Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.04.2020 - 08:46  //  aktualizácia: 27.04.2020 - 08:51  //  zobrazené: 293

Tepelné prepojenie CK31 - CK34, Šaľa - upovedomenie o odvolaní

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

Vec

MeT Šaľa, spol. s r. o., so sídlom Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - upovedomenie o odvolaní

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), vydalo pod č. 6220/2020/SU/1231 zo dňa 03.04.2020 rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby  

„Tepelné prepojenie CK 31 – CK 34, Šaľa

(ďalej len "stavba") v Šali a v mestskej časti Veča, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa:

 • register "C"

parc. č. 2663/1 - druh pozemku ostatná plocha,

parc. č. 2635 - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

parc. č. 2811/1 - druh pozemku ostatná plocha,

parc. č. 3080/13 - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

pozemky vo vlastníctve a so súhlasom mesta Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa;

 • register "E"

parc. č. 144/202, 1421/261, 1433/2 a 1431/3, druh pozemkov ostatná plocha, v správe a so súhlasom Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p., Radničné námestie č. 8, 969 01 Banská Štiavnica;

parc. č. 1431/802, 1431/402 (lesný pozemok) vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa;

parc. č. 1430/802 (zastavaná plocha a nádvorie), 1445/301 a 1445/801 (trvalý trávny porast), 1445/502 (lesný pozemok), pozemky vo vlastníctve a so súhlasom Roľníckeho družstva Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa;

parc. č. 1428/601 a 1428/501 (lesné pozemky) vo vlastníctve a so súhlasom Pozemkového spoločenstva Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa;

parc. č. 1446 a 1429 (trvalý trávny porast) vlastník Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa;

parc. č. 1449 (vodná plocha) vlastník Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničné námestie č. 8, 969 01 Banská Štiavnica;

parc. č. 317 a 318/1 (ostatná plocha), vlastník Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa;

parc. č. 321/501 (ostatná plocha), správca Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničné námestie č.8, 969 01 Banská Štiavnica;

parc. č. 322/301 (ostatná plocha), vlastník Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa;

parc. č. 374 (vodná plocha), správca Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničné námestie č.8, 969 01 Banská Štiavnica;

parc. č. 338/2 (ostatná plocha), správca Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava;

parc. č. 338/301, 338/401 a 338/801 (ostatné plochy), vlastník Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa;

parc. č. 371/201 (ostatná plocha), vlastník Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničné námestie č. 8, 969 01 Banská Štiavnica;

pre navrhovateľa:

MeT Šaľa, spol. s r. o., so sídlom Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161

(ďalej len "navrhovateľ").

 

Proti uvedenému rozhodnutiu dňa 20.04.2020, v zákonnej lehote prostredníctvom elektronickej podateľne bolo doručené stavebnému úradu „Odvolanie voči územnému rozhodnutiu mesta Šaľa na stavbu „Tepelné prepojenie CK 31 – CK 34, Šaľa“ zo dňa 19.04.2020, ktoré podalo Združenie domových samospráv, so sídlom Rovniankova 14, 851 02 Bratislava. Kópia tohto odvolania je prílohou upovedomenia.

 

Mesto Šaľa, podľa § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, účastníkov konania informuje o podanom odvolaní a súčasne ich

 

vyzýva

 

aby sa v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia k nemu vyjadrili. K neskôr podaným vyjadreniam sa nebude prihliadať.

 

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa, podľa § 57 ods. 2 správneho poriadku bude odvolanie postúpené Okresnému úradu Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky, ako príslušnému odvolaciemu orgánu. 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a spolu s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa pokladá posledný, 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Vyvesenie upovedomenia o odvolaní oznámi tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

 

 

 

Príloha:

 • kópia odvolania

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa
 2. Vlastníkom dotknutých pozemkov register "C" parc. č.:

2663/1- ostatná plocha, vlastník: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa;

2635- zastavaná plocha a nádvorie, vlastník: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa;

2811/1- ostatná plocha, vlastník: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa;

3080/13- zastavaná plocha a nádvorie, vlastník: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa;

 

Vlastníkom dotknutých pozemkov register "E" parc. č.:

144/202- ostatná plocha,

správca: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č.8, 96901 Banská Štiavnica;

1421/261- ostatná plocha,

správca: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č.8, 96901 Banská Štiavnica;

1433/2- ostatná plocha,

správca: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č.8, 96901 Banská Štiavnica;

1431/3- ostatná plocha,

správca: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č.8, 96901 Banská Štiavnica;

1431/802- lesný pozemok, vlastník: Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

     1431/402- lesný pozemok, vlastník: Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa,  

     Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

 

1430/802- zastavaná plocha a nádvorie, vlastník: Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

1445/301- trvalý trávny porast, vlastník: Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

1445/801- trvalý trávny porast, vlastník: Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

1445/502 - lesný pozemok, vlastník: Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

1428/601- lesný pozemok, vlastník: Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

1428/501- lesný pozemok, vlastník: Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

1446- trvalý trávny porast, vlastník: Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

1429- trvalý trávny porast, vlastník: Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

1449- vodná plocha,

správca: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č.8, 96901 Banská Štiavnica;

317- ostatná plocha, vlastník: Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

318/1- ostatná plocha, vlastník: Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

321/501- ostatná plocha,

správca: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č.8, 96901 Banská Štiavnica;

322/301- ostatná plocha, vlastník: Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

374- vodná plocha,

správca: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č.8, 96901 Banská Štiavnica;

338/2- ostatná plocha,

správca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 47 Bratislava;

338/301- ostatná plocha, vlastník: Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

338/401- ostatná plocha, vlastník: Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

338/801- ostatná plocha, vlastník: Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

371/201- ostatná plocha,

vlastník: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č.8, 96901 Banská Štiavnica

 

 1. Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich:

pozemky reg. „C“ parc. č. 3080/66, 3080/67, 3080/68, 3080/14, 3080/327, 3080/323, 3080/324, 3080/302, 3080/194, 3080/325, 3080/250, 3080/257, 3198/115, 2902, 5605/2, 5605/3, 1500/1, 3080/13, 3973/5, 2819/7, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801, 2800, 2646, 2664, 2650, 2649, 2648, 2647, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663/2, 2663/4, 2663/4, 2663/3, 2663/11, 2663/12, 2663/10, 2663/9, 2645/63, 2633, 2632/1, 2811/7, 2811/5, 2811/6, 2811/15, 2811/2, 2811/11, 2811/12, 2811/13, 2811/14, 2811/3, 2811/8, 2811/4, 2811/20, 2811/18, 2811/21, 2313/3,  2310/1

 

pozemky reg. „E“ parc. č. 310/1, 294/1, 293, 309/200, 371/101, 641/202, 641/102, 371/101, 1462/100, 1462/200, 371/101, 333/402, 336/411, 336/412, 336/413, 336/414, 336/415, 336/416, 337/402, 338/801, 339/800, 340/600, 341/801, 341/802, 341/803, 341/804, 341/805, 372/801, 343/801, 343/401, 344/802, 345/801, 364/1, 365/2, 366/801, 366/802, 366/803, 366,804, 366/805, 367/2, 368/1, 369/2, 370/1, 1497/2, 1498, 381/1, 382/2, 383/1, 384/2, 385/1, 310/1, 339/800, 339/400, 339/300, 340/300, 373, 337/402, 337/302, 337/1, 1449, 333/512, 333/812, 334/21, 334/22, 336/821, 336/522, 336/823, 336/824, 336/825, 336/826, 336/326, 337/1, 338/2, 373, 375, 1448, 1428/501, 329, 328/502, 328/302, 322/501, 321/301, 321/302, 318/502, 331, 316, 1454/1, 1452/503, 1465/500, 1451/502, 1451/501, 1451/801, 2543, 1450, 1434/501, 1430/301, 1430/302, 1430/501, 1445/501, 1445/502, 1445/801, 1428/701, 1428/801, 1428/802, 2819/7, 1431/302, 1421/62, 144/1, 117/1, 117/2, 137, 116/1, 116/2, 125/2, 126, 128, 141, 139/4, 142, 144/102, 144/202, 1433/1

 

Zoznam vlastníkov susedných pozemkov a stavieb na nich:

 Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 3080/66, 3080/67, 3080/68, 3080/14, 3080/327, 3080/323, 3080/324, 3080/325, 3198/115, 3080/13, 2663/1, 2635, 2811/1, 2646, 2664, 2645/63, 2811/7, 2811/5, 2811/6, 2811/15, parc. reg. „E“ 294/1, 293, 125/2, 126)

 BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, 926 01 Sereď (parc. reg. „C“ č. 3080/302)

 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (parc. reg. „C“ č. 3080/194, 2663/9, 2663/10)

 PASSIA plus, s.r.o., Ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 3080/250, 3080/257)

 Mikula Tibor Ing. a Miroslava r. Urbanová, Pionierska č.300/17, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2902)

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra (parc. reg. „C“ č. 5605/2)

 Duslo, a.s., Administratívna budova 1236, 927 03 (parc. reg. „C“ č. Šaľa. 5605/3, 1500/1)

 IN GROUP, a.s., Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 3973/5)

 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie č.8, 969 01 Banská Štiavnica (parc. reg. „E“ 310/1, 371/101, 641/202, 641/102, 641/101, 1462/100,1462/200, 371/101, 333/402, 336/411, 336/412, 336/413, 336/414, 336/415, 336/416, 337/402, 339/800, 372/801, 343/801, 343/401, 344/802, 345/801, 364/1, 365/2, 367/2, 368/1, 369/2, 370/1, 1497/2, 1498, 381/1, 382/2, 383/1, 384/2, 385/1, 310/1, 339/800, 339/400, 339/300, 337/402, 337/302, 337/1, 1449, 337/1, 374, 375, 1448, 1421/62, 144/202, 1421/261, 1433/2, 1431/3, 371/201, 321/501, 1450, 1451/502, 1465/500, 1452/503, 144/102, 144/102)

 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11 (parc. reg. „C“ č. 2313/3, 2310/1, parc. reg. „E“ č. 309/200, 341/803, 341/805, 366/803, 366/805, 373, 336/826, 336/326, 336/825, 334/22, 333/812, 333/512, 334/21, 336/823, 338/2, 373, 329, 338/2, 331, 2543, 1431/302, 117/1, 117/2, 116/1, 116/2, 128, 141, 139/4)

 Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7, parc. reg. „E“ č. 338/801, 340/600, 1430/302, 1430/301, 1430/802, 1433/1, 1445/502, 1445/801, 1445/301, 1446, 1429, 338/301, 338/401, 338/801, 1445/501, 1454/1, 1430/501, 1445/501, 144/1, 142)

 Lozsi Ludovit, Ing. Ružová 1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „E“ č. 341/801)

 Miskovicova Alžbeta r. Žilinská, Hliník 1884/76 , 927 01 Šaľa (parc. reg. „E“ č. 341/802)

 Žilinský František, Blatnická 2, 628 00 Brno 28 (parc. reg. „E“ č. 341/802)

 Pošiváková Terézia r. Pošiváková, Stálicová 1481/18, 040 12 Košice - nad Jazerom (parc. reg. „E“ č. 341/804, 366/804)

 Pošiváková Serena r. Pošiváková, Stálicová 1481/18, 040 12 Košice - nad Jazerom (parc. reg. „E“ č. 341/804, 366/804)

 Vörös František, Bitúnkova 4773/7, 940 02 Nové Zámky (parc. reg. „E“ č. 341/804, 366/804)

 BODRÔ s.r.o., Lodenica 6535, 927 05 Šaľa, PSČ 92705 (parc. reg. „E“ č. 366/801, 366/802)

 Holásek Ivo, Nivy 1482/32, 927 05 Šaľa- Veča (parc. reg. „E“ č. 336/821, 366/522)

 Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa (parc. reg. „E“ č. 1428/501, 328/502, 1431/802, 1431/402, 1428/601, 1428/802, 317, 318/1, 322/301, 328/302, 322/501, 318/502, 316, 1434/501, 1451/801, 1451/501, 1428/701, 1428/801)

 Lesy SR š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica (parc. reg. „E“ č. 321/301, 321/302, 

 

 Tóth Róbert, Ing., Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Takáčová Marcela, r. Matulová, Hollého 1842/6, 927 05 Šaľa - Veča (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hučková Jarmila, r. Matulová, Jazerná 578/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kleštincová Sylvia, r. Kleštincová, Štúrova 880/32, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Nagy František, Bc., Školská 376, 951 32 Horná Kráľová (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Szatmáriová Gabriela, r. Okenková, 927 05, Dlhá nad Váhom, č. 14 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatá Helena, r. Kopáčiková, P. J. Šafárika 378/17, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Zachardová Mária, r. Pullmannová, Mgr., Mlynská 1154/5B, 919 43 Cífer (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Okénka Ladislav, 927 05, Dlhá nad Váhom, č. 394 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kopáčiková Rozália, r. Miškovičová, Budovateľská 555/1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Čápka Martin, Palárikova 1525/1, 921 00 Piešťany (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Talajka Tibor, Lúčna 1855/3, 927 05 Šaľa – Veča (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Solík Igor, JUDr., Pekná 278/16, 900 42 Dunajská Lužná - Nová Lipnica (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Zachariadou Renáta, r. Lehutová, Morkentaoy 1, 546 22 Thessaloniki, Grécka republika (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Búciová Lýdia, r. Fujková, Ing., Topoľčianska 3212/21, 851 05 Bratislava 5 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Gubicová Zuzana, r. Balušková, Broskyňová 1991/13, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Gálová Alžbeta, r. Sedláková, Jazerná 580/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovičová Apolónia, r. Tóthová, Okružná 1027/7, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kunderlíková Lívia r. Ondrušová, Ul. Záhradnícka 233/19, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Majer Miroslav, Kalinčiakova 474/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hanák Štefan, Budovateľská 1186/4, 927 82 Selice (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Alföldiová Mária, r. Hudíková, MUDr., Sládkovičova 1253/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovič Július, Ing., Vinohradnícka 164/31, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovič Jaroslav, Záhradnícka 238/29, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Govender Lea, r. Vajdová, Ing., Kraskova 1627/6, 831 02 Bratislava (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovičová Zuzana, r. Belovičová, Vinohradnícka 154/11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Haťapka Miloš, JUDr., Rozvodná 3198/13, 931 01 Bratislava 37 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Jozefíková Alžbeta, r. Gúziková, Mgr., P. Pázmaňa 913/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Durišová Iveta, r. Miškovičová, JUDr., 29. augusta 1524/24, 974 01 Banská Bystrica (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Krč Vladimír, Juraja Slottu 6470/26, 917 01 Trnava (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Dorová Marta, r. Szabová, 925 81, Diakovce, č. 247 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Tibor, Jánošíkova 1363/23, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Furíková Zuzana, r. Kučmová, Ing., D. Makovického 5149/22, 036 01 Martin (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Angyalová Beáta, r. Mihalovičová, Lachova 32, 851 05 Bratislava- Petržalka (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kočnerová Beáta, r. Balušková, Ul. Štúrova 878/36, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlatky Michal, Brezová 2031/21, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatý Alexander, Ing., 974 05, Horné Pršany, č. 135 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Pápay Juraj, Ing., Nitrianska 1551/66, 927 05 Šaľa - Veča (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Štefanovičová Alžbeta, r. Zuščáková, Osloboditeľská 9807/10, 831 07 Bratislava- Vajnory (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Karafa Tibor, P. J. Šafárika 21, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Ladislav, Záhradnícka 256/65, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Šimková Zuzana, r. Hlavatá, Ul. Jánošíkova 1332/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Szabó Petr, Ing., Brožíkova 1017, 560 02 Česká Třebová, Česká republika (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Petro Alexander, Bottova 1021/4, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Turczelová Mária, r. Hlavatá, Ul. Šoltésovej 5262/11, 941 01 Nové Zámky (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Július, Ing., Ul. Jánošíkova 1362/25, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Havetta Milan, PaedDr., Ul. Jesenského 648/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hatvani Marian, Ul. Budovatelská 552/17, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Dičér Dušan, Vinohradská 1599/5, 951 31 Močenok (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Balušíková Jaroslava, r. Tančíková, Narcisova 1943/18, 927 05 Šaľa – Veča (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovičová Viera, r. Belovičová, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Rybáriková Helena, r. Hučková, Jánošíkova 1330/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Királyová Anna, r. Mészárosová, Šafárika 377/11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatá Magdaléna, r. Balušková, M. R. Štefánika 99/61, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Tomčíková Zuzana, r. Csápková, Ing., Lediny 4520/26, 841 03 Bratislava-Lamač (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Brestovanská Daša, r. Sekerová, Jána Bottu 2744/6, 917 08 Trnava (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Braníková Jana, r. Schulczová, Mgr., Budovateľská 544/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovič Juraj, Ing., M. R. Štefánika 77/34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovič Gabriel r. Miškovič, Ul. Pionierska 325/46, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Škradová Gabriela r. Miškovičová, Ul. Javorová 2083/15, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Čápová Helena r. Kopáčiková, Muškátova 788/4, 821 01 Bratislava- Ružinov (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Moravec Rastislav, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Sviteková Helena, r. Sedláková, Ul. Horná 916/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hrušovská Klára, r. Hrušovská, M. R. Štefánika 39, 934 01 Levice (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Korčeková Lucia, r. Staňková, Palatínova 2722/69, 945 01 Komárno (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Szabová Margita, r. Hučková, 925 83, Diakovce, č. 677 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Pappová Julianna, r. Belovičová, Orechová 419/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Palacka Karol, Ing., Jazerná 3940/6, 946 03 Kolárovo (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Mišurová Soňa, r. Hušvétiová, Vlčanská 558/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Majerová Anna, r. Vániková, Ul. Hurbanova 911/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Gužíková Mária, r. Matulíková, Železničná 503/30, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Nagyová Helena, r. Jágerová, Mgr., Záhradnícka 251/55, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Čápková Andrea, r. Čápková, Ing., Holubyho 1057/20, 921 01 Piešťany (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Slaninová Danica, r. Žilinská, V. Clementisa 6648/45, 917 01 Trnava (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Krommelová Eva, r. Krommelová, Jazdecká 3, 940 00 Nové Zámky (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 ALLBA, s.r.o., Hlavná 45, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Jobbágyová Klára, r. Farkašová, Školská č. 365/1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Sedlák Juraj, Hollého č.1844/1, 927 05 Šaľa- Veča (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Petro Karol, Ul. Brezová 425/11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Šúryová Gabriela, r. Belovičová, 951 91, Hosťovce, č. 39 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovič Robert, Horná č. 916/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Tóthová Erika, r. Miškovičová, Ing., Horná 916/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Chrenková Adriana, r. Miškovičová, Budovateľská č.542/2,  927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Tóthová Gabriela, r. Miškovičová, Smetanova 18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Štolcová Nora, r.Miškovičová Ing., Kukučínova 537/1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovič Martin, Ul. Vinohradnícka 168/39, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovič Marián, Ul. B. Němcovej 382/1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovič Jozef, r. Miškovič, Štúrova 875/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kollárová Andrea, r. Machajová, RNDr., kpt. Jaroša 48, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Horváthová Eva, Jazerná 585/30, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Gállová Filoména, r. Balušková, Fraňa Kráľa 2480/1, 927 05 Šaľa- Veča (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Morovicsová Rozália, r. Balušková, 925 91, Kráľová nad Váhom, č. 253 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Uherová Katarína, r. Balušková, Vlčanská 564/3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Lambotová Mária, r. Balušková, Novomeského 20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Takácsová Anna, r. Hučková, Pionierska 337/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Novotná Magdaléna, r. Pappová, V. Šrobára 571/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatá Anna, r. Kostolná Mgr., Vinohradnícka č. 202/44, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Alföldiová Margita r. Hlavatá, Sládkovičova 1252/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Bokníková Anna r. Hlavatá, Mierová 828/12/2, 966 81 Žarnovica (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Papp Viliam, Ul. M. R. Štefánika 82/44, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kőrösi Marcel, Ing., Dlhé diely 893/33, 018 51 Nová Dubnica (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Pauló Ján, Ul. Cintorínska 1857/3, 927 05 Šaľa – Veča (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Csenkeyová Juliana r. Babošová, 927 05, Dlhá nad Váhom, č. 258 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Morovicsová Valéria r. Okénková, 925 91, Kráľová nad Váhom, č. 436 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Morovicsová Matilda r. Okénková, 92705, Dlhá nad Váhom, č. 415 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Morovicsová Juliana r. Okénková, 92591, Kráľová nad Váhom, č. 470 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Okénka Štefan r. Okénka, 92705, Dlhá nad Váhom, č. 40 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Bergendiová Katarína r. Okénková, 92705, Dlhá nad Váhom, č. 352 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Botková Klára r. Hlavatá, Ul. Jánošíkova 1369/11, , 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatý Imrich, P. J. Šafárika 378/13, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Pappová Zita r. Sadloňová, P.J. Šafárika 377/11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Rehák Peter, Nevädzová 3940/61, 900 25 Chorvátsky Grob (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Strecký Ján, Bottova č. 1021/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Židiková Helena r. Pappová, Murgašova 756/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Sedlák Peter, Ing. arch., Záhradnícka 12, 811 07 Bratislava 1 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Koudelková Adriana r. Kopáčiková, Oblá 2, 634 00 Brno - Nový Lískovec, Česká republika (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Alföldiová Eva, Ing., Ul. Smetanova 1025/38, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Papp Tomáš, Ul. Kvetná 1043/3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hučková Jarmila r. Pappová, Ul. Gagarinova 455/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatý Jozef, Švermova 1134/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Jozef, Záhradnícka 13, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovičová Elena r. Lelovicsová, Ružová 477/3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Králiková Helena r. Belovičová, Ing., Rostovská 7088/42, 831 16 Bratislava (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Matej, Hviezdoslavova 7, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatý Gabriel, M. R. Štefánika 99/61, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Pivoňková Mária r. Reháková, Ing., Na barine 9/2977, 841 03 Bratislava, (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Reháková Anna, Budovateľská 543/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kelenyeiová Katarína r. Reháková, Vinohradská 13/C/1362, 920 01 Hlohovec (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Róža Peter r. Róža, V. Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Majer František r. Majer, SNP 949/28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Majer Karol r. Majer, SNP 28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Sedlák Imrich r. Sedlák, SNP 956/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Sedlák Štefan r. Sedlák, M. R. Štefánika 119/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovičová Katarína, Ul. Záhradnícka 229/11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Petrová Helena r. Szabová, Ul. Pionierska 34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Havettová Katarína r. Szabová, Ul. Bottova 2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Ráczová Mária r. Miškovičová, M. R. Štefánika 76/32, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kádárová Valéria r. Belovičová, Ul. Jánošíkova 1370/9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Psotová Beata r. Belovičová, Ul. Hlavná 29/46, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Bezáková Zuzana r. Belovičová, Mamateyova 1, 851 04 Bratislava (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Ižayová Rozália r. Belovičová, Ul. Družstevná 388/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Steiner Andrej r. Steiner, Ing., Ul. Vajanského 1022/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Tóth Tibor, 925 91, Kráľová nad Váhom, č. 88 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Meleg Marián, 925 71, Trnovec nad Váhom sč.214 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovičová Anetta, MVDr., Ul. Okružná 1027/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Ivan r. Belovič, Ul. Záhradnícka 240/33, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Papp Ján, RNDr., Generála L. Svobodu 1860/2, 927 05 Šaľa – Veča (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Nátonová Anna r. Pappová, Sadová 444/8, 985 11 Halič (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Papp Imrich, Ing., Ul. Západní 16, 323 00 Plzeň, Česká republika (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Papp Ľudovít r. Papp, Ul. Sládkovičova 40, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Sedlák Alexander, Štúrova č.47, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Horváth Ladislav r. Horváth, kpt. Jaroša 1290/32, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovičová Terézia r. Hlavatá, Ul. Smetanova 1382, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatý Karol, ul. Agátová č.58, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Mišková Anna r. Mészárosová, Hollého 2, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Ďuríková Ružena r. Mészárosová, Hollého 4, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Nemesová Etela r. Mészárosová, Bebravská 4, 821 07 Bratislava(parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Tóthová Mária r. Mészárosová, J. Palárika 399/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Žemlová Mária, M.R.Štefánika č.25, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Zuščáková Rozália, Záhradnícka č.3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Ürgeová Magdaléna r. Hlavatá, SNP č.929/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Szabóová Edita r. Nagyová, Letná č. 568/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Sedlák Pavel, Smetanova č.9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Sedlák Jozef, Bottova 2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Sedlák Gabriel, Lesná 708, 925 71 Trnovec nad Váhom (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Povinská Margita rod. Miškovičová, ul. Bottova č.1021/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Petrová Mária, Bottova č.14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Petro Ján, Partizánska č.12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Pásztorová Alžbeta, Brezová č.10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Pappová Gizela, Kvetná č.9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Mitlíková Anna, Budovateľská č.1165, 925 72 Selice (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovičová Mária,Vinohradnícka č.27, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovič Štefan r. Miškovič, Ing., Tulipánová 1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovič Matej, Zvolenská č.510, 383 01 Prachatice II., Česká republika (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Latiková Júlia r. Majerová, Agátová č.1071/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kozmérová Irena, Jánošíkova č.20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kopáčiková Alžbeta, 8.mája č.9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Urbanová Angelika r. Kopáčiková, Vajanského 1023/11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kopáčik Karol, Vinohradnícka č.9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kopáčik Jozef, Záhradnícka č.58, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kmotríková Mária, Agátová č.12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kmotrík Zoltán Ing., Pionierska č.30, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Jobbágy Ján, Záhradnícka č.265/54, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hucsková Juliana, Záhradnícka č.29, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hornyák Ján, Lesná č.6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hoppanová Edita r. Belovičová, Agátová č.1092/62, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatý Karol, Vinohradnícka č.46, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatý Jozef, Záhradnícka č.36, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatý Ernest MVDr., Brezová č.436/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Havetová Katarína, Jesenského č.4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hatvanyi Zoltán, Bilická č.1344, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Godeková Alžbeta, M.R.Štefánika č.70, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Gállová Júlia r. Belovičová, Ul. Horná 922/9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Furješová Ida, Kalinčiakova č.469/3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Farkašová Rozália, Murgašova č.18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Farkaš Peter, Jesenského č.23, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Darázsová Magdaléna r. Miškovičová PhDr.,Vinohradnícka č.162/27, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovičová Margita, Smetanova č.20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovičová Emília, M.R.Štefánika č.23, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Štefan, Záhradnícka č.229/11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Ľudovít, Vinohradnícka č.49, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Ladislav, Vinohradnícka č.151/5,, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Július, Hviezdoslavova č.11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Jozef, Smetanova č.1196/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Alexander, Ružová č.3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Baran Ján, Letná č.2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Balušková Alžbeta r.Jobbagyová, Agátová 4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Baluška Štefan, Štefánikova č.60, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Alföldi Karol MVDr., Kráľovská č.20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 

