Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.05.2016 - 13:23  //  aktualizácia: 06.05.2016 - 13:24  //  zobrazené: 3999

Telekomunikačné rozvody firmy Salamon Internet, s.r.o.

Salamon Internet, spol. s r. o., IČO: 341 491 39, Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
ktorú v konaní zastupuje spoločnosť PeTEXO, s.r.o., IČO: 46 243 551, so sídlom Ul. Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa
(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 28.04.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:
Telekomunikačné rozvody firmy Salamon Internet, s.r.o.

na pozemkoch v kat. území Šaľa a Kráľová nad Váhom.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Stavba obsahuje:
SO – 01 Telekomunikačné rozvody
 Navrhovaná trasa začína v hlavnej rozvodni firmy umiestnenej v budove Salamon Internet na Ul. Partizánskej. Rozvod bude vedený po Ul. Hlbokej a Kráľovská.
 Na Ul. Kráľovská budú napájané objekty Strednej odbornej školy a polyfunkčného objektu na pozemku par. č. 1391 kat. úz. Šaľa.
 Rozvod bude ďalej vedený popri ceste I/75, kde bude dopojená navrhovaná lokalita Obytná zóna Šaľa, Bilica Sever.
 Ďalej trasa prekrižuje cestu I/75 pretláčaním a bude pokračovať popri ceste III/1365 spájajúcej mesto Šaľa a obec Kráľová nad Váhom.
 V mieste križovatky a napojenia lokality IBV Dostihová dráha bude pripravené napojenie telekomunikačných rozvodov pre túto lokalitu.
 Ďalej bude telekomunikačný rozvod vedený popri ceste III/1365 až do obce Kráľová nad Váhom, kde bude ukončený pred uzavretou zástavbou rodinných domov.
 Celková dĺžka navrhovanej trasy 2 034m.
Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené  s miestnym zisťovaním

31. 05. 2016 (utorok)  o 10.00 hodine
 
so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť č. 311.
Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia  (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa a obce Kráľová nad Váhom po dobu 15 dní.
Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

Príloha:
 situácia


Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.


Oznámanie vyvesené dňa: .....................           Oznámenie zvesené dňa: ..............................
Pečiatka, podpis                                                   Pečiatka, podpis

Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame oznámenie zaslať späť na Stavebný úrad Mesta Šaľa.

Doručí sa:
účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1. PeTEXO, s.r.o., Ul. Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa
(splnomocnenec stavebníka)
2. Obec Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 71 + 2 x verejná vyhláška
3. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 2686/1, 2687, 2684, 2704, 2181/1, 2415/18, 5029/1, 5028, 5024/4, 5024/3, 5031, 5023/1, 5019/5, 1959/6, 1394, 1393/7, 2415/2 a vlastníci pozemkov registra "E" KN parc. č. 176, 1478, 1479/100, 1479/200, 1505/200, 1506/200, 1507/200, 1508/200, 1509/200, 1510, 1511, 1575/2, 1479/200, 1579/2, 1579/1, 1578, 1577, 1576/2, 1576/1 a stavieb na nich v kat. území Šaľa a na pozemku register "C" KN parc. č. 3303 v kat. území Kráľová nad Váhom

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní,
Obec Kráľová nad Váhom – zverejnenie po dobu 15 dní,
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní,

dotknutým orgánom jednotlivo
4. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
5. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
6. MO SR, správa nehnuteľného majetku, Ul. Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
7. Eustream, a.s., Ul. Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
8. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
9.    Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1,                  927 01  Šaľa
10.   Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 
11. Okresný úrad pre CD a PK v Nitre, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
12. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
13. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
14. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
15. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava
16. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
17. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
18. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta č. 36, 817 15 Bratislava
19. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
20. Stavebné bytové družstvo Šaľa, Horná súp. č. 926/1, 927 01  Šaľa
21. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
22. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
23. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Pázmaňa súp. č. 2020/30, 927 01  Šaľa
24. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
25. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
26. MsÚ v Šali - referát dopravy a technických činností
27. MsÚ v Šali - referát životného prostredia
28. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie
PeTEXO, s.r.o., Ul. Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa
(splnomocnenec stavebníka)
- k spisu

Prílohy

Situácia

(pdf - 801.88 kB)