Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 25.06.2020 - 13:38  

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
17:50

Týmto bodom končí 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. O ďalších bodoch v programe sa bude hlasovať na budúcom mestskom zastupiteľstve. Podrobnosti z dnešného zasadnutia nájdete v zápisnici, ktorá bude uverejnená na webovej stránke mesta Šaľa.

17:47

Prednostka MsÚ Jana Nitrayová predkladá návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šaľa a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky. zo dňa 11. septembra 2014 bola do funkcie hlavného kontrolóra mesta Šaľa na obdobie 6 rokov zvolená Ing. Alžbeta Sedliačiková. Jej funkčné obdobie sa začalo dňom 12. septembra 2014 a zaniká dňom 11. septembra 2020. Podľa návrhu sa voľba hlavného kontrolóra mala uskutočniť 20. augusta 2020.

Toto uznesenie bolo schválené.

17:46

Nasleduje časť majetkové záležitosti. Podrobnosti k týmto materiálom nájdete tu: https://sala.sk/clanok/4-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2020 Materiály predkladá referentka OSMaZM Miloslava Bartíková.

 

D1 – zámena pozemkov - schválené

D2 – žiadosť o prenájom pozemku - schválené

D3 – žiadosť o nájom pozemku - neschválené

D4 – žiadosť o nájom pozemku - neschválené

D5 – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže ,,O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu číslo 13 na ulici Fraňa Kráľa - schválené

D6 – návrh na združenie finančných prostriedkov za účelom výstavby protihlukovej steny na Váhovej ulici v Šali - neschválené

Pri tomto bode sa do diskusie zapojili poslanec P. Andráši, Bartošovič a Lacková. Primátor tu zdôraznil, že keď tento areál ožije, tak ako sa plánuje, rôznymi ďalšími športovými aktivitami, koniec koncov, tu bude potrebné protihlukovú stenu postaviť. Ide o živý areál, kde sa nachádza aj klzisko, minigolf a plánujú sa v tejto zóne realizovať aj ďalšie investičné zámery.

D7 – nájom pozemkov v súvislosti s výstavbou stavby ,,Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“ od Slovenského pozemkového fondu - schválené

17:26

Prednostka MsÚ Jana Nitrayová predkladá návrh na preplatenie permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo a.s. z dôvodu uzatvorenia jej prevádzky.  Plaváreň je už 8. apríla 2019 z technických príčin zatvorená. Mnohí občania a plavci sú ale stále držiteľmi nevyužitých permanentiek, ktoré si zakúpili u prevádzkovateľa, ktorým je záujmové združenie Aquasport. Mesto na rok 2020 vyčlenilo vo svojom rozpočte finančné prostriedky na vrátenie týchto nevyužitých permanentiek. Združenie Aquasport žiada, aby sa finančné prostriedky vrátili tým, ktorí si zakúpili permanentky v období od 8. apríla 2018 do 8. apríla 2019. Na základe zoznamu občanov, ktorí si permanentky kúpili v tomto období, bola vyčíslená suma vyše 20 000 eur.

Toto uznesenie bolo schválené.

17:24

Referentka RPaVO Margita Simighová predkladá doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2020. Do plánu verejného obstarávania na rok 2020 sa doplňuje stavebný dozor pre rekonštrukciu a modernizáciu Kultúrneho domu v Šali, nový povrch pre multifunkčné ihrisko na ZŠ Ľ. Štúra, štúdia uskutočniteľnosti pre výzvu SMART – moderné technológie, zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ Ľ. Štúra, externý management na realizáciu projektu ,,Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien,“ akčný plán na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy pre mesto Šaľa, revitalizácia lesoparku, dodávka a montáž nafukovacej tenisovej haly.

Toto uznesenie bolo schválené.

17:14

Referentka OSMaZM Miloslava Bartíková predkladá návrh na prijatie daru od Tenisového klubu. Na mestský úrad bol doručený návrh na prijatie daru vo výške 79 900 eur na účel nákupu novej nafukovacej haly v areáli Tenisového klubu. Súčasná nafukovacia tenisová hala si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu, najmä jej technologického vybavenie, ktoré je už v súčasnosti zastaralé. Hospodárnejším, ekonomickejším a efektívnejším je nákup novej nafukovacej športovej haly, vrátane jej nového technologického vybavenia.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Krištof. Pýta sa na starú halu. Hovorí, že samozrejme za týchto podmienok podporuje prijatie daru. A zároveň sa pýta, že či tu je okrem novej haly, zahrnutá aj technológia.

