SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
7.Zasadnutie MsZ v roku 2018
 
Dátum konania: 20.09.2018 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:15:25Uvod
14:19:50Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:22:09Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:22:46Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:23:37Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:23:49Časť II. Interpelácie poslancov
14:24:26Morávek1Diskusia
14:31:21Grell1Diskusia
14:32:38Morávek1Diskusia
14:34:04Grell1Diskusia
14:34:29Andráši R.1Diskusia
14:39:20Varsányi1Diskusia
14:43:00Molnár1Diskusia
14:45:40Gomboš1Diskusia
14:47:26A 1/7/2018 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:48:08Eva Nagyoa1Diskusia
14:48:18Eva Nagyoa1Predklad
14:48:35Eva Nagyová1Predklad
14:49:48A 2/7/2018 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:49:52Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:52:43Andráši R.1Diskusia
14:55:04Varsányi1Diskusia
14:57:50Grell1Diskusia
14:59:03A 3/7/2018 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2018
14:59:03Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:59:56Andráši P.1Diskusia
15:26:48A 4/7/2018 Prehľad činnosti samosprávy v období 2015 – 2018
15:26:48Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:00:07Morávek1Diskusia
16:04:25A 5/7/2018 Prezentácia riešenia nového cintorína na Diakovskej ulici
16:05:00A 4/7/2018 Prehľad činnosti samosprávy v období 2015 – 2018
16:05:32A 5/7/2018 Prezentácia riešenia nového cintorína na Diakovskej ulici
16:05:40Ing. Arch. Pleidel1Diskusia
16:21:11Varsányi1Diskusia
16:22:13A 6/7/2018 Rekonštrukcia a predĺženie Hospodárskej ulice
17:06:25G. Vystúpenia verejnosti
17:07:12Peter Hollý1Diskusia
17:15:30Andráši R.1Diskusia
17:16:58Andráši P.1Diskusia
17:26:05Gera1Diskusia
17:26:12Baran1Diskusia
17:27:29Gomboš1Diskusia
17:29:37Gera2Diskusia
17:30:34Katarína Dubajová1Diskusia
17:36:44Andráši P.1Diskusia
17:40:06Gera1Diskusia
17:40:59Tölgyesi1Diskusia
17:42:03Morávek1Diskusia
17:45:59Gera2Diskusia
17:50:57p. Boltekov1Diskusia
17:51:43Gera3Diskusia
17:56:40Kováč1Diskusia
17:57:31Grell1Diskusia
17:59:40Andráši P.2Diskusia
18:01:11Andráši R.2Diskusia
18:03:27G. Vystúpenia verejnosti
18:04:04Kristián Rehák1Diskusia
18:06:26Gera1Diskusia
18:07:15Hlavatý1Diskusia
18:09:17Gera1Diskusia
18:10:29Andráši R.1Diskusia
18:11:55Morávek1Diskusia
18:12:13Gomboš1Diskusia
18:17:17C 1/7/2018 Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018
18:17:18Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
18:18:47C 2/7/2018 Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2018
18:18:49Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
18:22:24Andráši P.1Diskusia
18:26:51C 3/7/2018 Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019
18:26:52Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
18:33:45Andráši P.1Diskusia
18:37:27Morávek1Diskusia
18:38:57Andráši R.1Diskusia
18:42:25Varsányi1Diskusia
19:04:50D 1/7/2018 DRESSO, s.r.o., Hlavná 12/49, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19:05:04Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
19:05:45Andráši P.1Diskusia
19:06:46D 2/7/2018 Roman Vincze, M. R. Štefánika 119/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19:06:46Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
19:07:41D 3/7/2018 MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19:07:42Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
19:08:30D 4/7/2018 Zámena pozemkov v katastrálnom území Šaľa pod prístupovou komunikáciou k novému cintorínu, pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1247/3 a parcela číslo 1268/2 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa, za pozemok registra „E“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1838/4 v lokalite pri železničnej vlečke vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
19:08:31Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
19:09:45D 5/7/2018 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Okruhlicu a manželku Evu Okruhlicovú, bytom Nešporova 1007/13, Šaľa
19:09:45Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
19:10:45D 6/7/2018 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici M. R. Štefánika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Romana Vinczeho, bytom M. R. Štefánika 119/5, Šaľa
19:10:46Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
19:11:37D 7/7/2018 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre PASSIA plus, s.r.o., ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa
19:11:38Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
19:12:32D 8/7/2018 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Ul. J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Róberta Melega a spol.
19:12:34Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
19:13:08Baran1Diskusia
19:16:56D 9/7/2018 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Nešporovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pavla Behuna a spol.
19:16:56Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
19:17:56D 10/7/2018 Miloš Rehák, Nivy 1473/27, 927 05 Šaľa a Mária Tóthová, Nivy 1482/32, 927 05 Šaľa – prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti titulom predkupného práva
19:17:56Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
19:18:38Rehák1Diskusia
19:19:31D 11/7/2018 Prevod vlastníctva bytov v bytovom dome so súpisným číslom 2480 a orientačným číslom 1, na ulici Fr. Kráľa v mestskej časti Veča, katastrálne územie Šaľa, na parcele číslo 3080/178
19:19:31Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
19:21:05D 12/7/2018 Peter Dora a manželka Mária Dorová, 925 81 Diakovce s. č. 33 – žiadosť o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta
19:21:07Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
19:22:51D 13/7/2018 Ponuka na kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Jozefa Janoviča, bytom Budatínska 3056/55, Bratislava – Petržalka a Kováčikovej Juliany, bytom Čsl. armády 1020/16, Šaľa
19:22:52Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
19:24:34D 14/7/2018 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta
19:24:34Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
19:25:21D 15/7/2018 IC Holding, s.r.o. Bratislavská 29, 917 01 Trnava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
19:25:21Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
19:26:16F 1/7/2018 Zmluva o dielo a zmluva o poskytnutí služby č. 435/2018 na vykonanie diela „Zavedenie bezpečnostných požiadaviek a povinnosti v súlade s Nariadením EÚ o ochrane osobných údajov“
19:26:19Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
19:26:56Andráši P.1Diskusia
19:28:04F 2/7/2018 Zmluva o dielo č. 538/2018 na realizáciu diela „Reštaurovanie historického kríža na Mestskom cintoríne v Šali“
19:28:17F 3/7/2018 Zmluva o dielo č. 539/2018 na realizáciu diela „Výmena okien a dverí objektu MŠ Palárika na Družstevnej ulici v Šali“
19:28:25F 4/7/2018 Zmluva o dielo č. 577/2018 na realizáciu diela „Výmena PVC krytiny v športovej hale na ul. Hornej 30 v Šali“
19:28:38F 5/7/2018 Zmluva o poskytovaní a využívaní elektronických komunikačných služieb č. 206/2018 na zriadenie a prevádzkovanie elektronickej komunikačnej siete, poskytovanie virtuálneho dátového centra a pevného pripojenia na internet
19:29:21F 6/7/2018 Kúpna zmluva o dodaní osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou a liatou protisklzovou podlahou na rozvoz stravy č. 470/2018 – DANUBIASEVICE, a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava
19:29:49F 7/7/2018 Kúpna zmluva č. 500/2018 (Z201828141_Z) k realizácii projektu „Nákup materiálno-technického vybavenia – Domov dôchodcov Šaľa“
19:30:11F 8/7/2018 Zmluva o dielo č. 576/2018 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - Veča – zníženie energetickej náročnosti“
19:30:46F 9/7/2018 Zmluva o dielo č. 537/2018 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“
19:30:49F 9/7/2018 Zmluva o dielo č. 537/2018 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“
19:31:05F 10/7/2018 Kúpna zmluva č. 575/2018 (Z201828412_Z) na dodanie tovarov v rámci projektu „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa - časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov“
19:31:29F 11/7/2018 Zmluva o dielo č. 558/2018 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa - časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov“
19:31:53F 12/7/2018 Zmluva o dielo č. 633/2018 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Multifunkčné ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa“
19:38:41H 1/7/2018 Informácia o možnosti náhradného umiestnenia „Halleyho kométy“ v meste Šaľa
19:41:30Morávek1Diskusia
19:42:12Andráši P.1Diskusia
19:43:02Andráši R.1Diskusia
19:43:34Tölgyesi1Diskusia
19:44:31Morávek1Diskusia
19:45:17Časť IV. Ukončenie