Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.04.2016 - 11:21  //  aktualizácia: 13.04.2016 - 11:23  //  zobrazené: 2308

Stavebné povolenie - Ing. Marta Gajdošíková

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Mesto Šaľa, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), preskúmal v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 12.02.2016 podala

 

Ing. Marta Gajdošíková, bytom Ul. Hlavná č. 13/51, 927 01 Šaľa

 

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a podľa § 32, § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu

Stavebné úpravy v byte č. 5 na Ul. Hlavnej  č. 13/51 v Šali  

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 897/1 a 897/2 v katastrálnom území Šaľa.

Stavba obsahuje:

 • vybúranie dverového otvoru 800 mm x 1970 mm v nosnej stene medzi kuchyňou a izbou.

   

  Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 • Stavebné úpravy budú uskutočnené v zmysle statického posúdenia stavebnej úpravyvypracovaného Ing. Ivanom Tamaškovičom, Ul. P.Pázmaňa 30, 927 01 Šaľa, ktoré je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

   

 • Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

   

 • Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

   

 • Stavba bude uskutočnená svojpomocne. Odborný dozor nad uskutočňovaním stavby bude vykonávať: Rondis, s.r.o., Ing. Eleonóra Baculáková, Robotnícka 980/7, 927 01 Šaľa.

 

 1. Stavba bude dokončená najneskoršie do dvoch rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

   

 2. Pripojenie na inžinierske siete:

         nové pripojenie na inžinierske siete nebude uskutočnené.

   

 3. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.

   

 4. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

 

  Okresný úrad Šaľa,  Odbor starostlivosti o životné prostredie:

  Stavebník zabezpečí, aby so vzniknutým odpadom počas výstavby a užívania objektu bolo        naložené podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a s ním súvisiacimi platnými   predpismi.

  Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2014/007505-2.

 

  Ďalšie podmienky:

 • Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.

 • Stavebník oznámi vhodným spôsobom (vyvesením oznamu vo vstupnom priestore bytového domu) vlastníkom, resp. nájomníkom ostatných bytov, začiatok realizácie stavebných úprav.

 • Stavebník oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby.

 • Stavebník jepovinný stavbu viditeľne označiť štítkom „STAVBA POVOLENÁ“.

 • Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa výstavbou čo najmenej rušil užívanie susednýchbytov, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

 • Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručenítohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

   

  Odôvodnenie:

  Dňa 12.02.2016 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

  Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

  Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

  Stanoviská oznámili:

 • Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie

  Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

  Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

  Účastníci konania:

  Ing. Marta Gajdošíková,, Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, Ing. Ivan Tamaškovič, Rondis, s.r.o.,

  Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

   

  Upozornenie:

  Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

  So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

  Stavebný úrad upúšťa podľa § 81c písm. a) stavebného zákona od kolaudácie povolených stavebných úprav.  

  Poučenie o odvolaní:

  Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

  Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

  Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.

  Poplatok:

  Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. c) ods. 2  vo výške 100.00,- € bol zaplatený dňa 12.02.2016.

   

  Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

   

  Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

   

   

   

   

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa:

 

Príloha:

 • overená projektová dokumentácia

  Doručí sa:

 

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Ing. Marta Gajdošíková, bytom Ul. Hlavná č. 13/51, 927 01 Šaľa
 2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č. 13/51, na pozemkoch register "C" parc. č. 897/1 a 897/2 kat. územie Šaľa      
 3. Ing. Ivan Tamaškovič, P.Pázmaňa 30, 925 01 Šaľa
 4. Rondis, s.r.o., Robotnícka 980/7, 927 01 Šaľa
 5. Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
 6. Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná súp. č. 2/1,

    927 01  Šaľa
na vedomie

Ing. Marta Gajdošíková, bytom Ul. Hlavná č. 13/51, 927 01 Šaľa

 

Ing. Jana Nitrayová

prednostka

Mestského úradu v Šali

na základe Poverenia zo dňa  06. 04. 2016