Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.10.2020 - 11:43  //  aktualizácia: 09.10.2020 - 11:45  //  zobrazené: 1381

V odpovedi na predchádzajúcu interpeláciu ohľadom čistoty vody sa uvádza, že priemerný vek vodovodov v meste Šaľa

predkladateľ: Ing. Tomáš Mészáros

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 24. septembra 2020

 

 

V rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 09. 2020,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „V odpovedi na predchádzajúcu interpeláciu ohľadom čistoty vody sa uvádza, že priemerný vek vodovodov v meste Šaľa (v dĺžke cca 43 km) je 50 rokov a sú na/po hranici životnosti. Vzhľadom k tejto informácii sa chcem opýtať:
 1. aké sú odhadované náklady na výmenu vodovodov na/po hranici životnosti v meste Šaľa?
 2. v akom časovom horizonte sa momentálne očakáva začiatok kompletnej obnovy/výmeny vodovodných potrubí v meste Šaľa?
 3. môže sa mesto Šaľa (ako jeden z akcionárov Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti) uchádzať o externé zdroje financovania (rozpočet príslušných ministerstiev, fondy EÚ, atď.) na výmenu vodovodných potrubí?
 1. Iniciovalo mesto Šaľa v minulosti diskusiu o nevyhnutnosti komplexnej rekonštrukcie a zvýšenia traťovej rýchlosti na železničnej trati 130 (Bratislava – Šaľa – Nové Zámky – Štúrovo) s vedením Ministerstva dopravy a Železníc SR? Ak áno, s akým výsledkom? V akom časovom horizonte sa momentálne očakáva začiatok komplexnej rekonštrukcie tejto trate?

Ak nie, môže mesto v blízkej dobe iniciovať takéto stretnutie, aj v spolupráci s okolitými mestami a obcami, či Nitrianskym, Trnavským a Bratislavským VÚC?

 1. Má mesto zákonné možnosti finančne podporiť prevádzku lekárenskej pohotovostnej služby v meste z mestského rozpočtu tak, aby bola aspoň jedna lekáreň otvorená do 22:00? Vie mesto aspoň rádovo odhadnúť mesačné náklady na takúto podporu? Vzhľadom na zmenenú legislatívu a rozhodnutie VÚC je pohotovostná lekáreň v Šali otvorená len do 20:00, počas štátnych sviatkov dokonca len do 16:00. Naopak, ambulantná pohotovostná služba je v meste až do 22:00. Dostupnosť liekov vo večerných hodinách je tak výrazne obmedzená.

   
 2. Mohlo by mesto prediskutovať s prevádzkovateľom MHD (a prímestských spojoch) možnosť zavedenia moderných spôsobov platby v autobusoch najmä bezkontaktnými platobnými kartami, či mobilnými telefónmi, ktoré by nahradili/doplnili platbu čipovou kartou a hotovosťou?“ 

  ​V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. a)  V Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa momentálne aj na podnet člena dozornej

rady primátora mesta, Mgr. Jozefa Belického, spracováva materiál, ktorý smeruje k tomu, aby sa identifikovali náklady na postupnú rekonštrukciu existujúcich vodovodov. Pravdepodobne sa začne najprv závodom Šaľa, pretože mesto Šaľa je najviac postihnuté zakalenou vodou. Sú rôzne možnosti, výmena potrubí je len jedna časť toho, čím sa to rieši. Hľadá sa aj možnosť úpravy vody, ktorá by bola upravená už predtým, ako priteká do Šale. Zásadným riešením by mohlo byť aj prepojenie prítoku pitnej vody namiesto Jelky na Gabčíkovo, alebo zmenou chlórovania. Toto sa momentálne vyhodnocuje aj na základe testov s kalometrami, ktoré tu boli umiestnené. Momentálne sa robili preplachy a hľadá sa riešenie, ktoré pozostáva z niekoľkých etáp. Jedna etapa je zmena vody na prítoku, potom sú to výmeny potrubí, tých, ktoré sú opotrebované. V meste sú ešte zakopané liatinové potrubia, ktoré sa postupne budú rekonštruovať, momentálne sa na túto rekonštrukciu vyčíslujú náklady.

 1. Nie je určený časový horizont na kompletnú výmenu potrubí.
  Mesto sa nemôže uchádzať o zdroje financovania pre tú časť vodovodov, ktoré odovzdalo Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ale časť vodovodov je ešte v majetku mesta. Vodovody, ktoré sú v majetku mesta sa opravujú podľa potreby.
  Keď mesto získava zdroje na rekonštrukciu majetku mesta, tak vždy boli do tejto rekonštrukcie zahrnuté aj opravy vodovodov, ktoré patria mestu.

 

 1. O nevyhnutnosti komplexnej rekonštrukcie a zvýšenia traťovej rýchlosti na železničnej trati Bratislava – Šaľa – Nové Zámky – Štúrovo diskutovalo už vedenie mesta s predchádzajúcim ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpádom Érsekom. Pred nedávnom vedenie mesta riešilo túto problematiku aj so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jaroslavom Kmeťom. Momentálne je vydané búracie povolenie na železničný most. Pri výstavbe nového mostu sa uvažuje o rýchlosti nie 130 ale 160 km/h. Šaľa leží na trase Hainburg – Budapešť. Pri rýchlosti 160 km/h ale nemôžu byť koľaje vedené v takých oblúkoch, ako sú vedené pri súčasnom železničnom moste, čiže musí sa vybudovať nový most. Toto ale riadia Železnice SR. Štát má záujem túto trasu riešiť, pretože v tomto období majú byť uvoľnené podstatne väčšie zdroje na železničnú dopravu. Taktiež sa rieši aj pripojenie Nitry do Šale, respektíve do Trnovca nad Váhom, a to novou železničnou traťou. Tento projekt je vo veľmi intenzívnej fáze spracovania. V prípade, že sa v Šali podarí zrealizovať projekt predstaničného priestoru, tak má mesto záujem o to, aby v Šali stáli aj medzinárodné rýchliky.

 

 1. Mesto v zmysle platných právnych predpisov (zákona o rozpočtových pravidlách obce) nemôže finančne podporiť prevádzku lekárenskej pohotovostnej služby v Šali. Zároveň je potrebné zistiť, či je nejaká lekáreň, ktorá by prijala finančnú kompenzáciu za to, že bude otvorená dlhšie, alebo či principiálne odmietajú byť otvorení dlhšie ako do 20.00 hod. Primátor mesta Šaľa preto k tejto problematike zvolá stretnutie s majiteľmi lekární.

 

 1. Uvedená požiadavka bude navrhnutá dopravcovi a o výsledku rokovania Vás budeme informovať.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Bc. Dajana Hanesová, referent pre komunikáciu a marketing

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností