Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.04.2017 - 13:29  //  aktualizácia: 28.04.2017 - 13:30  //  zobrazené: 2129

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie na stavbu "Polyfunkčný bytový dom" -

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý dňa 25.01.2017 podala

Spoločnosť  GP-OMEGA s r.o., so sídlom Alžbetínske námestie č. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 599 227, v zastúpení spoločnosti
PZ-CONSTRUCT, s r.o, so sídlom Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 832 529

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, v súlade s § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
rozhodnutie o umiestnení stavby
Polyfunkčný bytový dom
(ďalej len "stavba") na Ul. Hollého v Šali, na pozemkoch register "C" parc. č. 3080/210 a 3080/212 v katastrálnom území Šaľa, (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie) vo vlastníctve Mesta Šaľa a v podnájme navrhovateľa, na obytné účely, na účely obchodu a služieb, príp. na účely kancelárií a na parkovanie pre budúcich obyvateľov, majiteľov prenajímateľných priestorov a pre návštevníkov polyfunkčného bytového domu tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Popis stavby:
 Polyfunkčný bytový dom obdĺžnikového pôdorysného tvaru, so 6 nadzemnými podlažiami, s plochou strechou, s podpivničením a s parkovaním pre budúcich obyvateľov a majiteľov priestorov obchodu a služieb, príp. kancelárií, s napojením na miestnu komunikáciu Ul. Hollého, resp. na Ul. Fr. Kráľa a na všetky inžinierske siete okrem napojenia na verejné rozvody plynu.
Počet nadzemných / podzemných podlaží  6 / 1
 1.PP  podzemné státia v počte 22 miest, kobky, sklady
 1.NP  obchodné - prenajímateľné priestory a parkovanie 12 miest
 2.NP  administratívne priestory, služby
 3-6.NP  byty – 24 bytových jednotiek

Počet navrhnutých parkovacích státí
 celkom 61 miest,
- z toho vnútri v objekte 34 miest,
- okolo objektu 27 miest (z toho 3 pre telesne postihnutých).

Členenie stavby na stavebné objekty:
SO   01  Príprava územia     parc. č. 3080/210, 212
SO 100  Vlastný objekt - Polyfunkčný bytový dom  parc. č. 3080/210, 212
SO 200  Verejné komunikácie a parkoviská        parc. č. 3080/210, 212 
SO 210  Neverejné komunikácie a parkoviská  parc. č. 3080/210, 212
SO 220  Verejné osvetlenie     parc. č. 3080/210, 212
SO 300  Vodovodná prípojka     parc. č. 3080/212, 11, 12
SO 400  Kanalizačná prípojka    parc. č. 3080/212, 12
SO 500  Odvedenie dažďovej vody, ORL, vsak  parc. č. 3080/210, 212
SO 600  22kV vedenie     parc. č. 3080/210, 212, 13, 14
SO 610  TS Trafostanica     parc. č. 3080/210
SO 620  NN prípojka      parc. č. 3080/210
SO 700  Sadové úpravy, oplotenie a drobná architektúra parc. č. 3080/210, 212

SO  01   Príprava územia
 Na pozemku sa nachádza rozostavaná stavba "ZNAČKOVÝ PUB" na ktorý bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa dňa 12.05.2006, pod č. 1499/2006. Pred zahájením výstavby vlastného objektu bude pôvodná rozostavaná stavba (základové konštrukcie, podkladný betón) odstránená.

SO 100  Vlastný objekt - Polyfunkčný bytový dom  
 Polyfunkčný bytový dom s obdĺžnikovým pôdorysom maximálnych rozmerov 45,00 m x 11,60 m, s plochou strechou, so 6 nadzemnými podlažiami a s jedným podzemným podlažím – podzemnými garážami, s parkovaním pre budúcich obyvateľov a pre majiteľov prenajímateľných priestorov.
 Objekt bude založený na železobetónových základových pásoch a žb doske. Nosné zvislé konštrukcie ako aj nosné stĺpy a výťahové a schodiskové stužujúce jadro sa predpokladajú z monolitického železobetónu. Nosná konštrukcia nadzemných podlaží bude z tepelnoizolačných tvárnic vyplnený monolitickým železobetónom. Stropné konštrukcie budú z monolitického železobetónu, v suteréne s bezprievlakovým riešením.
 Dispozičné riešenie jednotlivých podlaží:
1.PP
- Pôdorysné rozmery 43,50m x 17,20m,
- 22 parkovacích státí, skladové priestory a kobky, priestor schodiska s výťahom,
1.NP
- Pôdorysné rozmery 43,50m x 10,10m,
- 12 parkovacích státí, 3 prenajímateľné obchodné priestory s vlastným hygienickým zariadením (WC + umývadlo, plochy prenajímateľných priestorov 50,9 m2; 35,56 m2 a 52,74 m2), hlavný vstup do objektu, schodisko s výťahom, kotolňa, miestnosť pre potreby upratovania s výlevkou a umývadlom.
2.NP
- Pôdorysné rozmery 45,00m x 11,60m,
- 5 kancelárskych priestorov s čajovou kuchynkou a hygienickým zázemím (WC + umývadlo, plochy priestorov 88,95 m2; 120,62 m2; 56,32 m2; 61,41 m2; 75,30 m2), komunikačné priestory – chodba, schodisko s výťahom,
3.-6.NP
- Pôdorysné rozmery 45,00m x 11,60m,
- 24 bytových jednotiek, z toho 17 dvojizbových a 7 trojizbových, s príslušenstvom, hygienickým zázemím, komunikačné priestory, výťah,
 Vybrané priestory bytového domu (sklad v suteréne na 1.PP) budú slúžiť ako „Jednoduché úkryty pre kapacitu do 50 ukrývaných osôb“ – JÚBS (v zmysle Vyhlášky 453/200 Z.z. a 532/2006 Z.z.).
 Objekt bude napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny z Ul. Hollého, resp. z Ul. Fr. Kráľa. Zásobovanie elektrickou energiou bude z navrhovanej transformačnej stanice.
 Príprava teplej vody na 1. a 2.NP sa zabezpečí lokálnymi elektrickými ohrievačmi vody, v jednotlivých bytových jednotkách na 3.NP-6.NP lokálne pomocou kompaktného tepelného čerpadla, ktoré bude slúžiť aj ako rekuperačné vetracie zariadenie.
 Požiarna voda v objekte bude zabezpečená vnútornými hadicovými zariadeniami – hadicovými navijakmi 25/30 s tvarovo stálou hadicou.
 Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané pomocou strešných vtokov s horizontálnym odtokom DN75 (pre ploché strechy) s elektrickým ohrevom.
 Priestory kúpeľní a WC v bytoch budú vetrané podtlakovo malým nástenným axiálnym ventilátorom. Prívodný vzduch bude privádzaný netesnosťami z priľahlých miestností. Samotná distribúcia vzduchu k stúpačkám bude pomocou PVC potrubia kruhového prierezu, prívodné potrubia budú izolované kvôli tlmenia hlučnosti. Odvádzaný vzduch bude vedený nad strechu spoločnými zvislými kruhovými potrubiami.
 Vykurovanie objektu bude elektrické podlahové pre každú jednotku zvlášť.
 Pre vzniknutý odpad počas prevádzky a užívania objektu bude vyhradený priestor so spevnenou plochou pre nádoby na smeti.
 Areál bude oplotený, vstup bude cez posuvnú oceľovú bránu, prístup autom bude mať výlučne vlastník parkovacieho státia v rámci areálu.

SO 200  Verejné komunikácie a parkoviská
Verejné komunikácie pre peších
 Pozdĺž existujúcej miestnej komunikácie za parkovacími státiami, na mieste existujúceho chodníka s AC vozovkou. Základná šírka chodníka bude 2,0m. Priečny sklon bude jednostranný s hodnotou 2% v smere od hlavnej stavby. Chodník na voľných okrajoch bude lemovaný parkovým obrubníkom, zapusteným uloženým do betónového lôžka. Vozovka komunikácie pre peších bude dláždená.
 Priechody pre peších cez navrhované a existujúce komunikácie budú riešené bezbariérovo a budú vhodne osvetlené podľa STN.
 Na jestvujúcich dotknutých priechodoch na MK Hollého a F. Kráľa budú obnovené vodorovné dopravné značenia, budú doplnené verejné osvetlenia a prvky pre vedenie slabozrakých.
Verejné parkoviská
 Pozdĺž existujúcej miestnej komunikácie sú navrhnuté kolmé odstavné a parkovacie státia v počte 27 státí. Základný rozmer státí bude  2,5x4,5m a 2,5x5,0m.
 3 miesta budú vyhradené pre telesne postihnutých - s rozmermi 3,5x5,0m a vedľa chodníka budú šírky 2,5m.
 Parkovacie státia pred hlavnou stavbou sú od chodníka oddelené 0,5m pásom s dláždenou vozovkou na prekonanie výškového rozdielu medzi parkoviskom a chodníkom. Pás šírky 0,5m bude oddelené od vozovky parkoviska palisádmi uloženým do betónového lôžka. Parkovisko na voľných okrajoch bude lemovaný cestným betónovým obrubníkom vyvýšeným o 0,1m nad vozovku a uloženým do betónového lôžka.
 Priečny a pozdĺžny sklon vozovky parkoviska bude navrhnutý s minimálnym sklonom 0,5% v smere líniového žlabu, resp. uličného vpustu, predpokladá sa dláždená vozovka pre En,s=45MPa a VI. triedu DZ.
 Dažďové vody z parkovísk budú odvádzané priečnym a pozdĺžnym spádovaním do líniových žľabov a uličných vpustí, budú predčistené v odlučovači ropných látok „ORL“ pred zaústením do vsakovacieho systému. 
Plošná bilancia:
- Verejné komunikácie pre peších      288,00m2
- Verejné parkovacie a odstavné státia     323,60m2

SO 210  Neverejné komunikácie a parkoviská
Komunikácia „A“
 Účelová prístupová komunikácia ku garážovým státiam na prízemí hlavnej stavby, s obmedzeným prístupom (vjazd cez bránu) pre prejazd kritického vozidla podskupiny OA1, s celkovou dĺžkou komunikácie 0,064 268 km – dvojpruhová obojsmerná s odvodnením do zelene. Základná šírka komunikácie bude 5,0m.
 Komunikácia „A“ bude napojená na miestnu komunikáciu ul. F. Kráľa v jednostrannej stykovej križovatke pod uhlom napojenia 85st. Obruby budú zakružené oblúkmi s polomerom R=3,0m – pre prejazd vozidiel podskupiny OA1.
 Napojenie čiastočne bude zasahovať do napojenia zásobovacieho dvora TESCO. Keďže komunikácia bude neverejná s obmedzeným prístupom k 12-tim garážovým státiam, táto komunikáciu predstavuje z hľadiska intenzity veľmi malé dopravné zaťaženie, vjazd do zásobovacieho areálu bude počas dňa s minimálnou intenzitou vjazdov a výjazdov.
 Vozovka predpokladá sa tuhá alebo polotuhá pre En,s=45MPa a VI. triedu DZ.
 Odvodnenie komunikácie „A“ bude zabezpečené s priečnym a pozdĺžnym spádovaním, ako jednostranný s hodnotou 2% v smere odvodňovacieho drénu. Odvodnenie bude navrhnuté ako vsakovacie.
 Komunikácia pre peších šírky 1,7m – napojenie hlavnej stavby na verejné komunikácie pre peších chodníkom spádovaným v smere od budovy (na verejný chodník f. triedy D3 pozdĺž MK F. Kráľa a Hollého), výškovo sa prispôsobí k plochám na ktoré sa napája.
Komunikácia „B“
 Účelová prístupová komunikácia – vjazd do podzemnej garáže, s obmedzeným prístupom (vjazd do podzemnej garáže len pre majiteľov odstavných plôch – diaľkovým ovládačom ovládaná vstupná brána do suterénu) pre vozidlá OA1, a s celkovou dĺžkou 0,024 302 km – jednopruhová obojsmerná s odvodnením do líniových žľabov. Základná šírka komunikácie bude 3,75m, na vjazde a výjazde bude potrebné osadiť svetelnú signalizáciu.
 Napojenie na miestnu komunikáciu Hollého ul. v jednostrannej stykovej križovatke pod uhlom napojenia 90st. Obruby budú zakružené oblúkmi s polomerom R=3,0m – pre prejazd vozidiel podskupiny OA1/2. 
 Výškovo sa navrhované komunikácie budú plynule napájať na kraj vozovky existujúcej miestnej komunikácie. Spádovanie komunikácií bude riešené tak, aby povrchová voda nestekala na plochu miestnych oblsužných komunikácií.
 Celková dĺžka komunikácie „B“ bude 0,024 302 km. Smerové vedenie bude z priamych úsekov a z kružnicového oblúka s R=5,0m.
 Vozovka sa predpokladá tuhá pre En,s=45MPa a VI. triedu DZ.
 Odvodnenie komunikácie „B“ bude zabezpečené s  pozdĺžnym spádovaním do líniových žlabov. Presný počet, poloha a rozmiestnenie UV (uličné vpusty) a žlabov sa stanoví v ďalšom stupni PD.
Neverejné parkoviská - podzemné a nadzemné garáže v objekte
 Neverejné odstavné státia v suteréne   na 1.NP – 22 státí.
 Neverejné odstavné státia                    na 1.NP – 12 státí.
 Minimálne rozmery státí v podzemnej a nadzemnej garáži budú 2,25m x 4,50m, s odstupom od pevných prekážok najmenej 0,25m – STN 73 6056.
Plošná bilancia komunikácií:
- Neverejné komunikácie                                       455,30m2  
- Neverejné komunikácie pre peších          70,12m2
Prehľad správcov a majiteľov
 Navrhované neverejné komunikácie budú majetkom investora.
 Navrhované verejné komunikácie a parkoviská budú majetkom mesta Šaľa.
 Existujúce miestne komunikácie sú majetkom mesta Šaľa.

SO 220  Verejné osvetlenie
 Stavebný objekt rieši osadenie verejných osvetlení, osvetlenie navrhovaných prechodov v celkovom počte 4ks. Napojenie týchto stožiarov bude riešená v ďalšej fáze PD.

SO 300  Vodovodná prípojka
 Na stavebný pozemok bude privedená plastová vodovodná prípojka s dimenziou DN40 o celkovej dĺžke L=10.0m, ktorá bude ukončená vo vodomernej šachte „VŠ“.
 Vodovodná prípojka je navrhnutá pre zabezpečenie zásobenia pitnou, úžitkovou a požiarnou vodou plánovaného objektu.
 Vodovodná prípojka pozostáva:
- z vodovodného potrubia - HDPE100-DN40-d50x3,0mm,
- z novej železobetónovej prefabrikovanej vodomernej šachty „VŠ“,
- z novej vodomernej zostavy umiestnenej v novej vodomernej šachte.
 Bude pripojená na verejný vodovod pomocou navrtávacieho pásu so zemnou súpravou.
 Minimálny sklon nivelety potrubia bude 3‰ v smere k verejnému vodovodu.
 Vodomerná šachta „VŠ“ s vnútornými rozmermi min. 1400x900x1800mm bude umiestnená v spevnenej ploche za okrajom pozemku zásobovaného objektu. Vstup do šachty bude možný cez uzamykateľný liatinový poklop s rozmerom 600x600mm so skúšobným zaťažením triedy „C“.

SO 400  Kanalizačná prípojka 
 Splaškové vody z objektu budú odvádzané do verejnej kanalizácie pomocou kanalizačnej prípojky s dimenziou DN150-d160x4,0mm o celkovej dĺžke L=6,0m.
 Na pozemku sa vybuduje domová kanalizačná revízna šachta „KŠ(1000)-S-1“ s vnútorným priemerom d1000mm.
 Kanalizačnú prípojku tvorí potrubie začínajúce v domovej revíznej kanalizačnej šachte „KŠ(1000)-S-1“ po napojenie do verejnej kanalizačnej stoky.
 Zvodové potrubia sa ukladajú so spádom min. 2%.

SO 500  Odvedenie dažďovej vody, ORL, vsak
Zrážkové (dažďové) vody
 Dažďové vody zo strechy budú odvádzané pomocou vnútorných kanalizačných odpadových potrubí do vsakovacieho systému VSS1. Na každé odpadové potrubie dažďových vôd sa osadia čistiace tvarovky príslušnej dimenzie.
 Odpadové potrubia budú chránené izoláciou k zabráneniu kondenzácie. Kanalizačné zvodové potrubia budú vedené s 2% spádom v zemi v nezámrznej hĺbke do hĺbkovej vsakovacej šachty. Vedľajšie zvodové potrubie sa napoja na hlavné kanalizačné dažďové zvodové potrubie. Presný typ vsakovanie bude určený v ďalšom stupni PD na základe hydrogeologického prieskumu.
Odlučovač ropných látok ORL
 Dažďové vody odvádzané z parkovísk budú predčistené v odlučovači ropných látok „ORL“ pred zaústením do vsakovacieho systému.
 ORL bude rozdelený do troch základných častí – sedimentačná nádrž, jemný odlučovač a odlučovač zvyšných olejov.
 
SO 600  22kV vedenie
 22kV exist. káblové vedenie bude po rozrezaní spájané hybridovými VN  spojkami s novými vedeniami. Nové 22kV vedenia budú typu  3x (NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 mm2).
 22kV vedenia budú ukončené vo VN rozvádzači TS navrhovanými káblovými adaptérmi typu RSES-5213R a vnútornými koncovkami typu POLT-24D/1XI. VN rozvádzač bude typu 8DJH-RRT. Do prívodného pola sa napojí 22kV vedenie prichádzajúci sa od TS č.10 a do vývodového poľa sa napojí 22kV vedenie odchádzajúci smerom k TS č.021.
 Celá trasa káblového vedenia bude označená výstražnou fóliou. Hĺbka uloženia VN káblov sa v mieste križovania cudzích inžinierskych sietí prispôsobí uloženým sieťam tak, aby boli dodržané ustanovenia STN 73 6005 a STN 34 1050.

SO 610  Trafostanica
 Transformačná stanica bude typu EH4 do 630kVA, olejovým  transformátorom BEZ  ToHn 378/22  o výkone 630 kVA. Istenie TS. na VN strane bude zrealizované VN poistkami.
 TS typu EH4 bude zapojená cez VN rozvádzač typu 8DJH-RRT káblom 3x 20-N2XSY 1x35RM/16 na transformátor. Použije sa osem vývodový NN rozvádzač s 1000 A prípojnicou. Krytie rozvádzača IP40/20. Zvod od transformátora bude 3x2(NYY-O 240mm²) + 1x2(NYY-J 240mm²).
 Navrhovaná TS bude chránená proti atmosférickému prepätiu z VN strany obmedzovačmi prepätia typu RAYCHEM  HDA 24N. Z NN strany bude chránená obmedzovačmi prepätia typu RAYCHEM LVA 440 DS. Hlavný istič sa namontuje OEZ  BL 1600SE305 s digitálnou spúšťou +SE-BL-1000-DTV3, NAST. Ir 909 A. Istenie vývodov sa zabezpečí lištovými odpojovačmi FD2-33/LM. 
 Uzemňovacia sústava bude s menším zemným odporom ako 2 ohmy. Na spoločné uzemnenie budú pripojené všetky neživé vodivé časti zariadenia VN/NN, uzol transformátora, kostra rozvádzačov a kovové konštrukcie objektu. Uzemňovací rozvod v TS bude vyhotovený pásom FeZn 30x4 mm a vodičmi CY typ HO7V-K/ 16 mm2 na povrchu. Vonkajšie uzemnenie TS bude riešené pásom FeZn 30x4 mm v mrežovej sústave.
 Uzemnenie bude vyhotovené v zmysle STN 33 2000-5-54, 33 3201 ako spoločné pre VN/NN zariadenie.

SO 620  Káblový rozvod NN (NN prípojka)
 Navrhovaný objekt  bude zásobovaný el. energiou z navrhovanej TS z rozvádzača RH-E vývod č.1 a 2.
 NN rozvod bude vyhotovený zemnými káblami 2x  NAYY-J 4x240mm2 a ukončený v navrhovanej rozpojovacej a istiacej skrini SR4 umiestnenej v bočnej stene objektu na verejne prístupnom mieste vedľa RE.P č. 1 až 3.

SO 700  Sadové úpravy, oplotenie a drobná architektúra
 Na ploche dotknutej stavebnými prácami sa po realizácií hrubej stavby rozloží humusová vrstva odstránená zo zastavaných a spevnených plôch, vytvoria sa mierne terénne vyvýšenia, ktoré budú chrániť budúcu stavbu od hlukového zaťaženia.
 Voľné plochy budú taktiež zatrávnené, resp. zasypané vymývaným štrkom. Okolo samotnej budovy, skladu odpadov, parkovísk a komunikácie sa počíta s výsadbou nízkej  zelene.
 Vlastný areál bude oplotený priehľadným oplotením výšky 1,8m z poplastovaného drôtu.
 Vstup do vlastného areálu bude cez posuvnú oceľovú bránu šírky 5m na diaľkové ovládanie, prístup s autom bude mať výlučne vlastník parkovacieho státia v rámci areálu.
 Priestor pre nádoby na smeti bude riešený vedľa vlastného objektu, pri navrhovanej účelovej komunikácie „A“, pre 2 kusy kontajnerov (1100 litrov) s rozmermi 3,2m x 2,6m, s priehľadným múrikom a prestrešením.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 3080/210 a 3080/212 v katastrálnom území Šaľa (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie) tak, ako je to zakreslené na priložených situačných výkresoch v mierke 1:200 a 1:500, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb a ktorú vypracoval Ing. Zoltán Pintér, PZ-CONSTRUCT, s.r.o., Veľkoblahovská č.6750/9E, 929 01 Dunajská Streda, autorizovaný architekt, evidenčné číslo: 1545 AA.
Právo k pozemkom na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby:
 Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom iné právo na základe Podnájomnej zmluvy zo dňa 21.03.2017 uzavretej medzi nájomcom – Bc. Attilom Kuruczom, bytom 925 81 Diakovce č. 731 a podnájomcom – GP-OMEGA s.r.o., ktorá je viazaná na Nájomnú zmluvu č. 168/2016 zo dňa 01.04.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.02.2017, uzavretú medzi vlastníkom pozemkov, Mestom Šaľa a nájomcom – Bc. Attilom Kuruczom.
2. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle § 44 stavebného zákona, s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby. Pri spracovaní projektu budú rešpektované príslušné ustanovenia § 47 stavebného zákona a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy vydávané podľa osobitných predpisov.
3. Pri spracovaní ďalšieho stupňa PD budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia a vyhlášky MŽP č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
4. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej časti obsahovať aj výkresy všetkých druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby a taktiež projekt požiarnej ochrany, statické posúdenie stavby a tepelno-technické posúdenie stavby podľa § 4 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä pre polohové a výškové umiestnenie stavby:
Priestorové a výškové  umiestnenie objektu: 
SO 100  Vlastný objekt - Polyfunkčný bytový dom  
 vzdialenosť z čelnej strany, od pozemku parc. č. 3080/212 sa stanovuje na 0,00m, (na hranici pozemku parc. č. 3080/212),
 z čelnej strany, od pozemku parc. č. 3080/12 - od miestnej komunikácie na Ul. Hollého sa stanovuje na .............................................................................................................  6,937m 
 od susedného pozemku parc. č. 3080/14 (od miestnej komunikácie na Ul. F. Kráľa) sa stanovuje na   .........................................................................................................  15,462m
 vzdialenosť od susedného pozemku parc. č. 3080/12 – z bočnej strany (smerom k budove COV) sa stanovuje na  ...........................................................................................  14,102m
 vzdialenosť od susedného pozemku parc. č. 3080/1 – od zadnej strany objektu (areál OC TESCO) sa stanovuje na  .........................................................................................  7,135m
 vzdialenosť od stavby na pozemku parc. č. 3080/233 (od objektu TESCO) sa stanovuje  na   .........................................................................................................................  41,466m

SO 200  Verejné komunikácie a parkoviská
 Pozdĺž existujúcej miestnej komunikácie ul. Hollého, pred navrhovaným objektom budú umiestnené odstavné a parkovacie státia kolmo na miestnu komunikáciu - v počte 20 státí pri hranici pozemku parc. č. 3080/212  rozmerov 2,5m x 4,5m nasledovne:
18 x šírky 2,5m
1 x šírky 3,5m a 1 x šírky 2,5m pri chodníku – pre telesne postihnutých.
 Ďalej pri miestnej komunikácii ul. Hollého a pred účelovou komunikáciou smerom na objekt COV Veča budú 2 parkovacie státia rozmerov 2 x 2,5m x 5,0m.
 Pri účelovej komunikácii vedúcej k objektu COV Veča budú parkovacie státia rozmerov 2,5m x 4,5m v počte 4 státí a pri chodníku jedno miesto rozmerov 2,5m x 4,5m pre telesne postihnutých.

SO 610  Trafostanica
 Trafostanica na pozemku parc. č. 3080/212 bude umiestnená pri navrhovanom objekte z ľavej strany rozmerov 2,5m x 2,5m, vzdialenosť trafostanice od navrhovanej stavby sa stanovuje na  2,05m.

Výška podlahy prízemia polyfunkčného bytového domu bude: ±0,000 = 116,900 m.n.m.,
Celková výška navrhovaného objektu bude +20,250m od podlahy prízemia objektu.
Celková plocha pozemku:  2307,00m2,
Celková zastavaná plocha:    517,00m2, index zastavanosti spolu 22,4%
Celková plocha zelene:    595,00m2, (podiel zelene 25,8%)
Plochy verejných a neverejných komunikácií a parkovacích státí
- Verejné komunikácie pre peších      288,00m2
- Verejné parkovacie a odstavné státia     323,60m2
- Neverejné komunikácie                                        455,30m2  
- Neverejné komunikácie pre peších           70,12m2
Navrhované zelené pásy / ostrovčeky           175,42m2

Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu:
 Objekt bude napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny z Ul. Hollého, resp. z Ul. Fr. Kráľa. Zásobovanie elektrickou energiou bude z navrhovanej transformačnej stanice.
 Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané pomocou strešných vtokov s horizontálnym odtokom DN75 (pre ploché strechy) s elektrickým ohrevom.
 Dažďové vody z parkovísk budú odvádzané priečnym a pozdĺžnym spádovaním do líniových žľabov a uličných vpustí, budú predčistené v odlučovači ropných látok „ORL“ pred zaústením do vsakovacieho systému. 

6. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktorý si to vyhradili.

Krajský pamiatkový úrad Nitra:
 Reálny termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom na Krajský pamiatkový úrad Nitra a to vzhľadom k tomu, že nie ej možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
 Krajský pamiatkový úrad vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby počas výkopových prác na predmetnej stavbe. Ak počas obhliadky dôjde k archeologickým nálezom, Krajský pamiatkový úrad Nitra urči do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného archeologického výskumu.
 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
 Dodržať podmienky určené v záväznom stanovisku č. KPUNR-2017/6045-2/11057/Pat/F zo dňa 14.02.2017.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
 Stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona.
 Stanovisko pod č. ORHZ-NR1-146-001/2017 zo dňa 10.02.2017.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre:
 RÚVZ v Nitre súhlasí s návrhom GP-OMEGA s.r.o. na umiestnenie navrhovanej stavby.
 Pre stavbu bola predložená akustická štúdia vypracovaná Ing. Vladimírom Plaskoňom, Ena CONSULT Topľčany, s.r.o., 956 12 Preseľany č. 565, v marci 2017, ktorá posúdila hlukovú záťaž z pozemnej cestnej dopravy po cestách v dotknutom území, ako aj súvisiace s navrhovanou činnosťou.
 Na základe meraní a predikcie hluku možno konštatovať, že hluk z pozemnej cestnej dopravy prekračuje prípustné hodnoty hluku v zmysle platných predpisov pre II. kategóriu územia.
 Na základe súhlasného stanoviska orgánu na ochranu zdravia sa môžu umiestňovať nové budovy na bývanie a budovy vyžadujúce tiché prostredie okrem škôl, škôlok, nemocničných izieb a podobne aj v území, kde hluk z dopravy prekračuje hodnoty uvedené v tabuľke pre kategóriu územia II, alebo v území, kde takéto prekročenie je možné v budúcnosti očakávať.
 Nová budova na bývanie v tejto lokalite musí spĺňať opatrenia na ochranu jej vnútorného prostredia už pri jej návrhu. Obvodové stavebné konštrukcie musia spĺňať parametre vzduchovej nepriezvučnosti stanovené akustickou štúdiou a vetranie obytných miestností musí byť zabezpečené technickými prostriedkami bez nutnosti otvárania okien a dverí v stavebných otvoroch obvodového plášťa v dostatočnej miere.
 Všetky ostatné stavebné konštrukcie musia vyhovovať požiadavkám na zvukoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií uvedených v norme STN 73 0532, prípadne uvedených v akustickej štúdii.
 Navrhnuté opatrenia na ochranu vnútorného prostredia bytov pred hlukom, ako aj zloženie a rozmery stavebných konštrukcií zvislých a vodorovných je nutné zapracovať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie a realizovať ich tak, ako je uvedené v doplnkovej technickej správe a v zmysle záverov a doporučení akustickej štúdie a platných predpisov a noriem.
 Potrebné zabezpečiť odvetranie všetkých priestorov objektu (podzemné parkovacie státia, kobky, sklady, miestnosť pre potreby upratovania s výlevkou, hygienické zariadenia).
 Na II. NP zriadiť vetrateľnú miestnosť pre potreby upratania s výlevkou, s výtokom teplej a studenej vody a skrinkou na odkladanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 391/32006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
 Predložený návrh na územné konanie vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia.
 Záväzné stanovisko č. HZP/A/2017/00547 zo dňa 21.03.2017.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát:
 ODI po náležitom preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie súhlasí s predmetnou stavbou tak, ako je to overené v projektovej dokumentácii.
 Spôsob organizácie dopravy (vjazd a výjazd) komunikácie „B“, bude projektant včas konzultovať na ODI v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
 ODI požaduje zosúladiť vzájomné odstupy vozidiel resp. vozidla od steny podzemnej garáži a v garáži v 41. NP v zmysle príslušnej STN.
 Vzhľadom na jeden z účelov stavby projektant špecifikuje spôsob a organizáciu dopravnej obsluhy predmetnej stavby.
 Komplexný návrh trvalého a prenosného dopravného značenia bude projektant včas konzultovať na ODI.
 Vyjadrenie pod č. ORPZ-SA-OPDP52-3-004/2017 zo dňa 06.03.2017.

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia:
 Odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.
 Záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2017/001792-2 zo dňa 13.02.2017.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny (č. OU-SA-OSZP-2017/001613-2 zo dňa 13.12.2017):
 V prípade, ak sa na pozemkoch par. č. 3080/210 a 3080/212 k.ú. Šaľa nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť vo výstavbe bytového domu je podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.
Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva (č. OU-SA-OSZP-2017/001580-2- Or. zo dňa  15.02.2017):
 Podľa §6 ods. 1 je hierarchia odpadového hospodárstva záväzné poradie týchto priorít:
a) predchádzanie vzniku odpadu
b) príprava na opätovné použitie
c) recyklácia
d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie
e) zneškodňovanie
 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa §14 zákona o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu ( v zmysle §77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vnikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).
 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle §99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi, resp. predloží o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom čestné prehlásenie.
Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (č. OU-SA-OSZP-2017/0001568-2 zo dňa 23.02.2017):
 Podľa §52 ods. 1 vodného zákona je stavebný objekt S500 – Odvedenie dažďovej vody, ORL, vsak vodnou stavbou, ktorú povoľuje špeciálny stavebný úrad – Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie.
 Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa §27 ods. 1 písm. c) vodného zákona na zriadenie nádrže (záchytnej vaničky – v olejovom transformátore).
 Investor zároveň požiada Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa §21 ods. 1 písm. d) o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.
 Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na vyjadrenie.
 
Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
Vyjadrenie k existencii podzemných zariadení (č. CD 88095/2016 zo dňa 12.12.2016):
 V danej lokalite sa nachádza podzemné zariad. v správe Západoslovenská distribučná, a.s.
 Pred začatím prác žiadame objednať vytýčenie podzemných vedení v správe Západoslovenská distribučná, a.s.
 Križovatky a súbehy vedení žiadame riešiť v súlade s STN 73 6005 a STN 33 3300.
 Pred zakrytím výkopov žiadame prizvať zodpovedného pracovníka ZSD, a.s. na obhliadku, a spísať zápis ktorý žiadame predložiť pri kolaudačnom konaní spolu s plánom skutočného vyhotovenia.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia CD 88095/2016 zo dňa 12.12.2016.
Vyjadrenie k projektu pre územné konanie (č. CD 10603/2017 zo dňa 27.02.2017):
 Plánovanou výstavbou budú dotknuté existujúce vedenia NN.
 Pokrytie bilančných nárokov odberu elektrickej energie žiadame riešiť výstavbou novej kioskovej transformačnej stanice s inštalovaným transformátorom 630 kVA.
 Trafostanicu žiadame zahustiť medzi TS0834-305 a TS0834-318.
 V prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike §45.
 Uzatvorenie predmetných zmlúv s našou a.s. viažeme do termínu predloženia PD pre stavebné povolenie predmetnej stavby na prerokovanie.
 Pri osadzovaní stavby bezpodmienečne dodržať ochranné pásma energetických vedení stanovených zákonom.
 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie – pre stavebné povolenie žiadame predložiť k posúdeniu.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CD 88095/2016 zo dňa 27.02.2017.

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava:
 V záujmovej oblasti sa nachádzajú plynárenské zariadenia.
 SPP – distribúcia, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na uvedenú stavbu (bez plynofikácie).
 Vyjadrenie č. TD/1918/PD/DK/2016 zo dňa 23.12.2016.
· Dodržať všeobecné podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0099/2017/Kr zo dňa 01.03.2017.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali:
Vodovod:
 Pripojením stavby na verejný vodovod PVC DN 150 a s dodávkou vody súhlasíme.
 Vlastníkom vodovodnej prípojky je stavebník.
 Spôsob určenia dodaného množstva vody: určeným meradlom – vodomerom DN 25 prevádzkovateľa verejného vodovodu, umiestneným v navrhovanej vodomernej šachte.
 Meranie množstva vody do jednotlivých prevádzok zabezpečí vlastník budovy podružnými meračmi umiestnenými mimo centrálnej vodomernej šachty
 V zmysle §27 ods. 7 zákona 442/2002 Z.z. je zakázané prepojiť rozvody vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.
 Vody pre požiarne účely z verejného vodovodu – na zásobovanie vnútorných hydrantových navijakov DN 25 zabezpečujeme v rozsahu kapacity vodovodnej prípojky. Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu podľa §15 ods. 7 písm. f) zákona č. 442/202 Z.z. musíme umožniť prístup k verejnému vodovodu a odber z neho hasičským jednotkám pri požiarnom zásahu cez svoje existujúce zariadenia, v rámci existujúcich kapacitných možností týchto zariadení a verejného vodovodu.
Kanalizácia:
 Pripojením stavby na verejnú kanalizáciu BT DN 800 a s odvádzaním splaškových odpadových vôd súhlasíme.
 Vlastníkom navrhovanej kanalizačnej prípojky je stavebník.
 Dimenzia, materiál a druh kanalizačnej prípojky: navrhovaná DN 150, materiál PVC, gravitačná, dĺžka 6m.
 Spôsob určenia množstva odvedenej vody: na základe nameraného množstva dodanej vody vodomerom prevádzkovateľa verejného vodovodu, v prípade poruchy na meradle odborným výpočtom, podľa smerných čísel spotreby vody.
 S odvádzaním odpadových vôd z povrchového odtoku (dažďové vody zo strechy) cez veľkoplošný filter na zachytávanie listov) do vsaku súhlasíme. S odvádzaním odpadových vôd z povrchového odtoku z plochy parkoviska, ktoré budú predčistené v odlučovači ropných látok do vsaku súhlasíme
 Kanalizačnú prípojku a revíznu šachtu žiadame navrhnúť v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia“ ZsVS, a.s., uverejnenými na www.zsvs.sk/zakaznici/.
 V prípade, že v objekte budú prevádzkované reštauračné a podobné zariadenia, požadujeme na kanalizačnú prípojku osadiť vhodný lapač tukov.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 73662/2016/190 zo dňa 09.12.2016
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 12325/2017 zo dňa 21.02.2017.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava:
 Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. sa do projektu stavby je potrebné zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 Počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení je zakázané zriaďovať skládky materiálu a zriaďovať stavebné dvory.
 V prípade, že so zemnými prácami alebo činnosťou bude pokračovať po platnosti vyjadrenia, stavebník je povinný zemné práce zastaviť a požiadať o nové vyjadrenie.
 Stavebník je povinný dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vyjadrenia.  
 Dodržať všetky podmienky uvedené vyjadrenia č. 6611632159 zo dňa 19.12.2016.

