Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.10.2020 - 11:39  //  aktualizácia: 09.10.2020 - 11:39  //  zobrazené: 1253

Žiadateľ Ramadan Bajrami, bytom Rímska 2168/22, Šaľa má s mestom Šaľa uzatvorenú Nájomnú zmluvu č. 544/2017 na pozemok

predkladateľ: Marek Molnár

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 24. septembra 2020

 

 

V rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 09. 2020,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Žiadateľ Ramadan Bajrami, bytom Rímska 2168/22, Šaľa má s mestom Šaľa uzatvorenú Nájomnú zmluvu č. 544/2017 na pozemok zo dňa 07. 08. 2017 – z parcely registra
  C katastra nehnuteľnosti číslo 3080/284, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2, za účelom užívania ako prístupová komunikácia k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve. Žiadam o preverenie nájomnej zmluvy, či naozaj slúžia zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, za účelom užívania predmetného pozemku ako prístupovej komunikácie, lebo tam má vytvorených 5 parkovacích miest..

 

 1. Opätovne chcem požiadať vedenie mesta, aby prerokovalo so Slovenskou správou ciest osadenie dopravnej značky na ceste č. 75 pri moste smerom do Veči, aby vodiči v meste sa naučili striedavé radenie a nezaraďovali sa cez plnú čiaru prichádzajúci zo smeru ul.
  P. Pázmaňa a vodiči prichádzajúci zo smeru ul. SNP umožnili zaradenie sa.“ 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Oddelenie správy majetku a zariadení mesta vykoná osobnú kontrolu užívania predmetu nájmu so zabezpečením fotodokumentácie a v prípade potvrdenia skutočností uvádzaných v interpelácii z dôvodu porušenia podmienok nájmu využívanie predmetu nájmu na iný účel ako na dohodnutý v čl. III. ods. 1. Zmluvy o nájme č. 544/2017 mesto Šaľa má možnosti  podľa ustan. čl. VI. ods. 16 citovanej zmluvy:

„V prípade, ak Nájomca poruší záväzky uvedené v tomto článku Prenajímateľ je oprávnený /aj kumulatívne/:

 

 1. Požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 1,5 – násobku /jeden a pol/ nájomného dohodnutého v tejto zmluve, pričom nároky na náhradu škody nie sú dojednaním o zmluvnej pokute dotknuté,
 2. Odstúpiť od tejto Zmluvy,
 3. Požadovať navrátenie do pôvodného stavu /restitutio in integrum/ na náklady Nájomcu bez zbytočného odkladu.

 

 1. Požiadavka bola odoslaná na správu ciest I. triedy a aj príslušnému dopravnému inžinierovi z Oddelenia dopravného inšpektorátu na posúdenie.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností