Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 25.03.2021 - 11:00  

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021
17:04

Po prestávke pokračujeme.  Z verejnosti sa nikto neprihlásil. Týmto končí 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021.

16:36

Primátor ešte zablahoželal poslancovi Grellovi, keďže v týchto dňoch oslavuje životné jubileum.

V tejto chvíli nasleduje prestávka.

16:33

Primátor v časti rôzne upozorňuje na sčítanie obyvateľov, ktoré je veľmi dôležité, zaberi to pár minút a je to pohodlné z pohodlia domova. Do dnešného dňa má Šaľa 81,44 percent sčítaných obyvateľov.

16:30

Referentka OSaKČ Eliška Vargová predkladá Zmluvu o dielo č. 760/2020 na realizáciu stavebných prác ,,Výmena okien v budove kolkárne v meste Šaľa.“ Predmetom zákazky bola výmena výplňových konštrukcií v obvodovom plášti na objekte mestskej kolkárne v meste Šaľa. Súčasťou predloženého materiálu je aj výsledok verejného obstarávania.

Toto uznesenie bolo schválené.

16:28

D12 – Návrh na schválenie úhrady technického zhodnotenia predmetu nájmu – schválené

 

 

16:19

D8 – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – schválené

D9 – prevod pozemku na Železničnej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – schválené

D10 – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – schválené

D11 – prevod bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - schválené

 

16:09

D1 – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – schválené

D2 – žiadosť o prenájom pozemku na Slnečnej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – neschválené

D3 -  žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – schválené

D4 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – schválené

D5 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – schválené

D6 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – schválené

D7 – žiadosť o nájom pozemkov s právom stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa – schválené

 

15:45

Nasleduje časť majetkové záležitosti. Materiály predkladá referent OSMaZM Miloš Kopiary a nájdete ich tu: https://sala.sk/clanok/1-zasadnutie-msz-ktore-sa-bude-konat-dna-25-3-2021

15:45

Referentka RPaVO Margita Simighová predkladá Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2021. Plán verejného obstarávania je spracovaný na základe predložených podkladov od jednotlivých správcov rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom mesta Šaľa. Mesto Šaľa podalo žiadosť o NFP v rámci programu SK-Klima v zmysle výzvy na predkladanie žiadosti o projekt Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy prostredníctvom Nórskych grantov. Rozpočet projektu na zabezpečenie všetkých stanovených aktivít je vo výške 904.000 EUR (z toho 5 % spolufinancovanie mesta 45.200 EUR). Začiatkom marca mesto obdržalo rozhodnutie, v ktorom Ministerstvo životného prostredia SR schválilo grant vo výške 858.814,00 EUR. Z dôvodu nedostatočnej alokácie na výzvu boli mestu schválené nižšie finančné prostriedky. V roku 2021 by sa uskutočnilo zateplenie objektu telocvične a jedálne na Základnej škole Ľ. Štúra a začalo by sa s realizáciou úprav lesoparku.

Toto uznesenie bolo prijaté.

15:43

Vedúca OEaP Alena Kiácová predkladá materiál Vývoj hospodárenia mesta k 31. decembru 2020. Rozpočet mesta na rok 2020 bol navrhnutý po dôslednej analýze tak príjmovej, ako aj výdavkovej časti rozpočtu.  Mesto priebežne monitorovalo a vyhodnocovalo plnenie rozpočtu tak, aby sa v čo najväčšej miere eliminovali prípadné riziká rozpočtu. Celý svet však v roku 2020 zasiahla pandémia, ktorá výrazne ovplyvnila ekonomiky všetkých štátov vrátane Slovenska. Prognózy vývoja boli a stále sú nejasné a neisté. Mesto však pristúpilo jednak k úsporným opatreniam a zároveň využilo všetky finančné možnosti, ktoré boli samosprávam poskytnuté. 

Toto uznesenie bolo prijaté.

15:42

Referent OSMaZM Miloš Kopiary predkladá Zmenu Uznesenia č. 9/2020 – XVI. Z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 3. decembra 2020.

Toto uznesenie bolo prijaté.

15:41

Referentka OSaKČ Edita Haládiková predkladá Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa. Návrh je predkladaný z dôvodu, že od schválenia zmeny VZN v roku 2017 došlo k viacerým úpravám  zákona o odpadoch.

Tento návrh bol schválený.

15:36

Vedúca SŠÚ Mariana Takáčová predkladá Návrh VZN o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa a určení miesta a času zápisu.

Vedúca SŠÚ zároveň na podnet občanov hovorí, že rodičia si stále môžu vybrať do akej školy dieťa dajú. Majú právo voľby školy. 

Tento návrh bol prijatý.

 

15:29

Vedúca OEaP ďalej predkladá Návrh VZN Trhový poriadok pre trhovisko ,,Domáci trh“ na Hlavnej ulici. Na septembrovom MsZ 2020 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 Trhový poriadok pre trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa. Dňa 23. novembra 2020 požiadal správca trhoviska o schválenie nového trhového poriadku pre súkromné trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, Šaľa
(ďalej aj ako trhový poriadok) z dôvodu rozšírenia druhov predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na predmetnom trhovisku. Ďalším dôvodom je zmena prevádzkového času trhoviska a doplnenie správcu trhoviska.

Tento návrh bol prijatý.

15:17

Vedúca OEaP Alena Kiácová predkladá Návrh VZN o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Šaľa. V návrhu bola zohľadnená požiadavka na zmenu prevádzkového času pri jednotlivých druhoch sezónnych, príležitostných a pravidelných trhoch na území mesta spravidla ráno od 6.00 až 7.00 hod. do 20.00 až 22.00 hod.

Tento návrh bol prijatý.

 

15:15

Poslankyňa Lacková tiež ďakuje poslancovi Gombošovi aj primátorovi Šale.

Primátor Šale sa taktiež celej skupine poďakoval. Primátor túto iniciatívu podporuje. 

15:09

Poslanec P. Andráši sa poslancovi Gombošovi aj skupine poslancov a aktivistov poďakoval. 

Poslanec Krištof tiež ďakuje celej skupine, ktorá vykonáva túto činnosť. Zároveň hovorí, aký veľký neporiadok je pri skateparku, kde sa zdržiava mládež. 

Poslankyňa Farkašová hovorí, že by to tam mala riešiť aj polícia. Dáva za pravdu poslancovi Krištofovi. Zároveň poslankyňa Farkašová hovorí, že je členkou skupiny Spolu to dáme. Poslankyňa hodnotí celú túto aktivitu veľmi pozitívne. Hovorí že je to beh na dlhé trate a že to robí skupina s najlepším vedomím. Vníma potrebu toho, že keď viacej ľudí sa zomkne, aj poslanci aj verejnosť tak naše okolie bude čisté. 

 

14:55

Poslanec Gomboš predkladá informáciu Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá sa zaoberala činnosťou aktivity skupiny Spolu to dáme. Skupina poslancov a aktivistov sa rozhodla hľadať riešenia na zníženie nákladov komunálneho odpadu. Skupina komunikovala aj s mestom a urobila analýzu daného stavu. Ich činnosť je zameraná na zber a triedenenie komunálneho odpadu na sídliskách a pri rodinných domoch. Z analýzy sa zistili, že mnoho obyvateľov ešte stále odpad neseparuje. Skupina poslancov a aktivistov sa preto bude snažiť neustále apelovať na občanov, aby separovali. Komisia prišla aj s odporúčaniami zamykať niektoré kontajnerové stojiská a prišla aj s ďalšími odporúčaniami ako zlepšiť nakladanie s odpadom v meste. 

14:39

Prednostka MsÚ Jana Nitrayová predkladá Správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. 

Tento materiál bol schválený.

14:38

Hlavná kontrolórka ďalej predkladá Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2020.

Toto uznesenie bolo schválené.

14:36

Končí časť interpelácie poslancov. Hlavná kontrolórka Martina Bartošovičová predkladá Správu z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta určenými na školskú jedáleň a ich použitie v ZŠ Ľ. Štúra v Šali. 

Toto uznesenie bolo schválené.

 

14:33

Poslanec Szalay interpeluje, aby sa okolo cintorínou viac upratovalo. 

14:33

Poslanec Meszáros sa taktiež pýta na tú informačnú tabulu. Zároveň sa pýta aj na opravu plavárne.

Primátor odpovedá na tému plaváreň.  Rekonštrukcia plavárne je v štádiu riešenia. Zastrešenie plavárne je problematické, preto mesto vyhlásilo trhové konzultácie, aby sa k tomu vyjadrili odborníci. Tieto konzultácie mala priniesť informácie o technickom riešení. Konzultácia nič nepriniesli, rekonštrukcia strechy sa pohybovala na sume 2 mil. eur. Preto sa prišlo s novým riešením ako strechu opraviť. Momentálne sa rozpracováva nové technické riešenie. V tejto chvíli prebieha aj vyhotovenie novej projektovej dokumentácie. 

14:27

Poslanec Krištof sa pýta na informačnú tabulu pred cintorínom, ktorá bola zpílená, zároveň sa pýta prečo to bolo nutné.

Vedúca majetkového oddelenia M. Pekárová odpovedá, že tabula bola hrdzavá a stará. Nové tabule sa nachádzajú vo vnútri v cintoríne. 

14:23

Začína časť interpelácie poslancov. Písomné interpelácie podali poslanci: Jaroš, Lacková, Jarošová, Meszáros, Molnár.

Poslanec Rehák sa pýta na úpravu šalianskeho mostu. Taktiež sa pýta aj na nové filtre na vodu, z dôvodu zakalenej vody v domácnostiach. 

Primátor hovorí, že čo sa týka šalianskeho mostu, mesto komuniku so Slovenskou správou ciest. 31. marca 2021 príde do Šale generálna riaditeľka SSC, ktorá sa k tejto téme taktiež vyjadrí. Čo sa týka vody, sieť je prepláchnutá, ale s vodou je stále problém. Neustále sa tento problém rieši so Západoslovenskou spoločnosťou.