Bytový dom súp. č. 1020

 Rábek Peter a Anna Rábeková r. Farkašová, Ul. P. Pazmáňa 20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Patek Peter RNDr., ul. Dolná č. l0, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Süssová Ružena r. Pažitná, Čsl. armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Gajdošíková Oľga, Ing., Čsl. armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Beňovský Benedikt a Júlia Beňovská r. Keselyová, Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Durza Ľubomír r. Durza, Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Schreiberová Jarmila r. Mikušová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hlavinka Ján a Mária Hlavinková r. Csomorová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Raska Pavol a Renáta Rasková r. Pálinkásová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Samuel Miroslav r. Samuel, Ul. Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Sládeček Miroslav, ul. Mostová č. 1839/3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Tóth Milan a Ildikó Tóthová r. Slezáková, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bednáriková Iveta r. Boháčová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Masarovičová Izabella r. Adamcová, Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Andelová Alena r. Andelová, Čsl. armády 102/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Menyhártová Ľubica r. Pšenková, Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Vanek Jozef a Mária Vaneková r. Hejná, Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Menyhárt Štefan, Ing. a Ľubica Menyhártová r. Psenková, Čsl. Armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Paldanová Gabriela r. Gáliková, Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Pavelová Zuzana r. Danadová, Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Stražovan Miroslav a Jana Stražovanová r. Balážová, Čsl. armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Maczkóová Zuzana r. Tóthová, Čsl. armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Šmátrala Ľuboš, Ing. a Janka Šmátralová r. Bernáthová, Čsl. Armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Trnkóci Štefan, Ing. a Viera Trnkóciová r. Sláviková, Ing., Čsl. Armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Gálik Milan a Štefánia Gáliková r. Bočáková, Čsl. armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Buday Mikuláš, Ing. a Alžbeta Budayová r. Baráthová, Čsl. armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Mondočko Pavol a Anna Mondočková r. Szabová, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Doboš Ladislav a Jozefa Dobošová r. Vašíčeková, Čsl. Armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Butko Tibor a Judita Butková r. Kuzmová, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hrnek Jaroslav a Mária Hrneková r. Taškárová, Čs. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Körös Ľudovít a Silvia Körösová r. Pásztorová, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Sádecký Ján a Eva Sádecká r. Mikušíková, Čs. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Šókyová Soňa, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Alföldy Ľuboš, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Buday Tibor a Milana Budayová r. Štiglincová, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Okruhlica Vladimír a Renáta Okruhlicová r. Čániová, Čsl. Armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kohút Emil a Marianna Kohútová r. Kárasová, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hromadová Drahomíra r. Staňková, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Oravcová Božena r. Šimová, Ul. Čsl. Armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Boháčová Magdaléna r. Sekerešová, Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kuna Imrich a Petra r. Kováčiková, Ul. P. Pázmáňa č. 58/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Szöllösyová Eva, Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kemenská Zlatica r. Gergelyová, Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Barová Irma r. Gábrišová, Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Augustín Peter, Čsl. Armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Mészáros Imrich a Katarína Mészárosová r. Jobbágyová, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Gubiš Milan, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kielarová Mária r. Buranská, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Blehová Mária, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kováč Ľudovít a Mária Kováčová r. Jankulárová, Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Uhrínová Zuzana r. Hučková, Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Szőcsová Klára r. Szőcsová, Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bobáková Helena r. Némethová, Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Mako Jozef, Ing., Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Knezovičová Elena r. Šefčíková, MUDr., Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Takáčová Eva r. Udvardyová, Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Gujberová Juliana r. Klenovičová, Ul Čsl Armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kiss Jozef a Edita Kissová r. Morvayová, Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Vinceová Stanislava r. Malá, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Antalová Etela r. Tóthová, Čsl. Armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Janitsová Viera r. Schmidtová, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Guizon Jozef, Ing. a Andrea Guizonová r. Filová, Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Fabián Juraj, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Száz Róbert a Jana Százová r. Hromadová, Ul. Čsl. Armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Sučanský Ján a Božena Sučanská r. Abrahámová, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Holotová Magdaléna r. Ščípová, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Šuba Pavol a Margita Šubová r. Tatarová, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Petkov Ivan a Iveta Petkovová r. Bačíková, Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Burkert Róbert, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Budaiová Eva r. Kissová, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Rečka Gabriel a Júlia Rečková r. Balážová, Čsl. armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kosáčová Mária r. Sekerešová, Čsl. armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Tóth Róbert, Ing., Čsl.armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kuna Tibor a Mária Kunová r. Velčická, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Keselyová Judita r. Tatranová, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Prúčny Slavomír a Alena r.Pistovičová, 951 31 Močenok č.737 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Holáseková Jana r. Funková, Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kardos Ladislav, Ing. a Marta Kardosová r. Miholicsová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hanák Vladimír a Alžbeta Hanáková r. Venczelová, Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Petráš Ján a Štefánia Petrášová r. Krásna, Čsl.armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hlavatá Andrea, ul. Slnečná č. 1941/1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Krasuľová Zuzana r. Farkašová, Ing., Čsl. armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Süss Peter, Ing. a Mária Süssová r. Kmeťová, Čsl.armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Líška Ján a Marta Líšková r. Ondrušová, Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Holec Ján a Marie Holecová r. Guričanová, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hovorková Martina r. Kunová, Mgr., Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Toma Karol, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Mokrá Helena r. Packová, Čsl. Armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Mráziková Rozália r. Banásová, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Lavrenčíková Magdaléna r. Lessová, Čsl. armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Rehák Štefan, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kováčiková Juliana r. Janovičová, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Száraz Jeremiáš a Anastázia Szárazová r. Vániková, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Čunčíková Bianka r. Adamičková, Mudr., Ul. Kráľovská 25, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Solarová Martina r. Kašubová, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Jonis Miloš a Martina Jonisová r. Pšenková, Čsl.armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bizmárová Veronika r. Poláková, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Holos Július a Elena Holosová r. Mészárosová, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Toma Róbert a Ľudmila Tomová r. Popelková, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Soóky Tomáš, Čsl. armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Šuran Dominik a Eva Šuranová r. Laurenčíková, Čsl. armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Peleczová Eva r. Seemanová, PaedDr., Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810))

