Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 20.10.2021 - 16:42  //  aktualizácia: 02.11.2021 - 09:26  //  zobrazené: 340

Zasadnutie Komisie pre udeľovaní ocenení mesta Šaľa

číslo: 01/2021  |  dátum konania: 12.10.2021

Zápisnica

 

zo zasadnutia Komisie pre udeľovaní ocenení mesta Šaľa

 

dňa 12. 10. 2021

 

 

Príloha:

Prezenčná listina

 

 

 

Zápisnica

zo zasadnutia Komisie pre udeľovaní ocenení mesta Šaľa

dňa 12. 10. 2021

 

 

 

Prítomní: Ing. Tibor Baran, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,  Ing. Jana   Nitrayová,         Mgr. Milica Kováčová Karlubíková, Gabriela Kukučková

Neprítomní: JUDr. Anna Torišková, Ing. Štefan Bartošovič

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Posudzovanie návrhov na udelenie ocenení mesta Šaľa
  3. Ukončenie

 

  1. Otvorenie

 

Zasadnutie Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa otvoril predseda Ing. Tibor Baran, ktorý privítal prítomných.

 

 

  1. Posudzovanie návrhov na udelenie ocenení mesta Šaľa

 

Predseda komisie predložil členom komisie návrhy na udelenie ocenení.

 

Komisia  po posúdení návrhov predkladá nasledovné 3 návrhy na ocenenia mesta Šaľa:

 

Prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. - za významné a úspešné pôsobenie v oblasti lekárskej biológie a genetiky, mimoriadny prínos vo vedeckovýskumnej činnosti v oblasti zdravotníctva

Ing. Ľudovít Belovič - za významnú činnosť v oblasti poľnohospodárstva, osobný prínos  v rozvoji živočíšnej výroby a šľachtiteľstve v meste Šaľa ako i v rámci republiky

Juraj Gulyás a Rudolf Ritter in memoriam – za dlhoročnú rozhodcovskú činnosť  v hádzanej v celoštátnych i medzinárodných súťažiach a reprezentáciu mesta Šaľa v rámci republiky i v zahraničí

 

Navrhovatelia Ing. Tibor Baran a Mgr. Jozef Varsányi navrhujú udeliť ocenenie „Čestné občianstvo mesta Šaľa“

- prof. RNDr. Jánovi Vojtaššákovi, CSc.

 

Dôvod:

Prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. je významným odborníkom v oblasti lekárskej biológie a genetiky. Zaslúžil sa o mnohé významné objavy, vynálezy, patenty, medicínske výkony a postupy, ako napr. zavedenie identifikačných farbiacich metód chromozómov v klinickej genetike, vybudovanie laboratória tkanivových kultúr a zavedenie metód tkanivového inžinierstva, garant pre genetiku pri vzniku Centra pre trofoblastovú chorobu MZ SR, vybudovanie moderného Ústavu lekárskej biológie a genetiky a vytvorenie novej koncepcie predmetu Lekárskej biológie a humánnej genetiky pre študentov medicíny. Uverejnil viac ako tristo odborných a vedeckých publikácií, je hlavným riešiteľom viacerých grantov a projektov. Pôsobil ako samostatný vedecký pracovník,  tiež mnoho rokov ako prednosta Ústavu Lekárskej biológie a genetiky Lekárskej fakulty UK Bratislava, kde je v súčasnosti profesorom v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy a je tiež garantom   vo Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v Trnave. Zastával viaceré akademické funkcie – člen Akademického senátu LF UK, člen jeho pedagogickej a predseda etickej komisie a ďalšie, pôsobil aj ako člen  v odbornej medicínskej organizácii, v komisii pre doktorandské štúdium v odbore všeobecná biológia, imunológia,  predseda v komisii pre doktorandské štúdium  molekulová biológia, člen Centra excelentnosti SAV pre molekulárnu medicínu. Absolvoval niekoľko študijných pobytov v zahraničí.  Získal viacero významných ocenení.

 

Komisia pre udeľovanie ocenení odporučila udeliť navrhované ocenenie a predložiť návrh v mestskom zastupiteľstve.

 

Navrhovatelia MUDr. Svetozár Hikkel a Ing. Július Miškovič navrhujú udeliť ocenenie „Cena mesta Šaľa“  - Ing. Ľudovítovi Belovičovi

 

Dôvod:

Ing. Ľudovít Belovič ako prvý miestny poľnohospodársky inžinier so špecializáciou zootechnik sa 45 rokov venoval živočíšnej problematike v Poľnohospodárskom družstve v Šali. Družstvo získalo mnoho ocenení v šľachtiteľskom chove. Vo svojom odbore bol uznávaným a rešpektovaným odborníkom. Bol členom ministerskej komisie, ktorá rozhodovala o nákupoch nových, kvalitných plemien hovädzieho dobytka  do bývalého Československa. Spolupracoval s poľnohospodárskou univerzitou vo výskumnej činnosti, pri organizovaní medzinárodných vedeckých konferencií, študentských konferencií a konferencií mladých vedeckých pracovníkov. Niekoľko rokov sa aktívne zapájal do diania v meste, aj ako poslanec mestského zastupiteľstva. Stal sa aj akademickým majstrom Československa vo futbale, dlhé roky reprezentoval mesto ako člen futbalového oddielu TJ Slovan Duslo Šaľa.

 

Komisia pre udeľovanie ocenení odporučila udeliť navrhované ocenenie a predložiť návrh v mestskom zastupiteľstve.

 

 

Navrhovateľ RSDr. Peter Gomboš navrhuje udeliť ocenenie „Cena mesta Šaľa“  - Jurajovi Gulyásovi a Rudolfovi Ritterovi in memoriam

 

Dôvod:

Juraj Gulyás a Rudolf Ritter hrávali v hádzanárskom klube v Šali, kde sa začala ich spoločná športová cesta. Na sklonku aktívnej činnosti sa rozhodli v hádzanej pokračovať, ale už ako rozhodcovia. Na základe dobrých výsledkov dostala mladá dvojica možnosť rozhodovať prvú celoštátnu ligu. Československým zväzom hádzanej boli navrhnutí na získanie licencie medzinárodných rozhodcov EHF a po úspešnom zvládnutí skúšok sa stali medzinárodnými rozhodcami A kategórie. V priebehu bohatej aktívnej činnosti v medzinárodnej hádzanárskej kariére pískali stovky zápasov. Po úspešných skúškach získali aj licenciu IHF. Po ukončení rozhodcovskej činnosti hádzanej zostali verní, obaja pôsobili ako delegáti medzinárodnej hádzanárskej WHL ako aj v komisii rozhodcov Slovenského hádzanárskeho zväzu. Obaja sa v našom meste zapájali aj do vecí verejných, pôsobili ako poslanci mestského zastupiteľstva a pracovali v rôznych komisiách. Počas úspešnej kariéry získali viacero ocenení.

 

Komisia pre udeľovanie ocenení odporučila udeliť navrhované ocenenie a predložiť návrh v mestskom zastupiteľstve.

 

Uznesenie č. 1/2021:

Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa odporučila predložiť 1 návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ a 2 návrhy na udelenie ocenenia  „Cena mesta Šaľa“   na 5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v novembri 2021.

 

Zároveň Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa si dovoľuje primátorovi mesta predložiť 1 návrh na posúdenie možnosti udelenia ocenenia „Cena primátora mesta“.  

 

  1. Ukončenie

Po prerokovaní programu bolo zasadnutie komisie ukončené.

 

Šaľa 19. 10. 2021

 

                                                                                                                           Ing. Tibor Baran                                                                              predseda komisie

Zapísala: Gabriela Kukučková, tajomníčka komisie