Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 07.03.2023 - 14:36  //  aktualizácia: 27.03.2023 - 14:40  //  zobrazené: 1160

VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalite individuálnej bytovej výstavby „Obytná zóna – KÚRIA I.“

číslo: 03/2023  |  dátum schválenia: 23.03.2023  |  dátum účinnosti: 11.04.2023  |  stav: platné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v zmysle § 2b, § 4 ods. 5 písm. a) bod 1., § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení

č. 3/2023,

o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa

v lokalite individuálnej bytovej výstavby „Obytná zóna – KÚRIA I.“

§ 1

Úvodné ustanovenia

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie názvu ulice v meste Šaľa v lokalite s rozostavanou individuálnou bytovou výstavbou „Obytná zóna – KÚRIA I.“

§ 2

Určenie názvu ulice

  1. Na označenie názvu ulice v lokalite „Obytná zóna – KÚRIA I.“ sa určuje nasledovný názov:
  • Poľná ulica

  1. Vymedzenie ulice uvedenej v § 2 ods. 1 tohto VZN je vyznačené v grafickej prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN.

§ 3

Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia                na úradnej tabuli v meste.


Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta Šaľa              

Prílohy