Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.08.2023 - 08:12  //  aktualizácia: 10.08.2023 - 08:13  //  zobrazené: 709

VV - Rafinácia pyrolýzneho oleja z odpadových plastov v Duslo, a.s. Šaľa

Informovanie verejnosti

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec podľa § 30 ods.6 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

informuje verejnosť

o doručení rozsahu hodnotenia pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti  

 „Rafinácia pyrolýzneho oleja z odpadových plastov v Duslo, a.s. Šaľa ”

navrhovateľa  Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487

Rozsah hodnotenia je verejnosti prístupný na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rafinacia-pyrolyzneho-oleja-z-odpadovych-plastov-v-duslo-s-sala

a v listinnej podobe na referáte ŽP OSaKČ Mestského úradu v Šali. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je potrebné dohodnúť stretnutie telefonicky na čísle uvedenom vyššie.

Verejnosť môže podľa § 30 ods. 8 zákona predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia podľa § 30 ods. 7 zákona príslušnému orgánu (MŽP SR), ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi . Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom obce.