Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.10.2023 - 16:43  //  aktualizácia: 25.10.2023 - 16:44  //  zobrazené: 658

VV - Rekonštrukcia komunikácií – prestavba jestvujúcich križovatiek

Spoločnosť KLM Šaľa a.s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 51 411 407, ktorú v konaní zastupuje Ing. Beata Antalová, bytom Kendereš č. 272, 941 10 Jatov

(ďalej len "stavebník") podala dňa 12.09.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na časť stavby:

„RETAIL BOX ŠAĽA“

rekonštrukcia komunikácií – prestavba jestvujúcich križovatiek

pre stavebné objekty:

SO 01  Úprava štátnej cesty I/75 a miestnych komunikácií, DZ – v časti „Úprava miestnych       komunikácií, dopravné značenie a sadové úpravy“

SO 02  Úprava verejného osvetlenia

SO 04  Elektrická VN prekládka / prípojka a trafostanica

            04.1 Elektrická VN prekládka a VN prípojka

            04.2 Trafostanica

SO 05  Prekládka elektrických NN rozvodov

SO 06  Prekládka plynových rozvodov

SO 07  Prekládka a ochrana slaboprúdových rozvodov

(ďalej len “stavba“) úprava jestvujúcich križovatiek ulíc Kráľovská, SNP, Švermova v Šali, v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Povoľovaná časť stavby sa bude realizovať na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa:

 • pozemky registra “C“ – 1959/3; 1964/1; 1964/2; 2103; 2104; 2105; 2106; 2107; 2108; 2112/1; 2112/2; 2113/1; 2113/2; 2116/3 (vo vlastníctve KLM Šaľa, a.s.);

pozemky registra “E“ – 398 (KLM Šaľa a.s. + SPF); 

 • pozemky registra “C“ – parc. č. 1678/3; 1959/4; 1959/9; 1959/10; 1961/1; 1971/1; 2115/2; 2116/1 (vo vlastníctve mesta Šaľa);

pozemky registra “E“ – parc. č. 387/11; 2-389; 397; 478/2; 1319; 1764/1 (vo vlastníctve mesta Šaľa);

 • pozemky registra “E“ – parc. č. 406/1; 407/1 (v správe SPF);
 • pozemok registra “E“ parc. č. 387/10 (v spoluvlastníctve Jaroslava Miškoviča a Roľníckeho družstva Šaľa);
 • pozemky registra “C“ parc. č. 2112/5 a parc. č. 2112/6 (vo vlastníctve Zdenko Malcho – LUKY MZ).

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Šaľa pod č. 404/2022/SU/764 (1238/2021) dňa 12.01.2022, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 11.02.2022.

Stavba obsahuje:

SO 01  - v časti „Úprava miestnych komunikácií, DZ

 •   Územie na ktorom bude realizovaná výstavba, sa nachádza v centre mesta Šaľa, v križovatke ulíc Švermovej, SNP a Kráľovskej. Pre realizáciu zámeru je navrhnutá aj úprava dopravného uzla – križovatky ulíc  Kráľovskej, SNP a Švermova formou kruhového objazdu, je to križovatka cesty I. triedy I/75 s miestnymi komunikáciami.
 •   Súčasťou úpravy bude aj úprava križovatky ul. Kráľovská na SNP, ktoré budú napojené prostredníctvom okružnej križovatky, na ktorej budú riešené samostatné odbočovacie pruhy pre odbočenie vľavo zo smeru od ul. SNP na Kráľovskú aj z ulice Kráľovská na ul. SNP a odbočenie vľavo z ulice SNP smerom k objektu polície. Návrh rešpektuje existujúce vjazdy na priľahlé pozemky, len vjazd k rodinným domom severovýchodne od areálu polície rieši novým prepojením od vjazdu k polícii.
 •   Samostatnou časťou stavby bude úprava jestvujúcich komunikácií, ktorá sa dotkne ulíc SNP, Kráľovskej a Švermovej, okružná križovatka bude s piatimi ramenami (smer – Nové Zámky, Galanta, Švermova ul., ul. SNP a areál Retail box). Na túto križovatku v bezprostrednej blízkosti nadväzuje úprava križovatky SNP – Kráľovská, ktorá v sebe zahŕňa aj úpravy autobusových zastávok na ul. SNP a dopravné napojenie objektov severne od objektu polície cez jestvujúci vjazd k objektu polície.
 •   Návrh si vyžaduje aj úpravu umiestnenia autobusových zastávok na ul. SNP v obidvoch smeroch - nástupná hrana dĺžky 20,0 m; odbočovací úsek dĺžky 10 m; pripájací úsek dĺžky 7,0 m; šírka zastávkového pruhu 3,00 m.
 •   Pohyb chodcov bude riešený novými chodníkmi, ktoré budú vedené okolo okružnej križovatky s priechodmi cez vetvy križovatky, s napojením na existujúce chodníky v meste. Pozdĺž Kráľovskej ulice je vedený jestvujúci chodník, na ktorý sa budú pripájať všetky areálové chodníky.
 •   Pre nákladnú dopravu – zásobovanie bude navrhnutá samostatná oddelená areálová komunikácia napojená na Kráľovskú ulicu, novou komunikáciou, s umožnením vjazdu len odbočením vpravo a tiež výjazd bude riešený len pre odbočenie vpravo.
 •   Sadové úpravy zahŕňajú úpravu jestvujúcich a navrhovaných plôch akoi sadové úpravy navrhnuté v súvislosti s úpravou dopravného uzla.
 •   Dopravné značenie bude riešené v zmysle Zásad pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách.

