Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 01.03.2017 - 17:33  //  aktualizácia: 01.03.2017 - 17:36  //  zobrazené: 1219

Zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia k pripomienkovaniu

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia  

   

  Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
  v písomnej forme, elektronicky
  (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

  Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

  Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

   

  Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 01.03.2017

  Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 01.03.2017

  Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 12.03.2017

  Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 13.03.2017

   

Prílohy