Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.01.2024 - 09:18  //  aktualizácia: 08.01.2024 - 09:18  //  zobrazené: 615

UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue - informovanie verejnosti

Informovanie verejnosti

Mesto Šaľa v súlade s § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

informuje verejnosť o doručení  rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, inšpektorátu ŽP Bratislava, stáleho pracoviska Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 9444- 44702/2023/Lie/370210505/Z44-SP  ktorým mení a dopĺňa integrované povolenie  v prevádzke

„UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“

prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa.

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

Aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Rozhodnutie je verejnosti prístupné na webovej stránke mesta Šaľa (www.sala.sk) a v listinnej podobe na referáte ŽP OIaKČ Mestského úradu v Šali. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je potrebné dohodnúť stretnutie telefonicky na čísle uvedenom vyššie.


Mgr. Jozef Belický

primátor