Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.02.2018 - 08:14  //  aktualizácia: 23.02.2018 - 08:15  //  zobrazené: 2089

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Rekonštrukcia a rozšírenie MK

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

ROZHODNUTIE

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a, ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), preskúmalo v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 02.01.2018 podalo

 1. Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta

 2. (ďalej len "stavebník") a na základe tohto preskúmania, podľa § 66 stavebného zákona, v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

   

  s t a v e b n é   p o v o l e n i e

  na líniovú stavbu

   

  Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa

SO 01.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie

SO 01.2 Parkovacie stojiská

SO 01.3 Rekonštrukcia chodníkov pre peších

SO 01.4 Osvetlenie priechodov pre chodcov

SO 01.5 Sadové úpravy

        

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 2668, 2667/2, 2677/2, 2774, 2760, 2752/1, 2775, 2761, 2752/9 kat. územie Šaľa (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie) vo vlastníctve stavebníka, na účely rozšírenia miestnej komunikácie, vytvorenia nových parkovacích státí a rekonštrukcie chodníkov pre peších.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Močenok dňa 27.11.2017 pod č. 365/2017/SÚ/2113, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 27.12.2017.

Stavba obsahuje:

SO 01.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie

 • jestvujúca komunikácia sa rozšíri na šírku 5,50 m v celej dĺžke a bude sa naďalej využívať ako miestna komunikácia v obojsmernej prevádzke, pričom sa zvýši kapacita parkovacích stojísk,

 • vozovka bude asfaltobetónová z modifikovaných asfaltov v celkovej hrúbke 560 mm,

 • celková dĺžka rekonštruovanej komunikácie je 363,20 m, súčasťou rekonštrukcie bude aj napojenie priľahlých ulíc, v miestach, napájania vozovky sa existujúca vozovka zapíli a následne sa preplátuje na šírke 3 x 0,50 m,

 • celková plocha navrhovanej vrchnej obrúsenej vrstva bude 2 355 m2.

   

  Konštrukcia asfaltobetónovej vozovky:

 • asfaltový koberec strednozrnný – modifikovaný40 mm

 • spojovací postrek z modifikovanej asfaltovej emulzie0,50 kg/m3

 • asfaltový betón hrubý – modifikovaný60 mm

 • spojovací postrek z modifikovanej asfaltovej emulzie0,50 kg/m3

 • asfaltový betón pre podkladovú vrstvu90 mm

 • membrána z polymér modifikovaného asfaltu2 kg/m2

 • cementom stlmená zmes130 mm

 • nestlmená vrstva zo štrkodrviny240mm

                                                                                           Spolu    560 mm

   

  SO 01.2 Parkovacie stojiská

 • parkovacie stojiská budú kolmé (rozmerov 2,50 x 5,00 m) a pozdĺžne (rozmerov 2,20 x 6,00 m) z betónovej dlažby,

 • celkový počet stojísk je 78 z čoho 4 stojiská budú pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

 • celková plocha dláždených parkovacích stojiskách bude 9,64 m2,

 • celková plocha, ktorá sa rozoberie pre osadenie obrubníka bude 102 m2,

   

  Konštrukcia parkovacích stojísk:

 • betónová dlažba80 mm

 • posyp z drveného kameniva fr. 4 – 840 mm

 • podkladový betón150 mm

 • nestlmená vrstva štrkodrvinymin 230 mm

                                                                                           Spolu    500 mm

   

  SO 01.3 Rekonštrukcia chodníkov pre peších

 • chodníky pre peších budú súbežne s komunikáciou v šírke 1,50 m nakoľko sú od komunikácie oddelené zeleňou, budú z betónovej dlažby, v priestore vjazdov a priechodov pre peších budú obrubníky zapustené, aby sa vytvoril bezbariérový prechod,

 • súčasťou tejto úpravy budú chodníky vybavené varovným a signalizačným pásom, čo zabezpečí bezpečný prechod nevidiacich,

 • celková plocha dláždených chodníkov je 450 m2,

   

   

  Konštrukcia chodníka:

 • betónová dlažba60 mm

 • posyp z drveného kameniva fr. 4 – 840 mm

 • podkladový betón100 mm

 • nestlmená vrstva štrkodrvinymin 150 mm

                                                                                           Spolu    350 mm

  SO 01.4 Osvetlenie priechodov pre chodcov

 • dva stožiare budú preložené mimo navrhované teleso rekonštruovanej komunikácie, zapojenie preložených stožiarov verejného osvetlenia bude riešené z existujúcich rozvodov verejného osvetlenia,

 • na osvetlenie priechodov pre chodcov sa použijú pozinkované osvetľovacie stožiare (6 ks), nad priechodmi pre chodcov budú osadené výložníky a osadené LED svietidlá,

   

  SO 01.5 Sadové úpravy

 • navrhovanou výstavbou dôjde k výrubu existujúcej zelene a odstráneniu časti trávnatej plochy a nízkej kroviskovej vegetácie,

 • po dokončení výstavby bude okolitý terén upravený a zatrávnený, doplnený porastmi vzrastlej zelene podľa schválenej projektovej dokumentácie.

   

Stavebné povolenie na stavebný objekt SO-02 Odvodnenie komunikácie a parkovacích stojísk bolo vydané špeciálnym stavebným úradom pre vodné stavby - Okresným úradom v Šali, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-SA-OSZP-2018/001658-8-Žiš. zo dňa 19.02.2018.

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Peter Žák s evidenčným číslom 5962 * I2, Ul. Prosiek 154, 032 23 Liptovská Sielnica. Časť SO 01.5 Sadové úpravy vypracovala Ing. Slávka Veselá, ev. č. 1623*A*4-1, STRAW building wetBLOC s.r.o., P. Pázmáňa č. 50/17, 927 01 Šaľa. Overená projektová dokumentácia je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Stavba bude uskutočnená v súlade s podmienkami rozhodnutia stavby vydaného Obcou Močenok pod č. 365/2017/SU/2113 dňa 27.11.2017, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 27.12.2017.

 2. Podľa § 75 ods. 1. stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby na dotknutých pozemkoch právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Vytýčenie stavby bude zabezpečené v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí stavby.

 3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

 4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

 5. Stavba bude ukončená najneskôr do dvoch rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

 6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávateľ stavby bude určený vo výberovomkonaní. Dodávateľ stavby musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim. Stavebník je povinný podľa § 62 ods. 1. písm. d) stavebného zákonaoznámiť zhotoviteľa stavby (názov a adresu /sídlo/) stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.

 7. Pripojenie na inžinierske siete:

 8. Navrhovaná stavba bude napojená na verejné rozvody kanalizácie a na vedenie verejného osvetlenia.

 9. V prípade zistenia prítomnosti chránených druhov vtáctva a hniezd musia byť prijaté potrebné opatrenia na zachovanie pohody hniezdenia vtáctva, v spolupráci s príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy ochrany životného prostredia.

 10. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

  Pred uskutočnením zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami. Pri kolízii s týmito vedeniami je stavebník povinný ich pred začatím stavebných prác preložiť na vlastné náklady.

   

  OR HaZZ v Nitre

 11. Súhlasí bez pripomienok.

 12. Stanovisko č. ORHZ-NR1-88/001/2018 zo dňa 31.01.2018.

   

  Krajský pamiatkový úrad v Nitre

 13. V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

 14. Dodržať podmienky záväzného stanoviska KPUNR-2017/16258-2/53624/Gro zo dňa 12.07.2016.

   

  Slovenská správa ciest Bratislava:

 15. S realizáciu stavby súhlasíme.

 16. Cesta I/75 nesmie byť počas prác znečisťovaná, prípadné znečistenie je potrebné bezodkladne odstrániť.

 17. Počas stavby nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky na ceste I/75. Za bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v úseku stavby je zodpovedný investor. Investor stavby je zodpovedný za prípadné škody vzniknuté na cestnom telese cesty I/75 a za prípadné škody vzniknuté stavbou tretím osobám. Investor je povinný na vlastné náklady vykonať nápravu.

 18. Dočasné dopravné značenie bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom.

 19. Stroje a mechanizmy nebudú na cestu I/75 vychádzať mimo existujúcich vjazdov.

 20. Všetky zmeny oproti predloženej dokumentácii, ktoré sa dotýkajú cesty I/75 a priľahlých cestných pozemkov musia byť dopredu odsúhlasené našou organizáciou.

 21. Dodržať podmienky stanoviska č. SSC/6873/2018/2310/3158 zo dňa 05.02.2018.

   

  Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 22. Okresný úrad Nitra, odbor dopravy a pozemných komunikácií, nemá námietky nakoľko rekonštrukcia MK stavebne nezasahuje do cesty I/75.

 23. Stanovisko č. OU-NR-OCDPK-2017/032537-002 zo dňa 18.08.2017.

   

  MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa

 24. Žiadateľ požiada ODI pred realizáciou stavby o stanovisko k určeniu a použitiu prenosného a trvalého dopravného značenia a zároveň predloží príslušnú projektovú dokumentáciu.

 25. Dodržať podmienky vyjadrenia č. ORPZ-SA-OPDP52-6-001/2018 zo dňa 15.02.2018.

   

  Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

 26. Investor počas výstavby zabezpečí rešpektovanie ustanovení zákona o odpadoch a s ním súvisiacich predpisov.

 27. SO 02 – Odvodnenie komunikácie a parkovacích stojísk – je vodná stavba.

 28. Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd podľa §21 vodného zákona.

 29. Stavba nespadá do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z.

 30. Uvedenou stavbou nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. Z uvedeného dôvodu nie je k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.

 31. Súhlasné rozhodnutie na výrub drevín a krovitých porastov rastúcich mimo les pod č. OU-SA-OSZP-2017/006069-5-Sta. zo dňa 18.09.2017, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 04.10.2017.

 32. Dodržať podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2017/004622-2 zo dňa 17.06.2017.

 33. Dodržať podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2017/001506-2 zo dňa 04.01.2018.

 34. Vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2017/006030-2 zo dňa 16.08.2017.

 35. Stanovisko č. OU-SA-OSZP-2017/004575-2 zo dňa 07.06.2017.

   

  Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia

 36. Súhlasí bez pripomienok na základe záväzného stanoviska č. OU-SA-OKR-2017/005117-2 zo dňa 03.07.2017.

   

  SALAMON INTERNET, s.r.o.

 37. V dotknutej lokalite sa nachádza podzemná optická kabeláž.

 38. Pred zahájením terénnych prác nutné vytýčiť trasu podzemného optického dátového vedenia.

 39. V miestach križovania a súbehov vedení vykonávať výkopové práce ručne a pred zakrytím týchto zón prizvať pracovníka našej spoločnosti a odovzdať skutkový stav vedení.

 40. Žiadame vás o prekládku chráničky Æ 63 mm pod nové cestné teleso ulice Horná v mieste existujúcej kamery MP Šaľa, pred ZŠ Horná, ktorá ej umiestnená na stĺpe verejného osvetlenia, a o pokládku chráničky Æ 63 mm pod nové cestné teleso ulice Horná v mieste oproti Domova dôchodcov.

 41. Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 2184037 zo dňa 05.02.2018.

  MeT Šaľa, spol. s.r.o.

 42. V dotknutom území sa nachádzajú rozvody tepla.

 43. Križovanie súbehu s našimi sieťami riešiť v zmysle STN 73 6005 kolmo na naše rozvody a uloženie pod teplovodný kanál.

 44. Dodržanie ochranného pásma rozvodu tepla a teplovodných šácht v zmysle §36 z.č. 657/2004 o tepelnej energetike v neskorších znaniach.

 45. Stavebník pred začatím prác požiada o vytýčenie sietí, aby na týchto sa zabránilo k prejazdom ťažkých mechanizmov. Požadujeme nahlásiť začiatok a ukončenie stavebných prác písomne na adresu spoločnosti.

 46. Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 48/2018/SZ zo dňa 05.02.2018.

   

  Michlovský, spol. s r.o. Piešťany

 47. Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.

 48. Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ

 49. Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA- 0176/2018 zo dňa 18.01.2018.

   

  SPP- distribúcia a. s., Bratislava

 50. V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie v správe SPP – distribúcia, a.s.

 51. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SSP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D.

 52. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

 53. Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0071/2018/Kr zo dňa 06.02.2018.

   

  CableNet s.r.o.

 54. V záujmovom území sa nachádzajú podzemné optické a metalické vedenia káblového distribučného systému SBD Šaľa v celej dĺžke predmetnej stavby.

 55. Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác je potrebné siete vytýčiť. Vytyčovanie treba dohodnúť vopred na tel. č. 0903 725 345.

 56. V ochrannom pásme našich káblov povoľujeme výhradne ručný výkop. Pri odkrytí našich káblov Vás žiadame o ich zabezpečenie proti poškodeniu. Následne je potrebné uviesť tieto káble do pôvodného stavu, teda uložiť ich do pieskového lôžka, zakryť zákrytovou tehlou a výstražnou fóliou oranžovej farby. Rovnako je potrebné, aby ste nás vopred kontaktovali aj pred opätovným zásypom našich káblov.

 57. V miestach, kde sa nad našimi podzemnými vedeniami budú realizovať nové spevnené plochy (parkovacie miesta na rohu ulíc Horná – Vajanského), podľa projektu v dĺžke cca 20 m. je potrebné použiť dodatočnú ochranu týchto vedení, a to korungovou chráničkou červenej farby s priemerom 50 mm a zasypaním pieskom s frakciou do 4 mm.

 58. Osobitnú pozornosť je nutné venovať podzemnému vedeniu medzi Horná 14 a Okružná 10. V tomto mieste príde k zmene nivelety terénu a bude potrebné toto vedenie v dĺžke cca 75 m preložiť.

 59. Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 30.01.2018.

   

   

  UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.

 60. U predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC podľa zákresu evid. č. 46/2018.

 61. Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete.

 62. Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 31.01.2018.

   

  Slovak Telekom, a.s. Bratislava

 63. V danom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom , a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

 64. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona c. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona c. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

 65. V zmysle § 66 ods. 7 zákona c. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

 66. Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6611800033 zo dňa 02.01.2018.