MeT Šaľa, spol. s r. o., Šaľa:
 V dotknutom území sa nachádzajú rozvody tepla.
 Križovanie súbehu s našimi sieťami riešiť v zmysle STN 736005 kolmo na naše rozvody a uloženie pod teplovodný kanál.
 Dodržanie ochranného pásma rozvodu tepla a teplovodných šácht v zmysle § 36 z.č. 657/2004 o tepelnej energetike v neskorších zneniach. Ochranné pásmo je v zmysle zákona priestor v bezprostrednej blízkosti tepelného zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života, zdravia osôb a majetku. Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie. Táto vzdialenosť je:
a) v zastavanom území na každú stranu 1m,
b) mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m, podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla.
V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MeT Šaľa spol. s.r.o., zakázané vykonávať
a) činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a údržby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, život alebo zdravie osôb a majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich uskladňovanie, prejazdy ťažkých mechanizmov)
b) stavebné práce a výsadbu trvalých porastov.
 Toto vyjadrenie slúži pre potreby územného konania, pre ďalší stupeň požadujeme predložiť projekt riešenia križovania sietí na odsúhlasenie.
 Vyjadrenie  č. 82/2017/SZ zo dňa 14.12.2017.

Orange Slovensko a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany:
 V dotknutom území nedôjde do styku s vedeniami Orange Slovensko a.s., existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom.
 Dodržať podmienky vyjadrenia pod č. BA- 3499/2016 zo dňa 19.12.2016.  

SALAMON INTERNET, s. r. o., Šaľa:
 S navrhovanou projektovou dokumentáciou súhlasíme.
 V dotknutej lokalite sa nachádza podzemná kabeláž spol. SALAMON INTERNET, s.r.o.
 Napojenie novopostaveného objektu na optickú sieť fy. SALAMON INTERNET s.r.o., je možné po vzájomnej dohode.
 Pred začatím zemných prác je potrebné požiadať o vytýčenie a vyznačenie polohy kabeláže priamo na povrchu terénu.
 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii č. Sb 2174057 zo dňa 06.02.2017.
 Dodržať podmienky vyjadrenia k existencii podzemných sietí č. Sb 2164644 zo dňa 07.12.2016.

CableNet, s.r.o., Galanta:
 V predmetnom záujmovom území sa nachádzajú podzemné optické a metalické vedenia káblového distribučného systému SBD Šaľa.
 Vyjadrenie zo dňa 06.12.2016.

MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností:
 Pre dotknuté územie, na ktorej sa nachádza uvedená budova, je v záväznej časti ÚPN definované funkčné využívanie na vyššiu alebo základnú vybavenosť a príslušné verejné  dopravné a technické vybavenie s prípustnosťou špecifickej vybavenosti, bývania; ostatné funkčné využívanie je neprípustné.
 Z hľadiska regulácie priestorového usporiadania je pre dotknuté územie stanovená v ÚPN zástavba uličná kompaktná 2-6 NP (zastavanosť max. 100%, ozelenenie min. 15%) vrátane priestranstiev typu ulica, prípustná je zástavba uličná voľná 2-6 NP; ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné.
 Zámer výstavby polyfunkčného objektu s funkčným využitím na vybavenosť a bývanie nie je v rozpore so záväznou časťou ÚPN.
 Pri ďalšom rozpracovaní a posudzovaní zámeru je potrebné brať do úvahy aj jeho ďalšie vplyvy na okolie , najmä dopravné, bezpečnostné, hygienické a environmentálne, ako aj vplyvy existujúcich prevádzok vybavenosti v samotnom objekte i v bezprostrednom okolí tak, aby nedochádzalo k negatívnemu ovplyvňovaniu kvality bývavia v navrhovanom polyfunkčnom objekte i v dotknutom území,
 Vyjadrenie č. 907/2017/OSaKČ/00287 zo dňa 17.01.2017.

MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností:
 Realizácia predmetnej stavby si vyžiada vybudovanie 2 nových napojení na miestne komunikácie (MK), jednotlivo na Ul. Fraňa Kráľa a Hollého. V zmysle zákona §3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov o povolenie pripojenia stavby k miestnej komunikácii rozhoduje Mesto Šaľa – referát dopravy a TČ o ktoré je stavebník povinný požiadať ešte pred vydaním stavebného povolenia.
 Projektovú dokumentáciu spevnených plôch, parkovacích státí a príjazdových komunikácií je nutné vypracovať oprávnenou osobou ako samostatný stavebný objekt v zmysle platných vyhlášok a noriem.
 V zmysle § 3a, ods. 4 a § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 58 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) stavby tohto charakteru podliehajú stavebnému povoleniu vydávaného mestom Šaľa - špeciálnym stavebným úradom.
 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre navrhované parkovisko spracuje stavebník v súlade s §8 a §9 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a predloží tunajšiemu úradu.
 Ďalšie stupne projektovej dokumentácie je nutné predložiť špeciálnemu stavebnému úradu a akékoľvek prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia špeciálneho stavebného úradu.
 Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržať ustanovenia § 7 a § 8 Vyhlášky  Ministerstva ŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 Dodržať podmienky Záväzného stanoviska č. 3288/2017/OSaKČ/1517 zo dňa 22.02.2017.

Ďalšie podmienky:
 Projekt stavby pre stavebné konanie musí spracovať odborne spôsobilá osoba v zmysle stavebného zákona. Pri spracovaní projektu budú rešpektované príslušné ustanovenia § 47 stavebného zákona a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy vydávané podľa osobitných predpisov.
 Požiadavky vo vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zapracované do projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia.
 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktoré si to vyhradili a overený v zmysle požiadaviek zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 Stavebník požiada tunajší stavebný úrad o vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 140b stavebného zákona pre špeciálne stavebné úrady na povolenie dopravnej a vodnej stavby, súvisiacich s hlavnou stavbou.

Stavebné povolenie na stavebné objekty
 SO 200  Verejné komunikácie a parkoviská         
 SO 210  Neverejné komunikácie a parkoviská  
 SO 220  Verejné osvetlenie     
na základe samostatnej projektovej dokumentácie bude vydávané špeciálnym stavebným úradom pre cestné stavby - Mestom Šaľa.
Stavebné povolenie na stavebný objekt  „SO 500  Odvedenie dažďovej vody, ORL, vsak“ bude predmetom samostatného stavebného povolenia vydávaného špeciálnym stavebným úradom pre vodné stavby - Okresným úradom v Šali, Odborom starostlivosti o životné prostredie.

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.
Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Podmienky k realizácii stavby zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.
Toto rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.
Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie:
Dňa 25.01.2017 podal navrhovateľ, spoločnosť GP-OMEGA s r. o., so sídlom Alžbetínske námestie č. 1203, 929 01 Dunajská Streda, v zastúpení spoločnosti PZ-CONSTRUCT, s r. o, so sídlom Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda, návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.
Nakoľko predložený návrh neobsahoval predpísané náležitosti, stavebný úrad v súlade s § 35 ods. 3 stavebného zákona a § 19 ods. 3 správneho poriadku vyzval navrhovateľa na predloženie potrebných podkladov k spoľahlivému posúdeniu umiestnenia stavby a zároveň v zmysle § 29 ods. 1 správneho poriadku územné konanie rozhodnutím pod č. 2224/2017/SU/1231 prerušil.  
Po predložení potrebných podkladov stavebný úrad dňa 23.03.2017 oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 24.04.2017, o výsledku ktorého bol spísaný záznam. Keďže sa jedná o umiestnenie stavby s veľkým počtom účastníkov konania, tunajší úrad oznámil začatie územného konania v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. 
Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadlo. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods.4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Stanoviská oznámili:
- Krajský pamiatkový úrad Nitra,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre,
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát,
- Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia,
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
- Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava,
- SPP - distribúcia  a. s., Bratislava,
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali,
- Slovak Telekom, a.s., Bratislava,
- MeT Šaľa, spol. s r. o., Šaľa,
- Orange Slovensko a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany,
- SALAMON INTERNET, s. r. o., Šaľa,
- CableNet, s.r.o., Galanta,
- MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností,
- MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností.
Stanoviská dotknutých orgánov boli kladné, prípadné pripomienky boli zohľadnené v podmienkach rozhodnutia. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu umiestnenia predmetnej stavby: projektovú dokumentáciu stavby na územné konanie, list vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, kópiu nájomnej zmluvy a podnájomnej zmluvy, súhlas vlastníka pozemku s uzatvorením zmluvy o podnájme, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a doklad o zaplatení správneho poplatku.
Tunajší úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.
Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou ÚPNO Šaľa, v znení zmien a doplnkov č. 1 až ZaD č. 5 z októbra 2015.
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Umiestnením stavby nebude trvalo obmedzené užívanie susedných pozemkov na určený účel, stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. a) ods. 2 vo výške celkom 400.00 € bol zaplatený dňa 25.01.2017.

Príloha pre navrhovateľa:
- overená projektová dokumentácia pre územné konanie
- situácia v mierke 1:200 a 1:500

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa.
Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.
Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia:

 

 

 


Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa:            .........................................................


Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. PZ-CONSTRUCT, s.r.o, Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda (splnomocnený zástupca navrhovateľa)
2. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
3. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:
dotknuté pozemky a susedné pozemky: register "C" parc. č. 3080/210, 3080/212, 3080/1, 3080/11, 3080/12, 3080/13, 3080/14, 3080/18
- TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 811 08 Bratislava
- Roland Zilizi, 925 82 Tešedíkovo č. 186,
- Patrik Vašák, Dlhoveská č. 1382/19, 927 05 Šaľa
- Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa
- Angel food s.r.o., Mudrochova 965/15, 942 01 Šurany
- Katalin Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731
- Bc. Attila Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731
- Edita Pappová, Lieskovská č. 745, 925 71 Trnovec nad Váhom
- PLAYERS s.r.o., Cintorínska č. 2, 942 01 Šurany
- Nguyen Thi Thu Ha, Dlhoveská č. 1415/24, 927 05 Šaľa
- BETALOV, s.r.o., Hlavná č. 45/26, 927 01 Šaľa
- Ján Kmeťo, Nivy č. 1463/7, 927 05 Šaľa
- Prvá slovensko-maďarská obchodná spoločnosť, s.r.o., Lúčna 2, 927 05 Šaľa
- Iveta Košecová, Rímska č. 2164/14, 927 05 Šaľa
- MEDIK centrum Šaľa, s.r.o., Hollého č. 9, 927 05 Šaľa
- Dália Szőcs, Gen. L. Svobodu č. 1935/1, 927 05 Šaľa
- K Slovakia, s.r.o., Sklenárova č. 48, 821 09 Bratislava
- Pavol Novomestský, Nešporova č. 1007/7, 927 01 Šaľa
- JUDr. Peter Belovič, Nitrianska č. 1744/39, 927 05 Šaľa
- JUDr. Eva Szikorová, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 556
- Ľubica Vojteková, Hollého č. 20, 927 05 Šaľa
- Salón ANGELIKA, s.r.o., Budovateľská č. 2256/52, 927 01 Šaľa
- Eva Kissová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 641
- Miroslav Korec, Jaseňová č. 2120/7, 927 01 Šaľa
- Sportstyle s.r.o., Slnečná č. 1941/7, 927 05 Šaľa
- Sinta s.r.o., Krušovská č. 4194/40, 955 01 Topoľčany 
- Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
- Monika Hadnaďová, Cukrovarská č. 733/44C, 926 01 Sereď
- Martina Varsányiová, Nitrianska č. 1934/10, 927 05 Šaľa
- BB-Hollandtex s.r.o., Budovateľská č. 16, 927 01 Šaľa
- ORIGO PARTNERS, s.r.o., Pázmáňa č. 2125/27, 927 01 Šaľa
- František Kovács, Bottova č. 1021/8, 927 01 Šaľa
- MB EURO – MONT s.r.o., Hollého č. 1854/9, 927 05 Šaľa
- HARMÓNIA VZ, s.r.o., 8. mája č. 908/15, 927 01 Šaľa
- AW – DENT, s.r.o., 925 85 Neded č. 309
- SAVEDENT s.r.o., Brezová č. 2, 927 01 Šaľa
- Adriana Kováčová, Budovateľská 543/14, 927 01 Šaľa
- Jana Vinczeová, Bartakovičová č. 925 85 Neded č. 3
- Monika Magdalíková, Bernolákova č. 1512/24, 927 05 Šaľa
- Kristína Bírová, Fr. Kráľa č. 2153/29, 927 05 Šaľa
- MVDr. Attila Szatmáry, Čsl. armády č. 176, 925 72 Selice
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
6. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
7. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
8. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
9. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
(VZ, OH, OPaK)
10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
14. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa
15. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
16. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta
17. WISPER s.r.o., Jánošíkova č. 10, 940 78 Nové Zámky
18. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., (ORANGE) Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
19. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
20. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
21. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
22. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
23. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
na vedomie
24. PZ-CONSTRUCT, s.r.o, Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda
(splnomocnený zástupca navrhovateľa) 
ostatní
25. Ing. Zoltán Pintér, PZ-CONSTRUCT, s.r.o, Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda
- k spisu


 

 

 

 


                Mgr. Eva Lukačovičová
                vedúca stavebného úradu
    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016