Z diskusie nevyplynul žiadny poslanecký návrh. Toto uznesenie bolo schválené.

 

17:04

Do diskusie sa prihlásil poslanec T. Baran, ktorý sa ospravedlňuje, že ekonomická komisia nebola schopná prijať k tomuto materiálu kvalifikovaný záver. Pán poslanec hovorí, že každý z poslancov môže vyjadriť svoj názor na túto tému. Žiada poslancov, aby sa pre efektívne riešenie prípadných potrieb využilo splnomocnenie primátora Šale. Podľa jeho slov mestský úrad do týchto čísiel vidí najviac, a tak presne vie kde ako je možné použiť finančné prostriedky efektívne.

Poslanec Krištof dopĺňa, že sa rozpočtu venoval celé dva dni. Zároveň zdôraznil, že forma a obsah  rozpočtu by mal byť taký istý ako po minulé roky.

Poslanec Andráši sa pýta na Aquasport a na vyplatie odstupného bývalým zamestnancom plavárne.

Poslanec Bartošovič hovorí, že sa stotožňuje s vyjadrením poslanca T. Barana, nakoľko teraz nie je možné nejak úpravu rozpočtu ešte meniť. Situácia sa ešte bude meniť a bude sa sledovať. Zároveň si poslanec váži to, že toto vedenie mesta poslancov informuje o všetkých zámeroch a projektoch.

Z diskusie nevyplynul žiadny poslanecký návrh. Toto uznesenie bolo schválené.

16:40

Na základe ekonomickej situácie sa navrhuje znížiť príspevok MsKJJ minimalizovaním výdavkov na nevyhnutnú mieru. 

Na základe aktuálneho vývoja sa navrhuje upraviť aj výška podielových daní a ďalších príjmov rozpočtu (nájomné z pozemkov, daň z nehnuteľnosti, prenájom verejného priestranstva, správne poplatky) a tieto rozpočtujeme na nevyhnutné výdavky (personálne výdavky, opravu, a údržbu majetku, služby, energie atď.). Úpravu rozpočtu si vyžiadali aj mimoriadne epidemiologické opatrenia a s tým spojené bežné  výdavky.

16:39

Keďže vláda umožnila samosprávam zabezpečiť si finančné prostriedky na bežné výdavky aj prijatím návratných zdrojov financovania, navrhujeme prijať nový kontokorentný  úver  do výšky 500 000 EUR, ktorý umožní mestu preklenúť časový nesúlad  medzi prísunom zdrojov, či už z podielových daní alebo vlastných príjmov mesta a potrebou zdrojov na úhradu nevyhnutných výdavkov mesta. Zároveň úver nebude potrebné splatiť k 31.12.2020. Návrh na úpravu rozpočtu mesta sa týka v oblasti investičných výdavkov, školstva, v osobitných dotáciách. Úprava sa týka aj navýšenia príspevku pre príspevkovú organizáciu OSS, z dôvodu navýšenia príspevku z MPSVaR SR.

Úpravu rozpočtu navrhujeme aj v rozpočtovej organizácii Domov dôchodcov Šaľa, kde dochádza k navýšeniu rozpočtu z vlastných príjmov a preklasifikovanie ich časti do kapitálových výdavkov.

16:39

Prednostka MsÚ Jana Nitrayová predkladá návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020. Úpravu rozpočtu si vyžiadala mimoriadna situácia spojená s pandémiou a  následnými ekonomickým dopadmi vo všetkých oblastiach národného hospodárstva vrátane samospráv. Mesto po jej vypuknutí okamžite zareagovalo úspornými opatreniami v bežných výdavkoch (zníženie platov zamestnancov mesta, zrušenie dotácii na šport a kultúru, zníženie výdavkov na kultúrne a spoločenské podujatia, obmedzenie výdavkov na údržbu a opravu majetku mesta a verejných priestranstiev), ale hlavne v investičných výdavkoch. Úprava rozpočtu mesta na rok 2020 vyplynula z aktuálnych potrieb financovania mesta, ale predovšetkým rieši úsporné opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorá vznikla v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19. Aj keď bol rozpočet mesta na rok 2020 navrhnutý po dôslednej analýze ako príjmovej, tak výdavkovej časti rozpočtu, okolnosti, ktoré sa stali v dôsledku vypuknutia pandémie COVID -19 nikto nepredpokladal a dosah na hospodárenie mesta  nie je možné v tomto čase presne kvantifikovať. Vláda na zmiernenie dopadov choroby COVID-19 prijala  zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID -19, podľa ktorého môžu mestá a obce použiť prostriedky rezervného fondu aj na úhradu bežných výdavkov, a tiež môžu do konca  roka 2021 čerpať návratné zdroje financovania a kapitálové príjmy na úhradu bežných  výdavkov.

16:37

Toto uznesenie bolo schválené.

16:37

Pokračujeme po prestávke. Vedúca OEaP a hlavná kontrolórka mesta Alžbeta Sedliačiková predkladajú Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2019. Materiál obsahuje aj stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2019. Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Záverečný účet obsahuje vyhodnotenie dlhodobých cieľov v hospodárení mesta, rozbor plnenia príjmov za rok 2019, rozbor čerpania výdavkov za rok 2019, bilanciu aktív a pasív a ďalších činnostiach.

16:15

Nasleduje prestávka.

16:15

Vedúca OOaS Ľuba Boháčová predkladá materiál, ktorý sa týka vyhodnotenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022.  Ide o predloženie strategického dokumentu za rok 2019 a I. polrok 2020.

Toto uznesenie bolo prijaté.

 

16:13

Primátor Jozef Belický predkladá informáciu o prijatí sťažnosti proti postupom riaditeľky rozpočtovej organizácie Domova dôchodcov Šaľa pri uvoľňovaní opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19. Informácia obsahuje návrh členov komisie na prešetrenie sťažnosti v zložení: Danica Lehocká – viceprimátorka Šale, poslankyňa mestského zastupiteľstva a členka Komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky; Jozef Grell – poslanec mestského zastupiteľstva a predseda Komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky; Alžbeta Sedliačiková – hlavná kontrolórka mesta a Martina Bartošovičová – kontrolórka Útvaru hlavného kontrolóra, ktorá je poverenou zamestnankyňou mesta Šaľa príslušnou na vybavovanie sťažností. Na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali bude komisia poslancov informovať o výsledkoch.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Gomboš, ktorí víta, že je zriadená takáto komisia. Pán poslanec hovorí, že komisia určite napomôže tomu, aby sa naši seniori v domove cítila dobre.

Toto uznesenie bolo prijaté.

 

16:07

Pán Christenko ešte hovorí, že súčasťou zariadenia bude výskumné centrum. Spoločnosť spolupracuje v oblasti rôznych analýz. V centre sa preto plánuje vybudovať aj detašované pracovisko pre Univerzity zamerané na chémiu, energetiku, hutníctvo.

Poslanec P. Szalay sa pýta na to, či spoločnosť zamýšľa aj nad tým, že by podporovali šport.

Pán Christenko odpovedá, že finančné prostriedky sa budú snažiť využiť tam, kde to súvisí so životným prostredím. Je to samozrejme, ale ešte na väčšiu diskusiu.

Z diskusie nevyplynul žiadny poslanecký návrh.

15:55

Viceprimátor R. Tölgyesi sa pýta na to, aké filtre tu budú použité.

Pán Christenko odpovedá, dnes zariadenia tohto typu sú z pohľadu emisných limitov na tom lepšie, než ako sú teplárne na zemný plyn. Podľa jeho slov je slovo spaľovňa archaizmus a nesprávny tvar pre toto zariadenie.

P. Andráši sa pýta odkiaľ bude dovezených 130 000 ton odpadu.

Pán Christenko odpovedá, že aj z okresu Nitra a Nové Zámky. Zatiaľ to vyzerá tak. Za týmto účelom bola vypracovaná zvozová štúdia, ktorá vychádza zo štatistík obcí a Ministerstva životného prostredia. V týchto štúdiách sa nachádza aká obec a mesto, koľko ton odpadu vyprodukuje.

P. Andráši sa pýta aj na dopravnú záťaž mesta Šaľa počas vývozov.

Pán Christenko odpovedá, že áno majú vypracované materiály od pána Schlossera.

15:45

Pán poslanec Rehák sa pýta na to, či by to malo prakticky fungovať tak ako vo Viedni.

Pán Christenko hovorí, že áno. Všetky tieto zariadenia podliehajú legislatíve Európskej únie.

