Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.09.2023 - 17:36  //  aktualizácia: 21.09.2023 - 17:37  //  zobrazené: 2621

Výberové konanie - Referent PaM Mestský úrad Šaľa

M E S T O   Š A Ľ A

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

prijme do pracovného pomeru k obsadeniu  pracovnej pozície - referenta PaM

Mestský úrad Šaľa

s možnosťou nástupu pri splnení nasledovných požiadaviek.

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie 2. Stupňa, ekonomické zameranie

Iné kritériá a požiadavky:

- bezúhonnosť (čestné vyhlásenie o bezúhonnosti),

  • znalosť zákonov samosprávy, zákonníka práce, zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov              pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o zdravotnom poistení, zákona o sociálnom poistení, správe zákona o účtovníctve,

- práca v MS Office (Word, Excel), práca vo web. prehliadači, power point

Charakteristika pracovného miesta:

  • komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej oblasti u zamestnávateľa              s rozmanitou profesijnou štruktúrou zamestnancov,
  • samostatné zabezpečovanie práce na úseku personálnej politiky,
  • zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania

Počet obsadzovaných miest: 1 

Základná zložka mzdy v hrubom: 1 600,00 Eur (mesačne)

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01. 11. 2023

Termín uzávierky prihlášok: 12. október 2023

Požadované doklady:

  • prihláška do výberového konania, vrátane písomného a  telefonického kontaktu,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • fotokópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní,
  • profesijný životopis,
  • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (v súlade so zákonom č 18/2019               o ochrane osobných údajov a nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation),

Požadované doklady možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu:

Mestský úrad

Zn. referent PaM                                           

Nám. Sv. Trojice č. 7                         

927 15  Šaľa    

Šaľa  21.09.2023

 

Mgr. Jozef Belický, v.r.)
primátor mesta