SO 02  Úprava verejného osvetlenia

 •   Existujúce svietidlá na osvetlenie priechodov pre chodcov v priestore plánovanej okružnej križovatky, bude potrebné zdemontovať, príp. premiestniť na osvetlenie nových priechodov po obvode kruhového objazdu (demontáž a prekládka 5 ks, montáž nových 10 ks). Okolo kruhového objazdu sú navrhnuté nové LED svietidlá (5 ks jednovýložníkové, 3 ks dvojvýložníkové) na oceľových stožiaroch v=8m s výložníkmi. Napojenie nového osvetlenia, vrátane osvetlenia priechodov pre chodcov je navrhnuté z existujúceho rozvodu VO najbližšieho k navrhnutým svietidlám a zo skrine RVO, ktorá sa presunie zo strany ul. SNP navrhovanej výstavby Retail boxu na druhú stranu smerom k budove Polície.

SO 04  Elektrická VN prekládka / prípojka a trafostanica

SO 04.1 Elektrická VN prekládka a VN prípojka

 •   Navrhovaná VN prípojka pre kioskovú trafostanicu bude slúžiť pre napojenie nového obchodného centra. Trasa navrhovanej VN prekládky a prípojky pre trafostanicu začína blízko križovatky ulíc SNP a Kráľovská smerom na Komárno, kde sa exist. kábel medzi TS 0834-01 a TS 0834-027 rozreže, napojí sa naň nový VNkábel 22 kV, ktorý sa uloží po obvode križovatky v chodníkoch a zelených plochách zaústído VN rozvádzača novej TS, odkiaľ sa VN kábel prevedie popod ul. SNP do pôvodnej trasy VN kábla v blízkosti ul. SNP a Kráľovská smerom na Nové Zámky, kde sa zospojkuje s exist. káblom.

SO 04.2 Trafostanica

 •   Pre plánovaný objekt sa vybuduje samostatná kiosková trafostanica s napojením z existujúceho rozvod, s transformátorom 400kVA, rozvádzačom NN s poistkovými odpínačmi a spínačom pripojníc.
 •   Trafostanica sa osadí vedľa zásobovacej cesty vedľa Retail boxu, z bočnej strany objektu pri hranici riešeného územia (pri hranici susedného pozemku parc. č. 2100/3 a 2101). Trafostanica sa napojí na existujúci VN káblový rozvod medzi TS 0834-01 a TS 0834-027 zaslučkovaním.  

