Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 01.02.2024 - 13:38  //  aktualizácia: 01.02.2024 - 13:39  //  zobrazené: 627

Výrobné haly - Šaľa - KP-TEC SLOVAKIA

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec,  podľa § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

informuje verejnosť

o doručení rozhodnutia o navrhovanej činnosti  

„Výrobné haly - Šaľa”

navrhovateľa  KP-TEC SLOVAKIA s.r.o., Bajkalská 16027/29DB, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov,  IČO: 54 686 369.

Navrhovaná činnosti je verejnosti prístupná na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobne-haly-sala-

Účastníci konania vrátane verejnosti  v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa o oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

Mgr. Jozef Belický  

primátor