Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 20.09.2018 - 02:12  

7. zasadnutie MsZ v Šali

7. zasadnutie MsZ v Šali
19:47

Končí sa dnešné zasadnutie zastupiteľstva.

19:45

K tomuto bodu otvára primátor diskusiu, prihlásili sa štyria. 

J. Morávek: komisia kultúry konzultovala túto tému. Predmetné umelecké dielo zachovať, zachovať ho v Šali, nie vo Veči. navrhuje, aby lokalita bola vybraná v spolupráci s autorom, zamestnancom mesta a členom komisie kultúry. Tento návrh je len autorov návrh. 

P. Andráši: pýta sa, či občania lokality dostali informáciu o vizualizácii. Je názoru, že je to tam ako "pes na oko".

R. Tolgyesi: hovorí, že je vyhodenie peňazí. hovorí, že tlmočí názor mnohých občanov.

Návrh J. Morávka poslanci schválili. Bude sa riešiť iná lokalita pre toto dielo a to v Šali, nie vo Veči. V spolupráci so zamestnancom mesta a členom kultúrnej komisie. 

19:41

Autor predložil svoj návrh, podľa ktorého by bolo dielo umiestnené na Cintorínskej ulici pri betónovej ploche, ktorá sa bude rekonštruovať. 

19:39

Poslanci postupne prešli všetky materiály, dostávaju sa k zaujímavému bodu o umiestnení Halleyho kométy. 

19:26

D7 - materiál scchválený. 

D8 - ide o žiadosť o prevod pozemku pod prístupovú komunikáciou ku garážam za ZŠ J. Murgaša. Žiadosť schválená.

D9 - materiál poslanci schválili

D10 - materiál bol schválený

D11 - poslanci návrh schválili

D12 - tento návrh neprešiel, za 1 proti 9, zdržali sa 3

D13 - poslanci schválili

D14 - aj tento materiál poslanci schválili

D15 - materiál bol jednohlasne schválený

 

 

19:11

Materiál D3 je schválený. 

Materiál D4 poslanci na júnovom MsZ už schválili zámer, teraz ho schválili tiež. 

Materiál D5 schválený.

Materiál D6 ekonomická komisia neodporúča zverejniť zámer prevodu pozemku. Poslanci návrh neschválili. 

19:08

Pokračuje zasadnutie MsZ, na rade sú majetkové záležitosti. V tejto časti je 15 bodov, prečítať si ich môžete tu, označené sú písmenom D: 

https://sala.sk/clanok/7-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2018

Poslanci schválili materiál D1, materiál D2 neschválili. 

18:49

Vyhlasuje sa prestávka. 

18:46

Prebieha diskusia k východiskám a prioritám rozpočtu na rok 2019, poslanec P. Andráši sa pýta na množstevný zber. 

Ohľadne opravy chodníkov má návhrhy poslanec J. Morávek - od obyvateľov má niekoľko podnetov, najmä od mamičiek s kočíkmi. Zároveň pripomína, že bude treba do priorít a východísk zaradiť možnosť poskytnúť dotácie v oblasti sociálnej.

R. Andráši sa pýta na opravu ďalších ciest a chodníkov, treba ich opraviť veľa, navrhuje, aby sa zobral úver a opravili tie cesty komplexne. Prednostka reaguje, že aj výsledok analýzy dopravného generelu nám poskytne reálnejší obraz o vyťaženosti jednotlivých ciest. Tento dokument hovorí o prioritách rozpočtu, ale príde určite čas, kedy sa budú riešiť aj opravy ciest a chodníkov komplexne, rokuje sa aj o tejto alternatíve.

J. Varsányi hovorí, že najskôr treba vyčkať, kým opravia inžinierske siete pod komunikáciami, potom opravovať cestu či chodník. Tak ako na Pionierskej ulici, tiež čakáme, kedy už zrekonštruujú kanalizáciu. 

Poslanci hlasujú o návrhu novelizovať VZN o dotáciách a zaradiť tam dotácie na sociálnu oblasť. Poslanci návrh schválili. 

Poslanci schválili aj celkový materiál. 

18:33

Poslanci majú na stole ďalší materiál, východiská a priority rozpočtu mesta na rok 2019. Materiál hovorí o očakávaných príjmoch z grantov (to sú kapitálové príjmy), príjmoch z daní, atď. Materiál obsahuje aj plán výdavkov na realizáciu väčších investícií. Poslanci materiál odsúhlasili bez pripomienok. 