 Antálková Mária, Čsl. armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Cuchta Anton a Mária r. Psenicová, Ul. Čsl. Armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Chrenková Lýdia r. Margetáková, Čsl. armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Olexa Miroslav r. Olexa, Čsl. armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Soókyová Ildikó, Čsl. armády 1020/18, 927 01 Šaľa  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Knezovičová Elena MUDr., r. Šefčíková, ul. Čsl.armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bobáková Helena r. Némethová, Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Menyhárt Štefan, Ing. a Ľubica r. Pšenková, ul. Čsl. armády č. 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Molda Emil Ing. a Zita r. Švecová, ul. SNP č. 956/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Vanek Jozef a Mária r. Hejná, ul. Čsl. armády č. 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Buday Mikuláš, Ing., Csc. a Alžbeta Budayová r. Baráthová, Phmr., Ul. Čsl. Armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Odráška Tibor a Júlia r. Vejová, ul. Čsl. armády č. 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Keselyová Judita r. Tatranová, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Keselyová Andrea r. Keselyová, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Keselyová Katarína r. Keselyová, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Tóthová Ildikó Ing. r. Slezáková, ul. Čsl. armády č. 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Schreiberová Monika Mgr. r. Antošková, ul. Mostová č. 11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 

 Obycký Ján a Jarmila r. Jankulárová, ul. SNP č. 5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Uhlár Ján Ing., CSc. a Elena Ing. r. Laciková, ul. 8. mája č. 17, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Sádecký Ján a Eva r. Mikušíková, ul. Čsl. armády č. 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kohút Peter r. Kohút, Ing., Mostová 1840/9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Polláková Martina r. Aghová, Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Farkašovský Matúš r. Farkašovský, Ing., Smetanova 1214/23, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hovorka Matúš r. Hovorka, Čsl. Armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bajlová Magdaléna r. Barová, Mgr., Mostová 1840/13, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Cimermanová Eva r. Barová, SNP 946/34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Botka Marián, Ing., Ul. Okružná 9, 927 01 Šaľa  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Gujberová Juliana r. Klenovičová, Ul. Čsl. armády č. 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Wolfová Mária r. Vargová, Ul. Čsl. armády č. 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Klátik Igor, Ul. Čsl. armády č. 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Reháková Juliana r. Banászová, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Vargová Monika r. Ondrejová, Čsl. Armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Mrázová Viera r. Matajová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Moravec Rastislav, Ul. Čsl. armády č. 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Šodor Ivan a Tatiana r.Molnárová, Ul. Kukučínova 539/13, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kárász Milan, Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Podolský Marián a Mária Podolská r. Adamcová, Ing., Ul. Nešporova 1016/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Klátik Igor, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Wenzlová Ivona r. Danadová, Žitná č. 8, 831 06 Bratislava (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810))

 Petránik Miroslav a Priska Petrániková r. Nászadosová, Slnečná 1939/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Prúčny Slavomír,Čsl. armády č. 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Miháliková Martina r. Miháliková, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 

 Iván Ľudovít r. Iván a Erika r. Horváthová, Vážska 255, 925 72 Selice (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Vinceová Stanislava r. Malá, Čsl. armády 1020/16, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Solar Tomáš r. Solar, Čsl. armády 1020/12, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Solar Lukáš r. Solar, Čsl. armády 1020/12, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Novotný Jiří r. Novotny, Ing., Čsl. armády 1020/14, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Jančo Roland r. Jančo, prof.,Ing.,PhD., Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hrebíková Estera r. Alföldiová, Čsl. armády 1020/10, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hrebíková Estera r. Alföldiová, Čsl. armády 1020/10, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Tóthová Etela r. Baánová, 925 03, Horné Saliby, č. 350 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Herencsárová Daniela r. Herencsárová, 951 24, Malé Zálužie, č. 86 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Zsemlyeová Miroslava r. Štaffenová, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Mokrá Helena r. Packová, Čsl. Armády 1020/18, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kovácsová Mária r. Takácsová, Pionierska 320/57, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Vrbíková Nora r. Kovácsová, Narcisová 1944/14, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Novelinka Ivan r. Novelinka, Okružná 1025/16, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Belický Boris r. Belický, 92571, Trnovec nad Váhom, č. 56 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kužela Miroslav r. Kužela, 95133, Hájske, č. 487 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Vanyová Margita r. Vanyová, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Pálová Eva r. Bardiovská, Cintorínska 1938/8, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Süss Peter r. Süss, Ing., Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Barczi Ján r. Barczi, 92591, Kráľová nad Váhom, č. 89 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Takáč Ľudovít r. Takáč, Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Matuška Milan r. Matuška, Čsl.armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Oravcová Božena r. Šimová, Ul. Čsl. Armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Blehová Mária r. Blehová, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Šóky Marián r. Šóky, Ing., Mikovíniho 408/18, 949 01 Nitra (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Serédi Ľudovít a Erika Serédiová r. Csergeová, Nešporova 1016/10, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Moravec Jozef r. Moravec, Čsl.armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bartišková Mária r. Fabianová, Čsl. armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Budai Roman r. Budai, Družstevná 1500/3, 951 31 Močenok (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Budai Peter r. Budai, P. J. Šafárika 377/7, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Čerman Aneta r. Szökeová, Ing. Bc., Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Muržicová Judita r. Ďurková, Námestie Gy. Széchényiho 4290/1, 940 01 Nové Zámky, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Ďurko Juraj r. Ďurko, 941 51, Pozba, č. 264 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Poláková Eva r. Ďurková, J. Hollého 1842/4, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Durza Ľubomír r. Durza, Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Butko Tibor r. Butko a Judita Butková r. Kuzmová, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bédi Emil r. Bédi, Mostová 1840/13, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Očenáš Vladimír r. Očenáš, Ing. a Gertrúda Očenášová r. Valentínyová, Mostová 1839/3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bartuš Roland r. Bartuš, Čsl.Armády 1020/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bizmárová Veronika r. Poláková, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Krišková Tatiana r. Eremiašová, Vlčanská 558/6, Šaľa, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Melecsky Dušan r. Melecsky a Nora Melecskyová r. Pešádiková, Ul. 8. mája 906/1, 927 01 Šaľa  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kürtösyová Ingrid r. Antalová, 925 08, Čierny Brod, č. 510 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hakszerová Adriana r. Antalová, Slnečná 1939/4, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Šimončík Vladimír r. Šimončík, Mgr., F. Kráľa 1, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Rapca Bohuš r. Rapca, Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Lavrenčík Peter r. Lavrenčík, Av-Lasalle H8P-2X9, Quebeck, PSČ 753 40, Canada (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Gubiš Milan r. Gubiš, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Švéda Stanislav r. Švéda, Železničná 486/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 

 Mešterová Lucia r. Bednáriková, Mgr., Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Odráška Tibor r. Odráška, Ul. Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Krasuľová Jana r. Krasuľová, Ing., QC HIL 5P9, Montreal, Liébert, PSČ 020 59, Kanada (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bogdányová Miroslava r. Krasulová, Ing., Hlavná 753/8A,900 29 Nová Dedinka (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Krasuľa Martin r. Krasuľa, Ing., Budovateľská 2256/56, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Boháčová Magdaléna r. Sekerešová, Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Samuel Miroslav r. Samuel, Ul. Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Schreiberová Jarmila r. Mikušová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Schreiber Peter r. Schreiber, Mostová 1840/11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Schreiber Patrik r. Schreiber, Mostová 1840/11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kielarová Mária r. Buranská, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Faktor Roman r. Faktor, Ul. Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hubina Štefan r. Hubina, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hubinová Melánia r. Madajová, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kemenský Jozef r. Kemenský, Ul. Broskyňová 1987/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Pekičová Iveta r. Kemenská, Ing., Andrusovova 5, 851 01 Bratislava 5 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Šuran Richard r. Šuran, Ing., Čsl. armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kurňavová Martina r. Hrubá, Mgr., Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hlavatý Dušan r. Hlavatý, Ing., Hurbanova 912/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hubanov Martin Georgiev r. Hubanov, Kukučínova 530/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Tropeková Marta r. Tropeková, Bottova 1021/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hučko Peter r. Hučko, Bottova 1021/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Petrušek Boris r. Petrušek, Čsl. armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Péteri Marián r. Péteri, Ing. a Zuzana Péteriová r. Hlavatá, Sládkovičova 2045/49, 927 01 Šaľa  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kárasz Tibor r. Kárasz, Čsl. armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 

