Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 13.12.2018 - 15:07  //  aktualizácia: 08.02.2019 - 10:11  //  zobrazené: 846

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva 04/12/2018

číslo: 0/2018  |  dátum konania: 04.12.2018  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam
Hlasovanie č. 1
Skúšobné hlasovanie
Za hlasovalo: 8
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Krištof, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Peter Andráši, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay,
Zdržalo sa: 8
Ing. Róbert Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Róbert Tölgyesi, 
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
 
Hlasovanie č. 2
Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta) 
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Slavomír Kališ,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
 
Hlasovanie č. 3
doplniť do programu rokovania:
- bod č. 20 - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava – žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k navrhovanej investícii – stavba „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Hlasovanie č. 4
Overovatelia zápisnice
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
 
Hlasovanie č. 5
Voľba mandátovej komisie
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
 
Hlasovanie č. 6
Voľba návrhovej komisie
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Bc. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Jaroš,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
 
Hlasovanie č. 7
Voľba volebnej komisie
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
 
 
Výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva, overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie - bod číslo 11
Uznesenie č. 9/2018 - I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
1. výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva, 
2. predloženú správu mandátovej komisie,
B. konštatuje, že
1. novozvolený primátor mesta Mgr. Jozef Belický zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta,
2. novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva:
Ing. Peter Andráši
Ing. Róbert Andráši
Ing. Tibor Baran
Ing. Štefan Bartošovič
Mgr. Mária Farkašová
RSDr. Peter Gomboš
MUDr. Jozef Grell
Peter Hlavatý
Ing. Peter Jaroš
Bc. Dominika Jarošová
Ing. Slavomír Kališ
Ing. Ivan Kováč
Ing. Marián Krištof
Ing. Gabriela Lacková
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
Ing. Tomáš Mészáros
Marek Molnár
Miloš Rehák
Peter Szalay
Róbert Tölgyesi
JUDr. Anna Torišková 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.
 
 
Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov - bod číslo 12
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:
- navrhol, aby sa o zriadení komisií hlasovalo jednotlivo a zároveň o návrhu na predsedov komisií sa hlasovalo verejne a tiež jednotlivo, 
 
Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý. 
 
Hlasovanie č. 10
Hlasovanie o zriadení komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
MsZ   s c h v á l i l o   zriadenie komisie. 
 
Hlasovanie č. 11
Hlasovanie o zriadení komisie kultúry a cestovného ruchu
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
MsZ   s c h v á l i l o   zriadenie komisie. 
 
Hlasovanie č. 12
Hlasovanie o zriadení komisie mládeže a športu
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Peter Szalay,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
MsZ   s c h v á l i l o   zriadenie komisie. 
 
Hlasovanie č. 13
Hlasovanie o zriadení komisie ekonomickej
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
MsZ   s c h v á l i l o   zriadenie komisie. 
 
Hlasovanie č. 14
Hlasovanie o zriadení komisie územného plánovania, výstavby a dopravy 
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 1
Ing. Tomáš Mészáros,
Zdržalo sa: 1
JUDr. Anna Torišková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
MsZ   s c h v á l i l o   zriadenie komisie. 
 
 
Hlasovanie č. 15
Hlasovanie o zriadení komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
MsZ   s c h v á l i l o   zriadenie komisie. 
 
Hlasovanie č. 16
Hlasovanie o zriadení komisie školstva
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Krištof,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
MsZ   s c h v á l i l o   zriadenie komisie. 
 
Hlasovanie č. 17
Hlasovanie o voľbe predsedu komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky (MUDr. Jozef Grell)
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
MsZ   zvolilo   predsedu komisie. 
 
 
 
 
 
Hlasovanie č. 18
Hlasovanie o voľbe predsedu komisie  kultúry a cestovného ruchu (Mgr. Július Morávek)
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Mária Farkašová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
MsZ   zvolilo   predsedu komisie. 
 
Hlasovanie č. 19
Hlasovanie o voľbe predsedu komisie mládeže a športu (Peter Szalay)
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
MsZ   zvolilo   predsedu komisie. 
 
Hlasovanie č. 20
Hlasovanie o voľbe predsedu komisie ekonomickej (Ing. Tibor Baran)
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Tibor Baran,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
MsZ   zvolilo   predsedu komisie. 
 
Hlasovanie č. 21
Hlasovanie o voľbe predsedu komisie územného plánovania, výstavby a dopravy 
(Ing. Róbert Andráši)
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Tomáš Mészáros,
Zdržalo sa: 2
MUDr. Jozef Grell, Marek Molnár,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
MsZ   zvolilo   predsedu komisie. 
 
Hlasovanie č. 22
Hlasovanie o voľbe predsedu komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti (RSDr. Peter Gomboš)
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
MsZ   zvolilo   predsedu komisie. 
 
Hlasovanie č. 23
Hlasovanie o voľbe predsedu komisie školstva (Ing. Marián Krištof)
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Krištof,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
MsZ   zvolilo   predsedu komisie. 
 
 
Uznesenie č. 9/2018 - II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.  prerokovalo
návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľbu ich predsedov,
B. zriaďuje
1. komisiu pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
2.   komisiu kultúry a cestovného ruchu
3.   komisiu mládeže a športu
4.   komisiu ekonomickú
      5.   komisiu územného plánovania, výstavby a dopravy
6.   komisiu životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
7.   komisiu školstva
C. určuje
náplň práce jednotlivých komisií (podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou  uznesenia),
D. volí
1. predsedu komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky: MUDr. Jozef Grell
2. predsedu komisie kultúry a cestovného ruchu: Mgr. Július Morávek
3. predsedu komisie mládeže a športu: Peter Szalay
4. predsedu komisie ekonomickej: Ing. Tibor Baran
5. predsedu komisie územného plánovania, výstavby a dopravy: Ing. Róbert Andráši
6. predsedu komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti: RSDr. Peter Gomboš
7. predsedu komisie školstva: Ing. Marián Krištof
E. žiada
pripraviť voľbu členov komisií
      T: prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2019
 
Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.
 
 
Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov - bod číslo 13
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:
- navrhol, aby sa o zriadení komisie, voľbe jej členov a zároveň aj o jej predsedovi hlasovalo en bloc a verejne, 
 
Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 9/2018 - III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
návrh na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbu jej členov,
B. zriaďuje
komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
C. volí
členov a predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
členovia – poslanci: Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Peter Jaroš
predseda: Ing. Peter Jaroš
 
Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Jaroš,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.
 
 
Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva - bod číslo 14
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:
- navrhol, aby sa hlasovalo verejne, 
 
Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 20
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Počet neprítomných: 0
Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 9/2018 - IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva,
B. poveruje
poslanca Ing. Tibora Barana zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva  
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Tibor Baran,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.
 
 
Poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia) - bod číslo 15
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:
- navrhol, aby sa hlasovalo en bloc a verejne, 
 
Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši,
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 9/2018 - V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia),
B. poveruje 
vykonávaním aktu  sobášenia pre volebné obdobie 2018 – 2022 poslancov Mestského zastupiteľstva v Šali: 
1. Ing. Tibora Barana,
2. Petra Hlavatého,
3. PaedDr. Danicu Lehockú PhD.,
4. Bc. Dominiku Jarošovú.
 
Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Tibor Baran, Bc. Dominika Jarošová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.
 
 
Určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti - bod číslo 16
 
Uznesenie č. 9/2018 - VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti,
B. schvaľuje
sobášne dni, sobášne hodiny a sobášnu miestnosť nasledovne:
- sobášne dni: každý piatok a každá sobota (okrem termínu Šalianskych slávností          a okrem štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja vymedzených v § 1 a § 2 zákona č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch)
- sobášne hodiny: piatok od 14.00 h do 17.00 h
         sobota od 13.00 h do 18.00 h
- sobášna miestnosť: Obradná miestnosť Mestského úradu v Šali.
 
 
 
 
Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.
 
 
Určenie platu primátora mesta Šaľa - bod číslo 17
 
Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana v znení:
- navrhol zvýšenie platu primátora o 50%. 
 
Uznesenie č. 9/2018 - VII. (so zapracovaným poslaneckým návrhom Ing. Barana):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
určuje   
plat primátora mesta Šaľa Mgr. Jozefa Belického s účinnosťou od 04. 12. 2018 v zmysle 
§ 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o  právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v  znení neskorších predpisov vo výške 3063,- Eur a zvýšený od 
04. 12. 2018 podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 50% t. j. v celkovej výške 4 594,50 Eur.
 
Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši,
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.
 
 
 
 
 
 
Návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. - bod číslo 18
Uznesenie č. 9/2018 - VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. ,
B. volí 
členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o.: 
1. Ing. Štefan Bartošovič – poslanec mestského zastupiteľstva 
2. Ing. Tibor Baran – poslanec mestského zastupiteľstva 
3. JUDr. Anna Torišková – poslanec mestského zastupiteľstva 
4. Róbert Tölgyesi – poslanec mestského zastupiteľstva 
5. Erika Mareková – zástupca spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. 
C. schvaľuje
Ing. Štefana Bartošoviča za predsedu dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o.
 
Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, 
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 3
Ing. Tibor Baran, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.
 
 
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava – žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k navrhovanej investícii – stavba „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ - bod číslo 20
Uznesenie č. 9/2018 - IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k navrhovanej investícii – stavba „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“, 
B. súhlasí
v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s navrhovanou investíciou – stavba „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ a súvisiacim záberom pôdy v rozsahu 14,2856 ha pre trvalý záber, z toho poľnohospodárska pôda o výmere 13,0755 ha a les o výmere 0,0384 ha, a pre dočasný záber v celkovej výmere 7,0149 ha, z toho 6,1258 ha poľnohospodárska pôda 
a 0,0182 ha les. 
 
Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
MUDr. Jozef Grell,
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.