Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.02.2017 - 15:52  //  aktualizácia: 06.02.2017 - 15:53  //  zobrazené: 1894

VV - Stavebné úpravy v byte č. 67 na Ul. Kukučínovej č. 533 v Šali

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

ROZHODNUTIE

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 09.11.2016 podal

Ing. Branislav Bol, bytom Ul. Kukučínova č. 533/20, 927 01 Šaľa

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a podľa § 32, § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu

Stavebné úpravy v byte č. 67 na Ul. Kukučínovej  č. 533 v Šali,


 (ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 821v katastrálnom území Šaľa.

Stavba obsahuje:

 • vybúranie dverového otvoru 900 mm x 2050 mm v nosnej stene medzi kuchyňou a obývačkou.

  Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 • Stavebné úpravy budú uskutočnené v zmysle statického posúdenia stavebnej úpravyvypracovaného Ing. Ivanom Tamaškovičom, Ul. P.Pázmaňa 30, 927 01 Šaľa, ktoré je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

   

 • Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

   

 • Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

   

 • Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky: IN VEST, s.r.o., Šaľa DUSLO, 927 03 Šaľa.

 

 1. Stavba bude dokončená najneskoršie do dvoch rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

   

 2. Pripojenie na inžinierske siete:

         nové pripojenie na inžinierske siete nebude uskutočnené.

   

 3. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.

   

 4. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

 

  Okresný úrad Šaľa,  Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • Stavebník zabezpečí, aby so vzniknutým odpadom počas výstavby a užívania objektu bolonaložené podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a s ním súvisiacimi platnými predpismi.

 • Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2016/007143-2 zo dňa 17.10.2016.

   

  Ďalšie podmienky:

 • Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.

 • Stavebník oznámi vhodným spôsobom (vyvesením oznamu vo vstupnom priestore bytového domu) vlastníkom, resp. nájomníkom ostatných bytov, začiatok realizácie stavebných úprav.

 • Stavebník oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby.

 • Stavebník jepovinný stavbu viditeľne označiť štítkom „STAVBA POVOLENÁ“.

 • Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa výstavbou čo najmenej rušil užívanie susednýchbytov, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

 • Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručenítohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

   

  Odôvodnenie:

  Dňa 09.11.2016 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

  Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

  Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

  Stanoviská oznámili:

 • Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie

  Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

  Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

  Účastníci konania:

  Ing. Branislav Bol, Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, Ing. Ivan Tamaškovič, IN VEST, s.r.o.

  Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

  Upozornenie:

  Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

  So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

  Stavebný úrad upúšťa podľa § 81c písm. a) stavebného zákona od kolaudácie povolených stavebných úprav.  

  Poučenie o odvolaní:

  Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

  Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

  Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

  Poplatok:

  Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. c) ods. 2  vo výške 100.00,- € bol zaplatený dňa 09.11.2016.

   

   

  Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

   

  Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

   

   

   

   

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa:

 

 

Príloha:

 • overená projektová dokumentácia

   

  Doručí sa:

 

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Ing. Branislav Bol, Kukučínova č. 533/20, 927 01 Šaľa

2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. Kukučínovej č. 533, na pozemku register "C" parc. č. 821 kat. územie Šaľa      

3. Ing. Jozef Tamaškovič, P.Pázmaňa 30, 927 01 Šaľa

4. IN VEST, s.r.o., Šaľa DUSLO, 927 03 Šaľa

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná súp. č. 2/1,

    927 01  Šaľa
 

na vedomie

6. Ing. Branislav Bol, Kukučínova č. 533/20, 927 01 Šaľa

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                  vedúca stavebného úradu

 na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016