 Vörösová Gabriela r. Vörösová, P. Pazmáňa 913/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Macák Michal, Bc. a Eva Macáková r. Zambojová, Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Franko Ľuboš r. Franko, Horná 916/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Materánka Ľuboš r. Materánka, Mgr., SNP 944/38, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810))

 Lenčeš Ivan r. Lenčeš, Ing.,PhD., Vlčanská 557/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Herenčár Andrej r. Herenčár, Čsl. Armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Ondriaš Mário r. Ondriaš, Budovateľská 544/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Vencel Juraj r. Vencel a Katarína Vencelová r. Molnárová, Vinohradská 1594/8, 951 31 Močenok, (851 01 Bratislava, Švabinského 1063/5) (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Wenzlová Kristína r. Wenzlová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Uherová Miriam r. Kováčová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Belická Peleczová Danka r. Peleczová, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Mikotová Táňa r. Izsová, Na Riviére 50/36, 841 04 Bratislava - Karlova Ves (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Izsová Monika r. Izsová, Mgr., Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Dobčáni Ivan r. Dobčáni, Orechová 410/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Süss Jozef r. Süss, Javorová 3109/36, 934 01 Levice (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Karlubík Jozef a Daniela Karlubíková r. Bírová, 951 36, Lehota, č. 765 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kompasová Eva r. Benkovičová, Čsl. armády 1020/2 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Lancz Tomáš r. Lancz a Barbora Lanczová r. Miškovičova, Ing., J.A.Komenského 2991/24, 984 01 Lučenec (Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa) (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Boriová Jana r. Holáseková, J. Palárika 399/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Grendová Andrea r. Holáseková, Ing., M. Bodického 1508/5, 050 01 Revúca (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Okruhlica Vladimír r. Okruhlica, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Vančová Nikola r. Vančová, Mgr., Čingov 824/54, 951 31 Močenok (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Lenčeš Ľubomír r. Lenčeš, Vlčanská 557/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Izsová Monika r. Izsová, Mgr., Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Šimončík Vladimír a Lýdia Belovičová r. Straňáková, Fr. Kráľa 1866/1, 927 05 Šaľa – Veča (Čsl. Armády 1020/16, 927 01 Šaľa) (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Troup Lukáš, Mgr. a Mária Troupová r. Ďurčová, Mgr., L. Novomeského 769/18, 927 01 Šaľa (927 05 Šaľa - Veča, Germánska 12) (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Pappová Lívia r. Pappová, Ul. Slnečná 1941/3, 927 05 Šaľa - Veča  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Boltenkov Vitalij r. Boltenkov, Nešporova 1007/3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Todorovic Beatrix r. Bobáková, Wilhelm-Theodor-Römheld str. 8B, Mainz, PSČ 551 30, Spolková republika Nemecko (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bobák Lóránt r. Bobák, MUDr., Sadová 702/1, 927 01 Šaľa  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Fiala František r. Fiala, Mgr., Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Szabová Marta r. Vargová, 92571, Trnovec nad Váhom, č. 963 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Szőcs Tibor r. Szőcs, Ing., Gen. L. Svobodu 1935/1, 927 05 Šaľa - Veča  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Karkušová Anikó r. Szőcsová, Smetanova 1194/16, 927 01 Šaľa  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Burkert Róbert r. Burkert, Hollého 1846/28, 927 05 Šaľa - Veča (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Gajdošová Adriana r. Burkertová, Gen. L. Svobodu 1935/5, 927 05 Šaľa - Veča  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Botka Juraj r. Botka, Ing., 925 83, Žihárec, č. 489 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kozaňáková Alexandra r. Kozaňáková, Dlhoveská 1377/5, 927 05 Šaľa - Veča (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Vereš Ján r. Vereš, Čsl. Armády 1020/22, 927 01 Šaľa  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kužela Miroslav r. Kužela a Martina Kuželová r. Velšiczová, Ing., Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Soboňová Katarína r. Takáčová, Slnečná 1941/5, 927 05 Šaľa - Veča  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 

Bytový dom súp. č. 1013

 Palovčíková Adriana r. Pappová, Phmr., Ul. Nešporova 1013/40, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Fabian Michal a Verona Fabianová r. Stopkova, Ul. Nešporova 1013/38, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Alföldyová Anna r. Fiamová, Ul. Nešporova 1013/38, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Duris Igor a Gizela Durisová r. Szabová, Ul. Nesporova 1013/34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Košík Miroslav r. Košík a Alžbeta Košíková r. Hašková, Ul. Nešporova 1013/34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Marko Ján a Darina Marková r. Begerová, Mgr., Ul. Nešporova 1013/34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Križan Ľubomír r. Križan a Enikő Križanová r. Csizmadiová, Ul. Nešporova 1013/34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Bara Karol r. Bara, Ing., Nešporova 1013/38, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Kudrnová Helena r. Melegová, Nešporova 1013/36, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Baloghová Oľga r. Szabová, Nešporova 1013/38, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Dubajová Katarína r. Dubajová, Žitavská 5042/20, 821 07 Bratislava 214 (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Lóži Peter r. Lóži, Vlčanská 558/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Tánczos Ivan r. Tánczos, Ing. a Milena Tánczosová r. Matoušková, Robotnícka 973/21, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Nyesóová Eva r. Lopušná, Nešporova 1013/38, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Marková Martina r. Marková, Ul. Robotnícka 958/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Tokárová Pargáčová Lenka r. Pargáčová, Nešporova 1013/36, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Tokár Milan r. Tokár, Ing., Nešporova 1013/36, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Majerník Ivan r. Majerník a Stanislava Majerníková r. Túrociová, Nešporova 1013/34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Gombíková Zuzana r. Gombíková, MUDr., Nešporova 1013/40, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Alföldyová Anna r. Fiamová, Ul. Nešporova 1013/38, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Mikláš Milan r. Mikláš a Lucia Miklášová r. Demeterová, Bc., Novomeského 769/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Török Peter r. Török, Nešporova 1013/40, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Svobodová Eva r. Szalayová, Nešporova 34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Svoboda Miloš r. Svoboda, Mgr., Nešporova 34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Szajkó Gabriel r. Szajkó, Nešporova 1013/40, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Burianová Katarína r. Burianová, Nešporova 1013/40, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Baran Tomáš r. Baran, Nešporova 1013/40, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Schubadová Monika r. Schubadová, Nešporova 1013/40, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Marková Darina r. Bégerová, Mgr., Nešporova 1013/34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Hlavatá Lýdia r. Bégerová, Klčové 2089/38, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Tokár Milan r. Tokár, Ing. a Lenka Tokárová Pargáčová r. Pargáčová, Nešporova 1013/36, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Pastorek Jaroslav r. Pastorek, 927 01, Dlhá nad Váhom, č. 342 (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Samuel Roman r. Samuel a Martina Samuelová r. Pionteková, Robotnícka 983/1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Humeová Miriam r. Hučková, Nešporova 1013/40, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Tomová Zita r. Lehocká, 925 71, Trnovec nad Váhom, č. 777 (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Režová Zuzana r. Režová, 8.mája 907/7, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Matkovič Juraj, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 

Bytový dom súp. č. 1014

 Szabová Elena r. Gedayová, Nešporova 1014/30, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Klausmanová Oľga r. Sulíková, Nešporova 1014/32, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Révay Jozef r. Révay a Eva Révayová r. Koppanová, Nešporova 1014/26, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Duba Robert r. Duba a Tatiana Dubová r. Klementová, Nešporova 1014/26, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Bekőová Božena r. Fišnarová, Nešporova 1014/26, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Juhászová Jolana r. Somogyiová, Nešporova 1014/28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Demko Michal a Alena r. Bartovičová, Nešporová č.1014/28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Damborský Anton r. Damborský a Rozália Damborská r. Káčerová, Nešporova 1014/28, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Sedlíkova Antónia r. Drobná, Nešporova 1014/32, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Velická Renata r.Valentínová, V.Šrobára 571/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Petríková Juliana r. Hatvániová, Nešporova 1014/28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Hlavatá Klára r.Miškovičová, Ul.Nešporova č. 1014/30, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Móri Marian r. Móri, Nešporova 1014/32, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Varga Ladislav a Andrea r. Takácsová, Ul. Nešporova č. 1014/30, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Móriová Marianna r. Kolenčíková, Nešporova 1014/32, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Móri Martin r. Móri, Nešporova 1014/32, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Móri Vladimír r. Móri, Nitrianska 1933/16, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Lauko Štefan r. Lauko, Kpt. Jaroša 1312/19, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Vánik Jozef r. Vánik, Nešporova 30, Šaľa, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Miškovičová Kornélia r. Miškovičová, MUDr., Vinohradnícka 164/31, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Mikulášiková Lenka r. Mikulášiková, Nešporova 1016/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Nemček Juraj r. Nemček, Ing., Nešporova 1014/30, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Nemčeková Ľubica r. Szöcsová, Nešporova 1014/30, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Černáková Ľubica r. Andrušková, Ul. Nešporova 1014/26, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Zvodárová Viera r. Albiniová, Ing., 925 62, Váhovce, č. 50 (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Juhászová Jolana r. Somogyiová, Nešporova 1014/28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Juhász Zoltán r. Juhász, Ing., Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Kocianová Katarína r. Juhászová, Narcisová 1948/17, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Pozsonyi Zsolt r. Pozsonyi a Aneta Pozsonyiová r. Nagyová, 925 91 Kráľová nad Váhom, č. 631 (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Polák Richard r. Polák, MUDr., Bulharská 1244/42, 949 01 Nitra - Staré Mesto (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Krupánszki Maroš r. Krupánszki, Ing., Gen. L. Svobodu 1935/1, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Jobbágyová Lenka r. Jobbágyová, Agátová 1111/25, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Sklenár Ľubomír r. Sklenár, Ing., 92583, Žihárec, č. 49(parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Vörös Juraj, Chalupy 157/94, 951 31 Močenok (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Kormošiová Monika r. Kormošiová, Ing., Nešporova 1014/28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Kováč Marek r. Kováč, Hlavná 88, 924 01 Galanta, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Mondočková Martina r. Mondočková, P. Pázmaňa 58/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Sedláková Veronika r. Sedláková, L. Novomeského 774/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Polák Richard, Nešporova 1014/32, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Hučko Tomáš r. Hučko a Darina Hučková r. Zelenická, Nový Dvor 890, 925 71 Trnovec nad Váhom (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Fialová Adela r. Fialová, Nešporova 1014/32, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 

Bytový dom súp. č. 1015

 Bekeš Štefan a Marta r. Jabrocká, Rastislavova 3483/10, 058 01 Poprad (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Zadrabaj Karol r. Zadrabaj a Zlatica Zadrabajová r. Balážiová, Nešporova 1015/24, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Szüllöová Alžbeta r. Köbölová, Nešporova 1015/24, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Glofáková Eva r. Tamaškovičová, Nešporova 1015/24, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Buriánková Anna r. Ďurošková, Nešporova 1015/24, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Nagy Maximilián r. Nagy a Eva Nagyová r. Gálová, Nešporova 1015/24, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Andrášiová Mária r. Víteková, Nešporova 1015/24, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Fedoršová Veronika r. Fedoršová, Ing., Nešporova 1015/22, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Lipovská Jozefína, Nešporova 1015/18, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Bežuch Jozef r. Bežuch a Jana Bežuchová r. Hovorková, Nešporova 1015/18, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Szatmáryová Eva r. Klimová, Nešporova 1015/18, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Gujberová Edita r. Uherová, Nešporova 18, Šaľa, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658), PSČ 927 01, SR

 Zelenická Darina r. Šimková, Nešporova 1015/20, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Gujber Róbert a Silvia Gujberová r. Hanáková, Ing., Čsl. Armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Zemko Jozef r. Zemko a Eva Zemková r. Babušeková, Nešporova 1015/20, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Rosivalová Gabriela r. Polláková, Ul. Nešporova 1015/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Hajduová Iveta r. Čimborová, Mgr., Nešporova 1015/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Čapek Jozef r. Čapek a Helena Čapeková r. Cintulová, Nešporova 1015/22, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Hanko Martin, Mgr., Nešporova 18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Körösiová Alžbeta r. Hunková, J.Palárika 399/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Gužík Miroslav, Železničná 503/30, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Bohunický Daniel r. Bohunický, Ul. Kukučínova 533/24, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Bohunický Roman, P. Pázmaňa 62/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Bohunická Jana r. Bohunická, Vajanského 1023/13, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Glofák Tomáš r. Glofák, Ul. Nešporova 1015/24, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Glofák František r. Glofák, Ul. Nešporova 1015/24, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Nagy Denis r. Nagy, Nešporova 1015/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Nagy Lukáš r. Nagy, Nešporova 1015/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Zadrabaj Róbert r. Zadrabaj a Lucia Zadrabajová r. Lauková, Nešporova 1015/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Klačko Igor r. Klačko, Ing. a Zuzana Klačková r. Nétryová, MUDr., Ul. Sládkovičova 2044/47, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Hudáková Zuzana r. Hudáková, Nitrianska 1933/20, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Angelov Angel r. Angelov, Slnečná 16, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Nidel Matej r. Nidel, Ing. a Silvia Nidelová r. Szabová, Mgr., Mostová 1840/13, 927 01 Šaľa (Mostová 1839/5, 927 01 Šaľa) (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Bérešová Silvia r. Bérešová, 941 33, Kolta, č. 225 (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Kudrna Juraj r. Kudrna, Ing., Mostová 1840/15, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Kudrnová Marta r. Krásna, Mostová 1840/15, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Andráši Róbert r. Andráši, Ing., Nešporova 1015/24, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Nagyová Monika r. Gladičová, Rímska 5/2139, 927 05 Šaľa - Veča (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Gujber Erik r. Gujber, Nešporova 1015/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Danada Marián r. Danada, 925 03, Horné Saliby, č. 93 (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Macsali Erika r. Cetliová, 925 03, Horné Saliby, č. 424 (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 

Bytový dom súp. č. 1016

 Nagyová Edita r. Krištofová, 925 81, Diakovce, č. 137 (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Serédi Ľudovít r. Serédi a Erika Serédiová r. Csergeová, Nešporova 1016/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Petrovič Jaroslav r. Petrovič, Nešporova 1016/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Vnuková Angelika r. Eliásovszká, Nešporova 1016/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Mikulášik Jozef r. Mikulášik a Ela Mikulášiková r. Kavuliaková, Nešporova 1016/16, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Dojčan Jaroslav r. Dojčan a Eva Dojčanová r. Srncová, Nešporova 1016/10, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Chromek Xaver r. Chromek a Priska Chromeková r. Palánkiová, Nešporova 1016/10, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Krupa Milan, Nešporova 1016/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Gálová Mária r. Slobodová, Ing., Nešporova 1016/14, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Pažitný Branislav r. Pažitný a Edita Pažitná r. Petrová, Nešporova 1016/16, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Pápayová Irena r. Dianišová, Nešporova 1016/14, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Vašš Jaroslav r. Vašš a Júlia Vaššová r. Haulíková, Nešporova 1016/12, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Holec Pavol, Ul. Školská 369/7, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Šmatlák Ľubomír r. Šmatlák a Gizela Šmatláková r. Kovácsová, Nešporova 1016/12, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Cibulková Andrea r. Cibulková, Ing., Nešporova 1016/14, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Damborský Dušan r. Damborský a Dana Damborská r. Jánošová, Nešporová 1014/28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Veresová Milena r. Čižmárková, Nešporova 12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Verleová Eva r. Laurová, Diakovská 1240/07, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Papp Radovan, Ing., Sládkovičova 1263/40, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Badinová Eva r. Dohányosová, Ing., Vážska 5013/5, 821 07 Bratislava 214 (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Dohányos Peter r. Dohányos, Ing., Muškátová 3803/25, 902 01 Pezinok (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Komjáthyová Eva r. Komjáthyová, Ing., Nešporova 1016/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Ivanovová Zuzana r. Hátašová, Nešporova 1016/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Morovicsová Eva r. Morovicsová, Nešporova 1016/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Baček Ján r. Baček, L.Svobodu 1935/3, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Bačeková Natália r. Tóthová, Nešporova 1016/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Pšenko Jarolím, Sládkovičova 2050/54, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Némethová Darina r. Arpášová, Nešporova 1016/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Vrzúk Milan r. Vrzúk, Dolná 522/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Tóthová Mária r. Vrzúková, JUDr., Nešporova 1007/3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Babos René r. Babos, Vajanského 1022/3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Figurová Anna r. Wagenhofferová, MUDr., 927 05, Dlhá nad Váhom, č. 138 (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Dubecová Ildikó r. Dubecová, Nešporova 1016/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Kukučka Matej , J. Palárika 397/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Szilágyi Ján r. Szilágyi, Hollého 6, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 