Pán poslanec Rehák sa ďalej pýta, či by bolo možné aj to, aby bolo mesto zásobované energiou a teplom práve z tohto zariadenia.

Pán Christenko odpovedá, že je to samozrejme možné a nie len teoreticky, ale aj prakticky.
 

15:42

Ďalšou výhodou je, že sa do regiónu prinesie takmer 200 nových pracovných príležitostí, ktoré sú trvalé, bez ohľadu, či je na Slovensku nejaká hospodárska kríza alebo nie. Spoločnosť sa venuje ochrane životného prostredia, od odstraňovania čiernych skládok. Spoločnosť sa venuje aj iným projektom. Dala si v meste Šaľa vypracovať štúdiu, ako by bolo možné zrevitalizovať aj kúpalisko. Pán Christenko prítomným predkladá aj vizuálizáciu kúpaliska a Centra cirkulárnej ekonomiky.

15:38

Pán Christenko prítomným hosťom a poslancom prezentuje aj štatistiku produkcie komunálneho odpadu v roku 2035. Zároveň pripomína, že z cudzích krajín sa sem odpad vyvážať nebude. Slovenská legislatíva to nedovoľuje. Podľa slov pána Christenka je toto centrum dôležité aj kvôli zmenám v legislatíve a v nákladoch spojených s likvidáciou odpadu. Ide o projekt na dlhé roky, a to približne na 6 až 7 rokov. Zároveň sa ukáže išpekcii životného prostredia, že zariadenie spĺňa, to čo má. Pre región by malo toto centrum niekoľko výhod, ako je ochran a životného prostredia.

15:31

Marián Christenko predkladá informáciu o zámere projektu Centrum cirkulárnej ekonomiky. Podľa slov Mariána Christenka predstavuje Centrum cirkulárnej ekonomiky zariadenie, ktoré je schopné prijať a upraviť odpad a druhotné suroviny, či už od priemyselných zákazníkov, ako z bežných domácností a tieto následne expedovať na finálne spracovanie. Úpravou a prípadným dotriedením prijatého odpadu sa výrazne zvyšuje miera následného zhodnotenia odpadu. Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO), ktoré je súčasťou Centra cirkulárnej ekonomicky, je schopné premeniť odpad, ktorý nie je vhodný na recykláciu, respektíve na ďalšie materiálové zhodnotenie na elektrickú energiu a teplo, ktoré vie dodať do verejnej siete a pre potreby priemyselných, respektíve komunálnych zákazníkov.

15:26

Poslanec T. Mészáros sa pýta na to, či je možné doplniť do záveru doplniť aj výstupy z komisie dopravy.

Z diskusie nevyšiel žiadny poslanecký návrh. Primátor zdieľa názor poslanca P. Andrášiho, aby sme sa k tomuto materiálu ešte vrátili.

 

15:19

Do diskusie sa prihlásili:

R. Andráši - ďakuje pánovi Schlosserovi za vypracovanie tohto materiálu.

P. Andráši - pýta sa, kto bude s generelom na mestskom úrade pracovať. Zároveň si myslí, že stretnutie ohľadom generelu by sa ešte malo uskutočniť. Ide o náročný a obrovský materiál. Podľa jeho názoru by sa generel mal odprezentovať v jednoduchšej forme a v jednoduchších materiáloch. Pán poslenc sa ďalej pýta na mapu č. 12, kde je vyobrazená súčasná pešia zóna a je vyznačená znakom C1.

Pán Schlosser hovorí, že C1 znamená, že prístup do toho územia za určitých podmienok majú všetky druhy dopravy.

15:06

Súčasťou Územného generelu je aj súčasná statická doprava v meste. Analýza tejto časti sa uskutočnila na základe dotazníkov, ktoré mali možnosť obyvatelia mesta vyplniť. Dopravná politika parkovania obsahuje prieskum, návrh zón parkovania, existujúci spôsob parkovania, parkovaciu politiku a všeobecne záväzné nariadenie. Predpokladá sa, že do roku 2030 sa zvýši podiel cyklistickej prepravy zo súčasných 4,4 percent na 7 percent.

15:03

Pán Schlosser prezentuje, aké ulice by v Šali boli vhodné, ako napríklad bytová ulica, multifunkčná ulica. Multifunkčná ulica predstavuje širší typ ulice, kde by sa pohybovali autá, cyklisti aj chodci. V Územnom genereli je predstavený aj návrh verejnej hromadnej dopravy.