   

  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , OZ Galanta, Šaľa

 67. Projektová dokumentácia nerieši napojenie na verejný vodovod.

 68. Pripojením stavby na verejnú kanalizáciu BT DN 300 a s odvádzaním odpadových vôd súhlasíme.

 69. Vlastníkom kanalizačnej prípojky je stavebník.

 70. S odvádzaním dažďových z úseku I. medzi križovaním ulíc Horná a okružná a SNP ulicou do verejnej kanalizácie súhlasíme.

 71. Dimenzia, materiál a druh kanalizačných prípojok: 6 ks DN 150, materiál PVC, gravitačná.

 72. Na kanalizačných prípojkách žiadame osadiť uličné vpusty.

 73. S odvádzaním dažďových vôd z II. úseku ulíc medzi križovaním ulíc Horná a Vajanského a Okružná do vsaku cez odlučovač ropných látok súhlasíme.

 74. Osvetlenie prechodov pre chodcov (SO-01.5) žiadame – zakladanie betónových základov osvetľovacích stožiarov a ukladanie napájacích káblov realizovať mimo ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Pre uloženie káblov do chráničky nepoužívať na chráničky HDPE rúry s modrými prúžkami.

 75. Sadové úpravy (SO-01.4) realizovať s prihliadnutím na ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

 76. Podmienkou začatia zemných prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na základe písomnej objednávky (Ing. Nagy – 0911/102 160), a vytýčenie ostatných podzemných ižinierskych sietí ich správcami, ktoré stavebník zabezpečí na vlastné náklady.

 77. V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

 78. V pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop.

 79. V zmysle §27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný s prevádzkovateľom vykonávať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných zariadení objektov verejného vodovodu a verejnej kanalizácie novému stavu.

 80. Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 4440/2018 zo dňa 22.01.2018.

   

   

  Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

 81. V danej lokalite sa nachádza podzemné zariadenie v správe Západoslovenská distribučná a.s.

 82. Pred začatím prác žiadame objednať vytýčenie podzemných vedení v správe Západoslovenská distribučná, a.s.

 83. Križovatky a súbehy vedení žiadame riešiť v súlade s STN 73 6005 a STN 33 3300,

 84. Elektrické vedenia ktoré majú byť zakryté spevnenými komunikáciami žiadame uložiť do chráničiek resp. do ochranných žľabov,

 85. Pred zakrytím výkopov žiadame prizvať zodpovedného pracovníka ZSD, a.s. na obhliadku a spísať zápis ktorý žiadame predložiť pri kolaudačnom konaní spolu s plánom skutočného vyhotovenia.

 86. Dodržať podmienky vyjadrenia č. CD 4033/2018 zo dňa 29.01.2018.

   

  MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností, referát investičných činností

 87. Mesto Šaľa súhlasí s realizáciou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie bez pripomienok. Stavba je navrhnutá v súlade s územným plánom Mesta Šaľa.

 88. Záväzné stanovisko k investičnej činnosti pod. č. 01464/2018/OSaKČ/00857 zo dňa 05.02.2018.

   

  MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností

 89. Pred realizáciou trvalého dopravného značenia požiada stavebník o jeho určenie.

 90. Záväzné stanovisko pod č. 1822/2018/OSaKČ/1460 zo dňa 07.02.2017.

   

  Ďalšie podmienky stavebného úradu:

 91. Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku.

 92. Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie, budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa č. 7/2016 v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.

 93. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklad o tom, ako naložil s odpadmi vzniknutými počas výstavby – vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.

 94. Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže pri kolaudácii stavby.

 95. Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.

   

 96. Stavebník ku kolaudácii predloží doklady o overení vhodných stavebných výrobkov. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Tieto doklady sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavbe.

 97. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

 98. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom "Stavba povolená".

 99. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

 100. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží ku kolaudácii stavby.

 101. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

 102. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich brať na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

   

  Účastníci konania:

  Mesto Šaľa; Z Projekt s.r.o., Ing. Peter Žák; STRAW building wet BLOC s.r.o., Šaľa; Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich - dotknuté a susedné pozemky reg. “C“ parc. č. 2677/3, 2667/1, 2666, 2677/1, 2679, 2678/1, 2678/2, 2677/14, 2752/8, 2752/19, 2752/20, 2752/21, 2752/11, 2752/12, 2752/14, 2752/18, 2752/6, 2752/13, 2752/17, 2752/5, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2759, 2758, 2757, 2756, 2755, 2754, 2753

 103. Patrik Polák (Budova obchodu a služieb súp. č. 6216, Pohostinstvo – bar súp. č. 6032)

 104. Marta Pargáčová (Predajňa s bytovou jednotkou súp. č. 2069)

 105. MICROWELL, spol. s.r.o.. (Polyfunkčný objekt na Ul. SNP súp. č. 2018)

 106. Mesto Šaľa (Klub dôchodcov súp. č. 1952, Základná škola J. Murgaša súp. č. 917)

 107. Bytový dom súp. č. 1025

 108. Bytový dom súp. č. 916

 109. Bytový dom súp. č. 956

 110. Bytový dom súp. č. 1059

   

  Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

  V priebehu konania, v zákonnej lehote uplatnili námietky účastníci konania:

 111. Ing. Erik Pál, bytom Jarmočná 635/10, 927 01 Šaľa, vlastník bytu č. 17 bytového domu súp. č. 916/12, na pozemku 2764, ktorého v konaní na základe splnomocnenia zo dňa 23.01.2018 zastupuje splnomocnený zástupca Ivan Vlk, bytom Horná 12, 927 01 Šaľa – námietky boli doručené na tunajší úrad dňa 05.02.2018.

 112. Ing. Filip Király, bytom Šafárika 11, 927 01 Šaľa, vlastník bytu č. 2 bytového domu súp. č. 916, vchod č. 16 – námietky doručené na tunajší úrad dňa 07.02.2018.

  Vo svojich podaniach namietajú nesúlad navrhovaných 33 kolmých parkovacích státí pred bytovým domom súp. č. 916 s verejným záujmom, žiadajú doplniť do projektovej dokumentácie 2 ks permanentných retardérov vzhľadom na jestvujúcu základnú školu a obytnú zónu, ďalej žiadajú výrub jestvujúcej zelene v čase vegetačného pokoja a uvádzajú, že vzhľadom na výskyt zákonom chránenej Myšiarky ušatej v okolí bytového domu súp. č. 916 na ul. Hornej žiadajú preveriť výskyt tohto druhu a iného chráneného vtáctva, prípadne zamedzeniu akejkoľvek stavebnej a súvisiacej činnosti, ktorá by mohla toto vtáctvo ohroziť.

  Tieto námietky po posúdení ich obsahu v bodoch č. 1 a č. 2 – ktoré sa týkali verejného záujmu a umiestneniu retardérov, stavebný úrad zamietol, námietkam č. 3 a č. 4, týkajúcich sa výrubu zelene a výskytu zákonom chránenej Myšiarky ušatej bolo vyhovené. Vyhodnotením uplatnených námietok sa zaoberá stavebný úrad podrobnejšie v odôvodnení tohto rozhodnutia.

  Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

  Upozornenie:

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov/.

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

 

Odôvodnenie:

Dňa 02.01.2018 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Močenok dňa 27.11.2017 pod č. 365/2017/SÚ/2113, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 27.12.2017.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 07.02.2018 o výsledku ktorého bol spísaný záznam. Keďže sa jedná o povolenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie stavebného konania v súlade s ust. § 61 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.

Podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stanoviská oznámili:

 • OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre

 • Krajský a pamiatkový úrad Nitra

 • Slovenská správa ciest Bratislava

 • Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 • MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa

 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

 • Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia

 • SALAMON INTERNET, s.r.o.

 • MeT Šaľa, spol. s.r.o.

 • Michlovský, spol. s r.o. Piešťany

 • SPP- distribúcia a. s., Bratislava

 • CableNet s.r.o.

 • UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.

 • Slovak Telekom, a.s. Bratislava

 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , OZ Galanta, Šaľa

 • Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

 • MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností, referát investičných činností

 • MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností

  Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebník k žiadosti predložil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu, list vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania sa odôvodňuje takto:

V priebehu konania v zákonnej lehote si uplatnili námietky:

 • Ing. Erik Pál, bytom Jarmočná 635/10, 927 01 Šaľa, vlastník bytu č. 17 bytového domu súp. č. 916/12, na pozemku 2764, ktorého v konaní na základe splnomocnenia zo dňa 23.01.2018 zastupuje splnomocnený zástupca Ivan Vlk, bytom Horná 12, 927 01 Šaľa – námietky boli doručené na tunajší úrad dňa 05.02.2018.

 • Ing. Filip Király, bytom Šafárika 11, 927 01 Šaľa, vlastník bytu č. 2 bytového domu súp. č. 916, vchod č. 16 – námietky boli doručené na tunajší úrad dňa 07.02.2018.

  V predložených námietkach a pripomienkach sa uvádza:

   

  Cit.:

 • „Vzhľadom na plánovanú výstavbu 33 kolmých státí pred bytovým domom súp. č. 916 na Ul. Hornej v Šali, ktoré sú súčasťou plánovanej rekonštrukcie, namietam nesúlad týchto státí s verejným záujmom.

  V stavebnom konaní príslušný úrad podľa § 62 ods. 1 písm. b) 50/1976 Zb. skúma „či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov“. Stavebníkovi bolo zápisnicami z domových schôdzí preukázané, že výstavba týchto státí nie je v záujme dotknutej verejnosti a preto úrad žiadam o zamietnutie stavebného povolenia podľa § 62 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.“.  

   

  Pred spracovaním projektovej dokumentácie v júli 2016 Mesto Šaľa uskutočnilo celomestský prieskum počtu parkovacích miest a počtu parkujúcich automobilov. Výsledkom tohto prieskumu bolo zistenie, že parkovanie v dotknutej lokalite je neúnosné, na parkovanie sa využívajú rôzne verejné priestranstvá mimo parkovísk. Vzhľadom na havarijný stav existujúcej miestnej komunikácie Ul. Horná stavebník rozhodol komplexne zrekonštruovať a rozšíriť predmetnú miestnu komunikáciu s vytvorením nových 78 parkovacích stojísk a s rekonštrukciu chodníkov pre peších.

  Projektová dokumentácia rešpektuje súčasnú infraštruktúru, s minimálnym zásahom do zelene a v miere, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie súladu výstavby s platnou legislatívou.

  Projektová dokumentácia bola vypracovaná v zmysle Územného plánu Mesta Šaľa časť 4.1 – Záväzné regulatívy pre koncepciu rozvoja mesta, 4.3.2 – Verejné dopravné vybavenie, bod 25) Pri riešení statickej automobilovej dopravy dodržať nasledujúce zásady – štvrtý ods cit. „ – riešiť normovú potrebu parkovania pre existujúce bytové domy bez garáží a pre existujúce bytové domy, ktoré majú zriadené garáže vo forme radových garáží, vo forme hromadných a časť vo forme verejných parkovísk v dostupnosti k jednotlivým bytovým domom do 400m.

  Na základe uvedeného je zrejmé, že stavebník návrhom rekonštrukcie komunikácie a výstavbou verejných parkovísk postupuje v súlade so záväznou časťou Územného plánu mesta Šaľa a s ostatnou platnou legislatívou.

  V uplatnených námietkach je poukázané na predložené zápisnice zo schôdzí vlastníkov bytov, ktoré predstavujú iba požiadavku časti obyvateľov bytového domu Horná súp. č. 916, pričom do záujmového územia jednoznačne spadajú aj ďalšie bytové domy – súp. č. 1025 na Ul. Okružnej, priľahlé bytové domy na Ul. Vajanského a Ul. SNP a tiež prevádzky nachádzajúce sa na Ul. Hornej (Polyfunkčná budova, klub dôchodcov, predajňa potravín a i.) a ZŠ J. Murgaša.

  V stavebnom konaní stavebný úrad podľa § 62 ods. 1 písm. a) a b) stavebného zákona preskúma najmä, či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi.

  Pojem verejného záujmu nie je v stavebnom zákone presne definovaný, avšak vychádzajúc z judikatúry Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR sa verejným záujmom rozumejú záujmy chránené osobitnými zákonmi, všeobecne záväznými vyhláškami, nariadeniami, záväznými časťami STN a pod. Verejný záujem predstavuje istý protiklad k záujmu súkromnému. Ide o určitý všeobecne prospešný stav, cieľ, ktorý treba chrániť a rešpektovať.

  Posúdenie vykonáva stavebný úrad v správnom konaní na základe dokumentácie resp. jednotlivých záväzných stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov (§ 140a stavebného zákona) a rozhodne na základe záväzných stanovísk, v ktorých uplatňujú požiadavky podľa osobitných predpisov (§ 126 ods. 1 stav. zákona).

  Podľa § 140a ods. 1 SZ, dotknutým orgánom podľa tohto zákona je: a) orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1, ak konanie podľa osobitného predpisu upravujúceho jeho pôsobnosť je súčasťou konania podľa tohto zákona, má na ňu nadväzovať alebo s ním súvisí, b) obec, ak nie je stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku alebo stavby na jej území, okrem stavby diaľnice a cesty pre motorové vozidlá, c) vlastník sietí a zariadení technického vybavenia, územia a iná právnická osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis.

  Práva dotknutých orgánov vymedzuje stavebný zákon v ustanovení § 140a ods. 3 SZ, dotknutý orgán z hľadiska oblasti svojej pôsobnosti podáva záväzné stanoviská, z ktorých stavebný úrad pri rozhodovaní vychádza.

  Z uvedeného vyplýva, že dotknuté orgány sú spolupracujúce orgány verejnej správy špecializujúce sa na oblasť, ktorá je už mimo rámca pôsobnosti stavebného úradu a iba z ich odôvodnení je zrejmé, či a ako bol preskúmaný dotknutý verejný záujem (§ 126 ods. 1 SZ).

  Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci (§ 140b ods. 1 SZ).

  K navrhovanej stavbe v stavebnom konaní boli predložené záväzné stanoviská resp. vyjadrenia dotknutých orgánov, ako aj podporné stanovisko MsÚ Šaľa, oddelenia stratégie a komunálnych činností z hľadiska súladu návrhu s územným plánom Mesta Šaľa. Z hľadiska verejného záujmu na úseku dopravy bolo vydané stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru v Šali, Okresného dopravného inšpektorátu v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov pod č. ORPZ-SA-OPDP52-6-001/2018 zo dňa 15.02.2018. Ďalej bolo vydané záväzné stanovisko MsÚ Šaľa, referátu dopravy a technických činností, ako príslušného orgánu miestnej štátnej správy pod č. 1822/2018/SU/OSaKČ/1460 zo dňa 07.02.2018, podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. (Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská. Podľa § 8 ods. 3 Vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, súčasťami miestnych komunikácií sú aj priľahlé chodníky, verejné parkoviská a obratiská, zariadenia na zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky.)

  Na základe predložených záväzných stanovísk dotknutých orgánov stavebný úrad v stavebnom konaní posúdil, že uskutočnenie navrhovanej stavby nie je v rozpore s verejným záujmom, ale práve podporuje verejný záujem na úseku ochrany ciest a miestnych komunikácií ako aj záujem bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ochrany zdravia a životu ľudí.

  V stavebnom konaní bol  taktiež dostatočne preukázaný súlad navrhovanej stavby s platným územným plánom Mesta Šaľa.

  Na základe uvedených skutočností stavebný úrad túto námietku zamietol.

   

  2) „Pripomienka – v súčasnej dokumentácii nie sú zahrnuté žiadne permanentné retardéry, pričom na danej ulici je základná škola a obytná zóna. Žiadam doplniť minimálne dva s dostatočnou účinnosťou. V územnom konaní sa o tejto pripomienke nerozhodovalo.“

   

  Na predmetnú líniovú stavbu – na rekonštrukciu a rozšírenie jestvujúcej miestnej komunikácie bola vypracovaná projektová dokumentácia odborne spôsobilou osobou – Ing. Petrom Žákom, Z-PROJECT s.r.o., Projektovanie dopravných stavieb, Prosiek č. 154, 032 23 Liptovská Sielnica, evidenčné č.: 5962*I2 – konštrukcia inžinierskych stavieb.

  Podľa § 46 stavebného zákona projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť.

  Podľa § 45 ods. 2 písm. c) stavebného zákona projektovou činnosťou sa rozumie vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia. Podľa § 45 ods. 1 písm. a) stavebného zákona je projektová činnosť vybranou činnosťou, ktorej výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe. Pre posúdenie potreby umiestnenia ochranných konštrukcií spomaľovačov dopravy (retardérov) na rekonštruovanej miestnej komunikácii je pre správny orgán podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona záväzný obsah záväzného stanoviska dotknutého orgánu a bez zosúladenia s inými záväznými stanoviskami správny orgán nemôže rozhodnúť vo veci. Dotknutým orgánom v prebiehajúcom stavebnom konaní je Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, ktorý vydal súhlasné záväzné stanovisko v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov pod č. ORPZ-SA-OPDP 52-6-001/2018 zo dňa 15.02.2018, v ktorom je uvedená podmienka, že stavebník pred realizáciou požiada ODI o stanovisko k určeniu a použitiu prenosného a trvalého dopravného značenia a zároveň má predložiť príslušnú projektovú dokumentáciu. Ďalej bolo vydané záväzné stanovisko MsÚ Šaľa, referátu dopravy a technických činností podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov pod č. 1822/2018/SU/OSaKČ/1460 zo dňa 07.02.2018. Dotknuté orgány vo svojich záväzných stanoviskách nepodmieňovali umiestnenie spomaľovačov dopravy. Stavebný úrad sa musí riadiť v súlade s §140b ods. 1 stavebného zákona obsahom záväzných stanovísk dotknutých orgánov, pričom obsah záväzných stanovísk je pre správny orgán záväzný, preto táto pripomienka bola zamietnutá.

   

 • „Pripomienka – sadové úpravy podľa projektu, výrub existujúcej zelene. V prípade vydania stavebného povolenia žiadam výrub povoliť v súlade s § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Zb. iba v čase vegetačného pokoja v súlade s vyhláškou Min. životného prostredia § 17 ods. 10 písm. c) zákona č. 24/2003 Zb.

   

  Súčasťou navrhovaných stavebných prác v rámci rekonštrukcie a rozšírenia miestnej komunikácie bude aj výrub drevín a krovitých porastov. V územnom konaní bolo vydané Okresným úradom Šaľa, odborom starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pod č. OU-SA-OSZP-2017/004709-2 zo dňa 12.06.2017  s podmienkou, že výrub drevín a krovitých porastov bude uskutočnený podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Na výrub drevín s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a na súvislé krovité porasty s výmerou nad 10  m2 je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie. Následne pod č. OU-SA-OSZP-2017/006069-5-Sta. zo dňa 18.09.2017 bolo vydané rozhodnutie - súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny na výrub drevín a krovitých porastov rastúcich mimo les, ktoré sa stalo právoplatným dňa 04.10.2017. Vo výroku tohto rozhodnutia je uvedená podmienka, podľa ktorej výrub drevín môže uskutočniť žiadateľ – stavebník v čase vegetačného pokoja a v súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny stavebník je povinný uskutočniť náhradnú výsadbu.

  Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, že v tomto rozhodnutí bolo uskutočnenie výrubu podmienené v čase vegetačného pokoja, tejto pripomienke bolo vyhovené podmienkami rozhodnutia Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-SA-OSZP-2017/006069-5-Sta zo dňa 18.09.2017.     

   

 • Pripomienka – Vzhľadom na hojný výskyt zákonom chránenej Myšiarky ušatej v okolí panelového domu súp. č. 916 na Ul. Hornej žiadam o dôkladné preverenie výskytu tohto druhu a iného chráneného vtáctva v danej lokalite orgánom štátnej ochrany prírody, prípadne inou fundovanou organizáciou, a zamedzeniu akejkoľvek stavebnej a súvisiacej činnosti, ktorá by toto vtáctvo mohla ohroziť či vyrušiť najmä počas hniezdenia.

   

  Za účelom preverenia výskytu chránených druhov vtáctva (osobitne myšiarky ušatej) v stavbou dotknutej lokalite na podnet Mestského úradu v Šali pre overenie opodstatnenosti námietky sa uskutočnila miestna obhliadka dňa 06.02.2018, o ktorej bol spísaný záznam. Miestna ohliadka sa uskutočnila za prítomnosti zástupcov MsÚ Šaľa, referátu investičných činností a Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Uskutočnila sa vizuálna obhliadka stromov, kríkovej zelene a plôch pod stromami a v ich okolí (pre zistenie výskytu trusu). Prítomní skonštatovali, že v čase miestnej obhliadky nebola zistená prítomnosť chráneného vtáctva, bolo identifikované prázdne hniezdo na čerešni vtáčej, ktorá je určená na výrub.

  Na obhliadke sa rozhodlo, že pred realizáciou výrubu zelene bude uskutočnená opakovaná obhliadka lokality a v prípade zistenia prítomnosti chránených druhov vtáctva a hniezd budú prijaté potrebné opatrenia v spolupráci s príslušnými dotknutými orgánmi.

  Stavebný úrad z vyššie uvedených dôvodov tejto pripomienke v plnom rozsahu vyhovel, nakoľko bola uskutočnená miestna obhliadka a námietke bolo vyhovené tiež podmienkami tohto rozhodnutia (v podmienke č. 8).

   

  Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Podľa § 4 ods. a písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je stavebník oslobodený od správneho poplatku.

 

Prílohy:

 • overená projektová dokumentácia,

 • štítok „Stavba povolená“

   

   

  Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia.

   

   

   

   

  Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

  Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa   .............................

   

  Doručí sa:

  účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 2. Z Projekt s.r.o., Ing. Peter Žák, Prosiek č. 154, 032 23 Liptovská Sielnica

 1. STRAW building wetBLOC s.r.o., P. Pázmáňa č. 50/17, 927 01 Šaľa
 2. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich

dotknuté a susedné pozemky reg. “C“ parc. č. 2677/3, 2667/1, 2666, 2677/1, 2679, 2678/1, 2678/2, 2677/14, 2752/8, 2752/19, 2752/20, 2752/21, 2752/11, 2752/12, 2752/14, 2752/18, 2752/6, 2752/13, 2752/17, 2752/5, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2759, 2758, 2757, 2756, 2755, 2754, 2753

 • Patrik Polák (Budova obchodu a služieb súp. č. 6216, Pohostinstvo – bar súp. č. 6032)

 • Marta Pargáčová (Predajňa s bytovou jednotkou súp. č. 2069)

 • MICROWELL, spol. s.r.o.. (Polyfunkčný objekt na Ul. SNP súp. č. 2018)

 • Mesto Šaľa (Klub dôchodcov súp. č. 1952, Základná škola J. Murgaša súp. č. 917)

 • Bytový dom súp. č. 1025

 • Bytový dom súp. č. 916

 • Bytový dom súp. č. 956

 • Bytový dom súp. č. 1059

   

  Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

  Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

  dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11  Nitra
 2. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 3. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 
 4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01Šaľa

 1. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 2. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01  Šaľa
 3. CableNet, s.r.o., Ul. Slnečná 535/19, 924 01 Galanta

 1. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62Bratislava

 1. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
 2. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
 3. MsÚ v Šali, referát životného prostredia

 4. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 1. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 2. MsÚ v Šali, referát investičných činností

 

na vedomie

 1. Mesto Šaľa, primátor mesta Mgr. Jozef Belický, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 2. k spisu

   

             

   

   

   

   

   

                                                                                                    Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                                   vedúca stavebného úradu

                                                                                       na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016