 Klement Matej, Šafárikova 442/15, 924 01 Galanta (parc. reg. „C“ č. 2663/2, 2663/3, 2663/4, 2663/12)

 LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo (parc. reg. „C“ č. 2663/11)

 Kertész František r. Kertész, Ing. a Silvia Kertészová r. Hlavatá, Váhová 998/1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2633)

 

Polyfunkčná budova súp. č. 2005

 Prieložný Dušan r. Prieložný, Ing., Ul. Mostová 1840/9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Kubicová Zuzana r. Kubicová, Ing., Ul. SNP 14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Ághová Katarína r. Ághová, Ul. 8. mája 906/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Viršíková Andrea, Mgr., Ul. Mostová 1840/9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Bardiovská Džodlová Barbara r. Džodlová, MUDr., Bottova 1021/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Gábrišová Eva r. Civáňová, Jaseňová 2459/17, 949 01 Nitra (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Mészáros Karol, Ing. a Hana Mészárosová r. Alaksová, Mgr., Mostová 9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Majer Michal r. Majer a Anna Majerová r. Hlavatá, Hlavná 30/44, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Palatická Zuzana r. Salajová, Železničná 515/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Mondočko Pavol r. Mondočko a Anna Mondočková r. Szabová, Ul. Čsl. Armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Hlavatý Mikuláš r. Hlavatý a Magdaléna Hlavatá r. Kaszásová, Ul. Sládkovičova 23, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Bekö František r. Bekö a Anna Beköová r. Kalinová, M.M.Hodžu 18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Palacka Ladislav r. Palacka a Oľga Palacková r. Reváková, Ul. M. M. Hodžu 4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Marček Ladislav r. Marček a Katarína Marčeková r. Molnárová, Ul. M. M. Hodžu 16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Antal Michal r. Antal, Ing., J.Kollára 995/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Ondrušová Oľga r. Drlíková, Ul. Družstevná 1968/28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Rusev Peter r. Rusev, MUDr. a Daniela Rusevová r. Rajtarová, Ul. Vajanského 1022/7, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Bujdák Július r. Bujdák, Ing., Ul. Mostová 11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Čačaný Stanislav r. Čačaný, Ul. Mostová 1839/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Duchoslav Štefan r. Duchoslav, RNDr., Pionierska 335/26, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Róková Nora, Ul. Fr. Kráľa 1861/2, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Matkovičová Elena r. Oraveczová, Ing., Ul. Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Tóth Milan r. Tóth, Narcisová 1947/15, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Tóth František a Zuzana Tóthová r. Karkušová, Ul. Nešporova 12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Matkovičová Elena r. Oraveczová, Ing., Ul. Gagarinova 451/1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Patek Peter r. Patek, RNDr., Ul. Dolná 10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Pál Koloman r. Pál, Ul. P. Pázmaňa 913/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Barčák Ľudovít r. Barčák, Ing. a Helena Barčáková r. Kramárová, MUDr., Ul. Kráľovská 828/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Ondruš Mirko r. Ondruš, Ing., Ul. P. J. Šafárika 377/11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Horáček Ervín r. Horáček, M.M.Hodžu 14, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Neuwald Mária r. Mészárošová, Nešporova 1, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Kollár Jozef a Daniela Kollárová r. Chovancová, Hlavná 3/7, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Róková Nora, Fr. Kráľa 1861/2, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Kelecsényiová Jolana r. Juhosová, Nešporova 1007/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Szarka Gabriel r. Szarka, Ing., Mostová 1839/1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Mačák Ivan r. Mačák, Ing. a Klaudia Mačáková r. Tamaškovičová, Mgr., Mostová 1840/13, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Novomestský Pavol r. Novomestský, Nešporova 1007/7, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Hajdú Zoltán r. Hajdú, Horná 916/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Mako Jozef r. Mako, Ing., Nitrianska 1764/30, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Barczi Ján a Terézia Barcziová r. Tóthová, Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Száraz Miroslav r. Száraz, Bottova 1021/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Drevenák Ján r. Drevenák, Mostová 1839/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Czakó Ladislav r. Czakó, MUDr., Nová 1406, 925 82 Tešedíkovo (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Száraz Miroslav r. Száraz, Mgr., Bottova 1021/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Holota Jozef r. Holota a Miriam Holotová r. Kučerová, Nešporova 9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Hrebík Viliam r. Hrebík a Alena Hrebíková r. Hanigová, L. Novomeského 773/4, 927 01 Šaľa (031 05 Liptovský Mikuláš, Roľnícka 446/13) (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Lipovská Bianka r. Adamičková, MUDr., Kráľovská 787/25, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Rosivalová Gabriela r. Polláková, Nešporova 1015/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Bartošovič Štefan r. Bartošovič, Ing., Záhradnícka 254/61, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Szőcs Róbert r. Szőcs, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Vígh Roman  a Martina Víghová r. Bukovská, Nešporova 1007/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 DRESSO s.r.o., Hlavná 12/49, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Kolečányi Marián r. Kolečányi, Horná 916/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Horváth Ján r. Horváth, Mgr., Bottova 1021/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 

 Spiszak Ryszard, Jánošíkova 1351/47, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/2, 2811/11)

 Spiszak Eugeniusz, Šaľa, kpt. Jaroša 1280/2, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/11)

 Ibrahimoglu Levent, Am Bahnhof 1A/1/3, 012 20 Viedeň, Rakúsko (parc. reg. „C“ č. 2811/12)

 Odrášková Zdenka r. Packová, Bernolákova 1493/3, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/13)

 COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta (parc. reg. „C“ č. 2811/14, 2811/3, 2811/8, 2811/4, 2811/20, 2811/18, 2811/21)

 JOPI GROUP s.r.o., P.Pázmaňa 51, 927 01 Šaľa (parc. reg. „E“ č. 137)

 

 1. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

      Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

      Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1.  Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
 3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,

Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

 1. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
 2. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, P.O.BOX č. 100, 810 05 Bratislava 15 (B900 sekcia vodnej dopravy)
 3. Dopravný úrad, Divízia vnútrozemskej plavby, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
 4. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 6. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

(VZ, OH, OPaK, ŠSOO)

 1.  Slovenský vodohosp. podnik, š. p. OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
 2.  Slovenský vodohosp. podnik, š. p. Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 01 Šaľa
 3. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 4. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnut. majetku a výstavby, Ul. Kutuzovova č. 8,              832 47  Bratislava
 5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 6. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
 9. Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 10. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 11. CableNet, s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
 12. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
 13. Heizer Optik spol. s r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava
 14. MsÚ v Šali, referát investičných činností
 15. MsÚ v Šali, referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy
 16. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 17. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 18. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie

 1. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa

ostatní:

 1. Ing. Ladislav Horváth, Clementisove sady 906/14, 924 01 Galanta
 2. Ing. Ákos Szabó – HWGS, P. Pázmáňa č. 2125/27, 927 01 Šaľa
 • k spisu

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy