Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 09.01.2024 - 08:52  //  aktualizácia: 09.01.2024 - 08:54  //  zobrazené: 321

Vo veci podnikateľskej činnosti Pekárne Toriška, s. r. o., ktorá sa prevádzkuje na adrese Vinohradnícka 36, Šaľa

číslo: I57/2023

Požadované informácie: vo veci podnikateľskej činnosti Pekárne Toriška, s. r. o., ktorá sa prevádzkuje na adrese Vinohradnícka 36, Šaľa, citujeme:

  1. Bola výstavba predmetného komína a rekonštrukcia pekárne v roku 2023 zrealizovaná na základe právoplatného stavebného povolenia? V prípade, že stavebný úrad vydal v danej veci stavebné povolenie, žiadame o jeho zaslanie.

  1. V prípade, že sa táto stavba klasifikuje len ako drobná stavba alebo stavebná úprava, bola výstavba predmetného komína ohlásená stavebnému úradu v súlade s § 57 zákona
    č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a bolo stavebníkovi doručené písomné oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky? V prípade, že predmetné ohlásenie a oznámenie boli vydané, žiadame o ich zaslanie.

  1. V zmysle platného územného plánu mesta, lokalita, v ktorej sa pekáreň nachádza, je určená na „bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, je prípustná základná vybavenosť; ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba“. Je umiestnenie prevádzky pekárne, kde sa neuskutočňuje maloobchodný predaj (len výroba) v súlade s územným plánom mesta?

Sprístupnené informácie:

  1. Na rekonštrukciu pekárne v roku 2023 nebolo vydané stavebné povolenie.

  1. V roku 2008 bolo vydané dodatočné stavebné povolenie a povolenie na užívanie stavby - Prístavba a stavebné úpravy objektu pekárne, ktorého súčasťou bol súhlas na stavbu a užívanie dvoch malých zdrojov znečistenia ovzdušia, na dva kusy boxových rotačných plynových pecí.

Stavebný úrad vydal v roku 2023 Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác – výmena podlahy v prevádzke pekárne za novú priemyselnú podlahu – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany A4.

  1. Vzhľadom na skutočnosť, že stavba bola povolená v roku 2008 rozhodnutím príslušného stavebného úradu je bezpredmetné riešiť posúdenie s aktuálnym územným plánom, keďže bolo vykonané posúdenie z hľadiska územného plánovania a bolo zistené, že prístavba a stavebné úpravy objektu pekárne na Ul. Vinohradníckej v Šali nie je v rozpore.

Prílohy