SO 05  Prekládka elektrických NN rozvodov

 •   Zmenou pôvodnej križovatky na kruhový objazd a návrhom RETAIL BOXU je potrebné niektoré NN káblové rozvody uložiť v novej trase okolo kruhového objazdu v chodníkoch, prípadne v zelených plochách.
 •   V rámci prekládok NN sa zreaĺizujú nasledovné časti:
 •   Existujúce NN vzdušné vedenie medzi PB 153, 154, 135 a 155 sa zdemontuje vrátane podperných bodov a bude nahradené NN káblom NAYY-J 4x240 v zemí dl. 60m. Kábel sa napojí zo skrine SR a ukončí na poslednom zostávajúcom PB č. 155.
 •   Existujúce káblové vedenie pre Polikliniku sa pred križovatkou ul. SNP a Kráľovská smerom na Komárno, rozreže, naspojkuje sa naň nové preložené káblové vedenie NAYY-J 4x240 v zemi dl. 120 m uložené popri križovatke a okolo Retail Boxu a za budovou Retail Boxu sa zospojkuje s pôvodným prívodom.
 •   Existujúce káblové vedenie vedené popod križovatku sa pred križovatkou ul. SNP a Kráľovská smerom na Komárno, rozreže, naspojkuje sa naň nové preložené káblové vedenie NAYY-J 4x240 v zemi dl. 168m uložené popri križovatke a popod ul. SNP, kde sa zospojkuje s pôvodným káblom na ulici SNP smerom na Nové Zámky.
 •   Existujúci kábel z trafostanice TS0834-001 do skrine SR č. 010401 sa pred križovatkou ul. SNP a Kráľovskej rozreže, naspojkuje sa naň nové preložené káblové vedenie NAYY-J 4x240 dl.40m uložené popri križovatke a ukončí sa v novej skrini RIS010502 typ SR6 DIN1 4/3 na križovatke ulíc SNP a Švermovej.
 •   Z tejto skrine budú napojené existujúce NN vývody napojené z pôvodnej skrine SR a napojí sa z nej aj NN káblový rozvod NAYY-J 4x240 dl. 110 okolo križovatky smerom na ul.SNP,kde nahradí pôvodné vzdušné vedenie medzi PB č. 200-201, ktoré sa zdemontuje
 •   vrátane podperných bodov. Kábel sa ukončí na poslednom zostávajúcom PB č. 200.
 •   Kábel bude uložený v zemnej ryhe prekrytý ochrannými doskami DEKAB, v spevnených plochách a pri križovaní komunikácií a inžinierskych sietí uložený v chráničke REHAU d160.

SO 06  Prekládka plynových rozvodov

 •   V časti mesta Šaľa ul. Kráľovská - Švermova - SNP sú vybudované plynovody STL PN 300kPa materiál PE a materiál oceľ, uložené sú v zemi pod mestskými komunikáciami, pod spevnenými plochami a v trávnatých plochách.
 •   Navrhnutá je prekládka časti vetvy V1 - DN100 oceľ, časti vetvy V2 - PEd90, časti vetvy V5 - DN150 oceľ a PEd160, časti vetvy V6 - PEd90.
 •   Nové plynovody STL PN300kPa sú navrhnuté z polyetylénového potrubia PE100 SDR17,6 dimenzie d90, d110, d160, plynové potrubie bude uložené vo výkope v zemi v spáde podľa sklonu terénu, krytie potrubia pod cestou 1,0 m a v zelenom páse a v chodníku 0,8 m alebo podľa hĺbky uloženia jestv. plynovodov.
 •   Prekládka plynovodov bude realizovaná mimo vykurovacej sezóny za prevádzky jestvujúcich plynovodov. Pri prepojovacích prácach budú jednotlivé úseky plynovodov uzavreté použitím balónovacích súprav podľa vypracovaného technologického postupu schváleného prevádzkovateľom SPP-distribúcia a.s., zabezpečenie prietoku do dočasne uzavreých vetiev bude PE prepojovacím potrubím. Na prechod z potrubia materiál oceľ na potrubie materiál PE budú použité navarovacie prechodky Frialen USTR, v lomových bodoch navrhovaného PE plynovodu budú osadené elektrotvarovkové kolená Frialen W.