T. Baran, ktorý momentálne vedie zastupiteľstvo, otvára k materiálu diskusiu. 

18:26

Poslanci materiál schválili, pokračujú s monitorovacou správou hospodárenia mesta za 1. polrok 2018. Materiál prerokovala aj ekonomická komisia, ktorá odporúča zastupiteľstvu schváliť materiál. 

Do diskusie sa prihlásil P. Andráši, ktorý hovorí o nedobitných nedoplatkoch na daniach z nehnuteľností a poplatkoch za komunálny odpad. Ich výška je cca 450-tisíc eur. Je skeptický voči ich vymožiteľnosti. Ide o dlhy právnických a fyzických osôb. Poslanci odsúhlasili návrh, aby bol prehľad nedoplatkov vždy súčasťou tohto materiálu (monitorovacia správa hospod. mesta). Poslanci materiál schválili.

18:19

Končí sa časť "verejnosť". Pokračuje rokovanie poslancov, prednostka úradu predkladá materiál o doplnenie plánu verejného obstarávania - kúpu ďalšieho elektromobilu, ktoré bude slúžiť ako referentské. Mesto naň získalo mimorozpočtové zdroje.

18:17

Kristián Rehák podotýka, že s mestom má dobrú spoluprácu, vždy cítil podporu podujatí od vedenia mesta, ktoré organizoval. 

18:11

Poslanec M. Gera povedal, že bolo by dobré vypracovať nejaký návrh a prísť s tým. Poslanec P. Hlavatý hovorí, že je to náročný proces, treba si zadefinovať, že kde, ktorá akcia dokedy môže byť - chce to dlhšiu diskusiu, pretože v niektorých častiach mesta sú domovy dôchodcov napríklad. Treba to viac vyšpecifikovať. Poslanec R. Andráši hovorí, že sa treba obrátiť na mestských poslancov, resp. na komisiu, ktorá o tom bdue diskutovať a môže k tomu prijať nejaký záver.

 

18:06

ĎALŠIE VYSTÚPENIE VEREJNOSTI - Kristián Rehák navrhuje, aby sa zmenilo VZN mesta v zmysle, aby sa akcie, ktoré boli povolené do 2.00 hod., sa mohli konať do 4.00 hod. Začína sa diskusia k tomuto bodu. 

18:04

Z diskusie vyplynul poslanecký návrh. R. Andráši navrhuje, aby tú hodinu pridali podľa požiadaviek - vo štvrtok 15.15-16.30 hod. Primátor teda upresnuje, že k súčasnému tréningu, ktorý je od 14.00 do 15.15, aby sa im pridala tréningová hodina - výsledok: tréningy budú mať od 14.00 do 16.30 hod. Poslanci to schválili. 

17:55

Vystupuje správca haly A. Boltenkov, hovorí, že harmonogramy by mali riešiť prezidenti klubov. On má len napísať, zverejniť harmonogram na základe požiadaviek vedenia klubov, nie trénerov. 

17:50

Poslanec M. Gera hovorí, že kluby sa nevedia dohodnúť, preto treba hladať iné riešenie. Primátor spomína na prípad, keď sa v minulosti tiež nevedeli dohodnúť kluby ženské a mužské. Primátor hovorí, že správca haly má zabezpečovať chod haly a nie rozdeľovať tréningové hodiny a riešiť konflikty medzi klubmi. Kluby by sa mali dohodnúť medzi sebou. K. Dubajová, že si komplexne všetci tréneri nesadli k rozpisu. 

17:46

Poslanec J. Morávek opakuje, že tu, na pôde MsZ sa nenájde riešenie. Musia si sadnúť kompetentní.

17:44

Peter Hollý vystupuje z verejnosti. Témou jeho vystúpena je šalianska hádzaná. Hovorí, že jeho 11-ročný syn začal pred rokom hrať hádzanú. Pred rokom trénovali "prípravkári" v telocvičniach na ZŠ. Hovorí, že treba deťom zlepšiť podmienky trénovania. Ich cieľom je môcť trénovať viac hodín v športovej hale. Dostali prísľub, že budú mať viac hodín k dispozícii. Dostali zároveň informáciu, že pripraviť rozpis pre využitie športovej haly je náročný, nakoľko je veľa skupín - ženských aj mužských, ktoré tu trénujú. Jeho syn je v kategórii mladší žiak. Menuje, ktoré skupiny koľko majú k dispozícii jednotlivé skupiny športovú halu. Cieľom bolo, aby chlapcom pridali 2 hodiny priestoru v športovej hale. Touto cestou požiadal aj poslancov, aby k tejto požiadavke prijali uznesenie. 

