

Uznesenie č. 7/2018 – XXXIII. (na základe poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka)

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

informáciu o možnosti náhradného miesta „Halleyho kométy“ v meste Šaľa,

 1. odporúča
 1. predmetné umelecké dielo zachovať pre mesto Šaľa,
 2. dielo ponechať v Šali a neumiestňovať ho vo Veči,
 3. výber lokality uskutočniť v súčinnosti autora, mestského úradu a člena komisie kultúry a cestovného ruchu delegovaného komisiou.

 

Hlasovanie č. 43

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 1

Róbert Tölgyesi,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.