Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 11.03.2020 - 15:27  //  aktualizácia: 11.03.2020 - 15:28  //  zobrazené: 672

Zaslanie skenov všetkých zmlúv (najmä zmlúv o dielo a kúpnych zmlúv),

číslo: I6/2020

Požadované informácie:

 

 1. Zaslanie skenov všetkých zmlúv (najmä zmlúv o dielo a kúpnych zmlúv), predmetom ktorých bola výstavba, alebo nadobúdanie do vlastníctva mestom Šaľa bytových domov s nájomnými bytmi alebo nájomných bytov v bytových domoch v období rokov 2017 – 2019.
 2. Informáciu o poskytnutých dotáciách od Štátneho fondu rozvoja bývania alebo od Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky za účelom výstavby bytových domov s nájomnými bytmi alebo nadobúdania do vlastníctva mestom Šaľa bytových domov s nájomnými bytmi alebo nájomných bytov v bytových domoch v období rokov 2017 – 2019, a to vrátane:
  1. výšky poskytnutej dotácie (bez ohľadu na to, či už bola čerpaná)
  2. označenia subjektu, ktorý bol priamo či nepriamo prijímateľom tejto dotácie, vrátane označenia osôb, ktoré túto dotáciu alebo jej časť obdržali z titulu plnenia zmluvných záväzkov mestom Šaľa (vrátane spoločnosti IC Holding, s. r. o., IČO: 50346342)
  3. zmlúv, a/alebo iných dokumentov, z ktorých budú identifikovateľné podmienky poskytnutia dotácie, vrátane podmienok na ich čerpanie
  4. či išlo o nenávratné dotácie (príspevky), alebo sú určené podmienky ich splácania a ak áno, akým spôsobom a v akom rozsahu.
 3. Informáciu o všetkých osobách, ktorým mesto Šaľa previedlo alebo inak sprístupnilo akékoľvek pozemky pôvodne vlastnené mestom Šaľa za účelom výstavby bytových domov s nájomnými bytmi v rokoch 2017 – 2019.
 4. Informáciu o všetkých osobách, ktoré mestu Šaľa previedli alebo inak sprístupnili akékoľvek pozemky za účelom výstavby bytových domov s nájomnými bytmi v rokoch 2017 – 2019.
 5. Informáciu, či je spoločnosť žiadateľa spôsobilou uchádzať sa o obdobnú dotáciu ako je uvedené v otázke č. 2 pri výstavbe alebo predaji bytových domov s nájomnými bytmi v meste Šaľa resp. Mestu Šaľa.
 6. Informáciu, či mesto Šaľa v najbližších 3 rokoch plánuje výstavbu bytových domov s nájomnými bytmi alebo nadobúdanie bytových domov s nájomnými bytmi alebo nájomných bytov v bytových domoch, do ktorej by sa mohla zapojiť aj spoločnosť žiadateľa a či na uvedené bude poskytovaná dotácia od Štátneho fondu rozvoja bývania alebo od Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

Odkaz na zverejnenú informáciu:

 

Nakoľko požadujete informácie, ktoré už boli zverejnené, oznamujeme Vám údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnených informácií:

 

K bodu 1.

Nájomná zmluva 510/2015 : https://sala.sk/data/esam/ico/f8635-1.pdf

Zmluva o prevode práv a povinností  z nájomnej zmluvy 510/2015 :

https://sala.sk/data/esam/ico/f10479-2.pdf

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 94/2016: https://sala.sk/data/esam/ico/f8929-2.pdf

Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve 94/2016:

https://sala.sk/data/esam/ico/f9756-2.pdf

Zmluva o prevode práv a povinností  zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 94/2016

https://sala.sk/data/esam/ico/f10465-3.pdf

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 95/2016: https://sala.sk/data/esam/ico/f8930-1.pdf

 

 

Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve 95/2016:

https://sala.sk/data/esam/ico/f9757-2.pdf

Zmluva o prevode práv a povinností  zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 95/2016

https://sala.sk/data/esam/ico/f10466-2.pdf

Kúpna zmluva 555/2018 : https://sala.sk/data/esam/ico/f11354-1.pdf

Kúpna zmluva 566/2019 https://sala.sk/esam/zmluvy?f_text=566%2F2019

 

K bodu 2 písmeno c):

Zmluva o poskytnutí dotácie - Ministerstvo dopravy a výstavby SR https://sala.sk/data/esam/ico/f10442-1.pdf

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie – Ministerstvo dopravy a výstavby SR https://sala.sk/data/esam/ico/f10890-1.pdf

Zmluva o úvere ŠFRB: https://sala.sk/data/esam/ico/f9779-1.pdf

Zmluva o úvere ŠFRB: https://sala.sk/data/esam/ico/f10229-1.pdf

Záložná zmluva ŠFRB: https://sala.sk/data/esam/ico/f11435-1.pdf

Záložná zmluva ŠFRB: https://sala.sk/data/esam/ico/f12437-1.pdf

 

K bodu 2 písmeno d):

Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania – podmienky splácania sú uvedené v zverejnených zmluvách: https://sala.sk/data/esam/ico/f9779-1.pdf,  

 •  

 

 

Ďalšie požadované informácie Vám sprístupňujeme nasledovne:

 

2.

 1. Výška poskytnutej dotácie: 125 100 Eur (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)

Za účelom výstavby nájomných bytov bol v uvedenom období poskytnutý mestu Šaľa zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR úver v celkovej výške: 6 598 000 Eur.

 1. Prijímateľ dotácie: Mesto Šaľa, forma dotácie: úhrada faktúry vystavenej predávajúcim: IC Holding, s.r.o., IČO: 50346342

 

 1. Takých osôb niet.

 

 1. Takých osôb niet. Mesto Šaľa budovalo bytové domy s nájomnými bytmi na pozemkoch vo svojom vlastníctve.

 

 1. Poskytnutie dotácie je výlučne v kompetencii orgánu, ktorý má zákonom zverenú právomoc dotáciu poskytovať napr. Ministerstvo dopravy a výstavby SR alebo Štátny fond rozvoja bývania SR, a je viazané na splnenie podmienok žiadateľa o poskytnutie dotácie, ktoré ustanovujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

 1. Postavenie mesta Šaľa upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného zákona je mesto Šaľa právnickou osobou. Kompetencie pri vytváraní vôle mesta Šaľa sú v zmysle uvedeného zákona rozdelené medzi jeho orgány, ktorými sú primátor mesta a mestské zastupiteľstvo. V súčasnosti neexistuje žiadny právny úkon orgánov mesta Šaľa (najmä uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šali), oprávnených vytvárať vôľu mesta Šaľa v uvedenej veci, z ktorého by bolo možné usudzovať „plánovanie výstavby bytových domov s nájomnými bytmi alebo nadobúdanie bytových domov s nájomnými bytmi alebo nájomných bytov v bytových domoch“.