SO 07  Prekládka a ochrana slaboprúdových rozvodov

 •   V riešenom území a v jeho tesnej blízkosti sú zrealizované viaceré podzemné a nadzemné telekomunikačné zariadenia, ktoré budú zasahovať do novovybudovanej kruhovej križovatky. Pre podzemné vedenia bude urobená ochrana a prekládka rozvodov mimo kruhový objazd a pre nadzemné vedenia bude realizovaná prekládka vedení a stĺpov. Ochrana podzemných vedení bude realizovaná odkopaním zeminy v zmysle platných noriem a štandardov a požiadaviek vlastníkov vedení. Následne budú káble vložené do dvojdielnych chráničiek, naspojkované, preložené a opäť zasypané. Do novej trasy preložených káblov budú vložené nové chráničky HDPE 40/33: 1 ks pre SLOVAK TELEKOM, a.s. a 1 ks pre SALAMON internet s.r.o.
 •   Pri rekonštrukcii zastávok MHD nedôjde ku stretu s PTZ Orange Slovakia, a.s. a UPC Broadband Slovakia s.r.o., nakoľko dochádza len k povrchovej úprave asfaltu do hĺbky cca.5-10 cm. Jestvujúce PTZ Orange Slovakia, a.s. a UPC Broadband Slovakia s.r.o, by malo byť chránené popod celú komunikáciu jestv. chráničkami s presahom mimo komunikáciu. Ochrana PTZ pod nový cyklochodník nie je predmetom tejto PD.
 •   Pre vzdušné vedenia bude nutné realizovať prekládku vedení a stĺpov zasahujúcich do priestoru novej kruhovej križovatky v zmysle platných noriem a štandardov a vlastníkov vedení. Jedná sa o jeden stĺp ktoý by zasahoval do stredu kruhovej križovatky a na ktorom sú umiestnené SLP vedenia. Tento stĺp sa demontuje a všetky prislúchajúce vedenia sa preložia do zeme. Na stĺpoch existujúceho verejného osvetlenia v smere na Kráľovskú ulicu sú realizované nadzemné telekomunikačné vedenia, ktoré budú preložené na náklady majiteľa alebo budú odstrihnuté.
 •   Pri realizácii musia byť dodržané podmienky prevádzkovateľov Slovak Telekom, a.s.; Salamon Internet s.r.o.; UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. a Orange Slovensko, a.s. v zmysle vyjadrení k PD. Presné trasy prekládok budú riešené v ďalšom stupni PD.

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú tunajšiemu úradu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad

upúšťa

v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky podať

do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Mestskom úrade Šaľa, na stavebnom úrade, 3. posch. č. dverí 4.20 (úradné dni Po:8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú  plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia oznámenia.

Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk. Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Ing. Beata Antalová, Kendereš č. 272, 941 10 Jatov

(splnomocnený zástupca stavebníka)

 1. Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov:
 • KLM Šaľa a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava
 • Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 • ProCs, s.r.o., Kráľovská 8/824, 927 01 Šaľa
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
 • Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
 • Jaroslav Miškovič, Záhradnícka 238/29, 927 01 Šaľa
 • Zdenko Malcho – LUKY MZ, Narcisová č. 13, 927 05 Šaľa
 • Juraj Kozmér, 925 02 Dolné Saliby č. 771
 • Henrieta Kecková, Ľanová 3065/9, 934 05 Levice
 • Daniela Antalová, Kráľovská 776/3, 927 01 Šaľa
 • Zoltán Takáč, SNP 997/17, 924 01 Galanta
 • Matys s.r.o., 925 84 Vlčany č. 520
 • Mário Klajman, SNP 2243/32A, 927 01 Šaľa
 • Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
 • Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 • Ostatným známym a neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť oznámením priamo dotknuté
 1. ESTING, s.r.o., Ing. arch. Pavel Mikleš, Námestie SNP č. 64/2, 960 01 Zvolen
 2. COLAS Slovakia, a.s., Orešianska č. 3168/7, 917 01 Trnava

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo (elektronicky)

 1.  Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 2.  Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
 3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,

Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

 1.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 2. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
 3.  Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 4.  Okresný úrad Nitra, odbor CD a PK, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
 5.  Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta č. 56, 821 01 Bratislava
 6.  Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 7.  Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná  2/1, 927 01 Šaľa   

 (VZ, OPaK, OH, OO)

 1.  Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 2.  Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 3.  SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 4.  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 5.  Slovak Telekom a.s. + DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 6.  Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 7.  Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 8.  CableNet, s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
 9.  UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
 10.  MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava
 11.  MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 12.  MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 13.  MsÚ v Šali, referát investičných činností
 14.  MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie  (elektronicky)

 1. Ing. Beata Antalová, Kendereš č. 272, 941 10 Jatov

(splnomocnený zástupca stavebníka)

 • k spisu

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy