Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.05.2017 - 09:02  //  aktualizácia: 24.05.2017 - 09:03  //  zobrazené: 1841

Výberové konanie - riaditeľ v Materskej škole, P. J. Šafárika 394/2, Šaľa

Mesto Šaľa
zastúpené štatutárnym orgánom, primátorom mesta,  v zmysle zákona  
 č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

                                                                výberové konanie na obsadenie
                                 funkcie riaditeľa v

                Materskej škole, P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
 
Kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre
príslušný druh a typ školy a školského zariadenia v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
      a  podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
      predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
      pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Osobitné kvalifikačné predpoklady:
- absolvovanie 1. atestácie,
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

Ďalšie požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods.1c) zák. č. 317/2009 Z. z.,
- znalosť legislatívy v oblasti školstva,
- komunikatívnosť a flexibilita,
- riadiace schopnosti a skúsenosti,
- občianska bezúhonnosť,
- osobné a morálne predpoklady,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- užívateľské ovládanie práce s počítačom.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené fotokópie dokladov o vzdelaní,
- doklad o absolvovaní prvej atestácie,
- doklad o pedagogickej praxi,
- profesijný životopis,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
- návrh koncepcie rozvoja školy (rozsah 4 – 6 strán),
- výpis z registra trestov  nie starší ako 3 mesiace (najneskoršie pri výberovom konaní),
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s §11 zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Uchádzači zašlú požadované doklady v obálke s označením „Výberové konanie –  Materská škola, P. J. Šafárika 394/2, Šaľa“ poštou alebo do podateľne MsÚ v Šali

najneskôr do 27. júna 2017 do 10.00 hod.

na adresu:
Mesto Šaľa
Spoločný školský úrad
Námestie Sv. Trojice 7
927 15  Šaľa

 


Šaľa 23. mája 2017                                                                       


                                                                                                
                                                                          Mgr. Jozef Belický
                                                                        primátor