Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 30.06.2021 - 08:19  //  aktualizácia: 30.06.2021 - 08:23  //  zobrazené: 1319

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

 

 

Názov Projektu

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Prijímateľ

Úrad pre normalizáciu, metrológiu  a skúšobníctvo SR

Spolupracujúci subjekt

Mesto Šaľa

Výška spolufinancovania zo strany spolupracujúceho subjektu

0 EUR

Operačný program

Efektívna verejná správa

Spolufinancovaný z

Európsky sociálny fond

Prioritná os:

1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Kód projektu:

314011R809

Riadiaci orgán/poskytovateľ NFP

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Investičná priorita:

Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy

Špecifický cieľ:

1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

 

V zmysle zmluvy o spolupráci: https://sala.sk/data/esam/ico/f13614-1.pdf

v znení dodatku č. 1 https://sala.sk/data/esam/ico/f13782-1.pdf

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

06/2021

Ukončenie realizácie aktivít projektu

07/2022

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

14

 

Stručný popis projektu

Prijímateľ poskytne spolupracujúcemu subjektu školiteľskú, konzultačnú a posudzovateľskú činnosť v rámci implementácie modelu CAF. Spolupracujúci subjekt sa zaviazal implementovať a udržiavať model CAF vo svojej organizácii. Implementácia modelu CAF prebehne v súlade s harmonogramom implementácie modelu CAF. ÚNMS SR poskytuje podporu spolupracujúcemu subjektu v rámci národného projektu. Implementáciou modelu CAF prispieva spolupracujúci subjekt k plneniu merateľného ukazovateľa národného projektu P0254 Počet organizácií, ktoré získali podporu a zaviedli systém riadenia kvality. Spolupracujúci subjekt sa zaviazal zabezpečiť udržateľnosť modelu CAF opakovaným samohodnotením a zabezpečiť opätovné obnovenie titulu Efektívny používateľ modelu CAF.

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

z Európskeho sociálneho fondu.