Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 30.06.2022 - 14:01  

5. zasadnutie mestského zastpiteľstva

5. zasadnutie mestského zastpiteľstva
16:30

Program poslanci vyčerpali, ale poslancov ešte informuje primátor o výsledkoch zasadnutia Združenia miest a obcí, kde primátor bol prítomný v utorok a stredu. Hovorí, že minister financií "deťom zaplatí krúžky, ale na druhej strane zatvorí školy." Stovky obcí a miest je ohrozených, ak sa naplní scenár ministra financií. Na ZMOS-e dohodli primátori a starostovia postupnosť, ako sa budú musieť utlmiť niektoré oblasti. Vyjednávania nevedú nikam, pretože rozhodnutia vlády prichádzajú bez diskusií, ešte aj prelomia veto prezidentky. Za posledné obdobie boli mestá skúšané už niekoľkokrát. Pandémiu, očkovanie, ukrajinskú krízu ustáli mestá a obce. Nič z toho by sa nezvládlo štátom. Štát prenáša povinnosti na samosprávy a ešte im aj uberie to, čo patrí obyvateľom jednotlivých obcí. Potom nariadia, aby mesto zaplatilo jednorázovú odmenu zamestnancom. Neustále na nás kladú nároky, pritom výdavky, ktoré by mal hradiť štát, hradí už mesto. Nikdy nedofinancovali niektoré veci. Je ohromná nespokojnosť. Nastávajú ťažké časy. 

Primátor má pre poslancov aj dobrú správu. Dnes mu napísal štátny tajomník ministerstva dopravy, že Slovenská správa ciest vyhlásila verejné obstarávanie na obchvat mesta. Je to z kľúčových bodov pre rozvoj tohto mesta. 

Je pred nami leto, želá každému pekné leto. Týmto končí zasadnutie poslancov. 

16:16

Plán zasadutí poslancov na ďalšie obdobie je nasledovný: 

22. septembra 2022,

20. októbra 2022,

8. decembra 2022 – slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva – Deň samosprávy, udeľovanie ocenení mesta Šaľa. 

Návrh schválili.

16:14

Nasleduje návrh na určenie počtu poslancov MsZ, návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie 2022 – 2026. Poslanci ho odsúhlasili. 

16:13

Nasleduje bod dodatok k zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 751/2020, poslanci návrh schválili. 

16:11

Nasleduje bod z kategórie personálne záležitosti, kde je jeden bod, ktorý bez diskusie aj schválili poslanci.

16:10

Poslanci postupne diskutujú a rozhodujú o materiáloch z kategórie majetkové. D5, D7, D9 schválili, D6 a D8 neschválili.

15:55

D4/5/2022 schválili. 

15:46

Ďalší bod D3/5/2022 poslanci schválili.

15:43

K ďalšiemu bodu D2/5/2022 diskutuje poslankyňa M. Farkašová, hovorí, že sa obáva toho, v akom stave bude ten pozemok po prenajatí. Predkladateľ vysvetľuje, že po skončení nájmu musí dať pozemok do pôvodného stavu, resp. že sa zmluva môže kedykoľvek vypovedať, dokonca aj keď je na dobu neurčitú. 

15:39

Poslanci diskutujú o bode D1/5/2022, ku ktorému sa vyjadruje poslanec P. Andráši - navrhuje rovnako ako tým predtým za jedno euro prenajať pozemky, o ktoré žiadajú. Tomáš Mészáros nesúhlasí so sumou 1 eur/m2. Žiadateľ chce upraviť okolie celej bytovky a spraviť vstup do budovy bezbariérovo pre starších.  K téme sa vracia poslanec P. Andráši, obhajuje návrh prenajať to 1m2 za 1euro s tým, že sa žiadateľ bude starať o pozemok a zveľadí ho. Návrh nakoniec prešiel pomerom 15 za a jeden proti. 

15:30

Predkladá sa doplnenie plánu verejného obstarávania, poslanci jednohlasne schválili. Pokračuje zasadnutie majetkovými záležitosťami. 

15:29

Po jednej doplňujúcej otázke poslanca P. Andrášiho poslanci schválili návrh na úpravu rozpočtu. 

15:27

Pokračuje zastpiteľstvo s návrhom rozpočtu mesta a rozpočtových organiázcií na rok 2022. Je to zreálnenie rozpočtu vzhľadom na aktuálne sa vyvíjajúcu situáciu. Úpravy sú odôvodnené aj úpravami v rozpočte školstva, aktualizovaním všetkých príjmom a výdavkov v každej oblasti, navýšenie príspevkov pre organizácie sociálnej starostlivosti, ale aj zvýšenie cien energií a určenie zákonných povinností od štátu ako povinné jednorázové odmeny, ktoré určil štát. Ekonomická situácia sa vyvíja turbulentne a nevieme pri týchto zmenách úplne odhadnúť vývoj do konca tohto roka. Nasleduje k bodu diskusia. 

15:20

Nasleduje Návrh na obstaranie zmien a doplnkov územného plánu. Predkladateľka odporúča, aby sa ku každej zmene hlasovalo zvlášť. Ku každej zmene bude aj zvlášť diskusia. K materiálu vystupuje hlavný architekt mesta Ing. Arch. Pleidel.  Principiálne vysvetľuje, čo znamená, ak je v návrhu počet podlaží budov od 2 do 12. Poslanec Peter Andráši sa pýta, prečo sa najskôr majú vyjadriť k návrhu poslanci a potom odborníci, prečo nie naopak.  Poslankyňa Farkašová sa pýta, či je trend v roku 2022 stavať vysoké budovy v malých mestách. Architekt odpovedá, že v niektorých lokallitách to je primerané. Ak je aj napísané 2 až 12, neznamená, že tam bude 12 poschodí. Ešte sa tým budú zaoberať odborníci a oni určia, koľko môže byť maximum. Primátor vysvetľuje, že tento návrh je len plán, pretože potenciálny investori to potrebujú mať k dispozícii napríklad k vypracovaniu štúdie. Tento materiál sa mení každé dva roky len, to by znamenalo, že by investor musel čakať ďalšie dva roky, aby mohol vypracovať štúdiu na svoj podnikateľský zámer. Poslanci neschváľujú jednotlivé návrhy konkrétne, ide len o "zakreslenie", potom to budú ešte vyhodnocovať odborníci, architekti a ešte potom to bude schvaľovať zastupiteľstvo. Návrhy poslanci schválili. 

 

14:52

Riaditeľ MsKS v Šali František Botka predkladá správu o činnosti kultúrneho strediska za rok 2021. Poslankyňa Mária Fakrašová pochválila pracovný tím v kultúrnom stredisku a kvalitu podujatí pozitívne. 

14:50

Zasadnutie pokračuje predkladaním správy o činnosti Mestskej knižnice J. Johanidesa, ktorú predkladá riaditeľka knižnice Adriana Gerová. Správu poslanci schválili bez diskusie. 

14:48

Prednostka predkladá Správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. R. Andráši sa pýta, či je už hodnotová mapa na pozemky v mestskej časti Veča pri časti kultúrneho domu.  Vie, že nebol určený termín, kedy to bude. Prednostka vysvetľuje, že v súčasnosti tie ceny "vystreľujú" a nebolli by reálne. P. Andráši dodal, že v 2019-tom ceny ešte nestrieľali. Materiál poslanci schválili bez ďalšej diskusie.

14:44

Poslanci pokračujú s ďalším bodom a tým je návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a Útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2022. Poslankyňa Farkašová navrhuje doplniť plán o rozšírenie plánu kontroly na čerpanie mzdových nákladov a výdavkov v Domove dôchodcov Šaľa. Poslanci doplnenie schválili, ako aj celkový materiál.

14:39

Ďalší bod je Správa z kontroly ÚHK, ktorú predkladá hlavná kontrolórka mesta v súvislosti s kontrolou Domova dôchodcov Šaľa. Otázku má poslankyňa Mária Farkašová, ktorá má výhrady voči výsledkom kontroly. Pýta sa na personálne výdavky, ktoré dostáva zariadenie od štátu. Čo sa však týka kontroly na financie od štátu, tam kompetencie mestského kontrolóra nesiahajú, vysvetľuje hlavná kontrolórka. Viceprimátorka Danica Lehocká reaguje tiež, že túto tému komunikuje mesto aj na príslušných oddeleniach na ministerstve práce a zatiaľ nie sú známe závery z auditu. Poslanci materiál schválili.

14:26

Začínajú sa interpelácie poslancov, písomne podali otázky Dominika Jarošová a Gabriela Lacková. Na zastupiteľstve sa s interpeláciou prihlásila poslankyňa Mária Farkašová. Hovorí, že obyvatelia žiadajú dorobiť striešky nad vchodmi nájomných bytov na Kráľovskej ulici, pretože počas dažďa sa tam valí voda a ničí budovu. Primátor odpovedá, že striešky budú vyriešené. Druhá interpelácia sa týka Ulice Váhovej - pri záhradkách bola zábrana, táto zábrana zmizla. Vníma, že tu vznikla nová obytná časť, ale je to tu nebezpečné pre chodcov, korčuliarov. Primátor odpovedá, že tú zábranu už niekoľkokrát ukradli. Aj keď boli hliadky posilnené v tejto lokalite, tí, čo chceli, si počkali na tú chvíľu, kedy tam nikto nebol a odpílili to. Je tu už aj retardér umiestnený, zátarasu odpílili už aspoň 5x. Peter Andráši sa pýta, z akého dôvodu ho odpilujú. Primátor hovorí, že z dôvodu, že ho tam nechcú mať. Tá komunikácia ale bola kolaudovaná ako chodník. Končí sa časť interpelácie.

14:15

Začína sa júnové zasadnutie mestských poslancov, prítomných je 16 poslancov z 21. 

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>