K téme sa začína diskusia. R. Andráši hovorí, že by bolo dobré, aby sa priestory spravodlivo prerozdelili. Predkladá poslanecký návrh. 

P. Andráši sa pýta, že či sa nenašiel medzi dvoma skupinami konsenzus?  Hovorí, že o tejto téme vedia málo na to, aby teraz rozhodovali. Nechce narobiť zlú krv. 

Primátor hovorí, že kluby sa mali dohodnúť. Chlapci aj dievčatá môžu trénovať na všetkých školách - v telocvičniach. Majú mestom hradené nájomné. Tiež hovorí, že pomer nie je tak nespravodlivý, ako sa na prvý pohľad zdá. Ide o to, že žien je 138 a majú 14 hodín a 48 mužov má k dispozícii 6,5 hodín maju k dispozícii. 

Poslanec P. Andráši navrhuje nehlasovať o tom teraz, poslanci si potrebujú zistiť k tejto téme viac informácií. S týmto sa stotožňuje aj poslanec T. Baran. P. Gomboš sa vyjadruje, že je tu problém mladých ľudí, ktorí chcú. Nerozumie tomu, že niekto príde z verejnosti a oznámi, že niekto z poslancov dá za nich návrh. Ten návrh poslanec dá a ostatní ani poriadne nepoznajú problematiku a jej detaily. Chce hlasovať tak, aby to vyhovovalo všetkým, ale stlačenie tlačidla bez vedomia ďalších faktov k téme, nevedie k ničomu konštruktívnemu. Poslanec M. Gera tvrdí, že nesúhlasí s poslancami, lebo podľa neho to vedenie neriešilo. 

K téme vystupuje Katarína Dubajová, hádzanárka za Sereď, v Šali trénuje žiacke kategórie. V máji žiadali jednu tréningovú jednotku. V auguste sa na to pýtali opäť. 

Primátor sa pýta, či celý problém spočíva v jednej tréningovej hodine? Dubajová to potvrdzuje. Primátor otvára k téme diskusiu. 

J. Morávek hovorí o svojich skúsenostiach, keď bol spolutvorcom harmonogramu mestskej športovej haly. On vidí riešenie tak, že si musia sadnuť zodpovední ľudia, kompetentní a dohodnúť sa. Potvrdzuje, že telocvičňa ZŠ je malá. Tu sa riešenie nenájde. K téme ešte prebieha diskusia.  

17:06

Pokračuje zasadnutie vystúpením verejnosti.

16:29

Nasleduje prestávka do 17-tej hodiny. Vtedy bude rokovanie pokračovať s vystúpením verejnosti.

16:29

Matej Pulc prekladá materiál, ktorý súvisí s rekonštrukciou a predĺžením Hospodárskej ulice.

V rámci rokovaní došlo k dohode, že nová lokalita sa bude stavať s tým, že sa zároveň vyrieši zlý stav komunikácie na Hospodárskej ulici.

Projekt výstavy má dve fázy - napojiť sa na existujúcu výstavbu a v druhej fáze vytvoriť ďalšiu lokalitu. V jednej časti by išlo o 22 pozemkov na výstavbu rodinných domov. V tejto fáze by sa vyriešila aj cesta na Hospodárskej ulici. 

Primátor J. Belický hovorí, že sčasti sa bude spolupodieľať aj mesto na rekonštrukcii cesty na Hospodárskej ulici v tej prvej fázy výstavby, teda v existujúcej lokalite.  

Ide len ústnu informáciu. Mesto teraz bude čakať na konkrétny návrh investora.

Primátor uzatvára prezentáciu a hovorí, že je rád, že aj v tejto časti mesta sa udeje niečo pekné.  

16:22

Ide o 6,5 hektárové územie za železničným priecestím. Architekt detailne opisuje riešenie nového cintorína. Po prezentácií sa o slovo prihlásil J. Varsányi - chváli projekt. 

16:08

Architekt mesta I. Pleidel predkladá prezetáciu - riešenie nového cintorína na Diakovskej ulici.